Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Inzichten vastleggen en delen met behulp van opmerkingen

Maak opmerkingen met snapshots van gegevens om een persoonlijk verhaal vast te leggen, en om met anderen samen te werken.

Maak een privé-opmerking in uw persoonlijke ruimte voor eigen gebruik. Maak een opmerking in een gedeelde of beheerde ruimte om samen te werken met uw team.

In de analysemodus in werkbladweergave selecteert u Opmerkingen op het bedrijfsmiddelenvenster. Selecteer de ruimte waarin u de opmerking wilt maken en selecteer vervolgens Toevoegen Nieuwe opmerking maken.

Een ruimte in een werkbladweergave selecteren

Nieuwe opmerking maken in de werkbladweergave

Een nieuwe ruimte maken vanuit een gedeelde ruimte-app.

U kunt ook Toevoegen Nieuwe toevoegen selecteren vanuit de navigatie en vervolgens een nieuwe opmerking maken.

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk

Een nieuwe opmerking maken vanuit de navigatiebalk.

U kunt ook een nieuwe opmerkingen maken vanuit een snapshot. Klik in de werkbladweergave met de rechtermuisknop op een diagram en selecteer Opmerking Opmerkingen en klik vervolgens op Camera Opmerking met snapshot maken. De snapshot wordt automatisch toegevoegd aan de opmerking.

Ga voor meer informatie naar Opmerkingen gebruiken.

Machtigingen

Of u opmerkingen kunt bekijken, maken, delen en verwijderen is afhankelijk van het type ruimte waar u in werkt, uw machtigingen in die ruimte en de instellingen voor delen die zijn ingesteld op opmerkingsniveau.

Opmerkingen maken en bekijken

Alle gebruikers in een tenant kunnen opmerkingen maken en delen.

Opmerkingen die u maakt in een persoonlijke ruimte zijn privé en kunnen niet door anderen worden bekeken.

Standaard kunnen opmerkingen in een gedeelde of beheerde ruimte alleen door u worden weergegeven. U kunt andere leden van de ruimte machtigen om opmerkingen te bewerken. U kunt de opmerking openbaar maken zodat meer leden van de ruimte de opmerking kunnen zien.

Voor niet-openbare opmerkingen kunnen gebruikers met de rol Eigenaar of Kan beheren in de ruimte zien dat de opmerking in de ruimte bestaat, maar niet wat de inhoud is, tenzij ze toegang hebben gekregen tot de opmerking. Als gebruikers geen toegang tot een opmerking hebben gekregen, kunnen gebruikers met deze rollen in de ruimte de opmerking delen en individuele gebruikerstoegang voor de opmerking aanpassen, maar kunnen ze de opmerking niet openbaar maken.

Om een opmerking in een gedeelde ruimte te delen met een ander individueel lid van de ruimte, moet het lid waarmee u de opmerking deelt een van de beschikbare ruimterollen hebben, met uitzondering van de rol Kan gegevens gebruiken in de ruimte. Wanneer een opmerking in een gedeelde ruimte openbaar wordt gemaakt, kunnen alle leden, behalve gebruikers met alleen de rol Kan gegevens gebruiken de opmerking openen en weergeven.

Om een opmerking in een beheerde ruimte te delen met een ander individueel lid van de ruimte, moet het lid waarmee u de opmerking deelt een van de beschikbare ruimterollen hebben, met uitzondering van de rollen Kan publiceren en Kan gegevens gebruiken in de ruimte. Wanneer een opmerking in een beheerde ruimte openbaar wordt gemaakt, kunnen leden met een van de volgende rollen in de ruimte de opmerking openen en bekijken:

 • Heeft beperkte weergave

 • Kan weergeven

 • Kan bijdragen

 • Kan beheren

Als de eigenaar van een opmerking andere leden van de ruimte toestemming wil geven om toegangsopties te wijzigen, kan hij of zij toegang tot de opmerking voor deze gebruikers bewerken (coauteurs maken).

De tenantbeheerder kan alle opmerkingen in de tenant zien die door anderen in de tenant zijn gemaakt door op de navigatiebalk Catalogus te selecteren en vervolgens Opmerkingen te selecteren in het filter Typen. De tenantbeheerder kan echter de inhoud van een opmerking niet openen of bekijken, tenzij hij of zij lid is van de gedeelde of beheerde ruimte waar de opmerking zich bevindt.

De tenantbeheerder kan opmerkingen uitschakelen. Ga voor meer informatie naar Opmerkingen beheren.

Voor meer informatie over het delen van opmerkingen in gedeelde en beheerde ruimten raadpleegt u Opmerkingen gebruiken.

Snapshots in opmerkingen

U kunt een opmerking maken vanuit een snapshot of snapshots toevoegen aan een opmerking vanuit privé- of openbare werkbladen in persoonlijke, gedeelde of beheerde ruimten. Alle leden van de ruimte met toegang tot de opmerking, kunnen de momentopnamen in de opmerking bekijken. Maar omdat alleen u toegang hebt tot uw privéwerkbladen, kunnen ander leden niet naar het werkblad gaan als ze  Koppelen aan bron selecteren bij de snapshot in de opmerking. Ga voor meer informatie naar App-inhoud openbaar maken in gedeelde ruimten.

Een app kan meerdere versies of kopieën in verschillende ruimten hebben, afhankelijk van de beheerde ruimten waarin de app is gepubliceerd. Dit kan van invloed zijn op de opmerkingen die voor u beschikbaar zijn. Als u bijvoorbeeld een app publiceert uit een persoonlijke of gedeelde ruimte naar een beheerde ruimte, vervolgens een opmerking toevoegt aan de app in de beheerde ruimte (zoals een opmerking met een snapshot van een diagram), is de opmerking niet zichtbaar in de kopie van een app die zich in de persoonlijke of gedeelde ruimte bevindt.

Toegangsniveaus voor opmerkingen

Er bestaan verschillende toegangsniveaus voor leden van een ruimte voor opmerkingen in gedeelde en beheerde ruimten. Een deel van deze niveaus kan algemeen of individueel worden ingesteld. De mogelijke toegangsniveaus voor een opmerking bestaan uit de volgende, gerangschikt van het hoogste tot het laagste toegangsniveau:

 • Is eigenaar: dit is de eigenaar van de opmerking en de gebruiker die de opmerking heeft gemaakt. Dit toegangsniveau is vergelijkbaar met Kan bewerken, maar met een paar belangrijke uitzonderingen. Dit toegangsniveau kan niet worden gewijzigd of worden overgedragen aan een ander lid van de ruimte. Deze gebruiker heeft volledige controle over of de opmerking al dan niet wordt gedeeld met overige leden van de ruimte en over wie initiële toegang krijgt. Wanneer de eigenaar van de opmerking in een opmerking wordt genoemd, wordt het toegangsniveau van de gebruiker weergegeven als Kan bewerken.

  De eigenaar van de opmerking kan de opmerking uit de ruimte verwijderen, terwijl andere gebruikers met Kan bewerken-toegangsrechten dat niet kunnen.

 • Kan bewerken: Gebruikers met dit toegangsniveau zijn coauteurs van de opmerking. Met dit toegangsniveau kan een gebruiker de inhoud van een opmerking bewerken en instellingen voor delen voor de opmerking configureren (de opmerking openbaar maken en toegang van individuele leden van de ruimte beheren).

 • Kan weergeven: Gebruikers met dit toegangsniveau kunnen zien dat de opmerking bestaat en kunnen de inhoud ervan lezen. Ze kunnen de inhoud van de opmerking niet wijzigen en ze kunnen de toegangsniveaus van andere leden van de ruimte niet wijzigen.

 • Geen toegang: Dit is het standaardtoegangsniveau dat na het maken van de opmerking aan alle overige leden van de ruimte wordt toegekend met uitzondering van de eigenaar van de opmerking. Tenzij ze de rol van Eigenaar of Kan beheren in de ruimte hebben, kunnen ze niet zien dat de opmerking bestaat en dus ook niet de inhoud ervan bekijken. Als een gebruiker met het toegangsniveau Geen toegang in een opmerking wordt genoemd, wordt deze persoon niet op de hoogte gesteld van de vermelding.

Opmerkingen verwijderen

De volgende gebruikers kunnen een opmerking verwijderen:

 • Eigenaar van de opmerking
 • Eigenaars en beheerders van de ruimte
 • Tenantbeheerder

Gegevensbeveiliging

Auteurs van opmerkingen kunnen een momentopname aan een opmerking toevoegen van alle gegevens waartoe zij toegang hebben. Dit geldt ook voor gevoelige gegevens die niet toegankelijk zijn voor andere gebruikers op basis van regels van Section Access. Als de opmerking zich in een gedeelde of beheerde ruimte bevindt, kunnen alle leden in de groep met toegang tot de opmerking de momentopnamen in de opmerking bekijken. Auteurs van opmerkingen moeten er bij het delen van gegevens rekening mee houden dat andere gebruikers deze gegevens mogelijk niet mogen zien.

WaarschuwingEen gebruiker heeft mogelijk toegang tot de zichtbaarheid van alle andere gebruikers binnen dezelfde tenant - dergelijke zichtbaarheid omvat (maar is niet beperkt tot): gebruikersnamen, e-mailadressen en de houder van de gebruiker, wat een unieke tekenreeks is die wordt gebruikt om de gebruiker te identitificeren die is geleverd aan Qlik Cloud door de geconfigureerde identiteitsprovider.

Meldingen

U kunt uw voorkeursinstellingen voor meldingen van opmerkingen algemeen (voor de tenant) instellen, op ruimteniveau en afzonderlijk (voor elke opmerking). Meldingsinstellingen op ruimteniveau overschrijven algemene tenantinstellingen en afzonderlijke meldingsinstellingen overschrijven instellingen op algemeen niveau en op ruimteniveau.

Voor algemene meldingen voor opmerkingen kunt u de volgende voorkeuren voor meldingen via Profielinstellingen in uw profielmenu beheren:

 • Wanneer u bent toegevoegd als samenwerker aan een opmerking

 • Wanneer u wordt vermeld in een opmerking

Op ruimteniveau kunt u meldingen voor opmerkingen beheren door te klikken op Ruimtedetails > Meldingen in de ruimteweergave binnen catalogus. U kunt de volgende instellingen aanpassen:

 • Wanneer u bent toegevoegd als samenwerker aan een opmerking

 • Als er een opmerking is gemaakt in de ruimte

 • Wanneer u wordt vermeld in een opmerking

U kunt de meldingsinstellingen ook voor een afzonderlijke opmerking wijzigen. U kunt voor een opmerking wijzigen of u meldingen wilt ontvangen als u in een opmerking wordt genoemd.

Beperkingen

Opmerkingen bieden geen ondersteuning voor het volgende:

 • Gegevensruimten
 • Qlik Sense Mobile SaaS-app
 • QlikView 12 apps (documenten) in Qlik Sense

Opmerkingen bieden geen ondersteuning voor de volgende visualisaties:

 • Knop
 • Container, inclusief individuele diagrammen in containers
 • Aangepaste uitbreidingen
 • Dashboard bundle-uitbreidingen
 • Filtervak
 • Word cloud chart-uitbreiding
 • Multi-KPI-uitbreiding
 • Trellis container-uitbreiding

Opmerkingen hebben bovendien de volgende beperkingen:

 • Er kunnen maximaal 25 gebruikers dezelfde opmerking tegelijk openen.
 • Opmerkingen maken in browsers op kleine schermen, zoals op mobiele apparaten en tablets, wordt niet ondersteund. Opmerkingen zijn alleen-lezen.
 • De instelling van rechts naar links lezen wordt niet ondersteund.
 • Dynamische diagrammen worden niet ondersteund.
 • Selecties van dynamische bladwijzers worden niet ondersteund in spanshots van opmerkingen. De selecties zullen de selecties zijn die zijn toegepast in de visualisatie toen de snapshot aan de opmerking werd toegevoegd.
 • Vorige of volgende selecties van uitdrukkingen van een set-analyse worden niet ondersteund in snapshots van opmerkingen.
 • Variabele waarden in snapshots van opmerkingen liggen vast en worden niet bijgewerkt in snapshots als ze in de bron-app worden gewijzigd.
 • Schaduwen die zijn toegepast op diagramobjecten in de app worden niet getoond in de diagramsnapshots die u aan een opmerking kunt toevoegen.

Er zijn technische beperkingen van toepassing wanneer er momentopnamen aan opmerkingen worden toegevoegd. Deze limieten zijn ingeschakeld als u op Snapshot toevoegen aan opmerking klikt. Als deze limieten worden overschreven, ziet u een foutmelding. Als dit probleem optreedt, dient u contact op te nemen met een gebruiker met de machtiging Kan bewerken in de app.

De specifieke beperkingen worden hieronder vermeld:

 • Maximum aantal velden in de selecties: 125

 • Maximum aantal veldwaarden in de selecties: 150.000 totale veldwaarden in één of meerdere velden

 • Maximum aantal alternatieve states: 125

  Alternatieve states gebruiken voor vergelijkende analyse

 • Maximum aantal patches: 100

  Patches zijn eigenschappen of stijlen die worden toegepast op de app. Bijvoorbeeld: een tabelkolom sorteren.

 • Maximum aantal variabelen: 1100

  Variabelen in uitdrukkingen gebruiken

 • Maximale afbeeldingsgrootte: 4.000 x 4.000 pixels

 • Minimale afbeeldingsgrootte: 5 x 5 pixels voor diagrammen en 20 x 20 pixels voor werkbladen

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!