Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Een veld in een tabel splitsen

Met de kaart Splitsen kunt u nieuwe velden maken met behulp van gegevens van een bestaand veld.

U kunt bijvoorbeeld een veld dat een adres bevat, splitsen om een nieuw veld te maken dat alleen een postcode bevat. Op die manier kunt u snel nieuwe velden maken die segmenten van bestaande gegevens bevatten. Met de kaart Splitsen kunt u nieuwe velden maken van tabelvelden die voldoen aan de volgende vereisten:

 • De velden moeten ingesteld zijn als dimensies op de kaart Overzicht.
Tip

Tabelvelden met datum- en tijdinformatie worden automatisch gesplitst in datumvelden als de tabellen worden voorbereid in Gegevensbeheer en hebben de kaart Splitsen niet nodig.

De kaart Splitsen bestaat uit een invoerveld met een sjabloonwaarde en een voorbeeld van de nieuwe velden met hun waarden. Standaard is de sjabloonwaarde de eerste waarde van een veld in numerieke volgorde, maar u kunt een andere waarde in het bronveld selecteren om deze als sjabloon te gebruiken. Selecteer een waarde die representatief is voor alle waarden in de tabel. Splitsen met een uitschieterwaarde als sjabloon kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de nieuwe velden.

Velden worden gesplitst door splitsmarkeringen in te voegen in de sjabloonwaarde op de plaats waar u het veld wilt splitsen. U voegt splitsmarkeringen toe door in het voorbeeldveld het punt te selecteren waar u de splitsmarkering wilt toevoegen, uw selectie aan te passen en vervolgens te selecteren of u wilt splitsen op exemplaar of positie. De kaart Splitsen kan automatisch aanbevolen splitsmarkeringen toevoegen aan uw sjabloonwaarde.

Een exemplaar is een geselecteerd scheidingsteken, zoals het teken @ of een spatie tussen woorden. Posities van exemplaar-splitsmarkeringen zijn afhankelijk van een van de volgende aspecten:

 • Het begin van de waarde, zoals de eerste @ in een waarde.
 • De positie ervan rechts van een ander exemplaar of positiesplitsmarkering, zoals de eerste . na @.

Als u een exemplaar verwijdert waarvan de positie van een ander exemplaar afhangt, wordt de positie van het andere exemplaar aangepast tot dezelfde positie ten opzichte van het volgende exemplaar van een ander scheidingsteken dat als splitsmarkering is ingesteld, of ten opzichte van het begin van de waarde. U kunt een veld splitsen met maximaal negen scheidingstekens.

Informatie

Met de kaart Splitsen worden waarden gesplitst met gebruik van de tekens die als splitsmarkeringen zijn gespecificeerd. Als de gegevens variaties bevatten in de samenstelling van deze tekens, zoals tekens met accenten, worden deze variaties niet opgenomen in de splitsing.

Posities zijn locaties in de veldwaarde, zoals na de eerste vier tekens. Posities zijn afhankelijk van een van de volgende aspecten:

 • Het begin van de waarde.
 • Hun positie rechts van een exemplaar-splitsmarkering, bijvoorbeeld het tweede teken na een exemplaar-splitsmarkering.

Als u een exemplaar hebt verwijderd dat rechts ervan een positie heeft, wordt de positie verplaatst naar dezelfde positie ten opzichte van het begin van de waarde, ten opzichte van de eerstvolgende exemplaar-splitsmarkering links ervan of ten opzichte van het begin van de waarde.

Wanneer u splitsmarkeringen toevoegt, wordt het veldvoorbeeld bijgewerkt en worden de nieuwe velden en hun gegevens getoond. U kunt de naam van de nieuwe velden wijzigen in het veldvoorbeeld. Voordat u de splitsing toepast, kunt u ook selecteren of u gesplitste velden in uw tabel wilt opnemen of ervan wilt uitsluiten. Wanneer u een splitsing toepast, worden de velden die u in het veldvoorbeeld hebt geselecteerd, aan uw tabel toegevoegd.

Een veld kan meerdere keren worden gesplitst.

U splitst een veld als volgt in nieuwe velden:

 1. Open de kaart Splitsen.
 2. Stel in het invoerveld splitsmarkeringen in.
 3. U kunt ook de volgende optionele taken uitvoeren:
  • Splitsmarkeringen verwijderen.
  • Nieuwe velden selecteren die u aan de tabel wilt toevoegen.
  • De naam van de nieuwe velden wijzigen.
 4. Maak de nieuwe velden.

De kaart Splitsen openen

 1. Selecteer in Gegevensbeheer een tabel en klik op Bewerken.
 2. Selecteer een dimensieveld.
 3. Klik op de gegevensprofileringskaart op het tabblad Splitsen.

Splitsmarkeringen invoegen

U voegt splitsmarkeringen in door te klikken op posities in de voorbeeldwaarde en het toe te passen type splitsing te selecteren.

Tip

U kunt de voorbeeldwaarde die in het invoerveld wordt weergegeven, wijzigen door op Pijl-omlaag te klikken en een andere waarde te selecteren.

 1. Klik op de kaart Splitsen op de positie in de voorbeeldwaarde waar u splitsmarkeringen wilt toevoegen.

  Met klikken wordt de gehele sjabloonwaarde tot aan eventuele andere splitsmarkeringen geselecteerd.

  Met dubbelklikken wordt de invoegpositie van uw cursor in de sjabloonwaarde geselecteerd.

 2. Pas uw selectie aan door op de selectietabs te klikken en deze te verslepen, of door de sectie te markeren die u wilt selecteren.
 3. Klik op de knop die overeenkomt met het type splitsing dat u wilt toepassen:

  • Dit exemplaar: het veld wordt gesplitst op het geselecteerde exemplaar van het scheidingsteken.
  • Alle exemplaren: het veld wordt gesplitst op alle exemplaren van het scheidingsteken.
  • Deze posities:het veld wordt gesplitst aan weerszijden van de selectie.
  • Deze positie: het veld wordt gesplitst op deze positie.

De splitsmarkering wordt ingevoegd in de sjabloonwaarde.

Splitsmarkeringen verwijderen

 • Voer op de kaart Splitsen een van de volgende handelingen uit:

  • Als u één splitsmarkering wilt verwijderen, klikt u op Annuleren boven de splitsmarkering die u wilt verwijderen.
  • Als u alle splitsmarkeringen wilt verwijderen, klikt u op Opnieuw instellen.

   Aanbevolen splitsmarkeringen worden niet verwijderd en alle verwijderde aanbevolen splitsmarkeringen worden weer aan de sjabloon toegevoegd. U moet deze afzonderlijk verwijderen.

De velden selecteren die u aan uw tabel wilt toevoegen

U kunt selecteren welke met de kaart Splitsen gemaakte velden u in uw tabel wilt opnemen of ervan wilt uitsluiten. Standaard worden alle gesplitste velden in de tabel opgenomen.

 • Voer op de kaart Splitsen in het veldvoorbeeld een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een veld wilt opnemen, schakelt u het selectievakje van de veldkolom in.
  • Als u een veld wilt uitsluiten, schakelt u het selectievakje van de veldkolom uit.

De naam van nieuwe velden wijzigen

 • Voer op de kaart Splitsen, in een veldkoptekst in het veldvoorbeeld, een nieuwe veldnaam in.

Nieuwe velden maken

 • Klik op de kaart Splitsen op Splitsen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!