Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Metagegevens van gegevensverzamelingen beheren

De functie Catalogiseren biedt verschillende lagen van belangrijke beschrijvende en technische metagegevens over gegevensverzamelingen. Deze gegevens helpen bij het organiseren en toewijzen van bronnen en toegang tot gegevens. App-ontwikkelaars gebruiken profielstatistieken en steekproeven van gegevens om ideeën op te doen en als richtlijn voor het maken van apps en het plannen van visualisaties. Door velden te profileren kunnen gegevensanalisten en zakelijke gebruikers sneller inzichten opdoen zonder dat ze eerst een app moet maken. Of u nu een beheerder of gebruiker van gegevens bent, als u weet wat de herkomst van uw gegevensverzamelingen is en u vertrouwt op de nauwkeurigheid van de metagegevens, krijgt u ook meer vertrouwen tijdens het analyseren van gegevensassets.

Machtigingen om gegevensverzamelingen en metagegevens te bekijken

Machtigingen zijn vereist in een ruimte om gegevensverzamelingen en de metagegevens ervan te bekijken. Beide acties zijn gekoppeld aan de machtiging Gegevensbron bekijken en gebruiken. Ga voor meer informatie naar Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.

 • Gegevensverzamelingen weergeven > Gegevensbron bekijken en gebruiken
 • Metagegevens weergeven > Gegevensbron bekijken en gebruiken
InformatieTenant- en analysebeheerders kunnen gegevensverzamelingen en de metagegevens van gegevensverzamelingen die tot andere ruimten (privé, gedeeld of beheerd) behoren bekijken, maar ze kunnen geen classificaties toepassen, de optie App op basis van gegevens maken niet gebruiken of de optie Profileren niet gebruiken voor de gegevensverzamelingen.

Overzicht gegevensverzameling

Het tabblad Overzicht van een gegevensverzameling toont een overzicht van beschrijvende en technische metagegevens van uw gegevensverzamelingen.

Op het tabblad Overzicht wordt het volgende vastgelegd:

 • Technische metagegevens zoals grootte, eigenaar, bestandstype en tijdstempels voor gemaakt, laatst bewerkt en vernieuwen. Metatags die voor de gegevensverzameling zijn toegepast worden boven deze informatie weergegeven.
 • Classificaties worden toegepast op gegevensverzamelingen om ze te koppelen met door de gebruiker gedefinieerde logische onderwerpen.
 1. Vanuit het tabblad Start in Qlik Cloud Analyse selecteert u het pictogram Catalogiseren in de linker navigatiebalk. U kunt ook vanuit het tabblad Catalogiseren filteren op typen: Gegevens.

  Als u met de muis op een tegel van een gegevensverzameling gaat staan, wijzigt het pictogram van de indeling van het gegevensbestand (bijvoorbeeld: .XLSX) in de knop Gegevensverzameling openen. De naam van het bronbestand wordt eronder weergegeven. Gegevensverzamelingen krijgen de naam van het originele gegevensbestand en deze naam kan worden bewerkt.

 2. Selecteer Gegevensverzameling openen om een overzicht van die gegevensverzameling weer te geven.

Het gegevenssetoverzicht biedt een lijst van technische metagegevens. Tags zijn toegepast op de gegevensset en classificaties voor gegevensset- en veldweergave.

Overzicht van metagegevens van gegevensverzameling
Metagegevensvelden van gegevensverzameling
Details Beschrijving
Tags Metatags die zijn toegepast worden weergegeven (bijvoorbeeld: tag1, tier3, upgrade, enzovoort)
Type Type bestandsindeling (bijvoorbeeld: .TXT)
Bestandsgrootte Bestands- of inhoudsgrootte (voorbeeld: 559 KB)
Bron Originele naam van de gegevensbron (bijvoorbeeld: MyVolumes.txt)
Ruimte De naam die is gekoppeld aan de doelruimte. Afhankelijk van de machtigingen kan de ruimte een Persoonlijke, Gedeelde, Beheerde of Gegevens ruimte zijn.
Eigenaar De eigenaar van de inhoud (voorbeeld:  JS Jan Smith)
Maker De maker van de inhoud (voorbeeld:  JS Jan Smith)
Aanmaakdatum Tijdstempel van het moment dat de gegevensverzameling werd gemaakt (bijvoorbeeld: Feb 18, 2021 7:21 PM)
Wijzigingsdatum Tijdstempel van het laatste moment dat een wijziging heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld: Feb 18, 2021 7:21 PM). Deze waarde wijzigt als de volgende gebeurtenissen plaatsvinden: Lading, naam wijzigen, omschrijving wijzigen, eigenaar wijzigen, script wijzigen.
Velden Aantal kolommen in de gegevensverzameling.
Aantal rijen Aantal records in de gegevensverzameling.
Bekeken door

Het aantal unieke kijkers in de afgelopen 28 dagen.

Gebruikt in

Het aantal toepassingen dat gebruikmaakt van een bepaalde gegevensverzameling.

Datum vernieuwing metagegevens Tijdstempel van de laatste vernieuwing van metagegevens die is afgeleid van de bron van de gegevensverzameling, zoals het profiel, het aantal records en het aantal kolommen.

Labels toevoegen aan gegevensverzamelingen

Labels (ook wel metatags genoemd) worden toegepast door gebruikers om gegevens te lokaliseren en organiseren. Gebruikers kunnen labels met vrije tekst invoeren en toepassen op gegevensverzamelingen om zoekopdrachten en het categoriseren te verbeteren. Dit is een handig hulpmiddel voor gegevensbeheerders die moeten filteren op specifieke soorten gegevensassets, bijvoorbeeld voor het toewijzen van bronnen aan het kostencentrum, het segmenteren van verkoop- en marketingorganisaties, en een strategie voor machtigingen en beheer. App-ontwikkelaars en gebruikers gebruiken labels om gegevensverzamelingen te identificeren om zo de efficiëntie en organisatie te verbeteren.

Metatags die zijn toegepast op een gegevensverzameling worden direct boven de metagegevens weergegeven in het tabblad Overzicht.

Metatags toepassen op gegevensverzamelingen

 1. Selecteer Gegevensverzameling openen, selecteer het menu pictogram menu Meer en selecteer vervolgens Gegevensverzameling bewerken of selecteer vanuit het menu pictogram menu Meer op de tegel Bewerken. Er verschijnt een vak waarmee de Naam, Beschrijving en Labels van de gegevensverzameling kunnen worden bewerkt. Labels die al op de gegevensverzameling zijn toegepast, worden in de lijst weergegeven.

 2. In het vak Labels kunt u labels invoeren en daarbij elk soort teken gebruiken (spaties en speciale tekens zijn toegestaan; er geldt een limiet van 31 tekens voor meerdere labels). Voer elk label afzonderlijk in en klik vervolgens op Opslaan. U kunt afzonderlijke labels verwijderen door x te selecteren bij de desbetreffende labels.

Filteren op metatags

 1. Open het tabblad Catalogus als het niet geopend is. Onder de vervolgkeuzelijst Typen selecteert u Gegevens.

 2. Selecteer Alle filters om het venster Filters aan de linkerzijde te openen; schuif naar beneden en voer labels in om gegevensverzamelingen te filteren.

Metagegevens vernieuwen

De metagegevens van de gegevensverzameling in de catalogus sluiten aan op de laatst bekende status van het beheermodel voor metagegevens. Dit model verschaft informatie en stelt acties beschikbaar zodat u altijd weet of uw afgeleide gegevens actueel zijn. Afgeleide metagegevens geven de status van uw gegevens weer en onderscheiden zich van door de gebruiker en het systeem beheerde metagegevens.

InformatieProfielberekening wordt niet ondersteund voor bestanden die groter zijn dan 1 GB.

Selecteer het groene pictogram Metagegevens vernieuwen-pictogram Vernieuwen om afgeleide metagegevens te vernieuwen. Als er geen wijzigingen zijn gedetecteerd en de metegevens actueel zijn, is het pictogram Metagegevens vernieuwen grijs-pictogram grijs. Het veld Datum vernieuwing metagegevens toont de tijd van de laatste vernieuwing van afgeleide metagegevens.

De metagegevens worden vernieuwd wanneer er wijzigingen van het schema worden gedetecteerd. Als de gegevens niet zijn gewijzigd, bijvoorbeeld omdat er gegevens zijn toegevoegd of verwijderd, wordt het pictogram Vernieuwen groen. Als u het pictogram selecteert, wijzigt Wijzigingsdatum maar Datum vernieuwing metagegevens wordt niet gewijzigd omdat de afgeleide metagegevens niet zijn gewijzigd.

Afgeleide gegevens worden op verschillende tijden vernieuwd afhankelijk van of de gegevensverzameling is geüpload naar Qlik Cloud of, in het geval van een externe gegevensverzameling, opnieuw is geregistreerd of al in het systeem aanwezig is:

 • Gegevens die opnieuw zijn geregistreerd in de catalogus worden tijdens het importeren automatisch geprofileerd.
 • Bij gegevens die al in het systeem aanwezig zijn zonder afgeleide metagegevens, zijn de metagegevens voor profielen mogelijk nooit berekend. Bij het openen van een bestaande gegevensverzameling waarbij nog geen profiel is berekend, wordt profilering geactiveerd. Als er na deze berekening updates voor het bestand zijn, wordt het pictogram Vernieuwen weer groen om aan te geven dat de gegevensverzameling vernieuwd kan worden door het pictogram te selecteren.
 • Als het systeem een wijziging detecteert in het schema van een tabel van een gegevensverzameling, is het pictogram Vernieuwen groen om aan te geven dat de afgeleide gegevensverzameling kan worden vernieuwd om de huidige status van de gegevens te tonen.
 • Bij externe bronnen wordt altijd een groen pictogram voor vernieuwen weergegeven. Selecteer het pictogram voor het vernieuwen van metagegevens om te zorgen dat de afgeleide metagegevens de huidige status van de gegevens weergeven.

Als een wijziging van het schema van een gegevensverzameling wordt gedetecteerd, wordt het pictogram Vernieuwen groen.

Selecteer het pictogram voor vernieuwen wanneer deze groen is om de recentste metagegevens te openen

Classificaties van gegevensverzamelingen configureren

Classificaties kunnen worden toegepast op gegevensverzamelingen om ze te koppelen met specifieke door de gebruiker gedefinieerde onderwerpen. Classificaties kunnen ook een waardevolle tool zijn voor het identificeren van vertrouwelijke gegevens of gewoon afzonderlijke onderwerpen.

 • Zoek van het tabblad Overzicht van de gegevensset de sectie Classificaties en selecteer Classificatie toevoegen. Voer vrije tekst in die een onderwerp beschrijft waar deze gegevensset toe behoort. Als u een door de gebruiker gedefinieerde classificatie wilt toepassen die specifiek is voor een industrie of gebruikscase voert u een beschrijving in om de gegevensverzameling met dat beleid of groepering te identificeren.

InformatieEerder werden classificaties geboden die tot een specifiek industrie- en regionale gegevensprivacybeleid behoren. Als u een van deze classificaties hebt toegepast op gegevenssets, worden het specifieke beleid verwijderd en wordt het label Gevoelige informatie toegepast.
InformatieClassificaties die zijn toegepast op velden kunnen persoonlijke informatie en gevoelige informatie bevatten en worden per veld vermeld onder de classificaties die op het gegevenssetniveau zijn toegepast.

Machtigingen voor het toepassen van classificaties en labels

Machtigingen zijn vereist voor het bewerken en toepassen van classificaties en metatags. Zoek naar de machtiging Eigenschappen voor gegevensbronnen bewerken en toepassen in de ruimte voor details in deze onderwerpen: zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren of Rechten in beheerde ruimtes beheren.

Metingen van kijkers en itemgebruik

Met metingen van bezoekers en gebruik kunt u de waarde van uw inhoud in één oogopslag kwantificeren op basis van het aantal en de trend van unieke bezoekers in de afgelopen 28 dagen (Bekeken door), evenals het aantal toepassingen dat momenteel gebruikmaakt van een specifiek item (Gebruikt in).

Metrische gebruiksgegevens is standaard ingeschakeld in de tenant en kan door een tenantbeheerder worden uitgeschakeld. Zie: Metrische gebruiksgegevens beheren. Als u deze statistieken niet ziet in uw tenant, dan is deze functie waarschijnlijk uitgeschakeld.

Kijkmetingen

Het aantal keren dat een item is bekeken in de afgelopen 28 dagen is een goede indicatie van de populariteit van het item. Als u weet hoe vaak een item onlangs is bekeken, kunnen eigenaren van inhoud ook waardevolle inzichten krijgen in hun werk. Een item dat door een relatief klein aantal gebruikers is bekeken, kan er bijvoorbeeld op duiden dat het item niet langer nuttig is of moet worden aangepast om de populariteit ervan te vergroten.

InformatieHet aantal weergaven wordt berekend op basis van het aantal unieke kijkers dat de details van een item heeft bekeken.

Metingen van itemgebruik

U kunt zien hoeveel toepassingen op een bepaald moment gebruikmaken van een bepaald item en eenvoudig verder inzoomen (door op het aantal te klikken) om de impactanalyse te bekijken. Aangezien items met een hoger aantal afhankelijkheden meestal van hogere kwaliteit zijn, biedt een bewustzijn van dergelijke afhankelijkheden een nuttig middel om de kwaliteit van items te kwantificeren. Gegevens- en analyseproducenten kunnen vervolgens items van hogere kwaliteit gebruiken om extra inhoud te maken, terwijl eigenaren van inhoud de impact van eventuele wijzigingen in de inhoud kunnen bepalen.

Metingpictogrammen begrijpen

In de onderstaande tabel worden de pictogrammen beschreven die worden gebruikt om metingen van bezoekersaantal en itemgebruik weer te geven in de weergave Raster. Plaats de muisaanwijzer op een pictogram om knopinfo met meer informatie weer te geven. Houd er rekening mee dat het pijlpuntpictogram dat wordt gebruikt om kijkerstrends aan te geven, ook wordt weergegeven in de lijstweergave.

Metingpictogrammen
Details Beschrijving
Pictogram unieke kijkers. Het aantal unieke kijkers in de afgelopen 28 dagen. Het pijlpuntpictogram geeft de trend over de afgelopen 28 dagen weer. Een naar boven wijzende pijl (zoals weergegeven in de afbeelding) geeft bijvoorbeeld aan dat er meer unieke bezoekers waren in de tweede periode van 14 dagen van de 28 dagen dan in de eerste periode van 14 dagen. Een naar rechts wijzende pijl () geeft aan dat er in de afgelopen 28 dagen geen verandering is opgetreden. Een naar beneden wijzende pijl duidt op een negatieve trend in de afgelopen 28 dagen ().
Pictogram dat aangeeft welke apps gebruikmaken van het item. Het aantal toepassingen dat gebruikmaakt van een bepaald item. U kunt op het pictogram klikken om de impactanalyse te bekijken.

Locaties van de metingen

De metingen voor kijkeraantal en gebruik zijn beschikbaar op de locaties in de onderstaande lijst.

Als u de muisaanwijzer op het metingpictogram plaatst, ziet u knopinfo met meer informatie.

Een van de plaatsen waar metingpictogrammen zich bevinden (onder de tegel voor gegevensassets in de rasterweergave).

Als u de muisaanwijzer op het pictogram pictogram Informatie plaatst, ziet u knopinfo met meer informatie. Klik op het aantal voor Gebruikt in om de impactanalyse weer te geven.

Een van de plaatsen waar metingpictogrammen zich bevinden (in de weergave Details van een gegevensverzameling).

Als u de muisaanwijzer op het pictogram pictogram Informatie plaatst, ziet u knopinfo met meer informatie. Houd er rekening mee dat de meting Gebruikt in niet wordt weergegeven voor apps, omdat deze alleen relevant is voor gegevenssets.

Een van de plaatsen waar metingpictogrammen zich bevinden (in de weergave Details van een gegevensverzameling).

In Lijstweergave:

Plaats voor elk willekeurig item de muisaanwijzer op het aantal voor Bekeken door of Gebruikt in om knopinfo met meer informatie weer te geven. U kunt ook op het aantal in de kolom Gebruikt in klikken om de impactanalyse te bekijken. Houd er rekening mee dat de meting Gebruikt in niet wordt weergegeven voor apps, omdat deze alleen relevant is voor gegevenssets.

Een van de plaatsen waar metingpictogrammen zich bevinden (in Lijstweergave).

Opties

Selecteer het menu pictogram menu Meer voor de volgende opties:

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!