Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Herkomst van apps, scripts en gegevensverzamelingen analyseren

Herkomst herleidt gegevens en gegevenstransformaties terug naar de oorspronkelijke bron. Qlik Cloud biedt een gedetailleerde visuele weergave van de geschiedenis van deze stroom, waarmee u op interactieve wijze de upstreamherkomst van een specifiek veld of specifieke gegevensverzameling kunt onderzoeken.

Een overzichtweergave van metingen en dimensies dat in een bepaald diagramobject wordt gebruikt, identificeert de bron en biedt u het vertrouwen dat u begrijpt en kunt vertrouwen op wat u ziet en waar u mee werkt.

Informatie Om de herkomst voor een app of gegevensverzameling te bekijken, moeten de gegevens als gecatalogiseerde bron in Qlik Cloud worden opgeslagen.

Zakelijke gebruikers die een specifiek veld onderzoeken kunnen de herkomst bekijken voor het veld dat de belangrijkste afhankelijkheden weergeeft:

 • Velden die zijn gebruikt voor het afleiden ervan
 • Directe koppelingen en afhankelijkheden, inclusief eigenaar en ruimte
 • Originele bron (de eerste bekende bron)

Om downstream- of toekomstgerichte afhankelijkheden te bekijken, moet een gebruiker onderzoeken welke elementen worden beïnvloed door een wijziging van een object. Dit doen ze door de impactanalyse te bekijken. Zie: Impactanalyse voor apps, scipts en gegevensverzamelingen analyseren.

Voor een visuele demo over het gebruik van herkomst raadpleegt u:

Herkomst gebruiken

De herkomstgrafiek

De herkomstgrafiek toont de gegevensstroom van apps in een interactieve, grafische diagram. Een app, een tabel of een veld heet een knooppunt in een herkomstgrafiek. Wanneer een knooppunt het basisknooppunt is dat wordt onderzocht, is dat knooppunt in focus en wordt het weergegeven als het laatste element in een grafiek. Op het meest gedetailleerde niveau laat de herkomstgrafiek op veldniveau de gegevensbronnen en transformaties zien die de bron vormen voor een knooppunt of waar een knooppunt van afhankelijk is.

Herkomstgrafieken zijn nuttig voor:

 • Data-experts die met gegevens werken

 • Zakelijke specialisten die apps ontwikkelen

 • Geavanceerde zakelijke app-gebruikers

Elk knooppunt vertegenwoordigt een stap in de herkomst van de geselecteerde gegevensverzameling of app . Deze herkomstinformatie wordt telkens gecompileerd wanneer een app gegevens laadt of opnieuw laadt. Als uw app niet recent opnieuw is geladen, is de herkomst mogelijk onvolledig of onjuist.

Herkomst wordt ondersteund voor gegevensverzamelingen en apps direct vanuit de regel of rij zoals ze verschijnen in uw Qlik Sense-catalogus:

 • Gegevensverzameling Gegevensverzamelingen zijn gegevensbronnen, zoals gegevens die zijn geladen vanuit connectors of gegevensbestanden. Gegevensverzamelingen kunnen tabellen zijn in een database, gegevens die zijn geüpload naar gegevensopslag of gegevens die zijn gegenereerd vanuit een app, zoals een QVD-bestand. Gegevensverzamelingen bevatten meestal één tabel, maar sommige (bijvoorbeel Excel-bestanden) kunnen meerdere tabellen bevatten.

 • App: App-knooppunten vertegenwoordigen analytische Qlik Sense-apps die de gegevensbronnen in de herkomst gebruiken. App-knooppunten tonen de app-naam en locatie van de app als Sense.

Vaak voorkomende invoerknooppunten zijn gegevensbronnen die door het basisknooppunt worden gebruikt of apps die gegevensverzamelingen produceren. Herkomst op veldniveau maakt een gedetailleerd onderzoek mogelijk van de manier waarop velden zijn berekend en de specifieke oorsprong van velden binnen transformaties en toepassingen.

De knooppunten die beschikbaar zijn in een herkomstgrafiek vormen de invoer van uw geselecteerde gegevensverzameling of app. Selecteer een gegevensverzameling of app om deze aan te wijzen als basisknooppunt. Invoerknooppunten zijn knooppunten die zich boven het hoofdknooppunt bevinden.

Herkomstgrafiek op veldniveau
Herkomstgrafiek op veldniveau

De knooppunten die beschikbaar zijn in een herkomstgrafiek vormen de invoer voor uw geselecteerde basisknooppunt, oftewel het knooppunt in focus. Het basisknooppunt is het enkelvoudige knooppunt waarvoor u de herkomst wilt ophalen; het is een toepassing, gegevensverzameling, bestand, tabel of veld.

Dit is het meest rechtse knooppunt op uw scherm, met een blauwe omranding. Dit vormt de focus van uw onderzoek en alleen invoer voor dit basisknooppunt wordt weergegeven.

U kunt de herkomst verkennen en het basisknooppunt wijzigen naar een andere tabel, toepassing of veld op het scherm ten behoeve van uw onderzoek.

Basisknooppunt voor herkomst

Het basisknooppunt in focus (ook wel basisknooppunt genoemd) bevindt zich aan de rechterkant van uw scherm

De lijnen die de knooppunten met elkaar verbinden worden randen genoemd. Randen vertegenwoordigen de relatie tussen twee knooppunten. Ze vertegenwoordigen relaties die koppelingen aangeven, zoals een gegevensverzameling die wordt gebruikt door een toepassing. Ze kunnen ook gegevens vertegenwoordigen die als bijproduct van een toepassing worden geproduceerd. De verzameling van knooppunten en randen vormen samen de herkomstgrafiek.

Herkomstranden vertegenwoordigen relaties

Randen vertegenwoordigen relaties tussen objecten

Vouw knooppunten uit of samen om hierarchieniveaus te tonen uit meer of minder gedetailleerde niveaus, beginnend met de gegevensverzamelingsgroep of app op hoger niveau tot aan het meest gedetailleerde niveau. Dit laatste is het veldniveau.

Knooppuntniveaus voor herkomst

Een knooppunt met asset, bron, tabel en veldniveaus

Knooppuntdetails

De details die u kunt zien zijn afhankelijk van uw toegang tot dat object. Details kunnen de volgende informatie tonen:

 • Naam

 • Beschrijving

 • Extra info

 • Locatie

 • Ruimte

 • Eigenaar

 • Maker

 • Laatst gewijzigd

Navigeren in de herkomstgrafiek

Klik en sleep om te navigeren in het herkomstdiagram en het te centreren. U kunt ook de navigatieknoppen gebruiken. Selecteer Start Start om de herkomstgrafiek te centreren op het basisknooppunt. Klik op Terug en Verder om door uw selecties te bewegen.

Navigatie in de herkomstgrafiek

Navigatieknoppen voor de herkomstgrafiek.

Selecteer Herkomst in het contextmenu in een app of gegevensverzamelingtegel of -rij, afhankelijk van uw weergave, om de herkomst ervoor te openen. U kunt een herkomstgrafiek ook openen vanuit het overzicht van een gegevensverzameling door en vervolgens Herkomst te selecteren. U kunt een herkomst (upstream) of impactanalyse (downstream) openen voor andere knooppunten die in de grafieken verschijnen door en Herkomst (gebruiken als nieuw basisknooppunt) of Impactanalyse te selecteren. Selecteer een knooppunt om het als het basisknooppunt aan te wijzen.

Vouw uit of vouw pictogram pijl-omhoog de knooppunten samen om groepen of objecten van hetzelfde niveau uit of samen te vouwen.

Menu-optie voor het analyseren van verschillende knooppunten

Overzichtsweergave van herkomst

Gebruikers van analyses en casual zakelijke gebruikers hebben direct toegang tot een overzichtsweergave van het gebruik van afhankelijkheden op veldniveau vanuit een analysediagram in een tabelweergave. Hierin worden de afhankelijkheden weergegeven voor het veld dat in het diagram wordt gebruikt.

Deze weergave wordt ondersteund in alle niet-gebundelde analysediagrammen van Qlik, met uitzondering van knoop- en kaartdiagrammen. De meer gedetailleerde herkomstgrafiek is beschikbaar, maar casual gebruikers van analyses hebben toegang tot overzichtsgegevens voor gekoppelde objecten, zoals apps, koppelingen, gegevensverzamelingen, tabellen, velden, dimensies en metingen. U kunt vanuit een diagram met weergave van het herkomstoverzicht gemakkelijk een uitleg krijgen over waar de gegevens vandaan komen.

Deze weergave toont details en afhankelijkheden voor metingen en dimensies in het diagram. Hiertoe behoren de uitdrukking die de meting of dimensie berekent, de velden die in de uitdrukking worden gebruikt en de gegevensbronnen waaruit de velden afkomstig zijn. Selecteer pictogram Meer opties in de velden en het bronvak en klik op Ga naar herkomst (voor dat veld of die bron).

 1. Wijzig de diagraminstellingen om de overzichtsweergave van het gebruik van herkomst zichtbaar te maken. Deze instellingen zijn niet standaard ingeschakeld.
  • Onder Uiterlijk>Algemeen> schakelt u Details tonen in.
  • Onder Uiterlijk>Algemeen> schakelt u Uitdrukkingen tonen in.
 2. Selecteer Klaar met bewerken en selecteer vervolgens informatie pictogram Informatie om de overzichtsweergave van het gebruik van herkomst te openen.
 3. Selecteer het informatiepictogram om de overzichtsweergave van herkomst te openen

  Selecteer het informatiepictogram om de details en afhankelijkheden te bekijken

  Overzichtsweergave van herkomst

  Overzichtsweergave van herkomst wordt geopend en toont de details en afhankelijkheden

Beperkingen

De herkomstgrafiek heeft de volgende beperkingen:

 • Voor apps die na de vrijgave van de herkomst in Qlik Cloud niet opnieuw zijn geladen, is volledige herkomstinformatie mogelijk pas beschikbaar nadat ze opnieuw zijn geladen. De details voor sommige knooppunten kunnen beperkt zijn als ze niet zijn geladen nadat herkomst werd ingeschakeld voor uw tenant.

 • Knooppuntdetails voor gegevensverzamelingen buiten uw tenant, zoals SQL Server- of Google Drive-verbindingen, zijn beperkt tot het type en de naam van de gegevensverzameling. Voor REST-verbindingen wordt alleen aangegeven dat het REST-gegevens betreft.

 • De weergave van het herkomstoverzicht wordt niet ondersteund in Knop- en Kaart-diagrammen.

 • Momenteel is de overzichtsweergave voor diagramdetails niet beschikbaar in de mobiele modus.

Machtigingen

U moet een app of gegevensverzameling kunnen bekijken om de impactanalyse voor het item vanuit de hub te kunnen weergeven. Als u de herkomstgrafiek voor een basisknooppunt kunt bekijken, kunt u de basisdetails en metagegevens voor upstreamherkomstobjecten bekijken.

Beveiliging

Herkomst op veldniveau

 • Gebruikers kunnen alleen een basisknooppunt selecteren waartoe ze toegang hebben, anders is het contextmenu niet beschikbaar.

 • Als gebruikers toegang hebben tot het basisknoopunt, kunnen ze ook alle upstreamherkomsten bekijken.

Overzichtsweergave van het gebruik (diagramdetails)

 • Elke gebruiker krijgt toegang tot dimensies en uitdrukkingen. Koppelingen naar namen van herkomsten en gegevensverzamelingen worden alleen weergegeven als een gebruiker toegang heeft.

Voorbeeld gebruikscases voor het analyseren van herkomst

Een stapsgewijze toelichting bij de onderstaande voorbeelden vindt u in Gebruikscases herkomst op veldniveau.

Voorbeeld: Bekijken waarvan gegevens afkomstig zijn met de overzichtsweergave van herkomst

Als analysegebruiker die een staafdiagram in een app cars-data4-app bekijkt, wilt u weten waarvan deze gegevens afkomstig zijn. U controleert of Details tonen en Uitdrukkingen tonen is ingeschakeld voor het diagram in de sectie Algemeen van eigenschappen en vervolgens selecteert u Klaar met bewerken. Als u terugklikt in het diagram, selecteert u Details tonen pictogram Informatie om de gebruiksweergaven van herkomst weer te geven.

De gebruiksweergave van herkomst toont details voor de dimensies en metingen in de linkerkolom en afhankelijkheden voor velden en bronnen in de middelste en rechterkolommen. U ziet dat de dimensie Car_Id-ID afhankelijk is van het veld Car_Id-ID, dat in drie getoonde QVD-bronnen aanwezig is. Selecteer het menu pictogram Meer opties in de veldinvoer en selecteer Lineage-Car_id-ID / cars-data om een herkomstgrafiek te openen voor het veld Card_id-ID in de QVD cars-data.

Selecteer een bron of veld om de herkomst voor dat object te bekijken

Selecteer het menu en vervolgens de optie om de herkomst voor een bron te bekijken in de overzichtsweergave van het gebruik van herkomst

De herkomstgrafiek wordt van rechts naar links weergegeven en toont dat het veld Car_id_ID aanwezig is in de tabel cars-data; opgeslagen als een Qlik-gegevensbestand. Vouw de knooppunten uit waarvan u de veldgeschiedenis terug wilt leiden tot aan het originele bestand dat is geüpload naar Qlik Cloud. U ziet dat de eerste weergave terug toont dat een QVD cars-data.qvd met het veld Car_id_ID naar de app cars-data4-app is geladen. Het volgende knooppunt terug is een app cars-data3-app op basis waarvan de cars-data.qvd is gegenereerd. Als u nog een weergave terug gaat en het knooppunt uitvouwt, ziet u dat het originele bronbestand het CSV-bestand cars-data3.csv was en het veld id bevatte.

Door de tabellen en weergavevelden uit te vouwen, kunt het originele bronbestand, de tabel en het veld van de staafdiagramdimensie Car_id-ID identificeren.

Vouw de knooppunten uit om de geschiedenis van een veld tot aan het bronbestand te achterhalen

Start met het knooppunt dat in focus is en achterhaal de herkomstgeschiedenis tot aan de originele bron

Voorbeeld: De oorsprong van een gegevensverzameling onderzoeken en hoe de gegevensverzameling is gemaakt

Als app-ontwikkelaar overweegt u om een bestaande gegevensverzameling rgb_customers.qvd voor uw toepassing te gebruiken. U onderzoekt de oorsprong van deze gegevensverzameling zodat u kunt begrijpen waarvan de gegevens afkomstig zijn. In de tegel of rij van de gegevensverzameling selecteert u Herkomst in het menu pictogram Meer opties om de herkomstgrafiek te openen. In de herkomstgrafiek bekijkt u de metagegevens voor de gegevensverzameling door het menu pictogram Meer opties in de QVD rgb_customers.qvd te selecteren en het overzicht te openen.

Overzicht van de gegevensverzameling openen vanuit de herkomstgrafiek

Overzicht van de gegevensverzameling kan vanuit de herkomstgrafiek worden geopend

Bekijk labels, classificaties en andere technische metagegevens op het tabblad Overzicht gegevensverzameling

Overzichten van de gegevensverzameling kunnen vanuit de herkomstgrafiek worden geopend

Gegevensprofiel is beschikbaar vanuit het tabblad Velden

Het tabblad Gegevensprofiel is beschikbaar vanuit de herkomstgrafiek

Klik op de pijl-terug om terug te gaan naar de herkomstgrafiek om de herkomstgrafiek voor de gegevensverzameling te verkennen. Vouw het knooppunt rgb_customers_qvd uit om de beschikbare velden te bekijken. Elk veld biedt de optie om als basisknooppunt in focus te worden ingesteld, door Herkomst (gebruiken als nieuw basisknooppunt)  of Impactanalyse te selecteren om toekomstige herkomsten en afhankelijke objecten te bekijken die worden getroffen door wijzigingen van de gegevensverzameling.

Herkomst voor een gegevensverzameling bekijken met opties om de app of gegevens te openen, impactanalyse te bekijken of het knooppunt in focus te wijzigen

Herkomst bekijken voor een gegevensverzameling

Na het terugleiden van de herkomst en het uitvouwen van de knooppunten, kunt u zien dat deze QVD-gegevensverzameling de uitvoer is van de app Prep Data RGB Sales Analysis. Als u nog een stuk teruggaat en het knooppunt File storage uitvouwt, ziet u dat er een CSV-bestand is geladen naar de verkoopanalyse-app, namelijk: rgb_customers.csv. De analyse op veldniveau onthult dat het veld Tags in het originele bronbestand de naam rgb_customers.Tags heeft gekregen in de verkoopanalyse-app. Het originele CSV-bestand kan worden geopend om het overzicht en waardevolle gegevens te tonen, zoals eigenaar, maker, metrische gebruiksgegevens, labels, classificaties, veldprofiel en impactanalyse.

Voorbeeld: Veldafhankelijkheden en uitdrukkingen in diagrammen bekijken met herkomstoverzicht

Als zakelijke gebruiker analyseert u een lijndiagram COGS per Month in een app en wilt u de uitdrukking controleren die u gebruikt om de meting (Cost of Goods Sold) COGS per Month te bekijken en om te zien welke velden en bronnen in het diagram zijn gebruikt. U controleert of Details tonen en Uitdrukkingen tonen is ingeschakeld voor het diagram in de sectie Algemeen en vervolgens selecteert u Klaar met bewerken. Als u terugklikt in het diagram, selecteert u Details tonen pictogram Informatie om de gebruiksweergaven van herkomst weer te geven.

Overzichtsweergave van herkomst voor een lijndiagram: Bekijk uitdrukkingen, velden en bronnen

De overzichtsweergave van herkomst toont uitdrukkingen en afhankelijke velden en bronnen

De overzichtsweergave van herkomst toont de metingen en de dimensies die in het diagram worden weergegeven. De uitdrukkingen die zijn gebruikt voor het maken van de metingen en dimensies kunnen ook in een vervolgkeuzelijst worden bekeken als u deze velden uitvouwt. U ziet dat de meting is gemaakt door de uitdrukking: Sum (UnitCost*Quantity). De velden (Quantity, UnitCost) in de uitdrukking worden getoond als veldafhankelijkheden. U kunt pictogram Meer opties selecteren om de herkomst te bekijken van de twee velden, maar in dit geval is er slechts een weergave terug naar de oorspronkelijke bron Dataset.xlsx, die ook wordt weergegeven als bronafhankelijkheid in het herkomstoverzicht.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!