Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zarządzanie metadanymi zestawu danych

Katalog zawiera kilka warstw kluczowych metadanych opisowych i technicznych dotyczących zestawów danych. Informacje te pomagają w organizacji i przydzielaniu zasobów oraz dostępu. Twórcy aplikacji używają statystyk profilu i próbkowania danych do uzyskiwania pomysłów i wskazówek dotyczących tworzenia aplikacji oraz planowania wizualizacji. Profilowanie pól może pomóc analitykom danych i użytkownikom biznesowym w szybszym uzyskiwaniu wniosków bez potrzeby tworzenia aplikacji. Niezależnie od tego, czy jesteś administratorem danych czy użytkownikiem danych, znajomość pochodzenia zestawów danych i przekonanie o dokładności metadanych zwiększa zaufanie i pewność podczas analizowania zasobów danych.

Uprawnienia do przeglądania zestawów danych i metadanych

Uprawnienia są wymagane w przestrzeni do wyświetlania zestawów danych i ich metadanych. Oba działania są objęte uprawnieniem Listowanie i korzystanie ze źródeł danych. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych lub Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

 • Wyświetlanie zestawów danych> Listowanie i korzystanie ze źródeł danych
 • Wyświetlanie metadanych > Listowanie i korzystanie ze źródeł danych
InformacjaAdministratorzy dzierżawy i analityki mogą wyświetlać zestawy danych i metadane zestawów danych należących do innych przestrzeni (prywatnych, udostępnionych lub zarządzanych), ale nie mogą stosować klasyfikacji oraz używać poleceń Utwórz aplikację z danych ani Profiluj w odniesieniu do zestawów danych.

Przegląd zestawu danych

Karta Przegląd zestawu danych zawiera podsumowanie opisowych i technicznych metadanych dotyczących zestawów danych.

Karta przeglądu przedstawia:

 • Metadane techniczne, takie jak rozmiar, właściciel, typ pliku oraz znaczniki czasu utworzenia, ostatniej modyfikacji i odświeżenia metadanych. Metaznaczniki zastosowane do zestawu danych są wyświetlane nad tymi informacjami.
 • Klasyfikacje stosuje się do zestawów danych w celu powiązania ich ze zdefiniowanymi przez użytkownika logicznymi obszarami tematycznymi.
 1. Na karcie Strona główna w Analityka Qlik Cloud wybierz ikonę Katalog na lewym pasku nawigacyjnym lub na karcie Katalog zastosuj filtr według Typów : Dane.

  Po wskazaniu kursorem kafelka zestawu danych ikona rozszerzenia pliku danych (na przykład .XLSX) zmienia się w przycisk Otwórz zestaw danych. Nazwa pliku źródłowego jest wyświetlana poniżej. Zestawy danych dziedziczą nazwę oryginalnego pliku danych i można je edytować.

 2. Wybierz Otwórz zestaw danych, aby wyświetlić jego Przegląd.

Przegląd zestawu danych zawiera techniczne metadane. Znaczniki zastosowane do zestawu danych i klasyfikacje zestawu danych oraz wyświetlania pól.

Metadane przeglądu zestawu danych
Pola metadanych zestawu danych
Szczegóły Opis
Tags Wyświetlane są zastosowane metaznaczniki (przykład: tag1, tier3, upgrade itd.)
Typ Rozszerzenie typu pliku (przykład: .TXT)
Rozmiar pliku Rozmiar pliku lub zawartości (np. 559 KB
Źródło Nazwa oryginalnego źródła danych (przykład: MyVolumes.txt)
Space Nazwa połączona z przestrzenią docelową. W zależności od uprawnień przestrzeń może być przestrzenią prywatną, udostępnioną, zarządzaną lub danych.
Właściciel Właściciel zawartości (przykład:  JS Jan Smith)
Twórca Twórca zawartości (przykład:  JS Jan Smith)
Data utworzenia Znacznik czasu utworzenia obiektu zestawu danych (przykład: Feb 18, 2022 7:21 PM)
Data modyfikacji Znacznik czasu ostatniej modyfikacji (przykład: Feb 18, 2022 7:21 PM) Ta wartość zmienia się po wystąpieniu następujących zdarzeń: przeładowanie, zmiana nazwy, zmiana opisu, zmiana właściciela, zmiana skryptu.
Pola Liczba kolumn w zestawie danych.
Liczba wierszy Liczba rekordów w zestawie danych.
Element wyświetlany przez

Liczba unikatowych osób wyświetlających w ciągu ostatnich 28 dni.

Element używany w

Liczba aplikacji korzystających z określonego zestawu danych.

Data odświeżenia metadanych Znacznik czasu ostatniego odświeżenia metadanych pochodzący od źródła zbioru danych, takiego jak profil, liczba rekordów i liczba kolumn.

Oznaczanie zestawów danych

Znaczniki (znane również jako metaznaczniki) są stosowane przez użytkowników, aby pomóc w lokalizowaniu i porządkowaniu danych. Współtwórcy danych wprowadzają i stosują dowolne znaczniki do zestawów danych w celu usprawnienia wyszukiwania i kategoryzacji. Jest to przydatne narzędzie dla administratorów danych, którzy muszą filtrować określone typy zasobów danych z wielu powodów, w tym na potrzeby alokacji zasobów centrum kosztów, segmentacji działów sprzedaży i marketingu oraz uprawnień i strategii zarządzania. Twórcy aplikacji i konsumenci danych używają znaczników do identyfikowania zestawów danych w celu poprawy wydajności i organizacji.

Metaznaczniki zastosowane do zestawu danych są wyświetlane bezpośrednio nad szczegółowymi metadanymi na karcie Przegląd.

Stosowanie metaznaczników do zbiorów danych

 1. Wybierz Otwórz zestaw danych, następnie menu ikona menu Więcej, a następnie wybierz Edytuj zestaw danych lub z menu ikona menu Więcej na kafelku wybierz Edytuj. Pojawi się pole, w którym można edytować Nazwę, Opis i Znaczniki zestawu danych. Znaczniki, które zostały już zastosowane do zestawu danych, pojawią się na liście.

 2. W polu Znaczniki wprowadź znaczniki składające się z dowolnego ciągu znaków (dozwolone są spacje i znaki specjalne z limitem 31 znaków w różnych znacznikach). Następnie wprowadź każdy znacznik osobno i Zapisz nowe znaczniki. Poszczególne znaczniki można usunąć, wybierając na nich x.

Filtrowanie według metaznaczników

 1. Otwórz kartę Katalog, jeśli nie jest otwarta. Na liście rozwijanej Typy wybierz pozycję Dane.

 2. Wybierz Wszystkie filtry, aby otworzyć panel Filtry po lewej stronie, przewiń w dół i wprowadź Znaczniki do filtrowania zbiorów danych.

Odświeżenie metadanych

Metadane zestawu danych w katalogu są zgodne z modelem zarządzania metadanymi opartym na ostatnim znanym stanie. Ten model dostarcza informacji i działań, dzięki czemu zawsze będziesz wiedzieć, jak aktualne są Twoje pochodne metadane. Pochodne metadane odzwierciedlają stan danych i różnią się od metadanych kontrolowanych przez użytkownika oraz system.

InformacjaObliczenie profilu jest nieobsługiwane w przypadku plików o rozmiarze powyżej 1 GB.

Wybierz zieloną ikonę odświeżania ikona Odśwież metadane, aby odświeżyć pochodne metadane. Jeśli nie zostaną wykryte żadne zmiany, a metadane będą aktualne, ikona odświeżania szara ikona Odśwież metadane będzie szara. Pole Data odświeżenia metadanych zawiera czas ostatniego odświeżenia pochodnych metadanych.

Odświeżanie metadanych jest inicjowane po wykryciu zmian w schemacie. W przypadku zmiany danych — na przykład dodania lub odjęcia danych — ikona odświeżania zmieni kolor na zielony. Jeśli wybierzesz ikonę, Data modyfikacji ulegnie zmianie, ale Data odświeżenia metadanych pozostanie bez zmian, ponieważ nie nastąpiły żadne zmiany w pochodnych metadanych.

Pochodne metadane są odświeżane o różnych porach w zależności od tego, czy zestaw danych został przesłany do Qlik Cloud, czy też jest to zewnętrzny zestaw danych — nowo zarejestrowany lub istniejący już w systemie:

 • Dane nowo zarejestrowane w katalogu są automatycznie profilowane podczas importu.
 • Dane znajdujące się już w systemie bez pochodnych metadanych mogły nigdy nie mieć obliczanych metadanych profilu. Otwarcie istniejącego zestawu danych, dla którego nie obliczono profilu, spowoduje uruchomienie profilowania. Jeśli po wykonaniu tych obliczeń wystąpią aktualizacje pliku, ikona odświeżania będzie ponownie wyświetlana na zielono, wskazując, że zestaw danych można odświeżyć przez jej wybranie.
 • Gdy system wykryje zmianę w schemacie tabeli zestawu danych, ikona odświeżania metadanych stanie się zielona. Oznacza to, że można odświeżyć metadane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu danych.
 • Zasobom zewnętrznym zawsze będzie towarzyszyć zielona ikonę odświeżania. Wybierz ikonę odświeżania metadanych, aby upewnić się, że pochodne metadane będą odzwierciedlać aktualny stan danych.

Po wykryciu zmiany w schemacie zestawu danych ikona odświeżania jest zielona.

Wybierz ikonę odświeżania, gdy jest zielona, aby uzyskać dostęp do najnowszych metadanych

Konfigurowanie klasyfikacji zestawów danych

Klasyfikacje można stosować do zestawów danych w celu powiązania ich z określonymi, zdefiniowanymi przez użytkownika obszarami tematycznymi. Klasyfikacje mogą być cennym narzędziem do identyfikacji informacji wrażliwych albo po prostu odrębnych obszarów tematycznych.

 • Na karcie Przegląd zestawu danych wybierz sekcję Klasyfikacje, a następnie wybierz Dodaj klasyfikację. Wprowadź dowolny tekst opisujący Obszar tematyczny, do którego należy ten zestaw danych. Jeśli chcesz zastosować zdefiniowaną przez użytkownika klasyfikację specyficzną dla branży lub konkretnego zastosowania, wprowadź opis, który będzie identyfikować zestaw danych z tą zasadą lub grupą.

InformacjaWcześniej oferowane były klasyfikacje odnoszące się do określonych branżowych i regionalnych zasad prywatności danych. Jeśli zastosowano którąkolwiek z tych klasyfikacji do zestawów danych, określone zasady zostaną usunięte, a zastosowany zostanie znacznik Informacje poufne.
InformacjaKlasyfikacje, które zostały zastosowane do pól, mogą obejmować Dane osobowe oraz Informacje poufne i są wymienione według pól poniżej klasyfikacji zastosowanych na poziomie zestawu danych.

Uprawnienia do stosowania klasyfikacji i znaczników

Do edytowania i stosowania klasyfikacji oraz metaznaczników wymagane są uprawnienia. Poszukaj uprawnienia Edytowanie źródeł danych w przestrzeni. Aby uzyskać szczegółowe informacje na te tematy, zobacz: Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych lub Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych.

Wskaźniki wyświetlania i używania elementów

Wskaźniki wyświetlania i używania pozwalają szybko określić ilościowo wartość treści, pokazując zarówno liczbę i trend unikatowych osób wyświetlających w ciągu ostatnich 28 dni („Element wyświetlany przez”), jak i liczbę aplikacji, które aktualnie korzystają z określonego elementu („Element używany w”).

Wskaźniki użycia są włączone domyślnie w dzierżawie i może je wyłączyć administrator dzierżawy. Zob. Zarządzanie wskaźnikami użycia. Jeśli nie widzisz tych statystyk w dzierżawie, prawdopodobnie są wyłączone.

Wskaźniki osób wyświetlających

Liczba wyświetleń elementu w ciągu ostatnich 28 dni jest dobrym wskaźnikiem jego popularności. Wiedza o tym, ile razy dany element był ostatnio wyświetlany, pomaga również właścicielom treści uzyskać cenne wnioski na temat ich pracy. Na przykład element, który został wyświetlony przez stosunkowo niewielu użytkowników, może wskazywać, że nie jest już przydatny lub wymaga ulepszenia, aby zwiększyć jego popularność.

InformacjaLiczba wyświetleń jest obliczana na podstawie liczby unikatowych osób wyświetlających, które zobaczyły Szczegóły elementu.

Wskaźniki użycia elementów

Możesz zobaczyć, ile aplikacji używa określonego elementu w danym momencie i łatwo drążyć dane (klikając liczbę), aby wyświetlić analizę wpływu. Ponieważ elementy z większą liczbą zależności są zwykle wyższej jakości, świadomość takich zależności przydaje się do ilościowego określania jakości elementu. Producenci danych i analiz mogą następnie wykorzystać elementy wyższej jakości do tworzenia dodatkowych treści, podczas gdy właściciele treści mogą określić wpływ wszelkich zmian treści.

Znaczenie ikon wskaźników

W poniższej tabeli opisano ikony używane do prezentacji wskaźników dotyczących osób wyświetlających i używania elementów w widoku siatki. Wskaż ikonę kursorem, aby wyświetlić etykietkę z dodatkowymi informacjami. Zauważ, że ikona grotu strzałki służąca do wskazywania trendów przeglądarki jest także wyświetlana w widoku listy.

Ikony wskaźników
Szczegóły Opis
Ikona unikatowych osób wyświetlających Liczba unikatowych osób wyświetlających w ciągu ostatnich 28 dni. Ikona grotu strzałki wskazuje trend z ostatnich 28 dni. Na przykład strzałka z grotem skierowanym w górę (jak pokazano na obrazku) wskazywałaby, że w drugim 14-dniowym okresie z 28 dni było więcej unikatowych osób wyświetlających niż w pierwszym. Strzałka skierowana w prawo () wskazuje, że nie było żadnych zmian w ciągu ostatnich 28 dni. Ikona grotu strzałki w dół wskazuje trend ujemny z ostatnich 28 dni ().
Ikona wskazująca, które aplikacje używają elementu. Liczba aplikacji wykorzystujących dany element. Możesz kliknąć tę ikonę, aby wyświetlić analizę wpływu.

Lokalizacje wskaźników

Dane dotyczące osób wyświetlających i używania są dostępne w lokalizacjach wymienionych poniżej.

Wskaż kursorem ikonę wskaźnika, aby wyświetlić etykietkę z dodatkowymi informacjami.

Jedno z miejsc, w których znajdują się ikony wskaźników (pod kafelkiem zasobu danych w widoku siatki).

Wskaż kursorem ikonę ikona informacje, aby wyświetlić etykietkę z dodatkowymi informacjami. Kliknij liczbę Element używany w, aby wyświetlić analizę wpływu.

Jedno z miejsc, w których znajdują się ikony wskaźników (w widoku Szczegóły zestawu danych).

Wskaż kursorem ikonę ikona informacje, aby wyświetlić etykietkę z dodatkowymi informacjami. Pamiętaj, że wskaźnik Element używany w nie jest wyświetlany w przypadku aplikacji, ponieważ dotyczy tylko zestawów danych.

Jedno z miejsc, w których znajdują się ikony wskaźników (w widoku Szczegóły zestawu danych).

W Widoku listy:

W przypadku dowolnego elementu wskaż kursorem liczbę Element wyświetlony przez lub Element używany w, aby wyświetlić etykietkę z dodatkowymi informacjami. Możesz również kliknąć liczbę w kolumnie Element używany w, aby wyświetlić analizę wpływu. Pamiętaj, że wskaźnik Element używany w nie jest wyświetlany w przypadku aplikacji, ponieważ dotyczy tylko zestawów danych.

Jedno z miejsc, w których znajdują się ikony wskaźników (w widoku listy).

Opcje

Wybierz menu ikona menu Więcej w celu skorzystania z następujących opcji:

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!