Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Praca z opcjami zaawansowanymi

Zaawansowany tryb edycji oferuje dodatkowe narzędzia do dostosowywania arkusza, a także alternatywne opcje pracy z arkuszami.

Jeśli znasz poprzednie wersje Qlik Sense, Opcje zaawansowane rozpoznasz jako poprzedni edytor arkuszy. Zaawansowany tryb edycji zawiera wszystkie funkcje i właściwości dostępne wcześniej podczas edycji arkuszy.

W przeciwieństwie do standardowych opcji zaawansowany tryb edycji oferuje siatkę, na której można przeciągać i upuszczać wizualizacje oraz rozszerzenia. Następnie można zmienić rozmiar wizualizacji, aby dopasować je do preferowanej liczby kwadratów siatki. Zaawansowany tryb edycji obsługuje również urządzenia dotykowe, w przeciwieństwie do trybu standardowego.

Arkusz w zaawansowanym trybie edycji

Kliknij Opcje zaawansowane, aby przełączać opcje standardowe i zaawansowane. Umożliwia to opracowanie hybrydowego podejścia do arkuszy. Jeśli zmienisz ustawienia układu w zaawansowanym trybie edycji, arkusz zostanie zablokowany w standardowym trybie edycji do edycji układu.

W zaawansowanym trybie edycji można wykonać następujące zadania:

 • Edytowanie właściwości arkusza, takich jak tytuł, opis i miniatura.

 • Dodawanie koloru tła lub grafiki do arkusza

 • Zmiana właściwości wizualizacji, takich jak sortowanie i styl.

 • Dodawanie wielu wyrażeń jako wymiarów lub miar w wizualizacji

 • Dodawanie obiektów niestandardowych do arkusza.

 • Ustawianie warunku wyświetlania dla arkuszy.

 • Dostosowywanie rozmiaru siatki i układu arkusza.

 • Dodawanie działań do arkusza.

Niektóre wizualizacje można dodać tylko w zaawansowanym trybie edycji:

 • Przycisk

 • Tekst i grafika

 • Kontener

 • Obiekty niestandardowe, takie jak rozszerzenia z lub .Dashboard bundleVisualization bundle

W zaawansowanym trybie edycji możesz wykonać wiele czynności dostępnych w standardowym trybie edycji, chociaż istnieją pewne różnice. Niektóre działania są stosowane na różne sposoby. Na przykład wizualizacje są dodawane do arkuszy przez przeciąganie i upuszczanie ich na siatkę w zaawansowanym trybie edycji. Niektóre działania, takie jak filtry, można stosować tylko w trybie standardowym. Niektóre właściwości arkusza można ustawić tylko w trybie zaawansowanym.

Tworzenie nowego arkusza

Nowy arkusz można utworzyć z poziomu przeglądu aplikacji albo z nawigatora arkuszy.

WskazówkaW celu uzyskania dostępu do nawigatora arkusza z widoku arkusza, kliknij Obiekty aplikacji na pasku narzędzi.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Kliknij Utwórz nowy lub polecenie Utwórz nowy arkusz.
 3. Nadaj arkuszowi tytuł i dodaj opis.
 4. Aby zapisać tytuł i opis, kliknij miejsce poza obszarem tekstu.

Został utworzony nowy arkusz. Arkusze są prywatne, dopóki nie ustawisz ich jako publicznych. Więcej informacji można znaleźć w temacie Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Ustawianie właściwości arkusza

W trybie zaawansowanym istnieje wiele sposobów zmiany stylu i sposobu działania arkusza. Więcej informacji:

Tworzenie wizualizacji

 1. Przeciągnij wizualizację z panelu zasobów na arkusz albo kliknij dwukrotnie wizualizację.
 2. Dodaj wymiary i miary do wizualizacji.

  Wymiary i miary można dodawać za pomocą przycisków w wizualizacji. Można też przeciągnąć pole z karty Pola panelu zasobów, a następnie wybrać, że to pole będzie używane jako wymiar lub miara. Liczba wymaganych wymiarów i miar jest zależna od wybranej wizualizacji.

  Jeśli chcesz dodać wyrażenia jako wymiary lub miary, kliknij w panelu właściwości w obszarze Dane, kliknij Dodaj, a następnie kliknij Wyrażenie.

 3. Dostosuj sposób prezentacji — na przykład porządek sortowania, kolory lub etykiety.

  Więcej informacji zawiera temat Zmiana wyglądu wizualizacji.

WskazówkaWizualizację można dodać, kopiując wizualizacje. Jest to użyteczne, jeśli wymagane jest użycie ustawień istniejącej wizualizacji w wizualizacji innego rodzaju. Więcej informacji zawiera temat Kopiowanie wizualizacji z istniejącej wizualizacji

Obiekty niestandardowe są dodawane w podobny sposób. Aby rozpocząć tworzenie wizualizacji, należy przeciągnąć rozszerzenie wizualizacji na arkusz. Więcej informacji można znaleźć w temacie Tworzenie wizualizacji z użyciem obiektu niestandardowego.

Kontenerów można używać, aby oszczędzać miejsce na pulpicie nawigacyjnym poprzez szybkie przełączanie się między kartami z różnymi wizualizacjami. Więcej informacji zawiera temat Kontener.

Typy danych znajdujące się w tabelach i polach wpływają na to, czy takie obiekty mogą być używane jako wymiary lub miary.

 • Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Więcej informacji zawiera temat Grupowanie danych z wymiarami.
 • Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem. Więcej informacji zawiera temat Miary.

Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu

Sugestie dotyczące wykresu działają podobnie jak Automatyczny wykres w standardowym trybie edycji. Sugestie dotyczące wykresu można włączyć w panelu właściwości. Po ich włączeniu w miarę dodawania lub usuwania pól sugerowana wizualizacja jest dostosowywana odpowiednio do zmian wprowadzanych przez użytkownika. Wizualizację opartą na sugestiach można dostosować, korzystając z konkretnego zestawu właściwości.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie wizualizacji w oparciu o sugestie dotyczące wykresu programu Insight Advisor.

Przenoszenie wizualizacji

 • Kliknij i przeciągnij wizualizacje, aby zmienić ich położenie w siatce.

Kopiowanie wizualizacji

W opcjach zaawansowanych możesz kopiować i wklejać wizualizacje w następujący sposób:

 • za pomocą paska edycji w arkuszu (Wytnij, Kopiuj i Wklej);
 • klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie Wytnij, Kopiuj lub Wklej;
 • za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl+C, Ctrl+X i Ctrl+V.

W zależności od sytuacji wklejenie skopiowanej wizualizacji w arkuszu podczas korzystania z opcji zaawansowanych będzie mieć różne skutki:

 • Jeśli wizualizacja jest poddana selekcji, wówczas wizualizacja ta zostanie zastąpiona.
 • Jeśli żadna wizualizacja nie jest poddana selekcji, wówczas wklejona wizualizacja zostanie umieszczona w największym pustym miejscu.
 • Jeśli nie ma pustego miejsca, wówczas największa wizualizacja w arkuszu zostanie podzielona na pół, aby zrobić miejsce dla wklejanej wizualizacji.

Konwersja wizualizacji

Wizualizacje można konwertować, klikając i przeciągając je do innej wizualizacji.

 1. Podczas edycji arkusza przeciągnij nowy wykres z panelu zasobów na wizualizację, którą zamierzasz poddać konwersji.

  Zostanie otwarte menu skrótów.

 2. Wybierz opcję konwersji.

Dodawanie koloru tła lub grafiki

W Opcjach zaawansowanych możesz dostosować tło arkusza. Możesz wybrać określony kolor tła lub kolor według wyrażenia. Dowolną grafikę z biblioteki multimediów można ustawić jako tło. Grafikę można ustawić i zmienić jej rozmiar tak, aby nie wypełniała całego tła.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif. Jeśli używasz pliku .gif, może on być animowany lub statyczny.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS Government

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje grafik tła ani kolorów na arkuszach.

 1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
 2. Włącz Opcje zaawansowane.
 3. W obszarze Właściwości arkusza kliknij opcję Styl.
 4. Ustaw Tło na Niestandardowe. Wartość domyślna to Automatycznie.
 5. Kolor tła:

  • Pojedynczy kolor: Wybierz kolor, używając selektora kolorów.

  • Wg wyrażenia: Ustaw kolor, używając wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji, patrz Kolorowanie według wyrażenia.

 6. Grafika tła: Wybierz Grafikę z biblioteki multimediów. Wartością domyślną jest Brak.
 7. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 8. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default. Możesz także wybrać Prześlij multimedia, jeśli żądanej grafiki nie ma jeszcze w bibliotece multimediów.

 9. Wybierz grafikę i kliknij polecenie Wstaw.
 10. Użyj listy rozwijanej, aby zmienić rozmiar grafiki:
  • Oryginalny rozmiar
  • Zawsze dopasowuj
  • Dopasuj na szerokość
  • Dopasuj na wysokość
  • Rozciągnij, aby dopasować
  • Zawsze wypełniaj
 11. W sekcji Pozycja możesz zmienić wyrównanie grafiki. Na przykład grafika może być wyśrodkowana na arkuszu lub umieszczona w prawym górnym rogu.

Wybrana grafika i kolor tła są teraz widoczne na arkuszu.

Arkusz w trybie edycji z grafiką tła ustawioną po lewej stronie

Arkusz w trybie edycji.