Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Tworzenie i edycja arkuszy

Arkusze i wizualizacje można szybko tworzyć w trybie edycji.

Kliknij Edytuj arkusze, aby rozpocząć tworzenie arkuszy w aplikacji. Interfejs trybu edycji pomaga szybko tworzyć wykresy i układać je w arkuszu. Dzięki inteligentnej siatce w trybie edycji możesz szybko umieszczać nowe wizualizacje obok wykresu lub pod nim, a następnie klikać i przeciągać je do ich ostatecznych pozycji. Możesz łatwo tworzyć filtry w wizualizacjach, ograniczając ilość danych wyświetlanych na wykresach.

Arkusze są prywatne, dopóki nie ustawisz ich jako publicznych. Więcej informacji zawiera temat Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Zaawansowane opcje tworzenia arkuszy są dostępne w Opcjach zaawansowanych. Opcje zaawansowane zawierają dodatkowe właściwości i ustawienia niedostępne w standardowym trybie edycji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy w zaawansowanym trybie edycji, zobacz Praca z opcjami zaawansowanymi.

Tworzenie arkuszy

 • W swojej aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli wyświetlasz przegląd aplikacji, kliknij Utwórz nowy arkusz, nadaj arkuszowi tytuł i kliknij nowy arkusz, aby go otworzyć.

  • Jeśli wyświetlasz arkusz w trybie analizy, kliknij Arkusze i Utwórz nowy arkusz, nadaj arkuszowi tytuł i kliknij nowy arkusz, aby go otworzyć.

  • Jeśli wyświetlasz arkusz w trybie edycji, kliknij u góry arkusza. Nowy arkusz otwiera się w trybie edycji.

Edycja arkuszy

 • W arkuszu w aplikacji kliknij Edytuj arkusz.

Tworzenie wizualizacji

Nowe arkusze automatycznie zawierają wizualizację. Możesz dodać wizualizacje w siatce, klikając po prawej lub u dołu wiersza, aby dodać tam wizualizację.

Domyślnie nowe wizualizacje będą ustawione na typ wizualizacji Automatyczny wykres. Automatyczny wykres pomaga szybko tworzyć wykresy na podstawie pól dodanych do Właściwości. W sekcji Wizualizacja można zmieniać różne wizualizacje. Następnie możesz opcjonalnie dodać filtry i dostosować ustawienia prezentacji swoich wizualizacji.

Informacja

Wykresy mapy wymagają używania zaawansowanych właściwości, które są takie same jak ich właściwości w Opcjach zaawansowanych. Wykresy mapy nie mają dostępu do filtrów ani ustawień prezentacji w standardowym trybie edycji.

Informacja

Niektóre wizualizacje można dodać tylko w zaawansowanym trybie edycji:

 • Przycisk

 • Kontener

 • Tekst i grafika

 • Obiekty niestandardowe, takie jak rozszerzenia z lub .Dashboard bundleVisualization bundle

Możesz je modyfikować w standardowym trybie edycji, ale będą miały takie same właściwości, jak w zaawansowanym trybie edycji. Niektóre jednak obsługują filtry.

 1. Jeśli jest to nowy arkusz, wybierz wizualizację domyślną.

  W przeciwnym razie kliknij Dodawanie elementu z prawej strony lub poniżej wizualizacji, aby dodać tam nową wizualizację.

 2. Wybierz typ wizualizacji.

  Jeśli nie wiesz, jakiej wizualizacji użyć, wybierz Automatyczny wykres. Automatyczny wykres wybierze najlepszy rodzaj wizualizacji dla Twoich danych.

  Podczas tworzenia wizualizacji możesz zmienić jej typ. Pozwala to wypróbować różne opcje prezentacji danych.

 3. Przeciągnij i upuść pola lub elementy główne z Zasobów w obszarze Dane. Zamiast tego możesz kliknąć Dodaj, a następnie wybrać je z listy.

  Jeżeli chcesz zbudować wymiar lub miarę przy użyciu wyrażenia, w wizualizacji w arkuszu kliknij Dodaj wymiar lub Dodaj miarę, a następnie kliknij Otwieranie Edytora wyrażeń. Jeśli chcesz dodać dodatkowe wyrażenia, kliknij Opcje zaawansowane i dodaj je w obszarze Dane w panelu właściwości.

 4. Opcjonalnie, aby dodać filtry:

  1. Przeciągnij i upuść pola w obszarze Filtr, aby użyć ich jako filtru w wizualizacji.

  2. Wybierz typ filtru i ustaw dodatkowe parametry filtru.

  Aby uzyskać więcej informacji o filtrach, zobacz temat Stosowanie filtrów do wizualizacji.

 5. Opcjonalnie, aby zmienić sposób sortowania wykresu, w obszarze Sortowanie wybierz Wg miar lub Wg wymiaru oraz porządek sortowania.

  Więcej informacji zawiera temat Sortowanie.

 6. Opcjonalnie, aby zmienić kolory używane przez wykres, jako Kolor wybierz pozycję Niestandardowy i wybierz opcję koloru wykresu.

  Dostępne są następujące opcje kolorystyczne:

  • Pojedynczy kolor: Wybierz pojedynczy kolor do wykorzystania w wizualizacji.

  • Wielokolorowe: Wybierz, aby użyć różnych kolorów dla różnych miar w wizualizacji.

  • Wg wymiarów: Wybierz, aby pokolorować wykres według wartości wymiarów.

  Dodatkowe opcje kolorów są dostępne we Właściwościach zaawansowanych. Więcej informacji zawiera temat Kolorowanie wizualizacji.

  Więcej informacji na temat ustawień kolorów zawiera temat Kolor.

 7. Opcjonalnie w sekcji Etykiety dodaj tytuł, podtytuł lub przypis do wizualizacji.

  Więcej informacji na temat ustawień etykiet zawiera temat Etykiety.

 8. Opcjonalnie, w przypadku wykresów słupkowych, wykresów kołowych i wykresów pierścieniowych, w sekcji Style ustaw dodatkowe style wykresu.

  Więcej informacji na temat ustawień stylów zawiera temat Style.

 9. Opcjonalnie w sekcji Etykietka dodaj niestandardowy tytuł i opis do podpowiedzi w wizualizacji.

  Dodatkowe niestandardowe opcje etykietek są dostępne we Właściwościach zaawansowanych.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji etykietek, zobacz temat Etykietka.

 10. Opcjonalnie w sekcji dostosuj orientację, pozycję i skalę osi.

  Sekcja jest dostępna w następujących wykresach: 

  • Wykresy słupkowe

  • Wykres punktowy

  • Wykres kaskadowy

  • Wykres pudełkowy

  • Wykres rozkładu

  • Wykres pociskowy

  • Histogram

  Więcej informacji na temat opcji osi zawiera temat .

Po utworzeniu wizualizacji możesz opcjonalnie włączyć Opcje zaawansowane, aby przełączyć się do zaawansowanego trybu edycji w celu uzyskania dodatkowych właściwości.

Przenoszenie wizualizacji na arkuszu

 • Kliknij na wizualizacji i przeciągnij ją w nowe miejsce.

Zmiana rozmiaru wizualizacji

Możesz zmienić rozmiar wizualizacji w ich wierszu. Jeśli chcesz zmienić ilość miejsca w pionie zajmowaną przez wizualizacje, włącz Opcje zaawansowane.

 • Kliknij z boku wizualizacji i przeciągnij ją, aby zmienić jej rozmiar w wierszu.

Usuwanie wizualizacji

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację i wybierz polecenie Usuń.

Ograniczenia

Tryb edycji arkuszy ma następujące ograniczenia:

 • Standardowy tryb edycji nie obsługuje urządzeń dotykowych. Jeśli urządzenie obsługuje tylko dotyk, włącz Opcje zaawansowane.

 • Jeśli ustawienia zostały wprowadzone w Prezentacji dla Automatycznego wykresu i Automatyczny wykres zostanie odświeżony, na przykład przez zmianę pól używanych w Automatycznym wykresie, ustawienia prezentacji zostaną usunięte.

 • Jeśli ustawienia zostały wprowadzone na wykresie mapy i przełączysz go na inną wizualizację, ustawienia zostaną zresetowane.

 • Wykresy pudełkowe nie obsługują filtrów.