Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Nadawanie stylu arkuszom

Styl arkusza możesz dostosować, zmieniając tytuł i opis oraz dodając warunki wyświetlania arkusza w aplikacji i jego miniatury.

Zmiana tytułu i opisu arkusza

Tytuły i opisy własnych arkuszy można zmieniać. Dla arkusza można użyć tytułu stałego albo dynamicznego opartego na wyrażeniu.

 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Edytuj wartości w polach Tytuł i Opis.
 4. Kliknij poza obszarem tekstu.
Wprowadzone zmiany zostaną zapisane.
Wskazówka

Można także zmienić tytuł arkusza, klikając go w edytorze arkuszy.

W Opcjach zaawansowanych można zmienić tytuł i opis w panelu Właściwości arkusza.

Korzystanie z dynamicznego tytułu arkusza

W Opcjach zaawansowanych można ustawić dynamiczny tytuł arkusza na podstawie wyrażenia we właściwości Wyrażenie tytułu w panelu właściwości arkusza. Można użyć dowolnego poprawnego wyrażenia wykresu. Więcej informacji zawiera temat Używanie wyrażeń w wizualizacjach.

Jeśli zostanie ustawiony dynamiczny tytuł arkusza, wówczas tytuł stały (Tytuł) nie będzie używany.

Ustawianie warunku wyświetlania dla arkusza

Możesz ustawić warunek w warunku wyświetlania, aby wyświetlać lub ukrywać arkusz w aplikacji w zależności od tego, czy wyrażenie zostanie ocenione jako prawda czy fałsz. Arkusz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wynikiem wyrażenia jest prawda. Ukrycie arkusza nie powoduje ukrycia ani wykluczenia danych w aplikacji.

Możesz na przykład utworzyć arkusz, który będzie dostępny tylko wtedy, gdy w Twoich danych będą się znajdować określone wartości. Zwykle można użyć funkcji if. Więcej informacji zawiera temat if — funkcja skryptu i funkcja wykresu.

Zmiana miniatury arkusza

W Opcjach zaawansowanych można zastąpić domyślną miniaturę, aby łatwiej rozróżniać arkusze dostępne w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy. Można użyć jednej z grafik domyślnych lub wybrać własną grafikę.

Należy pamiętać, że:

 • Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif.
 • Optymalne proporcje miniatury wynoszą 8:5 (szerokość:wysokość).
 • Miniaturę można dodać lub zmienić tylko w przypadku arkuszy prywatnych.
 1. W przeglądzie aplikacji kliknij Obiekty aplikacji, aby wyświetlić arkusze.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli znajdujesz się w widoku siatki, Widok siatki, kliknij tytuł arkusza, a następnie kliknij Edytuj.
  • Jeśli aktywny jest widok listy, Widok listy, kliknij Edytuj.
 3. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 4. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default.

 5. Wybierz grafikę, która będzie używana jako miniatura arkusza, a następnie kliknij polecenie Wstaw.
 6. Kliknij Znacznik wyboru, aby zakończyć edycję.

Wybrana grafika zostanie teraz użyta jako miniatura arkusza i będzie widoczna w przeglądzie aplikacji i w nawigatorze arkuszy.

WskazówkaMiniaturę arkusza można również zmienić w nawigatorze arkuszy w prawym górnym rogu albo w panelu Właściwości arkusza.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie lokacją Qlik Sense: przesyłanie obiektów do bibliotek zawartości (tylko w języku angielskim).

Dodawanie koloru tła lub grafiki

W Opcjach zaawansowanych możesz dostosować tło arkusza. Możesz wybrać określony kolor tła lub kolor według wyrażenia. Dowolną grafikę z biblioteki multimediów można ustawić jako tło. Grafikę można ustawić i zmienić jej rozmiar tak, aby nie wypełniała całego tła.

Obsługiwane są następujące formaty: .png, .jpg, .jpeg oraz .gif. Jeśli używasz pliku .gif, może on być animowany lub statyczny.

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS Government

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) nie obsługuje grafik tła ani kolorów na arkuszach.

 1. Otwórz arkusz w trybie edycji.
 2. Włącz Opcje zaawansowane.
 3. W obszarze Właściwości arkusza kliknij opcję Styl.
 4. Ustaw Tło na Niestandardowe. Wartość domyślna to Automatycznie.
 5. Kolor tła:

  • Pojedynczy kolor: Wybierz kolor, używając selektora kolorów.

  • Wg wyrażenia: Ustaw kolor, używając wyrażenia zdefiniowanego przez użytkownika. Więcej informacji, patrz Kolorowanie według wyrażenia.

 6. Grafika tła: Wybierz Grafikę z biblioteki multimediów. Wartością domyślną jest Brak.
 7. Kliknij Grafika na miniaturze domyślnej.

  Zostanie otwarta Biblioteka multimediów.

 8. Kliknij jeden z folderów z bibliotece multimediów, na przykład In app lub Default. Możesz także wybrać Prześlij multimedia, jeśli żądanej grafiki nie ma jeszcze w bibliotece multimediów.

 9. Wybierz grafikę i kliknij polecenie Wstaw.
 10. Użyj listy rozwijanej, aby zmienić rozmiar grafiki:
  • Oryginalny rozmiar
  • Zawsze dopasowuj
  • Dopasuj na szerokość
  • Dopasuj na wysokość
  • Rozciągnij, aby dopasować
  • Zawsze wypełniaj
 11. W sekcji Pozycja możesz zmienić wyrównanie grafiki. Na przykład grafika może być wyśrodkowana na arkuszu lub umieszczona w prawym górnym rogu.

Wybrana grafika i kolor tła są teraz widoczne na arkuszu.

Arkusz w trybie edycji z grafiką tła ustawioną po lewej stronie

Arkusz w trybie edycji.