Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Ładowanie danych aplikacji

Aplikacje w hubie Analityka Qlik Cloud nie są automatycznie aktualizowane w przypadku aktualizacji ich źródeł danych. Ładowanie aplikacji powoduje jej zaktualizowanie z uwzględnieniem najnowszych danych z jej źródeł danych. Przeładowanie aplikacji może być ręczne lub zaplanowane.

Aby uzyskać informacje o tym, którzy użytkownicy mogą ładować dane, zobacz:

Możesz sprawdzić stan przeładowania aplikacji. Stan może mieć wartość Powodzenie, Przeładowanie lub Niepowodzenie.

 • W widoku listy aplikacji w kolumnie Ostatnia modyfikacja.
 • Na karcie aplikacji w widoku kafelków lub widoku grupowym.
InformacjaMaksymalny czas ładowania aplikacji to trzy godziny. Jeśli ładowanie aplikacji potrwa dłużej, zakończy się niepowodzeniem i otrzymasz komunikat.
Informacja Nie można przeładować danych w hubie dla aplikacji opublikowanych w hubie z wdrożenia Qlik Sense Enterprise on Windows. Aplikacje opublikowane z Qlik Sense Enterprise on Windows mogą być ładowane za pomocą konsoli QMC w Qlik Sense Enterprise on Windows.

Planowanie ładowania danych aplikacji

Możesz utworzyć harmonogram przeładowywania danych w swojej aplikacji. Harmonogram może być oparty na częstotliwości, datach i czasie lub przeładowanie może następować po odświeżeniu zestawu danych w aplikacji.

InformacjaNiektóre działania powodują zmianę właściciela harmonogramu przeładowania. Więcej informacji zawiera temat Własność harmonogramów przeładowań.

Aby ustawić harmonogram przeładowywania aplikacji:

 1. Kliknij Więcej na aplikacji, a następnie wybierz opcję Harmonogram przeładowania.

 2. Kliknij Dodaj harmonogram.

 3. Aby zaplanować przeładowanie po odświeżeniu danych, wybierz Po odświeżeniu zestawu danych w sekcji Załaduj aplikację.

  Aby utworzyć harmonogram oparty na czasie, wybierz dowolną z opcji w obszarze Czas w sekcji Załaduj aplikację.

  InformacjaJeśli aplikacja nie zawiera zestawu danych, który jest tworzony i odświeżany przez Integracja danych Qlik Cloud, nagłówek Godzina i opcja Po odświeżeniu zestawu danych nie są wyświetlane.

Harmonogramy oparte na czasie

Tworząc harmonogram oparty na czasie, możesz wybrać następujące ustawienia:

 • Częstotliwość i interwał przeładowania

 • Strefa czasowa i pora dnia

 • Jak długo będzie obowiązywał harmonogram

 • Pełne lub Częściowe ładowanie

Dla powtarzających się ładowań można ustawić następujące interwały:

 • Codziennie: Ustaw liczbę razy w ciągu dnia, strefę czasową i godziny.

 • Co tydzień: Ustaw dni tygodnia, liczbę razy dziennie, strefę czasową i godziny.

 • Co miesiąc: Ustaw dni miesiąca, liczbę razy dziennie, strefę czasową i godziny.

 • Co rok: Ustaw miesiące, dni miesiąca, liczbę razy dziennie, strefę czasową i godziny.

W przypadku harmonogramów uruchamianych kilka razy dziennie w dowolnych odstępach czasu można także zdefiniować godziny, w których harmonogram będzie uruchamiany. Określ konkretną godzinę harmonogramu na rozpoczęcie tego dnia.

Harmonogramy domyślnie działają w sposób ciągły, bez daty końcowej. Możesz ustawić datę początkową, datę końcową lub uruchamianie harmonogramu tylko między dwiema datami.

Harmonogramy oparte na zdarzeniach

Możesz ustawić harmonogram przeładowania aplikacji tak, by następowało ono po odświeżeniu zestawu danych w aplikacji. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku aplikacji zawierających zestaw danych tworzony i odświeżany przez Integracja danych Qlik Cloud. Więcej informacji zawiera temat Integrowanie danych.

Zarządzanie harmonogramami ładowania

Zaplanowane ładowania wszystkich należących do Ciebie aplikacji możesz edytować.

Aby usunąć zaplanowane przeładowanie z aplikacji:

 1. W hubie wybierz Więcej na aplikacji, a następnie wybierz opcję Harmonogram przeładowania.

 2. Kliknij polecenie Usuń.

Administratorzy dzierżawy i administratorzy analityki mogą edytować i usuwać zaplanowane zadania przeładowania w funkcji Konsola zarządzania. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie zaplanowanymi przeładowaniami danych aplikacji.

Ograniczenia i uwagi

 • Harmonogram przeładowania jest wyłączany, jeśli nie zostanie wykonany pięć razy z rzędu. Jeśli jesteś właścicielem harmonogramu przeładowań aplikacji, będziesz otrzymywać powiadomienia, gdy tak się stanie. Ustawienia powiadomień można dostosować pod kątem pojedynczej aplikacji, wszystkich aplikacji w przestrzeni lub wszystkich aplikacji w dzierżawie. Informacje na temat właściciela harmonogramu przeładowania zawiera temat Własność harmonogramów przeładowań.

 • Jeśli właściciel harmonogramu przeładowania opuści dzierżawę lub zostanie z niej usunięty, inny użytkownik musi przejąć na własność harmonogram przeładowania lub usunąć go i utworzyć na nowo. W przeciwnym razie zaplanowane przeładowania nie powiodą się. Więcej informacji na temat zmiany tej własności zawiera temat Własność harmonogramów przeładowań.

 • W przypadku dużej liczby oczekujących w kolejce i wykonywanych procesów ładowania danych (oraz dodatkowych jednoczesnych procesów intensywnie korzystających z procesora i pamięci) można zauważyć, że niektóre procesy ładowania są wykonywane wyraźnie po zaplanowanym czasie rozpoczęcia.

 • Zaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

 • Jeśli przeniesiesz aplikację z harmonogramem ładowania między przestrzeniami, harmonogram ładowania zostanie usunięty. W razie potrzeby odtwórz harmonogram w nowej przestrzeni.

 • Jeśli dodasz lub usuniesz zestawy danych w aplikacji z harmonogramem Po odświeżeniu zestawu danych, musisz usunąć harmonogram i utworzyć go ponownie.

 • Częściowe przeładowanie nie jest obsługiwane w przypadku harmonogramów Po odświeżeniu zestawu danych.

Własność harmonogramów przeładowań

Zaplanowane przeładowanie oparte na czasie jest uruchamiane w imieniu użytkownika będącego właścicielem harmonogramu przeładowania, a nie właściciela aplikacji. Aby harmonogram przeładowania działał pomyślnie, jego właściciel musi nadal mieć prawidłowy dostęp do aplikacji i jej źródeł danych. Niektóre działania powodują zmiany właściciela harmonogramu przeładowań. Właściciel harmonogramu przeładowań jest określany przez następujące zasady:

 • Gdy tworzysz harmonogram przeładowania dla aplikacji, która wcześniej go nie miała, stajesz się właścicielem tego harmonogramu.

 • Jeśli inny użytkownik edytuje lub zapisze istniejący harmonogram przeładowania, własność zostanie przeniesiona na niego.

 • Jeśli inny użytkownik zmodyfikuje skrypt ładowania aplikacji, wprowadzając zmiany w Edytorze ładowania danych (lub ładując dane w narzędziu Menedżer danych), w większości przypadków własność zostanie przeniesiona na niego. Jeśli jednak ten użytkownik jest już ostatnim użytkownikiem, który edytował skrypt ładowania, prawo własności do harmonogramu nie zostanie na niego przeniesione.

 • Utworzenie lub modyfikacja listy dystrybucyjnej aplikacji przez przesłanie pliku źródłowego w sekcji Raportowanie lub ręczną edycję skryptu ładowania powodują edycję skryptu ładowania.Jeśli to zrobisz, a nie będziesz ostatnią osobą, która edytowała skrypt ładowania, staniesz się nowym właścicielem harmonogramu przeładowań aplikacji, jeśli aplikacja go ma. Jeśli jednak jesteś już ostatnim użytkownikiem, który edytował skrypt ładowania, prawo własności do harmonogramu nie zostanie przeniesione na Ciebie.

InformacjaDo wspólnego opracowywania modelu danych aplikacji nie zaleca się używania narzędzia Menedżer danych. Więcej informacji zawiera temat Wspólne opracowywanie i Menedżer danych.

Więcej informacji na temat wspólnego opracowywania modeli danych aplikacji zawiera temat Wspólne opracowywanie skryptów ładowania danych w przestrzeniach udostępnionych.

Częściowe ładowanie

Włącz Częściowe ładowanie, aby uruchomić wstępnie zdefiniowaną część skryptu ładowania i zaktualizować odpowiednie tabele. Pełne ładowanie zawsze rozpoczyna się od usunięcia wszystkich tabel w istniejącym modelu danych, a następnie uruchamiany jest skrypt ładowania. Inaczej jest w przypadku częściowego ładowania. Zamiast tego zachowuje ono w modelu danych wszystkie tabele, a następnie wykonuje tylko instrukcje Load i Select poprzedzone prefiksem Add, Merge lub Replace.

Częściowe ładowanie należy najpierw skonfigurować w skrypcie ładowania w Edytorze ładowania danych. Więcej informacji zawiera temat Częściowe ładowanie.

Ręczne ładowanie danych aplikacji

Aplikację można załadować ręcznie, dodając zadanie ładowania do kolejki ładowania.

 • Kliknij Więcej w aplikacji i wybierz opcję Przeładuj teraz.

Wyświetlanie historii ładowania aplikacji

Historia przeładowywania zawiera historię przeładowywania wybranej aplikacji. Można ją wykorzystać w celu rozwiązania problemów dotyczących zaplanowanych przeładowań. Można wyświetlić status, godzinę rozpoczęcia i zakończenia, a także czas trwania minionych i bieżących ładowań. Ponadto można wyświetlić i pobrać odpowiedni plik dziennika.

Istnieją dwa sposoby przeglądania historii ładowania aplikacji.

 • W widoku listy aplikacji kliknij datę w kolumnie Ostatnia modyfikacja i wybierz Wyświetl historię przeładowywania.
 • Wybierz Szczegóły aplikacji i kliknij Historia przeładowywania

Odświeżanie historii aplikacji

Zrzut ekranu przedstawiający menu Historia przeładowywania w Qlik Cloud.

Na stronie Historia przeładowywania kliknij przycisk Widok, aby wyświetlić podsumowanie przeładowań. Ewentualnie możesz także pobrać szczegółowy plik dziennika. Po osiągnięciu limitu przechowywanych dzienników najstarsze dzienniki są kolejno zastępowane nowymi.

Jeśli przeładowywanie aplikacji trwa zbyt długo lub zaktualizowano dane w aplikacji i chcesz rozpocząć nowe przeładowywanie, możesz chcieć anulować aktualne przeładowywanie aplikacji. Aby anulować przeładowywanie, przejdź do Historii przeładowywania i kliknij Anuluj.

Anulowanie przeładowanie pojawi się w Historii przeładowywania.

Wyświetlanie i usuwanie harmonogramów ładowania

Administratorzy dzierżawy i administratorzy analityki mogą wyświetlać i usuwać zaplanowane zadania przeładowania w funkcji Konsola zarządzania. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie zaplanowanymi przeładowaniami danych aplikacji.

Objaśnienie znaczników czasu: Zaktualizowano, Data modyfikacji i Data ostatniego przeładowania

Znacznik czasu Zaktualizowano jest wyświetlany u dołu każdego kafelka aplikacji w hubie w chmurze. Można go również wyświetlić, wybierając Więcej w aplikacji, a następnie wybierając Szczegóły. Ten sam znacznik czasu jest podany w obszarze Szczegóły jako Data modyfikacji. Format daty może się różnić — na przykład, jeśli aplikacja została niedawno zaktualizowana, wartość Zaktualizowano na kafelku aplikacji może wyglądać tak: Zaktualizowano 15 minut temu.

Znacznik czasu Data ostatniego przeładowania można wyświetlić, wybierając Więcej w aplikacji, a następnie Szczegóły. Ta wartość jest odświeżana tylko po przeładowaniu danych aplikacji. Przeładowanie zmienia również wartości znaczników czasu Zaktualizowano oraz Data modyfikacji.

Pola Data modyfikacji oraz Data ostatniego przeładowania w Szczegółach aplikacji

Widok szczegółów wyświetla znaczniki Data ostatniego przeładowania i Data modyfikacji

W poniższej tabeli wymieniono operacje, które odświeżają znaczniki czasu Zaktualizowano (taki sam jak Data modyfikacji) oraz Data ostatniego przeładowania:

Operacje, które odświeżają wartości Zaktualizowano oraz Data ostatniego przeładowania
Operacja Zaktualizowano, Data modyfikacji Data ostatniego przeładowania
Przeładuj Tak Tak
Zmień nazwę Tak Nie
Zmień opis Tak Nie
Zmień miniaturę Tak Nie
Publikowanie aplikacji Tak Nie
Zmień właściciela Tak Nie
Zmień skrypt Tak Nie
Nowy arkusz Nie Nie
Zmień arkusz Nie Nie

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!