Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sorun giderme - Verileri yükleme

Bu bölümde, Qlik Cloud Analizleri ve Qlik Sense öğesindeki veri yüklenirken ve modellenirken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Bir dosya Veri ekle'ye bırakılarak eklenemiyor

Veri ekle/Veri dosyaları diyalog penceresine sürükleyip bırakarak bir dosya eklemeye çalışıyorsunuz ancak dosya yüklenmiyor.

Olası neden:  

Dosya ZIP arşivinde depolanıyor. Bir ZIP arşivinden tek tek dosya eklenemez.

Önerilen eylem  

Dosyaları eklemeden önce ZIP arşivinden ayıklayın.

ANSI ile kodlanmamış veri dosyalarında karakter kümesi sorunları

ODBC veri bağlantısı kullanırken ANSI ile kodlanmamış veri dosyalarında karakter kodlama sorunları yaşayabilirsiniz.

Olası neden:  

ODBC veri bağlantıları, karakter kümesi kodlamaya yönelik tüm özellikleri sağlamaz.

Önerilen eylem  

 • Mümkünse karakter kodlarını işlemek için daha fazla seçeneği destekleyen bir klasör veri bağlantısı kullanarak veri dosyalarını içe aktarın. Bu, Microsoft Excel elektronik tablosunu veya metin veri dosyasını yüklüyorsanız muhtemelen en iyi seçenektir.

Veri yüklenirken döngüsel referanslar uyarısı

Olası neden:  

İki tablodan fazlasını yüklediyseniz tablolar, iki alan arasında birden fazla ilişkilendirme yolu olacak şekilde ilişkilendirilebilir ve böylece veri yapısında bir döngü oluşabilir.

Önerilen eylem  

Daha fazla bilgi için bk. Döngüsel referansları anlama ve çözme.

Sabit bir kayıt dosyasından veri seçilirken sütunlar beklendiği gibi sıralanmıyor

Olası neden:  

Dosya, sütunları doldurmak için sekme karakterleri kullanır. Normalde, seçim diyalog penceresinde Alan sonları'nı seçerseniz alan başlıklarının beklenen verilerle sıralanmadığını görürsünüz.

Bu durumda, sekme karakteri genellikle karakter sayısına eşit olur.

Önerilen eylem  

 1. Alan adları'nda Alan adı yok'u seçin.
 2. Alan sonları'nı seçin.
 3. Sütunların üst bilgiyle sıralandığını görene dek Sekme boyutu ayarını artırın.
 4. Uygun sütun konumlarına tıklayarak alan sonları ekleyin.
 5. Veri ön izlemesi'ni seçin.
 6. Alan adları'nda Eklenmiş alan adları'nı seçin.

Sütunlar artık uygun bir şekilde sıralanmıştır ve her alanın doğru alan adına sahip olması gerekir.

Veri bağlantısı SQL Server yeniden başlatıldıktan sonra çalışmayı bırakıyor

Olası neden:  

SQL Server ile veri bağlantısı oluşturur ve SQL Server'ı yeniden başlatırsanız veri bağlantısı çalışmayı bırakabilir ve veri seçemezsiniz. Qlik Sense ile SQL Server bağlantısı kesilmiştir ve yeniden bağlantı kurulamamıştır.

Önerilen eylem  

 • Uygulamayı kapatın ve hub'dan tekrar açın.

Veri yükleme düzenleyicisi, kodu görüntülemiyor

Veri yükleme düzenleyicisi açıldığında, düzenleyici içeriği boştur ve kod düzenlenemez.

Olası neden:  

Kod, iç içe geçmiş birçok if ifadesi gibi son derece karmaşık yapılar içerir.

Önerilen eylem  

URL’ye /debug/dle_safe_mode ekleyerek, veri yükleme düzenleyicisini güvenli modda açın. Bu işlem söz dizimi vurgulama ve otomatik doldurma işlevlerini devre dışı bırakır, ancak kodu düzenleyip kaydedebilirsiniz.

İpucu notuKodun karmaşık bölümlerini ayrı bir metin dosyasına taşıyabilir ve include değişkenini kullanarak çalışma zamanında koda ekleyebilirsiniz.Daha fazla bilgi için bk. Include.

Veri kod dosyası hatasız yürütülüyor, ancak veriler yüklenmiyor

Kod söz dizimi veya yükleme hataları olmadan yürütülüyor, ancak veriler beklendiği gibi yüklenmiyor. Bu duruma yönelik genel tavsiye, kodda ilerlemek ve yürütme sonuçlarını incelemek için hata ayıklamayı etkinleştirmektir, ancak burada hatanın bazı yaygın nedenleri verilmiştir.

Daha fazla bilgi için bk. Veri yükleme komut dosyasında hata ayıklama.

Bir deyim noktalı virgülle sonlandırılmıyor

Olası neden:  

Bir deyimi noktalı virgülle sonlandırmayı unuttunuz.

Önerilen eylem  

 • Tüm deyimleri noktalı virgülle sonlandırın.

Dize içerisinde tek tırnak karakteri

Olası neden:  

Bir dize, örneğin bir SET değişkeni deyiminde tek tırnak karakteri içeriyor.

Önerilen eylem  

 • Dize tek bir tırnak karakteri içeriyorsa, dizeye ek bir tek tırnak işaretiyle kaçış karakteri uygulanmalıdır.

Daha fazla bilgi için bk. Kod içinde tırnak işaretleri kullanma.

Veri yöneticisi, uygulamada veri içeren tabloları göstermiyor

Qlik Sense 3.0’dan daha eski sürümlerde, uygulama açarken, Veri yöneticisi, tabloları göstermiyor ve uygulamanın veri içermediğiyle ilgili bir mesaj görüntüleniyor.

Olası neden:  

Qlik Sense 3.0’dan daha yeni sürümlerdeki gelişmiş veri modeli, tam veri profili oluşturma ve hazırlama işleminin ardından verileri yeniden yüklemeyi gerektiriyor.

Önerilen eylem  

Veri yöneticisinde Veri yükle’ye tıklayın. Bu işlem, uygulamada kullanılan veri kaynaklarına erişebilen bir uygulama gerektirir.

Tarih alanları sayfa görünümünde tarih alanları olarak algılanmaz

Tarih veya zaman damgası verileri içeren alanlarınız var, ancak bunlar sayfa görünümünde tarih alanları olarak algılanmaz; yani varlıklar panelinde ve diğer alan listelerinde Tarih ve saat ile gösterilir.

Tablo eklendiğinde veri profili oluşturma devre dışı bırakılmıştı

Olası neden:  

Tablo eklediğinizde, Veri ekle düğmesinin yanındaki Daha fazla simgesini kullanarak veri profili oluşturmayı devre dışı bıraktınız.

Bu seçenekle birlikte, algılanan tarih ve zaman damgası alanları doğru bir şekilde çalışır ancak varlık panelinde Tarih ve saat ve diğer alan listeleriyle belirtilmez; genişletilen özellik alanları kullanılamaz.

Önerilen eylem  

Veri yöneticisi’ni açın ve Verileri yükle’ye tıklayın.

Artık, tüm tarih ve zaman damgası alanları, sayfa görünümündeki varlık panelinde Tarih ve saat ile belirtilir. Henüz Tarih ve saat ile belirtilmemeleri durumunda, alan verileri büyük olasılıkla tarih olarak algılanmayan bir biçim kullanıyordur.

Tarih biçimi algılanmadı

Olası neden:  

Tablo yüklendiğinde, tarih alanının giriş biçimi algılanmadı. Qlik Sense, genellikle tarih alanlarını otomatik olarak ve yerel ayarlar ile sık kullanılan tarih biçimlerine göre algılar, ancak bazı durumlarda giriş biçimini belirtmeniz gerekebilir.

Önerilen eylem  

Veri yöneticisi’ni açın ve tarih olarak algılanmayan alanı içeren tabloyu düzenleyin. Alan, büyük olasılıkla alan türü ile genel alan olarak belirtilmiştir. Alan türünü Tarih veya Zaman damgası olarak ve alan verileriyle eşleşen bir giriş biçimiyle değiştirin.

Daha fazla bilgi için bk. Tarih veya zaman damgası alanının doğru şekilde tanındığından emin olma.

Dosya eklenirken görülen "Geçersiz yol" hata mesajı

Olası neden:  

Dosya adı çok uzun. Qlik Sense yalnızca 171 karaktere kadar dosya adlarını destekler.

Önerilen eylem  

Dosyayı 172'den daha az karakter içeren bir adla yeniden adlandırın.

Kodda desteklenmeyen fonksiyonlar veya deyimler kullanılıyor

Olası neden:  

Veri yükleme düzenleyicisinde kodu çalıştırırken söz dizimi hatası alırsanız hata, Qlik Sense içinde desteklenmeyen QlikView kod deyimleri veya fonksiyonlarının kullanımıyla ilişkili olabilir.

Önerilen eylem  

 • Geçersiz deyimi kaldırın veya geçerli bir deyimle değiştirin.

Daha fazla bilgi için bk. Qlik Sense içinde desteklenmeyen QlikView fonksiyonları ve deyimleri.

Microsoft Excel: Veri yöneticisindeki veya veri yükleme düzenleyicisindeki dosyalardan veri yükleme başarısız oluyor

Olası neden:  

Excel elektronik tablosunda Bölmeleri Dondur veya Böl ekranı etkin durumdadır ve bir tabloda boş hücreler vardır.

Önerilen eylem  

Bölmeleri Dondur veya Böl ekranını devre dışı bırakın ya da elektronik tabloyu temizleyin ve ardından verileri yeniden yükleyin.

Kullanıcı tanımlı kimlik bilgilerine sahip bağlayıcılarda yeniden yükleme başarısız oluyor

Kullanıcı tanımlı kimlik bilgileriyle kimlik doğrulaması yapan bağlayıcılar kullanıldığında uygulamanın yeniden yüklenmesi başarısız oluyor.

Olası neden:  

Uygulamada kullanılan bağlantılarla ilişkilendirilmiş kimlik bilgilerine sahip değilsiniz veya bağlantılara atadığınız kimlik bilgileri geçersiz.

Önerilen eylem  

Uygulamada kullanılan bağlantılara kimlik bilgileri atamanız gerekir.

 1. Hub'dan, bağlantının bulunduğu alanın Veri Kaynakları sayfasından bağlantıya sağ tıklayın.

 2. Kimlik Bilgilerini Düzenle'yi seçin.

 3. Yeni kimlik bilgilerini girin veya listeden mevcut kimlik bilgilerini seçin.

Veri yüklenirken yapay anahtarlar uyarısı

Birkaç dosya yüklediyseniz veriler yüklendikten sonra yapay anahtarların oluşturulduğunu bildiren bir uyarı alabilirsiniz.

Olası neden:  

İki tablo birden fazla orta alan içeriyorsa Qlik Sense bağlantıyı çözümlemek için yapay anahtar oluşturur.

Daha fazla bilgi için bk. Yapay anahtarlar.

Önerilen eylem  

Çoğu durumda, bağlantı anlamlıysa yapay anahtarlar hakkında bir şey yapmanız gerek yoktur, ancak veri modeli görüntüleyicisinde veri yapısını incelemek yararlı olabilir.

Ortak alanlara sahip tablolar otomatik olarak alan adıyla ilişkilendirilmez

Veri ekle'yi kullanarak iki veya daha fazla tablo eklediniz. Tablolarda ortak alan adına sahip alanlar bulunur, ancak tablolar otomatik olarak ilişkilendirilmez.

Olası neden:  

Tabloları eklediğinizde, Veri ekle diyalog penceresinde veri profili oluşturmayı etkinleştirmek için varsayılan seçeneği korudunuz. Bu seçenek, tablolar arasında ortak olan tüm alan adlarını otomatik olarak nitelendirir. Örneğin, bu seçeneği kullanarak ortak F1 alanıyla A tablosunu ve B tablosunu eklerseniz alan A tablosunda F1 ve B tablosunda B.F1 olarak adlandırılacaktır. Bu, tabloların otomatik olarak ilişkilendirilmediği anlamına gelir.

Önerilen eylem  

Veri yöneticisi'ni açın ve İlişkiler görünümünü seçin. Artık tabloları veri profili oluşturma tavsiyelerine göre ilişkilendirebilirsiniz.

Tabloları ilişkilendirdiğinizde, Verileri yükle'ye tıklayın.

Daha fazla bilgi için bk. Veri ilişkilendirmelerini yönetme.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!