Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Excel-rapportsjablonen exporteren van Qlik NPrinting. naar Qlik Cloud

Met de Qlik NPrinting. exportfunctie converteert u uw Excel-rapportsjablonen die zijn verbonden met Qlik Sense Enterprise on Windows-apps. Deze geconverteerde rapportindeling kunt u importeren in Qlik Cloud, samen met uw Qlik Sense-apps. Gemigreerde rapportsjablonen kunnen in de Qlik-add-in voor Microsoft Excel worden bewerkt en met behulp van Qlik Cloud worden gedistribueerd.

Gebruikers kunnen Excel-sjablonen exporteren:

 • In de Qlik NPrinting webconsole: u kunt alle Excel-rapportsjablonen exporteren die zijn verbonden met een specifieke Qlik Sense-app.

 • Met behulp van de NPrinting API: u kunt ervoor kiezen om alle rapporten in een Qlik NPrinting.-app of alleen een specifieke selectie te exporteren.

Vereisten

Voor het migreren van een rapportsjabloon van Qlik NPrinting. naar Qlik Cloud hebt u het volgende nodig:

 • Toegang tot de Qlik NPrinting webconsole met een gebruiker die beschikt over de machtiging Rapporten exporteren.

 • Een Qlik Sense-app die:

  • Oorspronkelijk is gemaakt in Qlik Sense met clientbeheer en is verbonden met Qlik NPrinting..

  • Is gemigreerd naar uw Qlik Cloud-tenant. U hebt de nieuwe URL van de app nodig. Voor informatie over het migreren van Qlik Sense-apps gaat u naar Apps migreren.

   InformatieNadat de Qlik Sense-app is geüpload naar Qlik Cloud, mag u de versie die nog in Qlik Sense met clientbeheer aanwezig is niet bewerken. Wijzigingen die zijn toegepast op één versie van de apps, verschijnen niet in de andere versie.
 • Een of meer Qlik NPrinting. Excel-rapportsjablonen die objecten bevatten van de Qlik NPrinting.-verbinding naar Qlik Sense met clientbeheer. Het volgende wordt niet ondersteund:

  • Rapporten die zijn verbonden met QlikView 12-documenten.

  • Rapporten die zijn verbonden met meerdere Qlik Sense-apps.

InformatieHet geëxporteerde rapportbestand bevat instellingen van het sjabloonbestand in Qlik NPrinting.. Qlik NPrinting.-rapportinstellingen zoals dynanische naamgeving, cyclisch doorlopen en filters worden niet geïmporteerd door Qlik Cloud.

Ondersteuning van Qlik NPrinting.-sjabloonindeling

Qlik NPrinting. ondersteunt XLS-, XLSX- en XLSM-bestanden als sjabloonbestanden via aangepaste sjablonen. Alle sjablonen worden geconverteerd naar een XLSX-indeling zodat ze geïmporteerd kunnen worden in Qlik Cloud.

Waarschuwing

Om veiligheidsredenen worden Excel-bestanden met macro's (XLSM) geconverteerd naar XLSX en worden macro's verwijderd.

Rapporteren exporteren in de webconsole

De Qlik NPrinting webconsole kan alle Excel-rapporten exporteren die een specifieke Qlik NPrinting.-verbinding naar een afzonderlijke Qlik Sense-app gebruiken.

 1. Meld u aan bij Qlik NPrinting..

 2. Vanuit het bovenste menu selecteert u Beheerder > QCS-sjablonen exporteren.

 3. Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de Qlik NPrinting.-app en Qlik Sense-verbinding te selecteren.

 4. Typ de URL in van de vereiste Qlik Sense-app in Qlik Cloud. Verwijder navolgende / in de URL.

 5. Klik op Downloaden.

Uw browser downloadt een ZIP-bestand dat het volgende bevat:

 • Een logboekbestand met informatieve foutberichten.

 • Een submap met alle geëxporteerde rapportsjablonen in een XLSX-indeling.

Informatie

Geëxporteerde bestanden kunnen rapportfuncties bevatten die niet worden ondersteund in Qlik Cloud-rapportages. Raadpleeg Rapporten gebruiken in Excel met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel om uw rapporten te valideren aan de hand van de huidige Qlik Cloud-functies.

Rapporten exporteren met behulp van API's

NPrinting API's kunnen alle Excel-rapportsjablonen exporteren die in een NPrinting-app aanwezig zijn. U kunt er ook voor kiezen om een specifieke selectie van rapporten te exporteren.

API-specificatie

Zie de bestanden nprinting-api-yaml of nprinting-api.json voor de volledige specificatie.

Hoogtepunten

/apps/{id}/actions/export-templates: post: tags: - ApiApps parameters: - name: id in: path required: true type: string format: uuid - name: request in: body required: true schema: $ref: '#/definitions/AppExportTemplates' responses: '200': description: OK schema: type: object AppExportTemplates: required: - connectionsMap type: object properties: connectionsMap: type: object additionalProperties: type: string type: enum: - Excel type: string reports: type: array items: format: uuid type: string example: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

connectionsMap kan worden gebruikt om toewijzingen van verbindingen mogelijk te maken als de NPrinting-app meerdere verbindingen bevat.

Het resulterende ZIP-bestand bevat de rapportsjablonen, ingedeeld op submappen voor elke afzonderlijke Qlik Sense-verbinding.

reports kan worden gebruikt om een lijst van Qlik NPrinting.-rapport-id's ter beschikking te stellen die geëxporteerd moeten worden. Stel de lijst alleen ter beschikking als u een subset van uw rapporten moet exporteren als u werkt met bepaalde verbindingen.

Gebruiksvoorbeeld

Het volgende voorbeeld gebruikt de functie JavaScript Fetch om één specifiek rapport te downloaden dat is gekoppeld aan een Qlik NPrinting.-verbinding.

fetch("https://your-nprinting.server:4993/api/v1/apps/977bf78f-4c72-412d-bb26-cd4fc0ec1596/actions/export-templates", { "headers": { "accept": "application/json, text/plain, */*, application/x-zip-compressed", "accept-language": "en-US,en;q=0.9,it;q=0.8", "cache-control": "no-cache", "content-type": "application/json;charset=UTF-8", "pragma": "no-cache", "sec-ch-ua": "\"Not.A/Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"114\", \"Google Chrome\";v=\"114\"", "sec-ch-ua-mobile": "?0", "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"", "sec-fetch-dest": "empty", "sec-fetch-mode": "cors", "sec-fetch-site": "same-origin", "x-xsrf-token": "YPUrvy9ybRUFkF+L+ga4lt9e8WIcCZV0y8dO5YG/tO8=" }, "referrer": "https://your-nprinting.server:4993", "referrerPolicy": "strict-origin-when-cross-origin", "body": "{\"connectionsMap\":{\"86a10bf3-aab4-4ebd-949f-f99cffaaa328\":\"https://your-cloud-tenant.qlikcloud.com/sense/app/a18e00a1-5bb0-4302-a759-f4967ab47aec\"}, \"reports\":[\"fd4f037c-a2f7-44e6-ae90-4dd76a92386c\"]}", "method": "POST", "mode": "cors", "credentials": "include" }). then(response => response.blob()) .then(blob => { var url = window.URL.createObjectURL(blob); var a = document.createElement('a'); a.href = url; a.download = "exported-templates-nprinting.zip"; document.body.appendChild(a); // we need to append the element to the dom -> otherwise it will not work in firefox a.click(); a.remove(); //afterwards we remove the element again });

De secties Request URL en body van de aanroep kunnen aangepast worden om het exportgedrag te wijzigen.

In dit voorbeeld:

 • Het ZIP-bestand is: exported-templates-nprinting.zip

 • De NPrinting-app is: 977bf78f-4c72-412d-bb26-cd4fc0ec1596

 • De Qlik Sense-verbinding is: 86a10bf3-aab4-4ebd-949f-f99cffaaa328

 • De Qlik Sense-app is geïmplementeerd naar Qlik Cloud op: https://your-cloud-tenant.qlikcloud.com/sense/app/a18e00a1-5bb0-4302-a759-f4967ab47aec

 • Het ZIP-bestand bevat slechts één geselecteerd rapportsjabloon: fd4f037c-a2f7-44e6-ae90-4dd76a92386c. Alle andere rapporten die zijn gekoppeld aan de verbinding worden niet geëxporteerd.

Rapporten gebruiken in Excel met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

Rapporten die zijn geëxporteerd vanuit Qlik NPrinting. kunnen samen met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel worden gebruikt. Voor meer informatie over de Qlik-add-in voor Microsoft Excel raadpleegt u Rapportsjablonen bouwen met de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

 1. Pak de Excel-bestanden uit het ZIP-bestand uit.

 2. Open de bestanden in Excel 365 web of desktop.

 3. Laad de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

 4. Na het aanmelden verschijnt er een dialoogvenster: Migratie wordt uitgevoerd.

 5. Na de migratie verschijnt er een bericht met een lijst met objecten die niet in Qlik Cloud worden ondersteund:

 6. Als er sprake is niet-ondersteunde objecten, hebt u twee opties:

  1. U kunt het rapportsjabloon zo laten totdat nieuwe functies worden geïmplementeerd in Qlik Cloud-rapportages. Rapporttags voor niet-ondersteunde functies worden niet verwijderd en hebben geen invloed op wanneer het rapport is gepubliceerd in Qlik Cloud.

  2. U kunt de tags verwijderen:

   1. Selecteer tags voor niet-ondersteunde functies in het Excel-werkblad.

   2. Verwijder de tag door inhoud van de cel te verwijderen.

   3. Bij pagina's bewerkt u de werkbladnaam om de bijbehorende tag te verwijderen.

Ondersteunde en niet-ondersteunde functies in Qlik Cloud

De volgende tabel toont de ondersteunde en niet-ondersteunde Qlik NPrinting.- Excel-sjabloonfuncties in Qlik Cloud. Daarnaast worden sjablonen die met meerdere apps zijn verbonden niet ondersteund in Qlik Cloud.

Ondersteunde functie
Functie Ondersteuning Opmerkingen

Afbeelding

Ja

Filtervakken worden niet ondersteund in Qlik Cloud

Werkblad als afbeelding

Nee

 

Tabel

Ja

 

Kolom

Ja

 

Formule

Ja

 

Variabele

Ja

 

Rij verwijderen

Ja

 

Cel

Nee

 

Niveau

Ja

 

Pagina

Ja

 

Objectfilters

Nee

Rapport kan worden geëxporteerd, maar het filter wordt niet toegepast.

Uitbreidingen van derden

Nee

Niet als afbeelding en niet als tabel.

Bekende problemen

Bij het openen van een Excel-bestand in de webversie van Excel 365 worden statische afbeeldingen in het sjabloon mogelijk niet weergegeven. Door het inschakelen van de weergave Bewerken/Weergeven in het Excel-lint, wordt de zichtbaarheid van afbeeldingen hersteld.

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!