Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni

Aplikację w przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej możesz udostępnić użytkownikom lub grupom użytkowników, nie nadając im uprawnień członków tej przestrzeni. Wybierając aplikację do udostępnienia oraz jej odbiorców, ogranicza się administrację i upraszcza zarządzanie przestrzenią. Wybrani użytkownicy będą mieli dostęp tylko do aplikacji, która została im udostępniona.

Udostępnianie aplikacji osobom niebędącym członkami przestrzeni

Właściciele i użytkownicy przestrzeni z uprawnieniami Może zarządzać dotyczącymi tej przestrzeni mogą udostępniać aplikacje z przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej. Udostępniając aplikację, przypisuje się również role użytkownikom, aby określić, co mogą z nią robić. W przestrzeni udostępnionej można przypisać tylko rolę Może wyświetlać. W przestrzeni zarządzanej można przypisać role Może wyświetlać i Może współtworzyć. Nie można udostępniać aplikacji z poziomu przestrzeni prywatnej.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni udostępnionej lub zarządzanej kliknij Więcej w aplikacji, którą chcesz udostępnić, i wybierz Udostępnij.

 2. Wyszukaj nazwę użytkownika lub adres e-mail użytkownika bądź grupy użytkowników.

  InformacjaGrupy użytkowników są tworzone u dostawcy tożsamości.
 3. Wybierz uprawnienia dla użytkownika.

 4. Kliknij opcję Udostępnij.

Informacja Administrator dzierżawy lub administrator analityki może przypisać sobie rolę Może zarządzać w przestrzeni, aby móc udostępniać aplikacje. Administrator dzierżawy może również przejąć na własność przestrzeń w celu udostępniania aplikacji.

Szczegóły uprawnień

Aby uzyskać szczegółowy opis uprawnień, które obejmują różne role odpowiednio w przestrzeniach i aplikacjach, zobacz:

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach zarządzanych

Jeśli role związane z udostępnianiem aplikacji nie odpowiadają Twoim potrzebom, rozważ dodanie użytkownika do grona członków przestrzeni. Dla członków przestrzeni dostępnych jest więcej ról.

Zarządzanie użytkownikami udostępnionych aplikacji w przestrzeni

Użytkownikami udostępnionych aplikacji zarządza się w sekcji członków przestrzeni. Użytkownicy aplikacji udostępnionych nie są członkami przestrzeni, ale mają dostęp do co najmniej jednej aplikacji w przestrzeni.

Dostęp do aplikacji można uzyskać na trzy sposoby:

 • jako członek przestrzeni

 • jako użytkownik, któremu udostępniono aplikację

 • w ramach grupy, której udostępniono aplikację

Zazwyczaj nie jest pożądane, by użytkownik miał dostęp do aplikacji na kilka sposobów, ale opcje te zapewniają elastyczność i upraszczają zarządzanie.

To, co użytkownik udostępnionej aplikacji może robić z aplikacją, nie zależy wyłącznie od roli przypisanej podczas jej udostępniania. Istotne są również uprawnienia użytkownika (licencja profesjonalna lub analityczna) oraz wszelkie poprzednie uprawnienia do przestrzeni, które zostały przypisane użytkownikowi. Możliwości użytkownika aplikacji zawsze określa najwyższy poziom uprawnień do aplikacji. Jeśli udostępnisz aplikację użytkownikowi i przypiszesz tylko uprawnienie Może wyświetlać, nadal zachowa on wszystkie wyższe uprawnienia do aplikacji, na przykład Może współtworzyć. Uprawnienia do aplikacji przyznawane podczas jej udostępniania nigdy nie zastępują żadnych już istniejących uprawnień wyższego poziomu.

Użytkownik aplikacji udostępnionej może otworzyć przestrzeń z udostępnionymi aplikacjami, ale zobaczy tylko aplikacje udostępnione, a nie wszystkie aplikacje w przestrzeni. Użytkownik może również wyświetlić szczegóły przestrzeni, ale nie sekcję członków.

Otwieranie listy członków

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Menu modułu Qlik Sense SaaS Launcher. i wybierz Usługi analiz.

 2. Otwórz Katalog.

 3. Z listy Przestrzenie wybierz przestrzeń, którą chcesz zarządzać.

 4. Kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

Lista członków zawiera zarówno członków przestrzeni, jak i użytkowników aplikacji udostępnionej. Członkowie są przedstawiani z ikoną przestrzeni, a użytkownicy aplikacji udostępnionej z ikoną aplikacji. Na ilustracji widać, że Anna jest członkiem przestrzeni, ale ma też dwie aplikacje, które zostały jej udostępnione. Ma różne role, które są wyświetlane po rozwinięciu jej profilu (zobacz ilustrację Rozwinięty profil Anny).

Ali jest członkiem przestrzeni z uprawnieniami Może zarządzać do przestrzeni i nie ma udostępnionych aplikacji. Gdy użytkownik ma różne uprawnienia, wyświetlane jest najwyższe z nich.

Anna 2 nie jest członkiem przestrzeni i ma tylko dostęp Może wyświetlać do aplikacji „Demo App - Beginner's tutorial”. Nie może otwierać innych aplikacji w przestrzeni.

Lista członków w przestrzeni udostępnionej

W rozszerzonym profilu Anny widać, że jest ona właścicielem przestrzeni, i w związku z tym może udostępniać aplikacje z tej przestrzeni osobom niebędącym jej członkami. Udostępniono jej dwie aplikacje i chociaż przypisano jej tylko rolę Może wyświetlać, jako właściciel przestrzeni może wykonywać znacznie więcej czynności niż otwieranie aplikacji i przeglądanie zawartości.

Użytkownik udostępnionej aplikacji może wykonywać te same czynności w aplikacji co członek przestrzeni z odpowiednimi uprawnieniami. Jedynym wyjątkiem są notatki, które użytkownicy współdzielonej aplikacji mogą tworzyć tylko w przestrzeniach osobistych.

Rozwinięty profil Anny

Edytowanie listy członków

Właściciele przestrzeni i użytkownicy z uprawnieniami Może zarządzać mogą edytować listę członków. Oprócz wyszukiwania opcje filtrowania według ról i dostępu ułatwiają znajdowanie użytkowników lub grup do edycji.

Działania, które wpłyną na użytkowników udostępnionej aplikacji

W menu Więcej czynności (Więcej) można wprowadzać zmiany wśród użytkowników udostępnionej aplikacji.

W przestrzeni udostępnionej można dodać użytkownika jako członka przestrzeni lub usunąć jego dostęp do aplikacji. Nie można edytować roli Może wyświetlać.

W przestrzeni zarządzanej można dodać użytkownika jako członka przestrzeni lub usunąć jego dostęp do aplikacji. Można edytować role, ale użytkownik musi mieć co najmniej jedną rolę.

Użytkowników, którzy są jednocześnie członkami przestrzeni i mają udostępnione aplikacje, można usunąć jako członków przestrzeni, ale zachować jako użytkowników aplikacji udostępnionej lub na odwrót. Możesz też odebrać im dostęp tylko do niektórych udostępnionych aplikacji.

Udostępniona aplikacja stanie się niedostępna dla użytkowników, którym została udostępniona, gdy:

 • zostanie usunięta

 • zostanie przeniesiona w inne miejsce

 • zostanie zduplikowana, a oryginalna aplikacja zostanie usunięta

InformacjaAplikacja będzie nadal dostępna po ponownym opublikowaniu.

Ograniczenia udostępniania dla poszczególnych przestrzeni

Istnieją następujące limity udostępniania aplikacji dla poszczególnych przestrzeni. Jeśli limit indywidualnych użytkowników zostanie osiągnięty, rozważ dodanie ich do grona członków grupy użytkowników lub przestrzeni.

Maksymalna liczba udostępnień na aplikację 30
Maksymalna liczba udostępnień na użytkownika/grupę użytkowników 30
Maksymalna liczba udostępnień na dzierżawę 100
InformacjaNie można udostępniać aplikacji QlikView.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!