Przeskocz do zawartości głównej

Last — funkcja wykresu

Funkcja Last() zwraca wartość wyrażenia obliczoną na podstawie wartości wymiaru tabeli przestawnej występujących w ostatniej kolumnie bieżącego segmentu wierszy tabeli przestawnej. Ta funkcja zwraca wartość NULL we wszystkich typach wykresów z wyjątkiem tabel przestawnych.

InformacjaSortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji.

Składnia:  

last([TOTAL] expr [, offset [, count]])

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
expr Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
offset

Określenie wartości offset n większej niż 1 umożliwia przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w lewo od bieżącego wiersza.

Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje ocenę wartości wyrażenia w bieżącym wierszu.

Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja First działa tak samo jak funkcja Last z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.

count

Jeśli trzeci parametr count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości, po jednej dla każdego z wierszy tabeli do wartości count, liczonych w lewo od pierwotnej komórki.

TOTAL

Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

Określenie zakresu agregacji

Jeśli tabela przestawna zawiera wiele wymiarów poziomych, wówczas bieżący segment wiersza będzie zawierać tylko kolumny z takimi samymi wartościami, co bieżąca kolumna we wszystkich wierszach wymiaru, z wyjątkiem wiersza przedstawiającego ostatni wymiar poziomy w kolejności sortowania między polami.Kolejność sortowania między polami dla wymiarów poziomych w tabelach przestawnych jest zdefiniowana przez kolejność wymiarów od góry do dołu..

Przykład:  

last( sum( Sales ))

last( sum( Sales ), 2 )

last( total sum( Sales )

rangeavg (last(sum(x),1,5)) zwraca średnią z wyników funkcji sum(x) ocenianej w pięciu kolumnach skrajnie po prawej stronie bieżącego segmentu wiersza.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!