Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

On-demand-apps

Met On-demand-apps kunt u big data-bronnen laden en analyseren in Qlik Sense.

Het proberen om een volledige big data opslag in een keer te analyseren is zeer inefficiënt. Toch moeten voor representatieve visualisaties alle gegevens zichtbaar zijn. On-demand-apps van Qlik Sense geven gebruikers samengevoegde weergaven van opgeslagen big data. Ook staan ze het identificeren en laden van relevante subsets van de gegevens voor gedetailleerde analyse toe.

On-demand-apps bestaan uit diverse bouwstenen of componenten en sommige van deze componenten zijn gebouwd door gebruikers met geavanceerde scriptvaardigheden.

Ga voor meer informatie naar Big data beheren met On-demand-apps.

Een On-demand-app genereren

U genereert een on-demand-app wanneer u een beheerbare subset van gegevens hebt geselecteerd met behulp van een on-demand-selectie-app. Elke selectie-app waarmee u werkt, heeft een of meer navigatiekoppelingen voor het genereren van On-demand-apps op de balk App-navigatie.

De On-demand-apps die op de balk App-navigatie worden weergegeven, hebben afrondingsindicatoren die groen beginnen te worden zodra u selecties in de selectie-app maakt. Elke On-demand-app op de app-navigatiebalk kan een beperkte hoeveelheid gegevens bevatten. Wanneer selecties worden gemaakt in de selectie-app, geeft de afrondingsindicator aan of de geselecteerde hoeveelheid gegevens binnen de ingestelde grenzen voor de On-demand-app ligt.

Zodra de indicator van een On-demand-app volledig groen is geworden, kunt u die app met de momenteel geselecteerde gegevens genereren. Gegenereerde on-demand apps worden toegevoegd aan uw persoonlijke ruimte. U kunt er ook voor kiezen om een eerder gegenereerd exemplaar van die app te openen. Elke on-demand app in de navigatiebalk van de app kan meerdere keren worden gegenereerd. Deze gegenereerde apps blijven toegankelijk. Wanneer het maximale aantal apps is gegenereerd, moet u een bestaande app verwijderen voordat u een nieuwe On-demand-app kunt genereren. On-demand-apps kunnen ook een vervaltijd hebben waarna ze automatisch worden verwijderd.

Het maximale aantal apps en de bewaartijd worden ingesteld in de navigatiekoppeling voor de On-demand-app. De navigatiekoppeling voor de app is een van de bouwstenen van On-demand-apps en wordt meestal toegevoegd door de maker van de selectie-app.

 1. Open een On-demand-selectie-app.
 2. Selecteer visualisatieobjecten in de selectie-app.
 3. Wanneer de afrondingsindicator in een On-demand-app op de balk App-navigatie volledig groen is geworden, klikt u op de On-demand-app.

  U kunt een On-demand-app op de balk App-navigatie selecteren om het generatiepaneel te openen. Daar kunt u op de Info klikken om de Beperkingen (maximale aantal toegestane records) en het aantal momenteel geselecteerde records te zien. U kunt ook het aantal geselecteerde waarden voor elk veld en mogelijke beperkingen voor de velden zien. Als on-demand-apps worden gemaakt, kunnen beperkingen worden opgelegd aan afzonderlijke velden. Een veld voor Jaar kan bijvoorbeeld worden beperkt zodat maximaal twee waarden kunnen worden geselecteerd.

  Wanneer het aantal momenteel geselecteerde records (Rijtelling) kleiner of gelijk is aan het maximum aantal toegestane records, wordt de afrondingsindicator volledig groen. Een app kan echter pas worden gegenereerd als aan alle beperkingen is voldaan. Als de rijtelling binnen de beperking valt, maar een of meer velden niet voldoen aan de vereisten van de beperkingen, wordt de knop Nieuwe app genereren niet ingeschakeld.

  InformatieAls u Nieuwe app genereren selecteert terwijl het beperkingenvenster open is, ziet u de gegenereerde app niet. Klik op de Info om het deelvenster te sluiten. De nieuwe app wordt nu vermeld als het genereren hiervan geslaagd is.
 4. Klik op de knop Nieuwe app genereren om een nieuw exemplaar van de On-demand-app met de momenteel geselecteerde gegevens te maken.

  Het nieuwe exemplaar van de app wordt aangemaakt en verschijnt in het generatiepaneel boven de knop Nieuwe app genereren.

  Voor meer informatie over de gegenereerde app opent u het detailvenster.

  Tabblad Selecties in het detailvenster.

  In deze weergave kunt u ook de naam van de on-demand-app wijzigen. On-demand-apps krijgen standaard de naam van het navigatiepunt waarvan ze worden gegenereerd, en een tijdstempel wordt toegevoegd. Als de naam van het navigatiepunt bijvoorbeeld "Ox Sample Detail" is, is de standaardnaam van de gegenereerde on-demand-app "Ox Sample Detail_20190405_113822". In de bovenstaande afbeelding is de naam van de on-demand-app gewijzigd in "Ox Sample Detail_Airlines."

  Met de knop Toepassen worden de selecties van het tabblad Selecties van de gegenereerde on-demand-app toegepast op de selectieapp.

  Selecties die zijn toegepast op de selectieapp.

 5. Selecteer App openen in het menu Meer> om de gegenereerde app te openen.

  U kunt ook gegevens opnieuw laden en een On-demand-app opnieuw genereren. Het menu Opnieuw laden is beschikbaar als het detailvenster is geopend:

  Detailvenster met menu Opnieuw laden

  De selecties in het menu Opnieuw laden werken als volgt:

  • Opnieuw laden: hiermee worden de gegevens opnieuw geladen op basis van de huidige selecties in de on-demand-app.
  • Opnieuw genereren met huidige selecties: hiermee wordt de on-demand-app opnieuw gegenereerd aan de hand van de huidige selecties in de selectieapp.

   InformatieMet de knop Toepassen op het tabblad Selecties worden de selecties van de On-demand-app toegepast op de selectie-app. De selecties van de On-demand-app zijn de selecties die staan vermeld als Selecties die zijn gemaakt toen deze app werd gegenereerd. Zie bovenstaand voorbeeld voor meer informatie.

   Dit is het tegenovergestelde van hetgeen dat wordt uitgevoerd als Opnieuw genereren met de huidige selecties wordt gebruikt.

  • Kopie opnieuw genereren met huidige selecties: hiermee wordt een nieuwe On-demand-app gegenereerd aan de hand van de huidige selecties in de selectie-app. De eerder gegenereerde On-demand-app behoudt de huidige state.

Een gedeelde on-demand-app verkennen

U kunt on-demand-selectie-apps maken in een gedeelde of beheerde ruimte. U moet de eerste werkbladen van de selectie- en sjabloon-apps openbaar maken. U kunt vervolgens de app toevoegen aan een gedeelde of beheerde ruimte. Als u publiceert naar een beheerde ruimte, moet u alleen de selectie-app publiceren.

Gebruikers met toegang tot apps in deze ruimten, hebben toegang tot de navigatiepunten in deze apps. Ze kunnen bijvoorbeeld een on-demand-app genereren vanuit de navigatiebalk van de app.

Waarschuwing

Als uw apps in beheerde of gedeelde ruimten gevoelige gegevens bevatten, gaat u voorzichtig om met het gebruik van on-demand-apps en bevestigt u de machtigingen van de personen die toegang hebben tot uw selectie-apps.

On-demand-apps worden toegevoegd aan de persoonlijke ruimten van gebruikers. Als gebruikers machtigingen voor Kan bijdragen, Kan beheren, Kan publiceren of Eigenaar hebben in een gedeelde of beheerde ruimte, kunnen zij hun gegenereerde on-demand-apps vanaf hun persoonlijke ruimte delen met andere gebruikers.

Zodra een on-demand selectie-apps is gepubliceerd naar een beheerde ruimte, kunt u de navigatiekoppeling in de selectie-apps of gepubliceerde app niet meer bewerken. Als u de navigatiekoppeling wilt bewerken, moet u de gepubliceerde app verwijderen. Vervolgens bewerkt u de koppeling in de selectie-app en de publiceert u de app opnieuw om de ruimte te beheren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!