Ga naar hoofdinhoud

Herkomstgegevens extraheren met Qlik Lineage Connectors

Qlik Lineage Connectors is een uitbreidingsmodule van Qlik Sense Enterprise SaaS die gebruikers helpt bij het visualiseren, begrijpen en schalen van gegevensomgevingen op een intuïtieve manier. De connectoren extraheren herkomstgegevens en metagegevens uit Qlik on-premise producten, externe BI-tools en gegevensbronnen. De Qlik Lineage Connectors is zelf-gehoste software die kan worden gedownload van Downloadpagina van Qlik of van uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant (ga naar de menu-instellingen van het gebruikersprofiel >Overige>Tools en Download: Qlik Lineage Connector).

Bronspecifieke connectoren binnen dit hulpprogramma extraheren herkomstgegevens uit Qlik on-premises, externe BI-tools en gegevensbronnen, waarbij mapping van informatie en gebruik tussen deze systemen plaatsvindt. Bronherkomst en het gegevenstraject worden weergegeven in uw Qlik Cloud-tenant. Deze informatie helpt analisten, databasebeheerders en eindgebruikers van de gegevens bij het visualiseren, begrijpen en schalen van gegevensomgevingen op een intuïtieve manier. De informatie en het gebruik tussen systemen die via mapping is verkregen, kunt u weergeven door de selectie van de bijbehorende koppeling in een ruimte die u hebt gedefinieerd, gevolgd door verdere verkenning door middel van de weergave van Herkomst.

Opmerking over Qlik Sense Enterprise SaaS GovernmentQlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) ondersteunt het gebruik van Qlik Lineage Connectors niet.
InformatieWelke Qlik Lineage Connectors voor u beschikbaar zijn, hangt af van uw licentie. Connectoren die koppelen met Qlik on-premises bronnen (Qlik Sense Client-beheerd, QlikView, Qlik NPrinting) zijn inbegrepen in de Qlik Sense Enterprise SaaS-licentie. Klanten die de Qlik Lineage Connectors-premiumlicentie hebben gekocht, hebben toegang tot alle beschikbare herkomstconnectoren. Als u geen Qlik Lineage Connectors-premiumlicentie hebt, zijn sommige connectors niet beschikbaar.

Hoe werken Qlik Lineage Connectors?

Qlik Lineage Connectors verzamelen automatisch metagegevens en herkomstinformatie uit elk doelsysteem. Elke connector heeft zijn eigen configuratie. Clients configureren bronspecifieke velden per connectortype en definiëren regels voor elke connector waarmee Qlik Lineage Connectors informatie krijgt over wat moet worden opgenomen voor herkomst op basis van mapping in de opgegeven Qlik SaaS-tenantruimte. Gebruikers definiëren hoe connectoren zich gedragen en plannen hoe vaak de metagegevens en herkomstgegevens opnieuw moeten worden geladen.

Qlik Lineage Connectors -workflow

Raadpleeg de volgende overzichtelijke workflow om u voor te bereiden op verbinding en extractie van herkomstmetagegevens uit on-premise BI-tools en databasetoepassingen naar uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant:

Vereisten

  • U moet de rollen Analysebeheerder en Ontwikkelaar hebben in de Qlik Sense Enterprise SaaS-doeltenant.
  • Qlik Lineage Connectors downloaden en installeren. Zie Qlik Lineage Connectors installeren
  • Haal een API-sleutel (JWT-token) op van uw tenant. Ga naar menu-instellingen in gebruikersprofiel > Beheer: API-sleutels. Zorg ervoor dat u de sleutel kopieert en opslaat op een locatie die makkelijk toegankelijk is.
  • Maak een lege beheerde ruimte in uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant en geef deze een naam.
  • Open uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant en het hulpprogramma Qlik Lineage Connectors.

Configuratiestappen voor Qlik Lineage Connectors

  • Project: Voeg een nieuw project toe en geef het een naam.
  • Qlik Cloud-doel: Definieer en valideer het Qlik Cloud-doel en sla het op.
  • Connectoren: Een connector definiëren en opslaan.
  • Regels: Voeg minimaal één regel toe aan elke connector in connectorinstellingen. Schakel onder Pad het selectievakje naast Submappen scannen in om alles onder die map op te nemen. Voor de BI-connectoren activeert u het vak naast Koppeling maken in Qlik Cloud om ervoor te zorgen dat de assets die worden opgehaald met deze regel worden ingevuld als koppelingen in Qlik Catalog Service.
  • Planner: Selecteer afspelenpictogram afspelenof plan een taak. Zodra de taak is voltooid, navigeert u naar de ruimte die is gemaakt in uw Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant om de geïmporteerde herkomst weer te geven.

Toegang krijgen tot herkomst van gegevens in de Qlik Sense Enterprise SaaS-doeltenant

Zodra de taak die is gedefinieerd door uw connectoren wordt uitgevoerd in Qlik Catalog Service, navigeert u naar de beheerde ruimte in ue Qlik Sense Enterprise SaaS-tenant. Geëxtraheerde herkomst met als bron Qlik Lineage Connectors, wordt weergegeven met een label Koppeling openen wanneer u de muisaanwijzer op de tegel plaatst. Open de herkomstgrafiek door op te klikken in de app en vervolgens Herkomst te selecteren. U kunt de herkomstgrafiek ook openen vanuit de sectie Details.

In Details vindt u informatie met betrekking tot eigendom en recente activiteit van deze bron. Aan de linkerkant van het venster worden id's voor de taak en de connector weergegeven.

Weergave details in Qlik Catalog Service

Weergave koppelingsdetails in Qlik Catalog Service

Impactanalyse biedt een grafische representatie van de gegevensherkomst op verschillende platforms, evenals invoerbewerkingen en afhankelijkheden die beschikbaar zijn op basis van de geëxtraheerde metagegevens. Een QlikView-app geeft bijvoorbeeld de QVD's en gegevensbronnen weer op basis waarvan deze QlikView-app is gemaakt. Wanneer het knooppunt in de grafiek is geselecteerd, worden alle uitvoerbewerkingen weergegeven die vanaf die QlikView-gegevensverzameling zijn gegenereerd, zelfs na invulling in Qlik Sense Enterprise SaaS.

Herkomst in Qlik Catalog Service

Impactanalyse weergeven in Qlik Catalog Service

Zie De herkomst van gegevens analyseren voor meer informatie.