Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

OAuth-clients maken en beheren

OAuth is een standaard beveiligingsprotocol voor autorisatie en delegering. Hiermee kunnen toepassingen van derden toegang krijgen tot API-bronnen zonder de referenties van de eindgebruiker bekend te maken. Een OAuth-client kan een autorisatiecode verkrijgen en deze uitwisselen met een toegangstoken dat kan worden gebruikt om via API's toegang te krijgen tot inhoud van Qlik Cloud.

Openbare en vertrouwelijke clients

OAuth heeft twee soorten clients, openbare en vertrouwelijke clients, om autorisatie tussen een applicatie (de client) en de autorisatieserver (Qlik Cloud) te beveiligen.

Openbare clients

Openbare clients zijn applicaties die het clientgeheim niet gebruiken omdat ze de vertrouwelijkheid van de vereiste referenties niet kunnen waarborgen. Openbare clients in Qlik Cloud zijn vaak front-end-applicaties zoals applicaties met één pagina met geïntegreerde analyse of een aangepaste visualisatie-uitbreiding in Qlik Sense die informatie vereist over de eindgebruiker om de levenscyclus van de applicatie te ondersteunen.

Zie : RFC 6749 Sectie 2.1: OAuth 2.0-clienttypen.

Qlik Cloud ondersteunt vertrouwelijke clients voor traditionele webapplicaties (server) en openbare clients voor systeemeigen en applicaties met één pagina die specifieke typen toewijzen gebruiken.

Vertrouwelijke clients

Een vertrouwelijke client is een applicatie die een client-id en clientgeheim veilig gebruikt zonder ze bloot te stellen aan onbevoegde partijen. Vertrouwelijke clients kunnen toegang hebben tot beschermde resources omdat ze het clientgeheim hebben. Een voorbeeld van een vertrouwelijke client is een webapplicatie met een beveiligde back-end die communiceert met Qlik Cloud API's om vernieuwtaken voor gegevens te regelen of gebruikerstoegang tot inhoud te beheren.

Soorten autorisatietoewijzing

Qlik ondersteunt twee typen, of stromen, voor het verlenen van autorisatie: Autorisatiecodeflow en Autorisatiecodeflow met bewijssleutel voor code-uitwisseling (PKCE). Deze flows lijken veel op elkaar maar ondersteunen verschillende gebruiksgevallen.

Autorisatiecodeflow

Traditionele webapplicatie zijn applicaties op de server waar de broncode niet openbaar wordt gemaakt. Om die reden kunnen ze gebruikmaken van de autorisatiecodeflow die een autorisatiecode uitwisselt voor een token. Webapplicaties die deze flow gebruiken moeten op de server staan omdat het clientgeheim van de applicatie tijdens het uitwisseling voor een token wordt doorgegeven aan de autorisatieserver.

InformatieHet clientgeheim openbaar delen brengt de veiligheid van uw tenant in gevaar. Zorg dat het clientgeheim van uw applicatie altijd geheim en privé is.

Zie: Autorisatiecodeflow voor meer details.

Autorisatiecodeflow met bewijssleutel voor code-uitwisseling (PKCE).

Systeemeigen en applicaties met één pagina kunnen een clientgeheim niet opslaan omdat hun broncode toegankelijk is door decompilatie van de app of weergave van de bron van de app via een browser. PKCE voegt een extra laag bescherming toe aan openbare clients door het gebruik van de codeverificatie om een toegangstoken te verkrijgen.

Zie: Autorisatiecodeflow met bewijssleutel voor code-uitwisseling (PKCE) voor meer details.

Beschikbare bereiken voor OAuth-clients beperken

Met OAuth-bereiken kunt u de hoeveelheid toegang beperken die wordt verleend voor OAuth-clientapps. Een toegangstoken dat u hebt uitgegeven voor een clientapp kan bijvoorbeeld volledige toegang tot beschermde hulpbronnen of slechts leestoegang bieden.

In Qlik Cloud kunt u met bereiken de clienttoegang tot beschikbare functies en hulpbronnen beheren. Elk bereik biedt een ander toegangsniveau. Clients zonder bereiken hebben geen toegang tot hulpbronnen.

Een OAuth-client maken

Tenantbeheerders worden beheerd via de Beheerconsole op de OAuth-pagina.

Met een OAuth-client kunt u uw clienttoepassing integreren met Qlik Cloud.

Om te leren hoe u een OAuth-client maakt voor implementatie en installatie van de Qlik-add-in voor Microsoft Excel, raadpleegt u Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar OAuth.

 2. Klik op Nieuwe maken.

 3. Selecteer een clienttype.

  Gebruik Web voor vertrouwelijke clients en App met één pagina of Systeemeigen voor openbare clients.

 4. In het dialoogvenster dat verschijnt, geeft u de OAuth-client een naam.

 5. Voer desgewenst een beschrijving in.

 6. Selecteer een van de beschikbare bereiken door te scrollen of het zoekveld te gebruiken.

  Bereik Machtiging
  user_default Volledige toegang tot uw account en inhoud
  admin_classic

  Volledige beheerderstoegang tot uw tenant

  Zie ook: Qlik Cloud implementeren en beheren

  InformatieWordt niet ondersteund voor het clienttype met de app met één pagina en geïntegreerde clienttypen.
  admin.apps

  Lees en beheer alle apps in de tenant.

  Zie ook: Apps beheren

  Geeft een onderliggend item aan admin.apps:export

  Alle apps in de tenant exporteren

  Zie ook: Apps exporteren

  Geeft een onderliggend item aan admin.apps:read

  Alle apps in de tenant lezen
  admin.automations

  Alle automatiseringen in de tenant lezen en beheren

  Zie ook: Automatiseringen beheren

  Geeft een onderliggend item aan admin.automations:read

  Alle automatiseringen in de tenant lezen
  admin.spaces

  Alle ruimten in de tenant lezen en beheren

  Zie ook: Ruimten beheren

  Geeft een onderliggend item aan admin.spaces:read

  Alle ruimten in de tenant lezen
  apps

  Uw apps lezen en beheren

  Zie ook: Apps beheren

  Geeft een onderliggend item aan apps:export

  Uw apps exporteren

  Zie ook: Apps exporteren

  Geeft een onderliggend item aan apps:read

  Uw apps lezen
  automatiseringen

  Uw automatiseringen lezen en beheren

  Zie ook: Automatiseringen beheren

  Geeft een onderliggend item aan automations:read

  Al uw automatiseringen lezen
  automl-experimenten Uw ML-experimenten lezen en beheren
  automl-implementaties Uw ML-implementaties lezen en beheren
  identity.email:read

  Uw e-mailadres lezen

  Zie ook: Identiteitsproviders

  identity.name:read

  Uw volledige naam lezen
  identity.picture:read

  Uw profielfoto lezen

  Zie ook: Identiteitsproviders

  identity.subject:read

  Uw gebruikersidentificatie lezen
  spaces.data

  Uw gegevensruimten lezen en beheren

  Zie ook: Ruimten beheren

  Geeft een onderliggend item aan spaces.data:read

  Uw gegevensruimten lezen
  spaces.managed

  Uw beheerde ruimten lezen en beheren

  Zie ook: Ruimten beheren

  Geeft een onderliggend item aan spaces.managed:read

  Uw beheerde ruimten lezen
  spaces.shared

  Uw gedeelde ruimten lezen en beheren

  Zie ook: Ruimten beheren

  Geeft een onderliggend item aan spaces.shared:read

  Uw gedeelde ruimten lezen
  offline_access

  Toegang tot bronnen terwijl u offline bent

  InformatieWordt niet ondersteund voor het clienttype met de app met één pagina .
  InformatieU kunt de knoppen Alles en Geselecteerd boven de lijst gebruiken om alle bereiken of alleen geselecteerde bereiken te tonen.
  InformatieDe bovenstaande lijst weerspiegelt de bereiken die in de eerste release worden ondersteund. U vindt een volledige lijst van bereiken, inclusief bereiken die na de eerste release zijn toegevoegd, op de Qlik Ontwikkelaarsportal.
 7. Voer één of meer omleidings-URL's voor de OAuth-clienttoepassing in.

  TipDe omleidings-URL is de URL waar de autorisatieserver de browser van de gebruiker naartoe verzendt na een succesvolle authenticatie en het verlenen van toegang aan de clientapplicatie. Bijvoorbeeld: https://www.exampleapp.com/oauth/callback, waarbij /oauth/callback de authenticatiecallbacks van de OAuth-provider verwerkt.

  Qlik Cloud zal de gebruiker na een succesvolle autorisatie alleen terugleiden naar de toepassing als de URL in de acceptatielijst met omleidings-URL's staat. URL's moeten beginnen met https:// tenzij het domein localhost is; in dat laatste geval kan de URL starten met http://. Systeemeigen apps kunnen ook de applicatiespecifieke koppelingsnotatie gebruiken, bijvoorbeeld: exampleapp://.

  Klik op Toevoegen om de omleidings-URL toe te voegen aan de acceptatielijst.

 8. Voor het clienttype Web of App met één pagina geeft u één of meer toegestane oorsprongen op. Toegang tot de applicatie wordt uitsluitend toegewezen als de URL is toegevoegd aan de lijst met toegestane oorsprongen.

 9. Voor het clienttype Web kunt u Machine-to-Machine (M2M) toestaan of M2M-gebruikersimitatie toestaan inschakelen voor een geautomatiseerde systeemtoegang zonder interactie van de gebruiker. Met M2M-imitatie kunt u applicaties toestaan om tijdens de authenticatie namens gebruikers te handelen.

 10. Klik op Maken.

 11. Klik op Kopiëren naar klembord om de client-id en het clientgeheim op te slaan voor later gebruik. Sla het clientgeheim op een veilige locatie op. Klik op Gereed.

  InformatieOpenbare clients hebben geen clientgeheim.
InformatieVoor een overzicht van de verschillende soorten gebruik, zie Samenvatting van gebruiksgevallen en te gebruiken OAuth-typen.

Een OAuth-client maken voor de Qlik-add-in voor Microsoft Excel

Configuratie voor een OAuth-client is vereist om de Qlik-add-in voor Microsoft Excel te installeren. De add-in wordt gebruikt door rapportontwikkelaars om rapportsjablonen op te zetten die de uitvoer van rapporten in tabelvorm vanuit de Qlik Sense-app regelen.

Om OAuth te kunnen gebruiken in de add-in, moet de OAuth-client precies zoals de hieronder getoonde configuratie worden geconfigureerd.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole in Qlik Cloud naar OAuth.

 2. Klik op Nieuwe maken.

 3. Selecteer App met één pagina in het vervolgkeuzemenu Clienttype. Er worden nu meer velden weergegeven.

 4. Voer een naam in. De Beschrijving is optioneel.

 5. Selecteer tenminste het selectievakje op om het user_default-bereik te gebruiken. U kunt andere bereiken gebruiken in de configuratie, maar zonder user_default werkt de installatie niet.

  Zie Een OAuth-client maken voor een volledige beschrijving van elk bereik dat beschikbaar is.

 6. Voer in het veld Omleidings-URL's toevoegen de URL van uw tenant in, gevolgd door de vaste tekenreeks: /office-add-ins/oAuthLoginSuccess.html

  Het resultaat zou er als volgt uit moeten zien: https://YourServer/office-add-ins/oAuthLoginSuccess.html

 7. Klik op Toevoegen.

 8. Voer in het veld Toegestane oorsprongen toevoegen uw tenant-URL in en klik op Toevoegen.

 9. Klik op Maken.

 10. Het venster Client-id kopiëren wordt geopend. U kunt nu de Client-id naar het klembord kopiëren of u kunt u op Gereed klikken om het venster te sluiten.

Nadat u de OAuth-client hebt gemaakt, kunt u de koppeling naar het bijgewerkte XML-manifestbestand ophalen in de Beheerconsole. Ga naar de pagina Instellingen en navigeer naar Delen en rapportenExcel-invoegtoepassing binnen de Beheerconsole. Gebruik deze koppeling om de add-in te installeren in te implementeren.

Voor meer informatie over het genereren van het manifestbestand en voor de installatie en implementatie van een add-in, raadpleegt u:

Een OAuth-client bewerken

U kunt de naam van een OAuth-client wijzigen, de beschrijving bijwerken of de omleidings-URL's beheren.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar OAuth.
 2. Selecteer de OAuth-client die u wilt bewerken. Klik op ... en selecteer vervolgens Bewerken.
 3. Wijzig in het dialoogvenster de opties van de OAuth-client indien nodig.
 4. Klik op Opslaan.

Een OAuth-client publiceren

Gemaakte OAuth-clients worden automatisch gekoppeld aan de tenant die de clients gemaakt heeft. U kunt een OAuth-client configureren die gedeeld kan worden en beschikbaar is voor alle andere tenants binnen een regio. Toepassingen van derden die verbinding maken met Qlik Cloud kunnen vervolgens dezelfde client-id hebben voor alle Qlik Cloud-tenants. De eigenaar van de toepassing kan geheimen rouleren en de configuratie bijwerken zonder tussenkomst van een tenantbeheerder. Tenantbeheerders hoeven de referenties niet te beheren en hoeven geen kennis te hebben van de configuratiegegevens.

U moet de OAuth-client publiceren om andere tenants in staat te stellen ermee verbinding te maken.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar OAuth.
 2. Selecteer de OAuth-client die u wilt publiceren. Klik op ... en selecteer Publiceren.
 3. Klik op Publiceren.

Wanneer gebruikers navigeren naar een externe website die gebruikmaakt van Qlik OAuth, worden ze gevraagd naar een tenant-hostnaam en vervolgens naar de gebruikersreferenties, tenzij de gebruiker al een actieve SaaS-sessie heeft. Er is toestemming nodig van een tenantbeheerder om de eerste keer met een externe OAuth-client in te loggen. Als deze is goedgekeurd, wordt de nieuwe OAuth-client getoond in de Beheerconsole.

Toestemmingsmethode

U hebt twee opties voor het geven van toestemming: Vereist en Vertrouwd. In het geval van Vereist, wordt voor autorisatie waarbij de OAuth-client wordt gebruikt elke keer om toestemming gevraagd als er een nieuw bereik voor de gebruiker wordt aangevraagd. In het geval van Vertrouwd wordt de gebruikers niets gevraagd. U kunt Vertrouwd alleen gebruiken voor clients die niet zijn gepubliceerd. Voor gepubliceerde clients is de toestemmingsmethode altijd Vereist.

InformatieVoor clients die worden gebruikt als M2M, moet, nadat de client is gemaakt, de toestemmingsmethode worden ingesteld op Vertrouwd.

De OAuth-configuratie bekijken en kopiëren

In de sectie OAuth van de Beheerconsole selecteert u OAuth-configuratie bekijken om de configuratie weer te geven als een stukje code en een URL om te kopiëren.

Een OAuth-client verwijderen

U kunt een OAuth-client verwijderen wanneer deze niet langer nodig is of de toegang tot de client intrekken.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar OAuth.

 2. Selecteer de OAuth-client die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

  InformatieU kunt meer dan een OAuth-client tegelijk verwijderen.
 3. Bevestig dat u de OAuth-client wilt verwijderen.

Clientgeheimen beheren

Mogelijk moet u een clientgeheim toevoegen of verwijderen als bijvoorbeeld een clientgeheim wordt aangetast of als uw beveiligingsbeleid vereist dat u het clientgeheim regelmatig bijwerkt. U kunt ook meerdere clientgeheimen toevoegen om downtime in de app te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld een tweede geheim maken, het nieuwe geheim implementeren in uw clienttoepassing en vervolgens het oude geheim verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Ga in de Beheerconsole naar OAuth.
 2. Selecteer de OAuth-client die u wilt beheren. Klik op ... en selecteer vervolgens Geheimen beheren.
 3. Voer in het dialoogvenster een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuw clientgeheim wilt toevoegen, klikt u op Een nieuw clientgeheim genereren.
  • Als u een clientgeheim wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen naast het clientgeheim.
 4. Klik op Sluiten.

Een OAuth-clienttoepassing bouwen om toegang te krijgen tot Qlik Cloud

Nadat u een OAuth-client hebt geregistreerd bij Qlik Cloud, kunt u de bijbehorende client-id en het clientgeheim gebruiken in uw eigen OAuth-clienttoepassing. In de sectie OAuth van de Developer portal zijn zelfstudies beschikbaar voor het bouwen van clientapplicaties met behulp van enkele van de populairste codeertalen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!