Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda beräknade fält

Det finns många situationer där du behöver justera eller omvandla fältdata som laddas. Du kan exempelvis behöva sammanfoga ett förnamn och ett efternamn till ett fullständigt namn, extrahera en del av ett produktnummer, omvandla dataformatet eller multiplicera två tal.

Du kan lägga till beräknade fält för att hantera många sådana här situationer. I ett beräknat fält används ett uttryck för att definiera resultatet av fältet. Du kan använda funktioner, fält och operatorer i uttrycket. Det går enbart att hänvisa till fält i den tabell som du redigerar. Du kan hänvisa till ett annat beräknat fält i ett beräknat fält.

Du kan lägga till och redigera beräknade fält i tabellredigeraren i datahanteraren.

Mer information om att redigera tabeller finns i Redigera en tabell.

Lägga till ett beräknat fält

Gör följande:

 1. Klicka på Lägg till fält och välj Beräknat fält.

  Redigeraren för Lägg till beräknat fält öppnas.

 2. Skriv namnet på det beräknade fältet under Namn.
 3. Definiera uttrycket för det beräknade fältet i Uttryck. Detta kan du göra på två sätt.

  • Använd listorna Uttryck (Funktioner), Listruta ((Fält)) och operatorer (Operationer) för att välja och lägga in element i uttrycket.

   Elementet som du har valt infogas vid markörpositionen under Uttryck.

  • Skriv uttrycket för det beräknade fältet under Uttryck.

   Medan du skriver får du hjälp med föreslagna funktioner och fält, liksom med funktionssyntax.

  Exempel på resultat för det beräknade fältet visas i Förhandsgranskning.

 4. Klicka på Skapa för att skapa det beräknade fältet och stänga redigeraren för beräknade fält.

Redigera ett beräknat fält

Du kan byta namn på eller redigera uttrycket för ett beräknat fält.

Gör följande:

 1. Välj Redigera från listrutan bredvid fältnamnet.

  Redigeraren för Uppdatera beräknat fält öppnas.

 2. Redigera namnet på det beräknade fältet under Namn om du vill ändra det.
 3. Redigera uttrycket för det beräknade fältet.

 4. Klicka på Uppdatera för att uppdatera det beräknade fältet och stänga redigeraren för beräknade fält.

Vilka funktioner kan jag använda i ett beräknat fältuttryck?

Du kan använda de funktioner som listas här när du skapar ett beräknat fältuttryck. Det här är en underuppsättning av de uttryck som är tillgängliga i datainläsningsskriptet. Uttrycket får inte resultera i en aggregering av data från flera poster, eller användning av postöverskridande funktioner för att hänvisa till data i andra poster.

Mer information finns i Skriptuttryck.

Strängfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för att ändra eller extrahera data i textsträngsformat.

Strängfunktioner
Funktion Beskrivning
Capitalize Capitalize() returnerar strängen med alla ord med inledande versal.
Chr Chr() returnerar Unicode-tecknet som motsvarar indatavärdets heltal.
FindOneOf

FindOneOf() söker en sträng för att hitta positionen för eventuella tecken som ingår i en uppsättning angivna tecken. Enbart positionen för det första av dessa tecken returneras, om inte ett tredje argument (med ett värde större än 1) tillhandahålls. Om ingen motsvarighet påträffas, returneras 0.

Index Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från 1 och uppåt.
KeepChar

KeepChar() returnerar en sträng som består av första strängen, ”text”, minus alla eventuella tecken som INTE ingår i den andra strängen, ”keep_chars”.

Left Left() returnerar en sträng som består av de första (längst till vänster) tecknen i indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.
Len Len() returnerar längden för indatasträngen.
Lower Lower() konverterar alla tecken i indatasträngen till gemener.
LTrim LTrim() returnerar strängen rensad på inledande blankstegstecken.
Mid Mid() returnerar den del av indatasträngen som börjar vid positionen för det tecken som definieras av det andra argumentet, ”start”, och returnerar det antal tecken som definieras av det tredje argumentet ”count”. Om ”count” utelämnas returneras resten av indatasträngen. Det första tecknet i indatasträngen numreras som 1.
Ord Ord() returnerar talnumret för Unicode-koden för det första tecknet i indatasträngen.
PurgeChar PurgeChar() returnerar en sträng som består av de tecken som finns i indatasträngen (”text”), utom alla eventuella tecken som visas i det andra argumentet (”remove_chars”).
Repeat Repeat() bildar en sträng som består av indatasträngen som upprepats det antal gånger som definieras av det andra argumentet.
Replace Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.
Right

Right() returnerar en sträng som består av de sista (längst till höger) tecknen av indatasträngen, där antalet tecken fastställs av det andra argumentet.

RTrim RTrim() returnerar strängen rensad på avslutande blankategstecken.
SubStringCount SubstringCount() returnerar antalet förekomster av angiven delsträng i indatasträngtexten. Om det inte blir någon träff returneras 0.
TextBetween

TextBetween() returnerar texten i indatasträngen som finns mellan de tecken som definierats som avgränsare.

Trim Trim() returnerar strängen rensad på inledande och avslutande blankstegstecken.
Upper Upper() konverterar alla tecken i indatasträngen till versaler för alla texttecken i uttrycket. Tal och symboler ignoreras.

Datafunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

Datum- och tidsfunktionerna i Qlik Sense används för att konvertera datum- och tidsvärden.

Funktionerna bygger på ett serienummer för datum och tid som motsvarar antalet dagar sedan den 30 december 1899. Heltalet motsvarar dagen och fraktionen motsvarar tiden på dagen.

Qlik Sense använder argumentets numeriska värde, så ett tal är giltigt som argument även när det inte är formaterat som ett datum eller en tidpunkt. Om argumentet inte motsvarar ett numeriskt värde, exempelvis eftersom det är en sträng, försöker Qlik Sense tolka strängen enligt datum- och tidsmiljövariablerna.

Om det datumformat som används i argumentet inte motsvarar det som har ställs in i systemvariabeln DateFormat kommer Qlik Sense inte att kunna tolka datumet korrekt. För att lösa detta kan du antingen ändra inställningarna eller använda en tolkningsfunktion.

Mer information finns i DateFormat.

Datumfunktioner
Funktion Beskrivning
addmonths Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.
addyears Denna funktion returnerar det datum som infaller n år efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infallern år före startdate.
age Funktionen age returnerar åldern vid tidpunkten för timestamp (i fyllda år) för någon som är född på date_of_birth.
converttolocaltime Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas. 
day

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar dagen om decimaldelen av expression tolkas som datum enligt standardtolkningen av tal.

dayend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden av den dag som ingår i time. Det förvalda utdataformatet blir det TimestampFormat som har definierats i skriptet.
daylightsaving Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas. 
dayname Denna funktion returnerar ett värde som visar datumet med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på dagen som innehåller time.
daynumberofquarter Konverterar en UTC- eller GMT-tidsmarkör till lokal tid i form av ett dualt värde. Ett antal platser (städer, platser och tidszoner) i hela världen kan användas. 
daynumberofyear Beräknar dagens nummer på året där tidsmarkören finns. Beräkningen är gjord från den första millisekunden av den första dagen på året, men startpunkten för den första månaden kan flyttas.
daystart

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den första millisekunden av den dag som ingår i argumentet time. Det förvalda utdataformatet blir det TimestampFormat som har definierats i skriptet.

firstworkdate Funktionen firstworkdate returnerar senast möjliga startdatum för att uppnå no_of_workdays (måndag-fredag) som tar slut senast end_date med hänsyn till alla eventuella helgdagar. end_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer.
GMT Denna funktion returnerar aktuell Greenwich Mean Time utifrån de regionala inställningarna.
hour Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar timmen om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.
inday Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den dag som innehåller base_timestamp.
indaytotime Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av dagen som innehåller base_timestamp fram till och inklusive den exakta millisekunden för base_timestamp.
inlunarweek Denna funktion fastställer om timestamp ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.
inlunarweektodate Denna funktion tar reda på om timestamp ligger inom delen av sjudagarsperioden fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.
inmonth Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den månad som innehåller base_date.
inmonths Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör faller inom samma månad, tvåmånadersperiod, fyramånadersperiod eller halvår som basdatum. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.
inmonthstodate Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör finns inom delen av månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.
inmonthtodate Returnerar True om date ligger inom den del av månaden som innehåller basedate fram till och inklusive den sista millisekunden av basedate.
inquarter Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom det kvartal som innehåller base_date.
inquartertodate Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av det kvartal som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.
inweek Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den vecka som innehåller base_date.
inweektodate Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av veckan som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.
inyear Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom det år som innehåller base_date.
inyeartodate Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av året som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.
lastworkdate Funktionen lastworkdate returnerar det tidigaste slutdatumet för att uppnå no_of_workdays (måndag-fredag) med början vid start_date med hänsyn till alla eventuella holiday. start_date och holiday ska vara giltiga datum eller tidsmarkörer. 
localtime Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan för en angiven tidszon.
lunarweekend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden för den sista dagen i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.
lunarweekname Denna funktion returnerar ett visningsvärde som visar året och sjudagarsperiodsnumret som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i sjudagarsperioden som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.
lunarweekstart Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden för den första dagen i den sjudagarsperiod som innehåller date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att räkna 1 januari som den första dagen i veckan. Bortsett från årets sista vecka kommer varje vecka att ha exakt sju dagar.
makedate Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, månaden MM och dagen DD.
maketime Denna funktion returnerar en tid beräknat utifrån timmar hh, minuter mm och sekunder ss.
makeweekdate Funktionen returnerar ett datum som beräknats från året, veckonumret och veckodagen.
minute Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar minuten om decimaldelen av expression tolkas som tid enligt standardtolkningen av tal.
month Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln MonthNames och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Mer information finns i MonthNames.

monthend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
monthname Denna funktion returnerar ett visningsvärde med månaden (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och året med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av månadens första dag.

Mer information finns i MonthNames.

monthsend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.
monthsname Denna funktion returnerar ett visningsvärde som representerar månadsintervallet i perioden (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) liksom året. Det underliggande numeriska värdet motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum.
monthsstart Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, fyramånadersperioden eller halvåret som innehåller ett basdatum. Det går även att hitta tidsmarkören för en föregående eller senare tidsperiod.Det förvalda utdataformatet är det som har definierats i skriptet.DateFormat
monthstart Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen i den månad som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
networkdays Funktionen networkdays returnerar antalet arbetsdagar (måndag-fredag) mellan och inklusive start_date och end_date med hänsyn till eventuella holiday.
now Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i TimeStamp-systemvariabelformat. Som standard är timer_mode-värdet 1.
quarterend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
quartername Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.
quarterstart Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden i det kvartal som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
second Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar sekunden om decimaldelen av expression tolkas som en tidpunkt enligt standardtolkningen av tal.
timezone Funktionen returnerar tidszonen, enligt definitionen för den dator som kör Qlik-motorn.
today Denna funktion returnerar aktuell tid. Denna funktion returnerar värdet i DateFormat-systemvariabelformat.
UTC Returnerar aktuell Coordinated Universal Time.
week Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601. Veckonumret beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.
weekday Denna funktion returnerar ett dualt värde med: Ett namn på en dag som definierat i miljövariabeln DayNames. Ett heltal mellan 0 och 6 som motsvarar den nominella veckodagen (0-6).
weekend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den sista millisekunden på den sista dagen i den kalendervecka som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
weekname Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller date.
weekstart Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen (måndag) i den kalendervecka som innehåller date. Det förvalda utdataformatet är det DateFormat som har definierats i skriptet.
weekyear Funktionen returnerar det år som veckonumret hör till enligt miljövariablerna. Veckonummer går från 1 till cirka 52.
year Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar året om expression tolkas som ett datum enligt standardtolkningen av tal.
yearend Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
yearname Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller date.
yearstart Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.
yeartodate Denna funktion räknar ut om indatatidsmarkören hamnar inom året för datumet då skriptet senast laddades och returnerar True om så är fallet, False om så inte är fallet.

Formaterings- och tolkningsfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

I formateringsfunktioner används det numeriska värdet för indatauttrycket, som konverteras till ett textvärde. Tolkningsfunktionerna däremot gör det motsatta: de tar stränguttryck och utvärderar dem som tal och specificerar sedan format för det resulterande talet. I båda fallen är utdatavärdet dubbelt, med ett textvärde och ett numeriskt värde.

Titta exempelvis på skillnaderna i utdata mellan funktionerna Date och Date#.

Datum- och datum#-funktioner
Funktion Utdata (text) Utdata (siffror)
Date#('20140831', 'YYYYMMDD') 20140831 41882
Date(41882, 'YYYY.MM.DD')2014.08.3141882

De här funktionerna är användbara när data innehåller datafält som inte tolkas som datum eftersom formatet inte motsvarar inställningen för datumformat i Qlik Sense. I det här fallet kan det vara användbart att kapsla funktionerna:

Date(Date#(DateInput, 'YYYYMMDD'),'YYYY.MM.DD')

Detta tolkar DateInput-fältet i enlighet med indataformatet, YYYYMMDD, och returnerar den i det format som du vill använda YYYY.MM.DD.

Formaterings- och tolkningsfunktioner
Funktion Beskrivning
Date Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.
date_hash

Date# utvärderar ett uttryck som ett datum i det format som har angetts i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Dual

Dual() kombinerar ett tal och en sträng till en enda post, så att talåtergivningen av posten kan användas för sortering och beräkning, samtidigt som strängvärdet kan användas för visning.

Interval Interval() formaterar ett tal som ett tidsintervall med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.
interval_hash Interval#() utvärderar ett textuttryck som ett tidsintervall i formatet som har ställts in för operativsystemet, som standard eller i formatet som anges i det andra argumentet, om så är tillämpligt.
Money Money() formaterar ett uttryck numeriskt som ett valutavärde i det format som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.
money_hash

Money#() konverterar en textsträng till ett monetärt värde i det format som har ställts in i laddningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng tillhandahålls. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Num Num() formaterar ett tal, vilket innebär att det numeriska värdet i indata konverteras och visas med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.
num_hash

Num#() tolkar en textsträng som ett numeriskt värde, vilket innebär att indatasträngen konverteras till ett tal med det format som specificerats i den andra parametern. Om den andra parametern utelämnas använder funktionen de decimal- och tusentalsavgränsare som anges i dataladdningsskriptet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Text Text() tvingar en tolkning av uttrycket som text, även om en numerisk tolkning är möjlig.
Time Time() formaterar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.
time_hash

Time#() utvärderar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Timestamp TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum och tid-värde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.
timestamp_hash Timestamp#() utvärderar ett uttryck som ett datum- och tidsvärde, i det tidsmarkörformat som har ställts in i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Numeriska funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

Du kan använda dessa funktioner för att avrunda numeriska värden.

Numeriska funktioner
Funktion Beskrivning
ceil Ceil() rundar av ett tal uppåt till närmaste multipel av det step som förskjuts av offset -talet.
div Div() returnerar heltalsdelen av den aritmetiska divisionen av det första argumentet med det andra argumentet. Båda parametrarna tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.
even Even() returnerar True (-1) om integer_number är ett jämnt heltal eller noll. Den returnerar False (0) om integer_number är ett udda heltal och NULL om integer_number inte är ett heltal.
fabs Fabs() returnerar absolutvärdet för x. Resultatet blir ett positivt tal.
fact Fact() returnerar faktorn av ett positivt heltal x.
floor

Floor() rundar av ett tal nedåt till närmaste multipel av det step som förskjuts av offset -talet.

fmod fmod() är en generaliserad modulofunktion som returnerar den återstående delen av heltalsdivisionen av det första argumentet (dividenden) med det andra argumentet (divisorn). Resultatet blir ett reellt tal. Båda argumenten tolkas som reella tal, de behöver alltså inte nödvändigtvis vara heltal.
frac Frac() returnerar decimaldelen av x.
mod Mod() är en matematisk modulofunktion som returnerar den icke-negativa återstoden av en heltalsdivison. Det första argumentet är dividenden, det andra argumentet är divisorn. Båda argumenten måste vara heltalsvärden.
odd Odd() returnerar True (-1) om integer_number är ett udda heltal eller noll. Det returnerar False (0) om integer_number är ett jämnt heltal och NULL om integer_number inte är ett heltal.
round

Round() returnerar resultatet av avrundning av ett tal uppåt eller nedåt till närmaste multipel av step som förskjuts av offset -talet.

sign Sign() returnerar 1, 0 eller -1 beroende på om x är ett positivt tal, 0 eller ett negativt tal.

Villkorsfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

Du kan använda dessa funktioner för att utvärdera ett villkor. Sedan returnerar de olika svar beroende på villkorets värde.

Villkorsfunktioner
Funktion Beskrivning
alt alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.
class class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med a<=x<b som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.
if if-funktionen returnerar ett värde beroende på om villkoret som hör samman med funktionen utvärderas som True eller False.
match

Funktionen match jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är skiftlägeskänslig.

mixmatch Funktionen mixmatch jämför den första parametern med alla de följande och returnerar den numeriska platsen för uttryck som matchar. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig och är okänslig för de japanska teckensystemen hiragana och katakana.
pick Funktionen pick returnerar det n:te uttrycket i listan.
wildmatch Funktionen wildmatch jämför den första parametern med alla de följande och returnerar antalet uttryck som matchar. Den gör det möjligt att använda jokertecken ( * och ?) i jämförelsesträngarna. * matchar alla följder av tecken. ? matchar alla enstaka tecken. Jämförelsen är inte skiftlägeskänslig och är okänslig för de japanska teckensystemen hiragana och katakana.

NULL-funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för att returnera eller upptäcka NULL-värden.

NULL-funktioner
Funktion Beskrivning
Null

Null-funktionen returnerar ett NULL-värde.

IsNull

Funktionen IsNull testar om värdet på ett uttryck är NULL och om det är så, returnerar -1 (True), annars 0 (False).

Matematiska funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för matematiska beräkningar.

Matematiska funktioner
Funktion Beskrivning
e

Funktionen returnerar basen för naturliga logaritmer, e ( 2,71828 ...).

rand

Funktionen returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 1. Det kan användas för att skapa exempeldata.

Exponentiella och logaritmiska funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för exponentiella och logaritmiska beräkningar.

Exponentiella och logaritmiska funktioner
Funktion Beskrivning
exp

Den naturliga exponentiella funktionen, e^x, med den naturliga logaritmen e som bas. Resultatet blir ett positivt tal.

log

Den naturliga logaritmen av x. Funktionen är bara definierad om x> 0. Resulterar i ett tal.

log10

Den vanliga logaritmen (bas 10) av x. Funktionen är bara definierad om x> 0. Resulterar i ett tal.

pow

Returnerar x upphöjt till y. Resulterar i ett tal.

sqr

x i kvadrat (x upphöjt till 2). Resulterar i ett tal.

sqrt

Kvadratroten av x. Funktionen är bara definierad om x >= 0. Resultatet blir ett positivt tal.

Fördelningsfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för beräkning av statistisk fördelning.

Distributionsfunktioner
Funktion Beskrivning
ChiDist

ChiDist() returnerar den ensidiga sannolikheten för chi2-fördelningen. Funktionen Chi2-densitet är associerad med ett chi2-test.

ChiInv

ChiInv() returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

FDist FDist() returnerar den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.
FInv FInv()returnerar inversionen av den ackumulerade sannolikheten för F-fördelningen.
NormDist NormDist() returnerar den kumulativa normalfördelningen hos det angivna medelvärdet och standardavvikelsen. Om mean = 0 och standard_dev = 1, returnerar funktionen standardnormalfördelningen.
NormInv NormInv() returnerar inversen av den normala kumulativa fördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.
TDist TDist() returnerar sannolikheten hos studentens t-fördelning där ett numeriskt värde är ett beräknat värde av t vars sannolikhet ska kalkyleras.
TInv TInv() returnerar t-värdet hos studentens t-fördelning som en funktion av sannolikhet och frihetsgrader.

Geospatiala funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

Den här funktionen kan användas för hantering av geospatiala data.

Geospatiala funktioner
Funktion Beskrivning
GeoMakePoint

GeoMakePoint() används i skript och diagramuttryck för att skapa och tagga en punkt med latitud och longitud.

Färgfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för att ange och utvärdera färgegenskaper.

Färgfunktioner
Funktion Beskrivning
ARGB

ARGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b, med en alfafaktor (opacitet) på alpha.

HSL

HSL() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna för ett diagramobjekt där färgen definieras av värden för hue, saturation och luminosity, mellan 0 och 1.

RGB RGB() returnerar ett heltal som motsvarar färgkoden för den färg som definieras av tre parametrar: den röda komponenten r, den gröna komponenten g och den blå komponenten b. Komponenterna måste ha heltalsvärden mellan 0 och 255. Funktionen kan användas i uttryck för att ställa in eller utvärdera färgegenskaper för ett diagramobjekt.

Logiska funktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för hantering av logiska operationer.

Logiska funktioner
Funktion Beskrivning
IsNum

Returnerar -1 (True) om uttrycket kan tolkas som ett tal, annars 0 (False).

IsText

Returnerar -1 (True) om uttrycket består av text, annars 0 (False).

Systemfunktioner som kan användas i ett beräknat fältuttryck

De här funktionerna kan användas för åtkomst till egenskaper för systemet, enheten och Qlik Sense-appar.

Systemfunktioner
Funktion Beskrivning
system-functions

Den här funktionen returnerar en sträng som innehåller namnet på den användare som är kopplad för närvarande. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

ReloadTime

Den här funktionen returnerar en tidsmarkör för när den senaste dataladdningen avslutades. Den kan användas på både dataladdningsskriptet och i ett diagramuttryck.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!