Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera data med dynamiska vyer

Med dynamiska vyer kan användare direkt styra både vilka analyskällor de vill utforska och när data ska uppdateras i visualiseringarna.

Med dynamiska vyer kan du köra frågor på och visa relevanta delmängder av stora datauppsättningar i diagram som kan uppdateras dynamiskt när urval görs. Detta gör det möjligt att visa aktuella datavisualiseringar för stora datavolymer eller datascenarier som ändras snabbt.

Översikt över dynamiska vyer

Med dynamiska vyer kan du koppla en grund app till en annan app. Originalvisualiseringar från den appen kan sedan användas i grundappen. På så sätt kan appskapare använda originalvisualiseringar från mallappen som dynamiska diagram i andra appar. Det finns ingen gräns för hur många dynamiska vyer du kan lägga till i grundappen.

Arkvy med dynamisk vy och dynamiska diagram

Ett ark med en dynamisk vy som visar fyra dynamiska diagram

Dynamiska vyer består av tre huvudkomponenter:

 • Dynamiska vyer: En mekanism som läggs till i grundappar och som ansluter till mallappar och gör det möjligt för appskapare att i grundappen lägga till originalvisualiseringar från mallappen.
 • Mallappar för dynamisk vy: En Qlik Sense-app som innehåller kopplingar till datakällor som molndatabaser.
 • Dynamiska diagram: Originalvisualiseringar i den dynamiska vyns mallapp, som kan läggas till i grundappar och som användare kan uppdatera manuellt.

Mallappen och grundappen behöver inte använda samma data. Om du har en datauppsättning med information om kundköp kan du till exempel lägga till en dynamisk vy i en mallapp med väderdata och undersöka eventuella samband.

Om data från mallappens källa som du skickar frågor till kan filtreras med hjälp av värden i din grundapp, kan du använda bindningsuttryck i mallappens skript. På så sätt kan du låta den dynamiska vyn endast köra frågor på en delmängd av data som specifikt är relaterade till urvalen i grundappen från mallappens datakällor. Du kan till exempel binda fältet SalesDate i grundappen till fältet DailyTemperatureReadingDate i mallappen.

Möjligheten att använda en delmängd av data är användbar om grundappen innehåller aggregerade data, och data i den dynamiska vyn kommer från samma källa men är mer granulära än data i grundappen (t.ex. om grundappen innehåller försäljning per månad och produktens varumärke och mallappen innehåller försäljning per dag och produktens namn). Mer information om hur du lägger till bindningsuttryck i mallappar finns i Bindningsuttryck i on-demand-mallappar.

Dynamiska vyer kan användas med alla sorters data. Dynamiska vyer är särskilt användbara när du arbetar med stora datamängder eller datascenarier som förändras snabbt, då det är bättre att utföra dataaggregeringar på databasen. Detta hjälper till att undvika fördröjningar vid dataöverföring från datakällan.

Du kommer åt dynamiska vyer från Resurspanelen. Dynamiska vyer aktiveras av administratörer i QMC. Information om hur du aktiverar dynamiska vyer finns i Hantera on-demand-appar (endast på engelska).

Dynamiska vyer påminner om generering av on-demand-appar. Båda metoderna erbjuder data på begäran med hjälp av mallappar, men med dynamiska vyer kan du använda individuella diagram i ark istället för att generera hela on-demand-appar. Om du även använder on-demand-appar kan du skapa dynamiska vyer med dina on-demand-mallappar. Mer information om hur du skapar on-demand-appar finns i Hantera stora datamängder med on-demand-appar.

Dynamiska vyer

När du skapar en dynamisk vy väljer du en mallapp, och om du vill kan du använda ett radgränsuttryck för att styra hur mycket data den dynamiska vyn ska ha åtkomst till. Efter att du har skapat den dynamiska vyn kan du lägga till originalvisualiseringar från mallappen i dina ark.

Du kan använda flera dynamiska vyer i samma mallapp. Varje dynamisk vy uppdateras separat. Om bindningsuttryck används i mallappsskriptet för en dynamisk vy, kan urval som görs i grundappen styra vilka data som laddas i varje dynamisk vy som använder den mallappen. Med två dynamiska vyer som använder samma mall kan du jämföra diagram för olika delmängder av detaljdata bredvid varandra. Antag till exempel att du har två dynamiska vyer som använder samma mallapp. Då kan du välja 1 januari 2018 i fältet SaledDate i grundappen och uppdatera en dynamisk vy. Sedan kan du ändra urvalet till 1 januari 2019, uppdatera den andra dynamiska vyn och sedan jämföra de dynamiska diagrammen.

När användare använder en app som innehåller en dynamisk vy läggs en on-demand-app till i deras Arbete. Denna app innehåller mallappen för dynamisk vy med aktuella data och används för att lägga in den dynamiska vyn i basappen. Den byts ut mot en ny version varje gång den dynamiska vyn uppdateras. Om användaren inte äger mallappen för dynamisk vy tas laddningsskriptet bort. De här apparna tas bort 24 timmar efter den senaste uppdateringen.

Information om hur du skapar och redigerar dynamiska vyer finns i Hantera data med dynamiska vyer.

Information om hur du använder dynamiska vyer finns i Använda dynamiska vyer och diagram.

Mallappar för dynamisk vy

En mallapp för en dynamisk vy är en Qlik Sense-app som används för att förse dynamiska vyer med data och originalvisualiseringar.

Mallar för dynamiska vyer kan ha laddningsskript som innehåller databindningsuttryck som används för att utforma frågor som körs på datakällorna utifrån urval som görs i grundappen. Bindningsuttryck skapas oftast av användare som är vana att skriva Qlik Sense-laddningsskript. Mallappar kan ha frågefiltervillkor som baseras på indataparametrar som anges när de dynamiska diagrammen aktiveras.

När datamodellen för en dynamisk vys mallapp är klar kan originalvisualiseringar läggas till i mallappen. Dessa originalvisualiseringar kan sedan nås via dynamiska vyer och läggas till som dynamiska diagram i andra appar.

Information om hur du skapar mallappar finns i Skapa en on-demand-mallapp.

Dynamiska diagram

Dynamiska diagram hämtas från originaldiagrammen i en dynamisk vys mallapp. Dynamiska diagram kan läggas till i arken i andra appar med hjälp av dynamiska vyer. Till skillnad från andra Qlik Sense-diagram kan användare styra när källdata i en dynamisk vy ska uppdateras, genom att använda ett uppdateringsalternativ i diagrammen. När data i en dynamisk vy styrs av bindningsuttryck följer Qlik Sense grundappens urvalstillstånd. En inaktuella data-ikon visas på varje diagram i en dynamisk vy när grundappens urvalstillstånd ändras så att de nya värdeuppsättningarna för de dynamiska vyernas bundna fält inte längre matchar värdena som användes vid vyns senaste uppdatering.

Information om hur du använder dynamiska diagram finns i Använda dynamiska vyer och diagram.

Begränsningar för dynamiska vyer

Följande begränsningar gäller för dynamiska vyer:

 • Dynamiska vyer kan inte användas i berättelser. Du kan lägga till ögonblicksbilder av dynamiska diagram i berättelser, men du kan inte gå från bilderna till det dynamiska diagrammets källa.
 • Dynamiska vyer kan inte användas med Qlik NPrinting.
 • Dynamiska vyer kan användas med instrumentpanelspaketet och med visualiseringskomplementspaket. Inga andra komplement stöds.
 • Ägaren för den dynamiska vyn ändras inte när appens ägare ändras.
 • Dynamiska vyer kan inte skapas i appar i ett hanterat utrymme.
 • Dynamiska vyer stöds inte i Qlik Sense Desktop.
 • Dynamiska diagram kan inte placeras i behållare.
 • Spaljébehållare och behållare kan inte användas som originaldiagram i dynamiska vyer.
 • Dynamiska vyer stöds inte för anonyma användare.

Strömmar och dynamiska vyer

Du kan skapa dynamiska vyer för alla appar du har åtkomst till. Du kan skapa dynamiska vyer för dina publicerade appar i strömmar och för dina opublicerade appar i Arbete. Du kan också skapa dynamiska vyer för publicerade appar som ägs av andra användare i strömmar som du har åtkomst till.

Användare som har åtkomst till en app med en dynamisk vy kan använda den dynamiska vyn även om de inte har åtkomst till mallappen.

Dynamiska vyer kan inte läggas till i publicerade appar. Du kan lägga till nya dynamiska vyer genom att kopiera appar och publicera om dem.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!