Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie subskrypcjami użytkowników

Administratorzy dzierżawy mogą włączać i wyłączać ustawienie Subskrypcje. Mogą również włączać, wyłączać i usuwać indywidualne subskrypcje. Tylko administrator dzierżawy może zmienić właściciela subskrypcji.

Wymagania wstępne

Z subskrypcjami raportów wiążą się następujące wymagania:

  • Funkcja Subskrypcje jest włączona. Administratorzy dzierżawy mogą zmienić ustawienie Subskrypcje w Management Console, w menu Ustawienia > Udostępnianie pocztą e-mail > Subskrypcje.

  • Serwer poczty e-mail jest skonfigurowany tak, aby użytkownicy mogli otrzymywać raporty pocztą e-mail — zobacz temat Konfigurowanie obsługi poczty e-mail.

  • Użytkownicy mają adres e-mail konta.

Samodzielne zarządzanie raportami przez użytkowników

Jeżeli chodzi o subskrypcje raportów o wykresach i arkuszach, użytkownicy nie są zależni od administratorów. W menu profilu w hubie w sekcji Subskrypcje użytkownicy mogą wyświetlać przegląd swoich subskrypcji z różnymi dostępnymi działaniami. Zob.: Planowanie raportów z subskrypcjami. Użytkownicy mogą tworzyć subskrypcje tylko dla siebie, a nie dla innych. Gdy użytkownik tworzy subskrypcję, staje się właścicielem. Właściciel subskrypcji może dodawać odbiorców.

Administrowanie subskrypcjami raportów

Administratorzy dzierżawy i analiz mogą edytować subskrypcje użytkowników w konsoli Management Console.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W Management Console otwórz Subskrypcje.
  2. W skrajnej lewej kolumnie wybierz co najmniej jedną subskrypcję.

  3. Użyj przycisków, aby usunąć, wyłączyć lub włączyć subskrypcje.

Porada: Aby edytować pojedynczą subskrypcję, możesz użyć menu Navigation. Tego menu możesz użyć, aby zmienić właściciela subskrypcji.

Status subskrypcji

W kolumnie Wysłane wyświetlany jest status ostatniego dostarczenia. Poniższa tabela przedstawia różne statusy.

Status najnowszej dostawy
Status w kolumnie Wysłane Opis
Tworzenie... Kiedy tworzenie nie przebiega natychmiastowo, pojawia się okrągły wskaźnik przetwarzania.
Wysłano w wiadomości e-mail

Data i godzina odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF, a nie wysłania wiadomości e-mail.

Uwaga: Oprócz planowania dostarczenia użytkownicy mogą użyć opcji Wyślij teraz, aby natychmiast rozpocząć generowanie pliku PDF i dostarczanie wiadomości, niezależnie od zaplanowanego dostarczenia.
Nie udało się wysłać Komunikat o błędzie, gdy brakuje aplikacji, wykresu lub arkusza. Data i godzina odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF.
Usuwanie... Kiedy usuwanie nie przebiega natychmiastowo, pojawia się okrągły wskaźnik przetwarzania.
Nigdy nie wysłano Jeśli aplikacja, wykres lub arkusz są dostępne, a subskrypcje są włączone, raporty są wysyłane zgodnie z harmonogramem lub gdy użytkownik korzysta z opcji Wyślij teraz.
Uwaga: Data i godzina w kolumnie Zaplanowane odnoszą się do momentu rozpoczęcia generowania pliku PDF, a nie wysłania wiadomości e-mail.