Przeskocz do zawartości głównej

Zarządzanie automatyzacjami

Administrator dzierżawy może zarządzać automatyzacjami z konsoli Management Console. Automatyzacje są domyślnie wyłączone i mogą być włączone tylko przez administratora dzierżawy.

Automatyzacje mogą tworzyć użytkownicy z profesjonalnym przydziałem użytkownika. Automatyzacje nie mogą być współdzielone ani dodawane do przestrzeni współdzielonych lub zarządzanych. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć automatyzacje, zobacz część Qlik Application Automation - Automatyzacje aplikacji Qlik.

Włączanie automatyzacji

Administrator dzierżawcy może włączyć automatyzacje dla wszystkich użytkowników z Management Console.

  1. Przejdź do Konfiguracja UstawieniaSterowanie funkcjami.

  2. Kliknąć przełącznik Włącz automatyzacje, aby włączyć automatyzację w dzierżawie.
    Po włączeniu automatyzacji, użytkownicy mogą tworzyć nowe automatyzacje z poziomu huba, klikając przycisk Dodaj nowy.

Sekcja ustawień konsoli zarządzania pokazująca włączenie automatyzacji

Wyświetlanie informacji o automatyzacji

Administrator dzierżawy może zobaczyć wszystkie automatyzacje z Management Console, w Zawartość Automatyzacje.

Konsola Management Console pokazująca sekcję automatyzacji pod treścią

Automatyzacje są wymienione w tabeli zawierającej podstawowe informacje o każdej z nich, takie jak: czy automatyzacja jest włączona czy wyłączona, status ostatniego uruchomienia automatyzacji oraz tryb pracy automatyzacji. Więcej informacji na temat poszczególnych automatyzacji można uzyskać klikając Strzałka w dół do rozwijania wiersza na koniec wiersza automatyzacji. Ta tabela pokazuje historię uruchomień automatyzacji, status każdego uruchomienia i czas trwania uruchomienia.

Tabela automatyzacji z konsoli Management Console z rozwiniętym wierszem automatyzacji

Włączanie poszczególnych automatyzacji

Administrator dzierżawy może być zmuszony do wyłączenia automatyzacji, aby zapobiec przekroczeniu limitów prędkości. Automatyzacje są włączane i wyłączane w widoku tabeli automatyzacji w Management Console. Kiedy użytkownicy tworzą automatyzacje, są włączane domyślnie.

  • Aby włączyć wyłączoną automatyzację, należy zaznaczyć wiersz automatyzacji i kliknąć Włącz.

  • Aby wyłączyć włączoną automatyzację, należy zaznaczyć wiersz automatyzacji i kliknąć Wyłącz.
    Gdy administrator dzierżawy wyłączy automatyzację, właściciel automatyzacji zobaczy stan Wyłączony na stronie przeglądu automatyzacji.

Strona przeglądu edytora automatyzacji pokazująca status wyłączenia

Wyłączona automatyzacja może zostać włączona przez administratora dzierżawcy z Management Consolelub przez właściciela automatyzacji z poziomu strony przeglądu automatyzacji. Oznacza to, że administrator dzierżawcy nie może zapobiec ponownemu włączeniu automatyzacji przez właściciela.

Zmiana właściciela automatyzacji

Administrator dzierżawcy może zmienić właściciela automatyzacji z Management Console. Daje to administratorowi dzierżawcy możliwość uniemożliwienia ponownego włączenia automatyzacji przez właściciela. Aby zmienić właściciela, należy kliknąć Trzy kropki umożliwiające wyświetlenie dodatkowych opcji, aby otworzyć menu Więcej opcji, a następnie wybrać polecenie Zmień właściciela.

Tabela automatyzacji w konsoli Management Console pokazująca wyróżnioną opcję zmiany właściciela