Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Användarinställningar: Allmänt

Användarinställningar är inställningar som rör användarens sätt att arbeta och som lagras i datorn, inte i dokumentfilen.

Användarinställningar: Allmänt

 • Visa systemfält: Om alternativet markerats, kommer Systemfält att visas i alla listor över fältnamn.
 • Visa systemvariabler: Om alternativet markerats, kommer systemvariablerna att visas i alla variabellistor.
 • Använd ljud: Kopplar in QlikViews ljudeffekter.
 • Avlägsna bilder som inte används: Bitmap-bilder som används för ark eller arkobjekt ligger normalt kvar i dokumentet även sedan de upphört att användas. Markera detta alternativ för att automatiskt avlägsna dem.
 • Slumpkoda användarbehörighet: Om alternativet markerats, kommer connect-sats-guiden att dölja informationen i connect-satser genom att slumpkoda användaridentitet och lösenord.
 • Spara inloggningsuppgifter tills QlikView avslutas: QlikView kan spara användaridentitet och lösenord i cache-minnet för QlikView-dokument med inloggningsförfarande som varit öppna under innevarande QlikView-session. Om Spara inloggningsuppgifter tills QlikView avslutas avmarkeras, kommer användaren att få upp inloggningsdialogen varje gång ett dokument ska öppnas.
 • Lämna skriptstatus öppen efter laddning: Med detta alternativ markerat förblir skriptstatusdialogen (Skriptexekvering pågår) öppen efter att skriptet har laddats.
 • Horisontell rullningslist: Med detta alternativ markerat, kommer en horisontell rullningslist att visas längst arkets kant närhelst placering eller storlek på arkobjekt medför att de inte kan visas inom applikationsfönstrets horisontella utsträckning.
 • Vertikal rullningslist: Fungerar som ovanstående inställning, men avser vertikal orientering.
 • Anpassa fönstrets storlek efter dokumenten: Med detta alternativ markerat, kommer QlikView-fönstrets storlek att bestämmas av dokumentets storlek, d v s storleken på QlikVew-fönstret när dokumentet sparades.
 • Behåll överblivna QVD-buffertar: Detta alternativ stänger av den normala funktionalitet som avlägsnar varje automatiskt skapad QVD-fil omedelbart efter skriptexekveringen, förutsatt att den inte längre används av dokumentet som skapade det. Detta alternativ bör normalt lämnas avmarkerat.
 • Töm skriptlogg efter varje skrivning: Av prestandaskäl skrivs skriptloggen normalt inte till hårddisken efter varje enskild sats. Markerar man denna kryssruta kommer den att skriva till hårddisk. Detta kan vara användbart om andra program används för att övervaka skriptexekveringen via loggen. Detta kommer dock att väsentligt förlänga skriptexekveringstiden i de fall där skriptet innehåller många satser.
 • Öppna skriptdialogen på nytt efter att skriptet exekverats från dialogen: Om skriptet exekveras inifrån dialogen Redigera skript och denna ruta är ikryssad, öppnas dialogen på nytt när skriptet har körts.
 • Visa guiden Komma igång när nya dokument skapas: Öppnar guiden Komma igång som hjälper dig att skapa ett nytt dokument utifrån ett enda Excel-ark.
 • Rensa överblivna QVD-buffertar: Klicka på denna knapp för att utföra manuell rensning av överblivna QVD-buffertar som behållits via inställningen Behåll överblivna QVD-buffertar ovan.
 • Senast använda filer: I denna grupp finns inställningar för att kontrollera listan över senast öppnade QlikView-filer i Arkiv-menyn och på Startsidan.
  • Under I meny finns inställningar för att kontrollera listan över senast öppnade filer i Arkiv-menyn. 8 är standardvärde.
  • Under På startsidan kan man ange hur många nyligen använda filer som ska visas på Startsidan. 64 är standardvärde.

   Ändringarna slår igenom efter att programmet har startats om.
  • Om alternativet Visa fullständig sökväg i meny markerats, kommer Arkiv-menyn vid behov att breddas för att kunna visa hela sökvägen i listan över senast använda filer.
  • Om du klickar på knappen Ta bort URL:er avlägsnas URL:er från listan.

 • Kodning av loggfil: I denna grupp kan du ange en teckenuppsättning som kommer att användas i loggfilen. Standardinställningen är ANSI, men du kan istället kryssa för Unicode.
 • Markeringsutseende:
  • Förvald markeringsstil
   Anger vilken markeringsstil som ska användas som standard. QlikView erbjuder olika möjligheter att presentera data och göra val i list- och multiboxar. I såväl Klassisk QlikView, Hörnflik som LED och LED-kryssrutor används färgkodning för att ange valda, möjliga och uteslutna värden. Stilarna Windows kryssrutor och LED-kryssrutor kopierar Windows standardgränssnitt med kryssrutor vid varje värde. För enstaka dokument kan standardinställningen åsidosättas med hjälp av en inställning under Dokumentegenskaper: Allmänt). Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.

  • Förvalt färgschema för markering
   Anger vilket färgschema för markering som ska användas som standard. För markeringsstilar som bygger på färgkodning finns ett antal olika färgscheman att välja mellan. Grundfärgerna (grön för vald, blå för låst osv.) kan inte ändras men deras ton och intensitet kan varieras. För enstaka dokument kan standardinställningen åsidosättas med hjälp av en inställning under Dokumentegenskaper: Allmänt).


 • Byt gränssnittsspråk: Klicka knappen för att öppna dialogen Välj gränssnittsspråk. I den här dialogen listas alla språkversioner av QlikView som finns tillgängliga på datorn (flera språkversioner ingår som .dll-filer vid installationen). För en komplett lista över de språk som stöds se Språk som stöds. När du valt ett nytt språk, måste QlikView startas om för att ändringen ska slå igenom. Såväl programvarans gränssnitt som online-hjälpen påverkas av språkbytet (förutsatt att hjälp-filerna finns tillgängliga på datorn).

  Gränssnittsspråket kan också anges genom att modifiera filen settings.ini som du hittar på C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView. Redigera inställningen InterfaceLanguage. Välj ett språk som stöds.
 • Timeout(s) för bokmärkespopup: Markera detta alternativ och ange en tidsfördröjning i sekunder för när popup-fönster för bokmärken ska stängas automatiskt.
 • Använd WebView i layout: Aktiverar eller avaktiverar WebView, som använder QlikViews interna webbläsare för att visa dokumentlayouten som en AJAX-sida.
 • Inställningar för sökning: I denna grupp ställer man in standard för sökläge.

  • Ta med uteslutna värden i fritextsökning
   En fritextsökning kan göras på två sätt: antingen görs sökningen bara bland valbara värden eller också bland alla värden, d.v.s. även bland de som är uteslutna genom det gjorda valet. Markera denna ruta för att göra det senare. Detta standardvärde kan förbigås på arknivå.

  • Förvalt sökläge
   I denna listruta ställer du in vilket sökläge som ska vara standard vid sökning i listboxar, multiboxar osv. Detta förvalda sökläge används dock bara när man börjar skriva direkt och inte använder några menyval eller kortkommandon för att påbörja sökningen. Inställningen kan skrivas över genom att välja en annan inställning på arkobjektnivå.

  • Använd föregående
   Den senast gjorda sökningens sökläge används.

  • Jokerteckensökning
   Den första söksträngen visas som två jokertecken som omsluter musmarkören för att underlätta jokerteckensökning.

  • Normal sökning
   Inga ytterligare tecken läggs till i söksträngen. Utan jokertecken görs en normal sökning.

 • Maximalt antal värden i aktuella val: Här anges maximalt antal distinkta val som ska visas i aktuella val-dialogen och i urvalsmarkeringarna i utskrifter. Om fler värden är valda, kommer de bara att anges som ’x värden av y’ för respektive fält.
 • Begränsning av arbetsminne (%): Kontrollen anger den lägsta respektive högsta gränsen för det fysiska RAM-minne som en applikation kan använda. På detta sätt kan man kontrollera om en applikation ska kunna begränsas av det fysiska minnet eller ej. Det finns inga garantier för att operativsystemet levererar så mycket minne som anges här för processen.
  Alltför höga inställningar gör att datorns prestanda sänks för andra processer. Om datorn är avsedd för QlikView kan detta vara en fördel.
  Undvik att göra dessa ändringar om du inte är mycket väl bekant med Windows Virtual Memory Manager! Läs mer om inställningar för arbetsminnet i Microsoft Windows-dokumentationen.
  Inställningarna är:
  • Låg
   Anger den lägsta minnesmängd programmet/processen ska tilldelas (i procent).
  • Hög
   Anger den högsta minnesmängd programmet/processen ska tilldelas (i procent).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com