Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Gebruikersvoorkeuren: Algemeen

Gebruikersvoorkeuren zijn instellingen die betrekking hebben op de manier van werken van de gebruiker. Ze worden opgeslagen op de computer en niet in het documentbestand.

Gebruikersvoorkeuren: Algemeen

 • Systeemvelden tonen: Als deze optie geselecteerd is, worden de Systeemvelden standaard opgenomen in elke lijst met veldnamen.
 • Systeemvariabelen tonen: Als deze optie geselecteerd is, worden de systeemvariabelen standaard opgenomen in elke lijst met variabelen.
 • Geluiden gebruiken: De ingebouwde geluidseffecten van QlikView inschakelen.
 • Ongebruikte bitmaps verwijderen: Bitmaps die worden gebruikt in werkbladen en werkbladobjecten worden meestal in het document behouden, zelfs als hun toepassing is uitgeschakeld. Schakel deze optie in als u wilt dat ze automatisch worden verwijderd.
 • Aanmeldgegevens bij verbinden versleutelen: Schakel deze optie in als u wilt dat de connect-opdrachten worden verborgen door de gebruikers-ID en het wachtwoord te versleutelen.
 • Aanmeldgegevens onthouden totdat QlikView wordt beëindigd: De gebruikers-id en het wachtwoord voor alle geopende QlikView-documenten waarvoor aanmelding vereist is, kunnen voor de duur van een QlikView-sessie in het cachegeheugen worden opgeslagen. Als u Aanmeldgegevens onthouden totdat QlikView wordt beëindigd uitschakelt, moet de gebruiker zich bij het heropenen van een document telkens weer aanmelden.
 • Houd voortgang open na herladen: Als dit selectievakje is ingeschakeld, blijft het dialoogvenster Voortgang uitvoering script open nadat het script opnieuw is geladen.
 • Horizontale schuifbalk: Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt er een horizontale schuifbalk langs de rand van het werkblad zodra objecten niet volledig horizontaal binnen het applicatievenster kunnen worden geplaatst of niet kunnen worden vergroot.
 • Verticale schuifbalk: Idem, maar dan verticaal.
 • Venstergrootte aanpassen aan documenten: Als deze optie is ingeschakeld, wordt de grootte van het QlikView-venster bepaald aan de hand van de grootte van het document, d.w.z. de grootte van het QlikView-venster op het moment dat het document werd opgeslagen.
 • Wees-QVD-buffers behouden: Deze instelling gaat in tegen de gebruikelijke procedure waarbij automatisch gemaakte QVD-bestanden meteen na uitvoering van het script worden opgeschoond, vooropgesteld dat het document waaruit ze zijn voorgekomen niet langer beschikbaar is. We raden u aan deze instelling niet te activeren.
 • Scriptlogbestand leegmaken na elke schrijfhandeling: Uit prestatieoverwegingen wordt het scriptlog normaal gesproken niet na uitvoering van elke afzonderlijke opdracht op schijf weggeschreven. Als u dit vakje selecteert, gebeurt dat wel. Dit kan handig zijn als andere programma's worden gebruikt om de uitvoering van het script in het logbestand te bewaken. Als u deze instelling inschakelt, kan dat echter duidelijk merkbare gevolgen hebben voor de scriptuitvoertijd van scripts die veel opdrachten bevatten.
 • Script-dialoogvenster opnieuw openen na het uitvoeren van het script via het dialoogvenster: AIs het script vanuit het dialoogvenster Script bewerken wordt uitgevoerd en deze optie is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster opnieuw geopend nadat het script is uitgevoerd.
 • De wizard Aan de slag tonen als nieuwe documenten worden gemaakt: Hiermee wordt de wizard Aan de slag geopend, die u stap voor stap begeleidt bij het maken van een nieuw document op basis van één Excel-werkblad.
 • Wees-QVD-buffers nu leegmaken: Klik op deze knop als u de Wees-QVD-buffers die zijn behouden door inschakeling van de instelling Wees-QVD-buffers behouden, handmatig wilt opschonen.
 • Recent geopende bestanden: Deze groep wordt gebruikt om de lijst van recent geopende QlikView-bestanden in het menu Bestand en op de Startpagina te beheren.
  • Onder In menu kan het aantal recent geopende bestanden dat wordt weergegeven in het menu Bestand worden gewijzigd. De standaardwaarde is 8.
  • Onder Op Startpagina kan het aantal recent geopende bestanden dat wordt weergegeven op de Startpagina worden gewijzigd. De standaardwaarde is 64.

   Deze wijzigingen wordt van kracht nadat QlikView opnieuw wordt gestart.
  • Als de optie Volledig pad in menu tonen is ingeschakeld, wordt het menu Bestand verbreed als dat nodig is om de volledige paden in de lijst met recent geopende bestanden te kunnen weergeven.
  • Als u op de knop URL's verwijderen klikt, worden alle URL's verwijderd uit de lijst van recent geopende bestanden.

 • Codering logbestand: In deze groep kunt u de tekenset voor het logbestand instellen. De standaardinstelling is ANSI, maar u kunt ook Unicode selecteren.
 • Selectieweergave:
  • Voorkeursselectiestijl
   Hiermee stelt u de standaardselectiestijl in. QlikView ondersteunt een aantal verschillende wijzen voor de weergave van gegevens en het maken van selecties in keuzelijsten en meervoudige keuzelijsten. In de stijlen QlikView Classic, Extra info hoek, LED en LED-selectievakjes wordt door middel van kleuren aangegeven welke waarden geselecteerd, mogelijk en uitgesloten zijn. De stijl Windows-selectievakjes en de stijl LED-selectievakjes bootsen de standaard Windows-interface na met een selectievakje bij elke waarde. Deze standaardinstelling kan voor een specifiek document worden overschreven door een overeenkomstige instelling onder Documenteigenschappen: Algemeen. Er zijn enkele beperkingen in het gedrag van bepaalde reactieveroorzakers voor macro's als u met documenten werkt op QlikView Server.

  • Voorkeurskleurenschema voor selectie
   Hiermee stelt u het standaardkleurenschema voor selecties in. Als u selectiestijlen gebruikt op basis van kleur, kunt u kiezen uit een aantal verschillende kleurenschema's. Het kleurenschema (groen voor geselecteerd, blauw voor vergrendeld, enz.) kan niet worden gewijzigd, maar het is wel mogelijk te variëren in toon en intensiteit. Deze standaardinstelling kan voor een specifiek document worden overschreven door een overeenkomstige instelling onder Documenteigenschappen: Algemeen.


 • Gebruikersinterfacetaal kiezen: Als u op deze knop drukt, wordt het dialoogvenster Selecteer interfacetaal geopend. In dit venster worden alle taalversies van QlikView weergegeven die op uw computer beschikbaar zijn. (Tijdens de installatie zijn verschillende taalversies als .dll-bestanden geïnstalleerd.) Zie Ondersteunde talen voor een volledige lijst met de ondersteunde talen. Na het kiezen van een nieuwe taal moet QlikView opnieuw worden gestart om de wijziging van kracht te laten. De wijziging geldt zowel voor de interfacetaal als de taal voor de online Help, mits de juiste Help-bestanden ook op de computer beschikbaar zijn.

  U kunt de interfacetaal ook instellen door het bestand settings.ini te wijzigen. Dit bestand bevindt zich in C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView. Bewerk de instelling InterfaceLanguage en stel deze in op een ondersteunde taal.
 • Bladwijzer pop-up time-out (s): Selecteer deze optie en voer het aantal seconden in waarna de pop-up Bladwijzer automatisch moet sluiten.
 • WebView in opmaak gebruiken: Hiermee wordt de WebView-modus in- of uitgeschakeld, waarbij de interne webbrowser in QlikView de documentopmaak als AJAX-pagina weergeeft.
 • Zoekinstellingen: Hier worden instellingen gedaan voor de standaard zoekmodus.

  • Uitgesloten waarden in zoekopdracht betrekken
   Tekstzoekopdrachten kunnen op twee manieren worden geïnterpreteerd: alleen in optionele waarden zoeken, of in alle waarden zoeken (dus ook in de uitgesloten waarden). Schakel deze optie in als u de laatstgenoemde methode wilt gebruiken. Deze standaardwaarde kan worden opgeheven op werkbladobjectniveau.

  • Voorkeurszoekmethode
   In deze vervolgkeuzelijst kunt u de standaardzoekmodus voor tekstzoekopdrachten in keuzelijsten, multivakken enzovoort instellen. Deze standaardinstelling is alleen van toepassing als de gebruiker een zoekopdracht start door direct te gaan typen en geen gebruik maakt van menukeuzes of sneltoetsen. U kunt deze instelling negeren door een andere instelling op werkbladobjectniveau te selecteren.

  • Vorige gebruiken
   De zoekmodus van de laatst uitgevoerde zoekopdracht wordt gebruikt.

  • Zoeken met jokertekens gebruiken
   De aanvankelijke zoekreeks bevat twee jokertekens met daartussen de cursor om het zoeken met jokertekens te vergemakkelijken.

  • Normale zoekfunctie gebruiken
   Er worden geen extra tekens aan de zoekreeks toegevoegd. Zonder jokertekens wordt een normale zoekopdracht uitgevoerd.

 • Maximaal aantal waarden in huidige selecties: Geef het maximumaantal unieke geselecteerde waarden op dat moet worden getoond in het dialoogvenster met huidige selecties en in de selectiestempels op afdrukken. Als meer waarden zijn geselecteerd, worden die alleen gespecificeerd als ‘x waarden van y’ voor het desbetreffende veld.
 • Werkset limiet %: Met dit besturingselement stelt u de minimum- en maximumwaarde in voor de fysieke hoeveelheid RAM-geheugen die kan worden gebruikt door een toepassing. Zo kunt u regelen of het fysieke geheugen van een toepassing naar schijf kan worden verplaatst. Er wordt echter niet gegarandeerd dat het besturingssysteem het proces kan uitvoeren met de hoeveelheid geheugen die hier is ingesteld.
  Als de instellingen die u kiest, te hoog zijn, nemen de prestaties van andere processen op de computer af. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn als de computer speciaal wordt gebruikt voor QlikView.
  Wijzig deze instellingen alleen als u goed bekend bent met Windows Virtual Memory Manager! Zie voor meer informatie over werksets de documentatie van Microsoft Windows.
  De instellingen zijn:
  • Min
   Hiermee stelt u de hoeveelheid geheugen in, als percentage, die minimaal aan de toepassing/het proces moet worden toegewezen.
  • Max
   Hiermee stelt u de hoeveelheid geheugen in, als percentage, die maximaal aan de toepassing/het proces moet worden toegewezen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com