Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Allmänt

 

Allmänna dokumentegenskaper
Egenskap Beskrivning
Titel Titeln som visas i fönstrets namnlist. Dokumentets filnamn används som standard. Man kan skriva en annat titel i redigeringsrutan Titel.
Author I rutan Upphovsman anger man vem som har skapat QlikView-filen.
Spara fil som

I denna grupp anger man komprimgeringsgraden för QlikView-filer.

 • Komprimering: Alternativen Normal och Hög minskar QlikView-filens storlek avsevärt men det går något långsammare att ladda och spara filen. Komprimeringsalternativ som anges under Dokumentegenskaper påverkar det aktuella dokumentet. Komprimeringsalternativ som anges under Användarinställningar påverkar alla nya dokument.

Användarinställningar: Spara

Varningspopup-meddelanden Knappen öppnar dialogen Inställningar för popup-fönster där man kan ange ett standardutseende för varningspopup-meddelanden.
Hjälppopup-meddelanden Knappen öppnar dialogen Inställningar för popup-fönster där man kan ange ett standardutseende för varningspopup-meddelanden.
Parallella tillstånd...

Parallella tillstånd aktiveras av en QlikView-utvecklare. Utvecklaren öppnar dialogen Parallella tillstånd genom att klicka på denna knapp.

Parallella tillstånd.

Anteckning om informationAktivera inte denna funktion om det inte är absolut nödvändigt i QlikView-dokumentet.
Minnesstatistik Med denna knapp kan man spara en tabellfil som innehåller statistik över minnesanvändning i det aktuella QlikView-dokumentet. Denna fil kan t.ex. läsas i QlikView att analysera hur mycket minne som krävs i olika delar av dokumentet.
Standardbakgrund för ark

Bakgrundsfärgen för dokumentfönstrens Standardbakgrund för ark kan anpassas genom att markera detta alternativ. En färg kan definieras som enfärgad eller som toning i dialogen Färgyta som öppnas när man klickar på knappen. Man kan också ange en bakgrundsbild genom att markera Bakgrundsbild och klicka på knappen Ändra. Denna knapp öppnar dialogen Välj bild där man kan välja en bakgrundsbild.

Bakgrundsbilden kan förändras med följande alternativ:

Bildformatering:

 • Sträck inte ut: Bilden visas som den är, vilket kan orsaka maskeffekter.
 • Fyll: Bilden sträcks maximalt för att fylla hela arket, utan hänsyn till förhållandet längd/bredd.
 • Behåll bildförhållande: Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande.
 • Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks för att fylla så mycket som möjligt, med bibehållet längd/bredd-förhållande. Ytor som inte täcks fylls ut med upprepade ritningar av bilden.
 • Sida vid sida: Om man väljer detta alternativ visas bilden sida vid sida så många gånger som utrymmet tillåter.

Horisontell och vertikal justering:

 • Horisontell: Bilden kan justeras horisontellt: Vänster, Centrerat eller Höger.
 • Vertikal: Bilden kan justeras vertikalt: Övre, Centrerat eller Nedre
Använd passiv ftp-semantik

Om alternativet Använd passiv FTP-semantik är markerat aktiveras passiv FTP-semantik. Alternativet Passiv semantik används för att kommunicera med en server genom en brandvägg.

Öppna Internetfiler eller Öppna QlikView-dokument

Skapa loggfil Följ exekveringen av laddningsskriptet genom att markera Skapa loggfil. Informationen som visas i Förlopp-fönstret under skriptexekveringen sparas som qv.log.
Tidsstämpel i loggfilnamn Lägger till en tidstämpel i loggfilens namn, t ex försäljning.qvw.2009_02_26_12_09_50.log. Inställningen är bara tillgänglig om alternativet Skapa loggfil är markerat.
Göm menykommandon som ej är tillgängliga Inställningen Göm menykommandon som ej är tillgängliga används tillsammans med säkerhetsinställningarna. Menyalternativ som normalt skulle "gråas" döljs i stället helt för användaren.
Dölj flikrad

QlikView-arkets flikrad kan döljas genom att markera Dölj flikrad. Flytta mellan olika ark genom att använda aktiviteterna Nästa ark/Föregående ark eller Ark i menyn Visa. Man kan även använda automation. Då kan användaren tvingas att navigera mellan arken och t o m göra val i en viss ordningsföljd.

Behåll ej refererade QVD-filer

Alternativet Behåll ej refererade QVD-filer stänger av den normala funktionalitet som avlägsnar varje automatiskt skapad QVD-filer omedelbart efter skriptexekveringen, förutsatt att den inte längre används av dokumentet som skapade den. Detta alternativ bör normalt lämnas avmarkerat.

Bakåtkompatibel fraktilberäkning

Om kryssrutan Bakåtkompatibel fraktilberäkning är markerad kommer QlikView att använda diskreta värden som resultat av fractile-aggregeringsfunktionen. Lämnas rutan omarkerad använder QlikView ett interpolerat värde, jämför percentil-funktionen i Microsofts Excel.

Inaktivera Ångra layout

När kryssrutan Inaktivera Ångra layout är markerad stängs bufferten för Ångra layout av. Detta kan vara användbart för att undvika att alltför mycket minne tas i anspråk när man använder vissa QlikView-dokument. Varje gång en användare eller ett makro gör ändringar i layouten brukar en mängd data läggas till i Ångra layout-bufferten. I extrema fall kan ackumulerade buffert-data orsaka problem när man använder dokument på en QlikView Server.

Använd WebView i layout

Aktiverar eller avaktiverar WebView, som använder QlikViews interna webbläsare för att visa dokumentlayouten som en AJAX-sida.

Standardkodning för export

Under Standardkodning för export anger man den teckenuppsättning du vill ha som standard vid export i nya dokument. Välj ett av följande alternativ: ANSI, Unicode eller UTF-8.

Layoutnivå

I denna listruta kan man välja en layoutnivå för alla arkobjekt.

 • Med inställningen Avancerat kan man göra ett antal inställningar, såsom Format arkobjekt och ramtyp, som anges på objektets Layout-sida.
 • Med nivån Enkel kan man också välja Format arkobjekt, men de flesta andra inställningar görs automatiskt, Till exempel utseendet på ramar och rullningslister. Vissa inställningar kan ändå ändras på objektens Layout-sida.
Format arkobjekt I listrutan Format arkobjekt kan man välja ett format för alla namnlister i arkobjekt. Den stil man väljer här kommer att användas på alla arkobjekt i dokumentet som har en namnlist.
Format flikrad Under Format flikrad väljer man ett av de tillgängliga formaten för flikradens utseende i listrutan. Formatet du väljer används sedan för alla flikar i dokumentet.
Markeringsutseende

QlikView erbjuder flera olika möjligheter att presentera data och göra val i list- och multiboxar. I såväl QlikView Classic, Hörnflikar, LED som LED-kryssrutor används färgkodning för att ange valda, möjliga och uteslutna värden. Stilarna Windows kryssrutor och LED-kryssrutor kopierar Windows standardgränssnitt med kryssrutor vid varje värde. Genom att välja ett specifikt format här tvingas alltid visning av dokumentet i en viss stil när det öppnas. För markeringsstilar som bygger på färgkodning finns ett antal olika färgscheman att välja mellan. Grundfärgerna (grön för vald, blå för låst, osv.) kan inte ändras men deras ton och intensitet kan varieras.

Användarinställningar: Allmänt och Listbox

 • Format: Anger vilket format som ska vara standard i dokumentet. Välj mellan de tillgängliga alternativen i listrutan. Vid val av <Användarstandard> kommer dokumentet alltid att öppnas med det format som har angetts i Användarinställningar på den dator där det öppnas..
 • Färgschema: Anger vilket färgschema som ska vara standard i dokumentet. Välj mellan de tillgängliga alternativen i listrutan. Vid val av <Användarstandard> kommer dokumentet alltid att öppnas med det färgschema som har angetts i Användarinställningar på den dator där det öppnas.
 • Genomskinlighet: Anger genomskinligheten på markeringsfärgen i listboxar och multiboxar.
Bakgrund flikrad En bakgrundsfärg för flikradens bakgrund kan anges genom att klicka på motsvarande knapp för Bakgrund flikrad.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com