Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa select-sats

Dialogen Skapa select-sats öppnas genom att du klickar på knappen Välj på sidan Data för verktygsfältet i dialogen Redigera skript. Den används för att definiera de tabeller och fält som ska läsas in från en tidigare vald datakälla.

Dialogen består av tre grupper. Den första gruppen visar information om datakällan.

Datakälla Namnet på den aktuella ODBC- eller OLE DB-datakällan.
Databas I listrutan kan man välja mellan tillgängliga databaser.
Ägare Databasens ägare visas här. I listrutan kan man välja mellan tillgängliga ägare.
Connect Klicka på knappen för att öppna dialogen Koppla datakälla.
Drivrutin När man klickar på denna knapp öppnas antingen dialogen ODBC drivrutininformation eller OLEDB drivrutininformation. Där finns information om vilken funktionalitet den aktiva drivrutinen stödjer.
Support Öppnar en dialog med dokumentinformation om databasen. Denna information kan användas vid varje kontakt med Qlik-supportavdelningen, vid bugg-rapportering och problem med QlikView-dokument.

Det mellersta fönstret används för att välja tabeller och fält.

Databastabeller Här listas tillgängliga databastabeller. För att välja en tabell klickar man på dess namn. Tabelltyperna som visas i listan kan kontrolleras via kryssrutorna till höger (se beskrivning nedan).
Fält I denna lista visas alla tillgängliga fält i den valda tabellen. Välj ett eller fler fält ur listan som ska inkluderas i select-satsen. Du kan använda " * " för att välja alla fältnamn samtidigt. Fältvalen visas på sidan Skript i den tredje gruppen. Se nedan. I listrutan väljer man att sortera fälten i databasens Ursprungliga ordning eller i alfabetisk Textordning.
Visa ikon för nyckelfält Om denna kryssruta är markerad visas alla de fält som har definierats som nyckelfält i källdatabasen att förses med en nyckel-ikon i Fält-listan.
Tabeller Denna kryssruta måste vara markerad för att reguljära databastabeller ska kunna visas i listan Databastabeller.
Vyer Denna kryssruta måste vara markerad för att databasvyer ska kunna visas i listan Databastabeller.
Synonymer Denna kryssruta måste vara markerad för att databassynonymer ska kunna visas i listan Databastabeller.
Systemtabeller Denna kryssruta måste vara markerad för att databassystemtabeller ska kunna visas i listan Databastabeller.
Alias Denna kryssruta måste vara markerad för att tabell-alias för databaser ska kunna visas i listan Databastabeller.

I den tredje gruppen visas den valda select-satsen och information om den valda tabellen och dess fält. Gruppen innehåller följande sidor.

Skript

På fliken Skript visas det skript som ska genereras för select-satsen.

Med de tre knapparna till höger kan man kontrollera hur skriptets select-sats ska formateras.

Column Välj detta alternativ om select-satsen ska genereras med varje fältnamn synligt separata rader i skriptet.
Rad Välj detta alternativ om hela select-satsen ska genereras och visas på en enda rad i skriptet.
Strukturerad Välj detta alternativ om select-satsen ska genereras på strukturerade rader i skriptet.
Inledande Load Om detta alternativ är markerat kommer select-satsen att genereras med en inledande load-sats. Information hämtas från select-satsen. Alla fält listas i load-satsen, även de som har * i select-satsen.
Lägg till Klicka här för att spara den select-sats som har genererats så här långt. Skapandet av en ny select-sats inleds utan att man lämnar dialogen. Den gamla satsen visas i granskningsfönstret ovanför en tydlig avdelare. Detta moment kan upprepas obegränsat antal gånger.

Tabell

På fliken Tabell visas detaljerad information om den valda databastabellen.

Mer... öppnar en dialog med ytterligare information om flikarna Tabell, Kolumner och Förhandsgranska.

Kolumner

På fliken Kolumner visas detaljerad information om de valda kolumnerna (fälten) i den aktuella tabellen.

Granska

På fliken Förhandsgranska kan man förhandsgranska de första raderna som den aktuella select-satsen kommer att generera.

Blobbar

På sidan Blobbar kan man bundla så kallade Blobbar (Blobs), Binary Large Objects (Binära stora objekt) i ett QlikView-dokument. En blobb är ofta en bild, en textfil eller liknande, som sparas som en enskild enhet i ett databashanteringssystem. Ikonen i visar att fältet innehåller en blobb. Blobbarna i databasen listas tillsammans med information om storlek (i kB), och typ i Blobbvyn. Blobben förhandsgranskas vid sidan om listan om den är en bild. QlikView stöder jpg, png, bmp, pdf och rtf-blobbar.

Knappen Bundla... öppnar dialogen Bundla.

Nyckelfält för blobbdata I listan väljer du den blobb som ska ändra storlek.
Krymp bilder Markera detta alternativ för att ändra storlek på blobben. Använd Pixelbredd och Pixelhöjd för att passa in bilden.

Inställningen hanterar inte bildförhållande.

Anteckning om informationDet går bara att bundla blobbar med ODBC.

När tabellerna och fälten väl är valda kan man klicka på OK för att infoga select-satsen/-satserna som har vid musmarkören i QlikView-skriptet. Om man istället klickar på Avbryt sparas inga ändringar.

Drivrutinen för ODBC kan vanligtvis tolka väsentligt mer komplicerade select-satser än de som kan skapas i denna dialog. Om man istället vill skapa mer komplexa select-satser kan man använda ett frågeprogram, t.ex. Microsoft Query, och skriva select-satsen där. Därefter kopierar man select-satsen (ctrl+c) och klistrar in den (ctrl+v) i QlikView-skriptet. (I MS Query använder man SQL-knappen.)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com