Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Selectieopdracht maken

U opent het dialoogvenster Selectieopdracht maken door te klikken op de knop Selecteren op de pagina Gegevens van het functievenster in het dialoogvenster Script bewerken. In dit venster definieert u de tabellen en velden die moeten worden geladen via een eerder geselecteerde gegevensbron.

Het dialoogvenster bestaat uit drie groepen. De eerste groep bevat informatie over de gegevensbron.

Gegevensbron De naam van de huidige ODBC/OLE DB-gegevensbron.
Database U kunt uit beschikbare databases kiezen via de keuzelijst.
Eigenaar Hier wordt de eigenaar van de database weergegeven. U kunt uit beschikbare eigenaren kiezen via de keuzelijst.
Connect Door op deze knop te klikken, opent u het dialoogvenster Verbinden met gegevensbron.
Stuurprogramma Klik op deze knop om het dialoogvenster Informatie ODBC-stuurprogramma of Informatie over stuurprogramma OLE-database te openen, dat informatie bevat over ondersteunde functionaliteit in het huidige gebruikte stuurprogramma.
Ondersteuning Hiermee opent u een dialoogvenster met ondersteuningsinformatie over de database. De informatie kan worden gebruikt als u contact opneemt met Qlik-ondersteuning en als u fouten of problemen rapporteert met betrekking tot QlikView-documenten.

In de tweede groep selecteert u tabellen en velden.

Database-tabellen In deze lijst worden de beschikbare databasetabellen weergegeven. Klik op een tabelnaam om de desbetreffende tabel te selecteren. Met de selectievakjes links van de lijst kunt u instellen welke tabeltypen worden getoond (zie omschrijving hieronder).
Velden In deze lijst worden alle beschikbare velden in de geselecteerde tabel weergegeven. Kies een of meer velden die u wilt opnemen in de select-opdracht. Met "*" selecteert u alle veldnamen in één keer. De geselecteerde velden worden weergegeven op de pagina Script van de derde groep (zie omschrijving hieronder). In de keuzelijst kunt u kiezen of velden moeten worden gesorteerd in de Oorspronkelijke volgorde van de database of in alfabetische Tekstvolgorde.
Pictogram voor sleutelvelden tonen Als deze optie wordt geselecteerd, wordt elk veld dat is gedefinieerd als sleutelveld in de brondatabase weergegeven als sleutelpictogram in de lijst Velden.
Tabellen Alleen als deze optie is ingeschakeld, worden reguliere database-tabellen getoond in de lijst Database-tabellen.
Weergaven Alleen als deze optie is ingeschakeld, worden database-weergaven getoond in de lijst Database-tabellen.
Synoniemen Alleen als deze optie is ingeschakeld, worden database-weergaven getoond in de lijst Database-tabellen.
Systeemtabellen Alleen als deze optie is ingeschakeld, worden database-systeemtabellen getoond in de lijst Database-tabellen.
Aliassen Alleen als deze optie is ingeschakeld, worden database-aliassen getoond in de lijst Database-tabellen.

In de derde groep worden de gegenereerde select-opdracht en informatie over de geselecteerde tabel en velden weergegeven. De groep bestaat uit de volgende pagina's:

Script

Op het tabblad Script wordt het script weergegeven dat op het punt staat om te worden gegenereerd voor de select-opdracht.

Met de drie keuzerondjes stelt u de opmaak in van de select-opdracht in het script.

Kolom Schakel deze optie in om een select-opdracht te genereren waarbij elke veldnaam wordt aangegeven op een eigen rij in het script.
Rij Schakel deze optie in om de hele select-opdracht te genereren in één rij in het script.
Gestructureerd Schakel deze optie in om de hele select-opdracht te genereren in gestructureerde rijen in het script.
Voorafgaande load Als deze optie is ingeschakeld, wordt de select-opdracht gegenereerd met een voorafgaande load-opdracht, waarbij de select-opdracht als invoer wordt gebruikt. Alle velden worden opgenomen in de load-opdracht, zelfs als * wordt gebruikt in de select-opdracht.
Toevoegen Klik op deze knop om de select-opdracht op te slaan die tot dusverre is gegenereerd. Het genereren van een nieuwe select-opdracht wordt gestart zonder dat het dialoogvenster wordt verlaten. De oude opdracht is zichtbaar in het voorbeelddeelvenster boven een duidelijk scheidingsteken. U kunt deze procedure zo vaak herhalen als u wilt.

Tabel

Op het tabblad Tabel wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de geselecteerde databasetabel.

Met Meer... wordt een apart, in grootte aanpasbaar dialoogvenster geopend met een uitgevouwen weergave van de pagina's Tabel, Kolommen en Voorbeeld.

Kolommen

Met Kolommen wordt gedetailleerde informatie weergegeven over de geselecteerde kolommen (velden) van de huidige tabel.

Voorbeeld

Op het tabblad Voorbeeld wordt een voorbeeld weergegeven van de eerste rijen die worden gegenereerd door de huidige select-opdracht.

Blobs (Binary Large Objects)

Op het tabblad Blobs (Binary Large Objects) kunt u zogenaamde Blobs, Binary Large Objects, bundelen in een QlikView-document. Dit is in het algemeen een afbeelding, tekstbestand of iets dergelijks die of dat in één entiteit wordt opgeslagen in een DBMS (databasebeheersysteem). Het pictogram i geeft aan dat het veld een blob bevat. De blobs in de database en de grootte (in KB) en het type worden weergegeven in de Blob-viewer. Als de blob een afbeelding is, wordt naast de lijst een voorbeeld weergegeven. QlikView ondersteunt jpg-, png-, bmp-, pdf- en rtf-blobs.

Met de knop Bundle... wordt het dialoogvenster Bundle geopend.

Sleutelveld voor de Blob-gegevens Selecteer in de lijst de blob waarvan u de grootte wilt aanpassen.
Afbeeldingen verkleinen Schakel deze optie in om de grootte van de blob aan te passen. Pas Pixelbreedte en Pixelhoogte om de grootte van de afbeelding te wijzigen zodat deze past.

De instelling houdt geen rekening met de hoogte-/breedteverhouding.

InformatieU kunt blobs alleen bundelen met ODBC.

Nadat u de tabel en velden hebt geselecteerd, kunt u op OK klikken om de select-opdracht(en) die is/zijn gegenereerd in te voegen op de cursorpositie in het QlikView-script. Als u op Annuleren klikt, worden eventuele wijzigingen ongedaan gemaakt.

Het ODBC-stuurprogramma kan veel gecompliceerdere select-opdrachten interpreteren dan de opdrachten die u maakt in dit dialoogvenster. U kunt een complexere select-opdracht genereren met een queryhulpmiddel, zoals Microsoft Query, waarbij de select-opdracht grafisch wordt gemaakt. Daarna kopieert (Ctrl+C) u de select-opdracht en plakt (Ctrl+V) u deze in het QlikView-script. (Klik in MS Query op de knop SQL.)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com