Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skjutreglage - AJAX/Webview

Skjutreglageobjektet erbjuder alternativa möjligheter att välja värden i QlikView-fält och att föra in värden i QlikView-variabler. Det finns två olika visningslägen för skjutreglaget.

Skjutreglage: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper för Objekt-menyn
Egenskap Beskrivning
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Printer i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Spreadsheet i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper skjutreglage

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Fält

Välj det fält du vill inkludera i skjutreglaget från listrutan. Välj om objektet ska kopplas till ett Fält eller en Variabel.

Variabel/variabler

Välj variabeln i listrutan. Välj om objektet ska kopplas till ett Fält eller en Variabel.

Skjutreglage-läge

 • Enskilt värde: För att välja ett enskilt värde.
 • Flervärde (intervall): För att välja ett intervall av värden.

Värdetyp

 • Diskreta: För att välja diskreta värden.
 • Kontinuerlig/Numerisk: För att välja kontinuerliga/numeriska värden (ej tillgängligt i läget Envärdes med Fältdata).

Mer.../Mindre...

Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Allmänt

När Fält är valt blir Min-värde, Max-värde och Statiska steg avaktiverade och när Variabel är valt aktiveras de.

 • Lägsta värde: Anger ett fast minimivärde för objektet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Högsta värde: Anger ett fast maximivärde för objektet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Statiskt steg: Anger ett fast intervall för skalstreck för axeln. Om inställningen innebär att det blir fler än 100 skalstreck kommer det använda värdet att förändras. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Flytta med markering: Endast tillgänglig för visningsläget skjutreglage. Förbigå låst fält Urval kan göras via skjutreglaget i ett fält även om fältet är låst. Fältet är alltjämt låst för logiska förändringar som orsakas av val i andra fält.
 • Tal: Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden: 
  • Förbigå standardinställningar: Välj inställningen för att förbigå standardinställningarna för det aktiva objektet.
 • Talformat: Välj ett talformat bland alternativen nedan.
 • Blandat: Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
 • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
 • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
 • Fastställd till: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
 • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
 • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Tid: Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Ett exempel på detta format visas i fältet Granska.
 • Intervall: Visar tid som tidsintervall, dvs. format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00). Formatsträng Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet.
 • ISO: Ställer in formatet på ISO-standard. Gäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall.
 • Sys: Ställer in formatet efter systeminställningarna.
  • Precision: Antal siffror som visas.
  • Decimaler: Antal decimaler som visas.
  • Decimalavgränsare: Anger symbolen för decimalavgränsare.
  • Tusentalsavgränsare: Anger symbolen för tusentalsavgränsare.
  • I procent: Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara användas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.
  • Granska: Förhandsvisning av ovan angiven formatkod.

Egenskaper skjutreglage: Presentation

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Skjutreglage.

Bakgrundsfärg

Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på Add image för att välja en bild. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Bild.

Popup-fönstret Bild

Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.Horisontell: Justering till Vänster, Centrerat eller Höger.Vertikal: Justering som Övre, Centrerat eller Nedre.Genomskinlighet: Ange graden av genomskinlighet genom att skriva ett värde eller dra i skjutreglaget. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper för Mer.../Mindre....

Format

 • Text: För att ange en teckenfärg klickar man på Font colour. Ange ett teckensnitt genom att klicka på Font.
 • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.
 • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Caption color för att ange ramens färg.
 • Kantbredd: Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.
 • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
   Anteckning om information

   Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

  • Popup-fönstret Runda hörn: Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange även ett värde för Kvadratisk form.

Egenskaper skjutreglage: Namnlist

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Skjutreglage.

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper för Mer.../Mindre....

Ikoner i namnlist

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper skjutreglage: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com