Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Blockdiagram - AJAX/Webview

I blockdiagram visas förhållandet mellan uttrycksvärden som block i varierande storlek. I gränssnittshänseende är det besläktat med cirkeldiagrammet. Diagrammet kan visas med segment-höjd/bredd eller segmentarea proportionellt mot data. Man kan även välja att visa diagrammet med samma segmenthöjd och bredd utan att ta hänsyn till datapunkterna.

Blockdiagram: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Menykommandon
Kommando Detaljer
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Referensdiagram Detta alternativ anger en diagramreferens, som en fast ritpunkt i diagrammet med de aktuella urvalen. När du gör ytterligare val i dokumentet stannar referensritpunkten kvar i diagrammet och visas i bleka färger i bakgrunden. Diagramaxlar justeras så att de alltid inkluderar så mycket som möjligt av bakgrundsdatauppsättningen och den aktuella datauppsättningen. Den aktuella datauppsättningen ritas alltid över referensritytan. Delar av referensritytan kan döljas av ritade aktuella data. Referensritytor för diagram kan endast visas med vissa sorters diagram, som stapel-, linje-, kombinations-, radar-, x-y- och rutnätsdiagram, samt mätardiagram med nålar. Det går inte att ange referenser för diagram som innehåller hierarkiska eller cykliska grupper. Referensen går förlorad när dokumentet stängs eller data laddas. Högst 500 objekt kan inkluderas när du använder alternativet Ange referens.
Radera referens Detta menyval ersätter kommandot Ange referens när en referens har angivits. Om du väljer det raderas föregående referens och diagrammet återgår till det vanliga rityteläget.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Eraser i objektets namnlist (om den visas).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Printer i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Spreadsheet i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Snabbval

Gör det möjligt att förvandla det aktuella diagrammet till en annan diagramtyp. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Fast forward i objektets namnlist (om den visas). Endast tillgänglig om Snabbval för diagram är aktiverat på fliken Namnlist i dialogen Egenskaper.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper blockdiagram

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klickar du på Add. Välj en dimension i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare inställningar.

Dimension

 • Villkor för aktivering: Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att man klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Dimension: Visar den dimension som för närvarande är vald.

 • Visa etikett: Markera denna kryssruta för att visa en dimensionsetikett (fältnamnet) på x-axeln.
 • Dölj Null-värden: Om denna kryssruta är markerad kommer det fält som har valts som Dimension inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.
 • Visa alla värden: Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.
 • Visa axeletiketter: Markera denna kryssruta för att visa det valda dimensionsfältets teckenförklaring (fältvärdenas namn) på x-axeln.
 • Spaljéinställning – första dimensionen: Om alternativet markeras aktiveras spaljédiagrammet, som kan visa en uppsättning diagram som bygger på diagrammets första dimension.
 • Fast antal kolumner: Ange hur många kolumner spaljédiagrammet ska visa. Ange antal kolumner i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.
 • Fast antal rader: Ange hur många rader spaljédiagrammet ska visa. Ange antal rader i indatafältet eller dra kontrollen till önskat värde.
 • Andra dimensionen: Aktiverar den andra dimensionen i spaljédiagrammet. Om en andra dimension används, visas första dimensionens värden som kolumner i spaljén, medan den sekundära dimensionens värde visas som rader.

Begränsningar

 • Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket: Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.
 • Visa endast:

  Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

  • Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.
  • Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.
  • Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.
  • Ange det antal värden som ska visas.
  Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.
 • Visa endast värden som är: Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ. Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Visa endast värden som sammanlagt ger: När detta alternativ är valt ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet. Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Visa övriga: När detta alternativ är aktiverat visas segmentet Övriga i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet. I fältet Etikett skriver du det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
  Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.
 • Visa totalvärde: Diagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. Etikett: Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Använd övergripande gruppering: Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på Add. Välj ett uttryck i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

 • Aktivera: Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.
 • Villkor: Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Etikett: Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Uttryck: Visar det uttryck som för närvarande är valt.
 • Kommentar: Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Osynlig: Döljer uttrycket.
 • Visa i procent relativt: Diagrammet visar resultatet i procent i stället för i absoluta tal.
 • Visa i teckenförklaring: När flera uttryck används samtidigt, kommer detta alternativ att visa en etikett med uttrycken och deras korresponderande färger intill diagrammet.

 • Inställningar för värdevisning: Visa värden på datapunkter: Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska skrivas som text överst på datapunkterna.Text som pop-up: Markera denna kryssruta om uttryckets resultat ska visas i popup-bubblorna som visas när du hovrar över en datapunkt i ett diagram i layouten. Detta alternativ kan användas separat eller tillsammans med något av de andra visningsalternativen. Alltså kan man ha ett uttryck som inte visas i själva diagrammet utan bara i popup-meddelanden vid hovring.Text på axeln: Plottar resultatet av uttrycket vid varje x-axelvärde, axel och axeletikett.
 • Format för attribututtryck:
  • Bakgrundsfärg: Ange ett attribututtryck för att beräkna den grundläggande ritfärgen för datapunkten. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textfärg: Ange ett attribututtryck för att beräkna textfärgen för den text som associeras med datapunkten.
   Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
 • Fliken Talformat: Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:
  • Talformat: Välj ett talformat bland alternativen nedan.
  • Standard: Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
  • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
  • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
  • Fastställd till: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
  • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
  • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
  • Tid: Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
  • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
  • Intervall: Visar tid som tidsintervall, dvs format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).
  • Formatmönster: Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet. ISOStäller in formatet på ISO-standard. Gäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall. Sys ställer in formatet efter systeminställningarna.
  • Precision: Antal siffror som visas.
  • Decimaler: Antal decimaler som visas.
  • Decimalavgränsare: Anger symbolen för decimalavgränsare.
  • Tusentalsavgränsare: Anger symbolen för tusentalsavgränsare.
  • I procent: Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.
  • Granska: Förhandsvisning av ovan angivet talformat.

Visa titel

Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Mer.../Mindre...

Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar. Beroende på om fältet Dimensioner eller fältet Uttryck är aktivt visas olika flikar.

Egenskaper blockdiagram: Presentation

Utseende

Välj ett utseende i listrutan.

Färgformat

Anger färgformatet för alla ritytefärger i diagrammet. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.

Popup-fönstret Färgegenskaper

 • Låsta färger: Låser färgerna som tilldelats datapunkterna även om urvalen reducerar det totala antalet datapunkter. I detta läge kommer färgrepresentationen aldrig att ändras för en viss datapunkt. Däremot riskerar man att två angränsande staplar kan få samma färg för olika datapunkter.
 • Upprepa sista färgen: Markera denna kryssruta för att alla fältvärden från och med det sista (artonde) ska få samma färg. Om denna kryssruta förblir omarkerad kommer det nittonde värdet (i den ursprungliga laddningsordningen) att tilldelas den första färgen, det tjugonde värdet andra färgen osv.

Nivåer som visas

Ett blockdiagram kan visa maximalt tre blocknivåer som motsvaras av de tre tillåtna dimensionerna. Genom att välja 1, 2 eller 3 anger man hur många nivåer som visas.

Namnlister på mellannivå

Markera denna kryssruta om den mellersta dimensionsnivån i tredimensionella blockdiagram ska ha namnlist.

Visa dimensionsetiketter

Markera detta alternativ för att inkludera etiketter i diagrammet.

Bakgrund

Anger bakgrundsfärg för ritytan. Möjliga alternativ är:

 • Färg: Ritytan får en färgad bakgrund. Klicka på Color Dropdown för att välja en färg.
 • Bild: Ritytan får en bildbakgrund. Klicka på Add Image för att byta bild.
 • Dynamisk bild: Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.

Genomskinlighet för bakgrund

Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammet.

Mer.../Mindre...

Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Allmänt

 • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.
 • 1:a dimensionens relativa total: Om alternativet markeras, kommer procentsatsen för det indikerade förstadimensionsvärdet relativt totalvärdet att ingå i popup-texten.
 • 2:a dimensionens relativa total: Procentsatsen för det indikerade andradimensionsvärdet så som det definierats inom det indikerade förstadimensionsvärdet relativt totalen.
 • 3:e dimensionens relativa total: Som ovan, men för den tredje dimensionsnivån.
 • Värdet relativt första dimensionen: Procentsatsen för det indikerade blocket, relativt totalvärdet för det indikerade förstadimensionsvärdet.
 • Värdet relativt andra dimensionen: Procentsatsen för det indikerade blocket, relativt totalvärdet för det indikerade andradimensionsvärdet.
 • Villkor för uträkning: Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

 • Dimensionsetiketter: Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
 • Namnlister block: Klicka på Color Dropdown för att ange en bakgrundsfärg för blockets namnlist. Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
 • Format för diagramtitel: Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
 • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.
 • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Color Dropdown. Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg.
 • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Color Dropdown. Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg.
 • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Color Dropdown för att ange ramens färg.
 • Kantbredd: Ange en rambredd i textrutan. Bredden anges i pixlar.
 • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
  Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.
 • Popup-fönstret Runda hörn: Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange även ett värde för Kvadratisk form.

Text

 • Text i diagram: Klicka på Add för att lägga till text i diagrammet.
 • Text: Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.
 • Lutningsvinkel: Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.
 • Horisontell justering: Anger den horisontella justeringen.
 • Överst: Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.
 • Textformat: För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på Color Dropdown. Klicka på Font Color för att ange en teckenfärg. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
 • Storlek Placering: Anger placering och storlek för texten på objektet.

Egenskaper blockdiagram: Namnlist

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper för Blockdiagram.

Namnlist

I det här delavsnittet beskrivs inställningar för Namnlist.

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

Ikoner i namnlist

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper blockdiagram: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com