Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

FAQ (vanligt förekommande frågor)

Installation

F: Vilka är kraven för att installera QlikView?

Systemkrav för QlikView (endast på engelska)

QlikView-dokument

F: Hur mycket RAM-minne behöver jag? Kan man på ett enkelt sätt relatera krav på RAM till datamängd?

S: Nej, det beror på datastruktur och typ av data. Ju fler datarader och ju fler fält varje post har, desto mer RAM krävs. Om ett fält innehåller många olika distinkta värden krävs mer RAM än om antalet distinkta värden är lågt. Vissa diagram kan kräva en större RAM-mängd medan de räknas ut.

 

F: Hur stora kan QlikView-dokument vara, i teorin?

S: Det är omöjligt att omsätta denna gräns till ett visst antal poster (se ovanstående fråga). QlikView brukar använda 3-4 gånger så mycket minne vid skriptexekvering som vid layoutarbete.

 

F: Jag har 2 GB RAM-minne tillgängligt men mitt 1 GB stora dokument visar felmeddelandet ”Slut på minne” när jag öppnar det? Vad är det som är fel?

S: Varje tabell i ett QlikView-dokument måste tilldelas ett sammanhängande stycke minne. Om minnet är fragmenterat av exempelvis dll:er kommer tilldelningen att misslyckas och ett korrekt felmeddelande att visas. Hur olika datorer hanterar detta varierar.

 

F: Hur stora dokument kan köras av befintliga användare i QlikView?

S: QlikView kan hantera några miljoner rader typiska transaktionsdata när programmet körs på en dator med låt säga 512 MB RAM-minne. På stora servrar med QlikView och flera gigabyte RAM-minne kan upp till en miljard rader (fullständig transaktionsdetaljnivå utan aggregering) hanteras i kundprogram när detta skrivs (informationen från maj 2008 är sju år gammal).

 

Skript och laddning av data

F: Kan man använda mer än en binary-sats i ett QlikView-skript?

S: Nej, tyvärr inte. Vid binär laddning används en mycket speciell logik för att läsa de data som redan lästs in i QlikView i ett annat QlikView-dokument. Den speciella "uppackningen" vid binär laddning kräver att minnet är helt "rent" och att den binära satsen inleder skriptet. Därför är det inte heller möjligt att använda en binärsats mer än en gång i ett skript. Du kan dock använda QVD-filer för att konsolidera data från flera QlikView-dokument med samma hastighet som med Binary.

 

F: Krävs det enbart att fält ska ha samma fältnamn för att skapa automatiska länkar (joins) mellan dem?

S: Ja. Denna typ av join kallas för association.

 

F: Går det att skapa en automatisk länk (join) mellan två fält med olika namn?

S: Ja, men det ena av fälten måste döpas om i skriptet med hjälp av en ALIAS-sats eller ett AS-tillägg.

Byta namn på fält

 

F: Går det att använda Where-satser, Group by-satser och annan SQL-liknande syntax för textfiler?

S: QlikView erbjuder ett rikt skriptspråk för textfiler, däribland stora delar av SQL-syntaxen.

 

F: Går det att använda Where-satser, Group by-satser och annan SQL-liknande syntax för binära QlikView-filer?

S: Nej.

 

F: Vilken är skillnaden mellan en association mellan interna tabeller, ett join-prefix före en load- eller select-sats och en join inne i en select-sats?

S: En association är en länkning mellan interna tabeller där utvärderingen görs i samma stund som du klickar på ett fältvärde. QlikView gör automatiskt associationer mellan två tabeller som har ett fält gemensamt. De båda senare är länkningar som görs när skriptet exekveras och som resulterar i nya logiska tabeller. I dessa fall laddar QlikView inte de ursprungliga tabellerna som logiska tabeller.

Vidare kommer en join inne i en select-sats normalt endast att ladda de poster där värdet i nyckelfältet återfinns i båda tabellerna (inner join), medan de båda förra länkningarna även tar med poster där värdet i nyckelfältet återfinns i endast en av tabellerna (full outer join).

 

F: Hur laddar jag data från fixpostfiler?

S: Använd tabellfilguiden i QlikView.

Filguiden: Typ och Filguiden: Typ – fixpost

 

F: Går det att uppdatera ett QlikView-dokument genom att läsa in endast de data som har ändrats?

S: Ja, med inkrementell laddning.

QVD-filer

 

F: Kan jag läsa in tabeller från webbsidor i QlikView?

S: Ja, med hjälp av tabellfilguiden kan man extrahera tabeller när de är kodade som tabeller i HTML. Även om HTML-sidan inte består av prydligt formaterade tabelltaggar kan man ändå extrahera data med hjälp av skriptfunktionerna subfield och textbetween.

Filguiden: Typ – HTML

QlikView-logik

F: Varför är det omöjligt att visa frekvens i vissa listboxar?

S: Listboxen i vilken detta problem uppstår innehåller ett fält som är gemensamt för flera interna tabeller. Det är därför omöjligt för QlikView att veta hur frekvens och andra statistiska enheter skall beräknas för fältet. Man kan lösa problemet genom att ytterligare en gång läsa in fältet från huvudtabellen (den som frekvensberäkningen skall utföras i), men under ett annat namn, och välja att visa frekvens för detta fält istället. Genom att sedan döpa om listboxtiteln för dubblettfältet kan du undvika att slutanvändaren ser någon skillnad.

 

F: Varför visar min statistikbox bara n/a?

S: Statistikboxen innehåller ett fält som är gemensamt för flera interna tabeller. Se svaret på föregående fråga.

 

F: Varför låter QlikView mig inte använda ett visst fält i ett uttryck i ett diagram?

S: Fältet är gemensamt för flera interna tabeller. Se svaren på de två föregående frågorna.

 

F: Hur kan jag visa antalet distinkta värden i en statistikbox?

S: Använd distinct-tillägget i dina load/select-satser.

 

F: När är OCH-funktionen tillgänglig i dialogen Egenskaper listbox?

S: Strikta villkor, som formulerats i enlighet med teorin bakom QlikView-logiken, gäller för tillämpningen av OCH-funktionen. För att kunna aktivera OCH-läge måste fältet:

  • finnas i endast en intern tabell,
  • utgöra det andra fältet av endast två fält i den tabellen, samt
  • innehålla endast unika poster.
  • föregås av en distinct-kvalificerare.

 

F: Går det att blanda OCH- och ELLER-logik vid val av värden inom en listbox?

S: Nej, QlikViews logik förbjuder detta.

 

F: Går det att tillämpa ELLER-logik mellan listboxar?

S: Bara indirekt. Ett avancerat alternativ är att använda semantiska länkar för att överföra val som gjorts i en listbox till ett annat fält. Ändra därefter valen i den ursprungliga listboxen och Ctrl-klicka på den semantiska länken för att uppnå eller-logik mellan de båda valen. Slutresultatet kan sedan föras tillbaka genom att vända på den semantiska länken.

 

F: Är det möjligt att länka mer än en info-fil till ett värde, t.ex. en bild och en text?

S: Ja, men bara om dubbletter av fältet används. Varje fält i QlikView kan länkas till endast en info-fil.

 

F: Varför tolkas exempelvis ”002”, ”02” och ”2” ibland som samma värde i QlikView?

S: Värdena i exemplet har alla samma numeriska värde i QlikView. QlikView försöker alltid först och främst att tolka data numeriskt. Om en numerisk tolkning är möjlig, kommer denna att användas vid associationer. Om man använder tolkningsfunktionen text() på ett fält i skriptet kommer värdena att strikt behandlas som textvärden. Värdena i exemplet ovan kommer då att tolkas som tre olika värden.

 

F: Vad är en ”loop” eller cirkelreferens?

S: Man talar om cirkelreferens när associationerna mellan fälten kan följas i en cirkel genom tabellstrukturen. En annan förklaring är att man kan gå två olika vägar genom tabellstrukturen för att nå från ett specifikt fält till ett annat. Cirkulära referenser bör undvikas i största möjliga mån, eftersom de kan skapa tvetydigheter i tolkningen av data. I många fall beror cirkulära referenser på undermålig databasutformning, men ibland kan de vara oundvikliga. QlikView utfärdar en varning om cirkulära referenser påträffas vid skriptexekveringen och tvingar fram en lösning med hjälp av löst kopplade tabeller.

Förstå cirkelreferenser

Layout

F: Varför kan jag inte ändra storlek i den övre delen av arkobjekt som saknar namnlist?

S: När man stänger av namnlisten för ett arkobjekt kan den övre ramen endast användas till att flytta runt arkobjektet, och därför ska istället de övre hörnen hos ett arkobjekt användas för att ändra storlek.

 

F: Varför kan jag inte utvidga min tabell åt höger när jag försöker dra i ramen?

S: Det finns två handtag i en tabells högra ram. Om du drar i ramen, flyttar du den yttre gränsen för vad som kan visas i tabellen. Du kan emellertid aldrig göra den yttre ramen större än summan av bredden av alla kolumner i tabellen. Kolumnen längst till höger justeras genom att man placerar markören omedelbart till vänster om ytterramen. Se till att den yttre ramen inte hamnar i kolumnens mitt. Om detta skulle hända, använd rullningslisten för att flytta kolumnens högra ram till ytterramen. Använd designrutnätet för att se arkobjektets faktiska yttre gräns.

 

F: Går det att ändra fältnamnen i arkobjekten i ett QlikView-dokument?

S: Ja, du kan ange ett namn för varje fält i varje arkobjekt.

 

F: Vilka arkobjekt kan minimeras?

S: Alla typer av arkobjekt kan minimeras, men för bl.a. knappar, textobjekt och linje/pil-objekt är detta alternativ inte standardalternativ.

 

F: Går det att flytta minimerade arkobjekt på arket?

S: Ja, de kan placeras var som helst på arket och i viss mån ges olika storlek.

Dela QlikView-dokument med andra människor

F: Kan jag placera mitt QlikView-dokument på en server och låta andra ta del av det?

S: Ja, såvida mottagarna har registrerade QlikView-licenser och tillgång till serverkatalogen.

 

F: Går det att använda QlikView i en äkta klient/server-miljö?

S: Ja, då behöver du QlikView Server.

 

F: Kan jag lägga ut mitt dokument som en länk på en webbsida och ge andra tillgång till det via nätet?

S: Ja, såvida mottagarna har registrerade QlikView-licenser och tillgång till webbsidan.

 

F: Kan jag skicka mitt dokument till andra personer via e-post?

S: Ja, såvida mottagarna har registrerade QlikView-licenser.

 

F: Kan jag hindra vissa människor från att använda mitt dokument?

S: Ja, du kan använda funktionen ”Section Access” för att avgöra vem som ska kunna använda dokumentet.

Section och Tabellguiden för behörighetstabeller

 

F: Kan jag hindra andra personer från att se/ändra skriptet?

S: Ja, funktionen ”Section Access” kan ge vissa ADMIN-rättigheter medan andra bara tilldelas USER-rättigheter, vilket innebär att de inte har tillgång till skriptet.

Säkerhet

 

F: Var lagrar jag information om behörighetskontroll?

S: Information kan lagras som en textfil i en skyddad enhet, eller som en tabell i en databas. Det går även att lagra den som en inline-sats i skriptet.

Inline-dataguiden

 

F: Finns det ett automatiserat sätt att skapa anpassade kopior till en stor grupp användare?

S: Ja, du behöver en QlikView Publisher som är en tilläggsmodul till QlikView Server.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com