Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Multibox - AJAX/Webview

Multiboxen är ett arkobjekt som visar flera fält samtidigt.

För varje fält i multiboxen finns också en indikator, en liten lysdiod som informerar om innehållet i multiboxen. En grön lysdiod betyder att det finns valda värden, en vit att det finns valbara värden och en grå att det inte finns några möjliga värden i listrutan.

Multibox: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Multibox: Kommandon på Objekt-menyn
Kommando Detaljer
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Eraser i objektets namnlist (om den visas).

Lås alla val

Låser valda värden i det aktiva arkobjektet. (ej tillgänglig om inga val är gjorda).

Lås upp alla val

Låser upp låsta värden i det aktiva arkobjektet. (visas i stället för Lås om val är låsta).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper multibox

Dialogen Egenskaperöppnas när du väljer Egenskaper från Objekt-menyn. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Fält

För att lägga till en post klickar du på Add. Välj ett fält i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Objektet kommer att innehålla värdena från det valda fältet.

Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Etikett

Ange etikettens namn. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Representation

I det här delavsnittet beskrivs alternativ i Representation.

Text

När du väljer detta alternativ kommer fältvärdena alltid att tolkas och visas som text.

Bild

När du väljer detta alternativ försöker QlikView tolka varje fältvärde som en referens till en bild. Referensen kan vara en sökväg till en bildfil på disk (t.ex. C:\Minbild.png) eller inne i QlikView-dokumentet (t.ex. qmem://<Namn>/<Peter>). Om QlikView inte kan tolka ett fältvärde som en giltig bildreferens kommer själva värdet att visas. Klicka på Motor för att öppna popup-fönstret Bildinställningar.

 • Popup-fönstret Bildinställningar:
  • Sträck ut bild:
   • Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
   • Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
   • Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
   • Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.
   • Dölj text när bild saknas: Ingen text visas om QlikView inte kan tolka bildreferensen.
   • Information som bild: När du väljer detta alternativ kommer QlikView att visa den bildinformation som är länkad till fältvärdet via info load/select i skriptet. Om ingen bildinformation för fältvärdet finns tillgänglig kommer själva värdet att visas, såvida inte Göm text när bild saknas är markerat.

Sökläge

Här kan du bestämma vilken standardinställning som ska användas i textsökning (jokertecken-, Ungefärlig, Normal eller Associativ sökning).

Anteckning om information

Associativ finns tillgängligt som sökläge endast för listboxar.

Ta med uteslutna värden i fritextsökning

I listrutan kan du välja mellan Ja, Nej och <Använd standard> (där den grundinställning som har angetts under Användarinställningar: Allmänt används).

Inställningar för listruta

Klicka på Motor för att öppna popup-fönstret.

 • Popup-fönstret Inställningar för listruta:
  • Ignorera nullvärden: Nullvärden räknas inte in när möjliga värden ska visas för ett visst fält.
  • Dölj uteslutna: Här väljer man om fältets uteslutna värden ska visas eller ej. Uteslutna värden blir icke valbara.
  • Visa frekvens: Växlar status för om och hur ett fältvärdes frekvens ska visas. Med frekvens menas ett antal valbara kombinationer i vilka värdet visas. Detta alternativ finns inte för beräknade fält.
   I procent
   Här väljer man om frekvensen ska visas i absoluta tal eller som procenttal av det totala antalet fält.
  • Förbigå låst fält: Om alternativet är markerat kan val göras i arkobjektet även om det är låst. Arkobjektet förblir låst för val som görs på andra ställen i dokumentet.
  • Spärrad: Om det här alternativet är markerat kan inga val göras i arkobjektet. Däremot visas fortfarande val som är gjorda på andra ställen i dokumentet.
  • Justering för listruta: Klicka på Motor för att öppna popup-fönstret.
   • Popup-fönstret Justering för listruta:
    • Justera tal: Här anger du justeringen för numeriska värden i fälten som visas i arkobjektet.
    • Justera text: Här anger du justeringen för textvärden i fälten som visas i arkobjektet.
    • Rader och kolumner: Klicka på för att öppna popup-fönstret.
     • Popup-fönstret Rader och kolumner: I det här delavsnittet beskrivs elementen i popup-fönstret Rader och kolumner.
      • Endast en kolumn: När man väljer detta alternativ kommer listboxens fältvärden alltid att visas i en enda kolumn.
      • Visa horisontell rullningslist: Markera detta alternativ för att visa den horisontella rullningslisten.
      • Flera kolumner: När man väljer detta alternativ kommer listboxens fältvärden alltid att visas i två eller fler kolumner.
      • Celler med flera rader: Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.
       • Ange antal rader som ska visas i indataboxen eller dra kontrollen till önskat tal.
      • Ordna kolumnvis: I arkobjekt med mer än en kolumn visas värden radvis i den angivna sorteringsordningen. Alternativet Ordna kolumnvis gör att värdena visas kolumnvis.
      • Cellram: Fältvärdena avgränsas av horisontella linjer som liknar raderna i en tabell. Cellram aktiveras automatiskt när alternativet Radbrytning är markerat, men kan sedan inaktiveras.

Sortera

Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

Primär sortering

Y-värde: Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner. Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sekundär sortering

Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.

Sortera efter Uttryck

Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Behåll valda överst

Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.

Talformat

Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt.

Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden: 

 • Förbigå standardinställningar: Välj inställningen för att förbigå standardinställningarna för det aktiva objektet.
 • Talformat: Välj ett talformat bland alternativen nedan.
 • Blandat: Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
 • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
 • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
 • Fastställd till: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
 • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
  • Standardformatet är valutaformatet för Windows.
 • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
 • Tid: Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
 • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
 • Intervall: Visar tid som tidsintervall, dvs format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).
 • Formatmönster: Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet.
 • ISO: Ställer in formatet på ISO-standard.

  Anteckning om informationGäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall.
 • Sys: Ställer in formatet efter systeminställningarna.
 • Precision: Antal siffror som visas.
 • Decimaler: Antal decimaler som visas.
 • Decimalavgränsare: Anger symbolen för decimalavgränsare.
 • Tusentalsavgränsare: Anger symbolen för tusentalsavgränsare.
 • I procent: Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.
 • Granska: Förhandsvisning av ovan angivet talformat.

Egenskaper multibox: Presentation

Format

Välj mellan formaten Ramar och Ljus.

Justera text

Här anger du justeringen för textvärden i fälten som visas i arkobjektet.

Justera tal

Här anger du justeringen för numeriska värden i fälten som visas i arkobjektet.

Sortera efter tillämpbarhet

Sorterar fälten i multiboxen efter om de har möjliga fältvärden eller ej. Fält som saknar möjliga fältvärden flyttas ner dynamiskt om detta alternativ är markerat.

Rutnätsformat

Markera detta alternativ om multiboxen ska visas i rutnätsformat.

Anteckning om informationDetta alternativ kan inte användas i AJAX/WebView.

Begränsa listruta till

Genom att markera denna kryssruta kan man begränsa längden på öppnade, nedfällbara listboxar i multiboxen. Ange ett maximalt antal för hur många värden som ska visas i redigeringsrutan eller använd reglaget för att ange önskat värde.

Bakgrundsfärg

Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på Add image för att välja en bild. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Bild.

Popup-fönstret Bild

 • Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
 • Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
 • Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
 • Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.
 • Horisontell: Justering till Vänster, Centrerat eller Höger.
 • Vertikal: Justering som Övre, Centrerat eller Nedre.
 • Genomskinlighet: Ange graden av genomskinlighet genom att skriva ett värde eller dra i skjutreglaget. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs alternativen för Format i Mer…/Mindre….

Text

Ange ett teckensnitt genom att klicka på Font.

Teckensnitt på bildrubrik

Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

Aktiv namnlist

För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.

Inaktiv namnlist

För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.

Använd ram

Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Caption color för att ange ramens färg.

Kantbredd

Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar.

Runda hörn

Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

Anteckning om information

Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

 • Popup-fönstret Runda hörn: Välj Fast eller Relativ rundhet
  • Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange ett värde för Kvadratisk form.
 • Bredd på rullningslist: Ange kantbredden i fältet eller dra kontrollen till önskad bredd. Bredden anges i pixlar. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Egenskaper multibox: Namnlist

Namnlist

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs Ikon i namnlist och dess egenskaper. Ikon i namnlist finns i Mer…/Mindre…

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper multibox: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com