Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rak tabell - AJAX/Webview

I motsats till pivottabellen kan den raka tabellen inte visa delsummor eller tjäna som korstabell. Det går däremot att sortera alla dess kolumner. Varje rad i en rak tabell innehåller en kombination av dimension+uttryck.

Rak tabell: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Egenskaper för Objekt-menyn
Egenskap Beskrivning
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Eraser i objektets namnlist (om den visas).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Printer i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Spreadsheet i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Snabbval

Gör det möjligt att förvandla det aktuella diagrammet till en annan diagramtyp. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Fast forward i objektets namnlist (om den visas). Endast tillgänglig om Snabbval för diagram är aktiverat på fliken Namnlist i dialogen Egenskaper.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper rak tabell

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klickar du på Add. Välj en dimension i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Dimension

 • Villkor för aktivering: Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att man klickar på knappen FX icon i redigeringsrutan nedan.
 • Dimension: Visar den dimension som för närvarande är vald.
 • Etikett: Dimensionens etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Dölj Null-värden: Om denna kryssruta är markerad kommer det fält eller den grupp som markerats i kolumnen över Dimensioner som används inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.
 • Visa alla värden: Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.
 • Listruta: Om denna kryssruta är markerad för en fältkolumn kommer en ikon att visas till vänster i kolumnrubriken. Klicka på ikonen för att fälla ut en listbox där det valda fältets alla fältvärden visas. Nu kan man göra val och söka på samma sätt som om fältet vore en rad i en multibox.
 • Visa kolumn: När kryssrutan är markerad blir kolumnen synlig.
 • Villkor: Markera kryssrutan om kolumnen visas eller döljs beroende på det villkorsuttryck som utvärderas varje gång tabellen ska ritas. Kolumnen döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE. Ange villkorsuttrycket i rutan nedan. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Kolumnjustering: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Kolumnjustering:
   • Etikett: Anger justeringen för etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (numeriska): Anger justeringen för den horisontella etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (text): Anger justeringen för textdata som Vänster, Centrerad eller Höger.
 • Format för attribututtryck:
  • Bakgrundsfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textformat: Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Sortera

Här anger du sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för vissa arkobjekt.

Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning.

 • Primär sortering:
  • Y-värde: Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
  • Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
  • Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
  • Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
  • Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sekundär sortering: Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
  Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
  Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
  Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sortera efter Uttryck: Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Behåll valda överst: Aktivera inställningen om valda ska stanna kvar överst.

Begränsningar

Begränsa vilka värden som visas med hjälp av det primära uttrycket

Egenskaperna används för att ange hur många dimensionsvärden som ska visas i diagrammet. Se inställningarna nedan.

 • Visa endast:

   Välj detta alternativ om du vill visa ett angivet antal Första, Största eller Minsta värden. Om värdet är satt till 5 visas fem värden. Om Visa övriga är aktiverat för dimensionen kommer segmentet Övriga att vara ett av de fem segment som visas.

   • Alternativet Första returnerar raderna utifrån de alternativ som är valda på fliken Sortering för egenskapsdialogen. Om diagrammet är en rak tabell returneras raderna så som den primära sorteringen visade dem då. Med andra ord kan en användare ändra visningen av värdena genom att dubbelklicka på valfri kolumnrubrik och göra kolumnen primär.
   • Alaternativet Högsta returnerar raderna i fallande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.
   • Alternativet Lägsta returnerar raderna i stigande ordning baserat på det första uttrycket i diagrammet. Om funktionen används på en rak tabell förblir dimensionsvärdena de samma medan uttrycken sorteras interaktivt. Dimensionsvärdena kommer eventuellt att ändras när uttryckens ordning ändras.
   • Ange det antal värden som ska visas.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  • Välj Inkludera gränsvärden för att inkludera det dimensionsvärde som innehåller jämförelsevärdet.
 • Visa endast värden som är:
  • Välj detta alternativ för att visa alla dimensionsvärden som uppfyller det angivna villkoret för detta alternativ.
  • Välj att visa värden i procent av totalen, eller som en exakt summa.
  • Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i objektets egenskapsdialog.
   • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Visa endast värden som sammanlagt ger:
  • När detta alternativ är markerat ackumuleras alla rader fram till den aktuella raden och resultatet jämförs med värdet som är angivet i alternativet.
  • Alternativet relativt totalen aktiverar ett relativt läge som påminner om alternativet Relativ på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. De ackumulerade värdena (baserat på första, största eller minsta värdena) jämförs sedan med totalen.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Visa övriga:
  • När detta alternativ är aktiverat visas segmentet Övriga i diagrammet. Alla dimensionsvärden som inte uppfyller jämförelsekriterierna för visningsbegränsningar grupperas i segmentet Övriga. Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet. I fältet Etikett skriver du det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  • Om det finns dimensioner efter den valda dimensionen anger inställningen Dölj inre dimensioner om enskilda värden för de därpå följande / inre dimensionerna ska visas i diagrammet.
 • Visa totalvärde:
  • Diagrammet visar en total för den valda dimensionen när detta alternativ är aktiverat. Denna total agerar inte likadant som uttryckstotalen, som fortfarande är konfigurerad på fliken Uttryck i egenskapsdialogen. Etikett: Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Använd övergripande gruppering: Alternativet berör endast inre dimensioner. När alternativet är aktiverat beräknas begränsningarna enbart på den valda dimensionen. Alla tidigare dimensioner ignoreras. Om det är avaktiverat beräknas begränsningarna på alla tidigare dimensioner.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till en dimension klickar du på Add. Välj ett uttryck i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

 • Aktivera: Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.
 • Villkor: Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Etikett: Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
 • Uttryck: Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck. Visar det uttryck som för närvarande är valt.
 • Kommentar: Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Visa kolumn: När kryssrutan är markerad blir kolumnen synlig.
 • Villkor: Markera kryssrutan om kolumnen visas eller döljs beroende på det villkorsuttryck som utvärderas varje gång tabellen ska ritas. Kolumnen döljs endast om villkoret returnerar värdet FALSE. Ange villkorsuttrycket i rutan nedan. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Osynlig: Döljer uttrycket.
 • Visa i procent relativt: Diagrammet visar resultatet i procent i stället för i absoluta tal.
 • Representation:
 • Välj en representation i listrutan. Beroende på vilken återgivning som har valts visas olika inställningar.

  • Text: Inga andra inställningar
  • Bild: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
   • Popup-fönstret Bildinställningar:
    • Sträck ut bild:Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
     Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
     Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
     Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.
     Dölj text när bild saknas: Ingen text visas om QlikView inte kan tolka bildreferensen.
    • Mätare: Inställningar för de olika mätaralternativen:
     • Mätare – min: Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
     • Mätare – max Anger högsta tillåtna värde för mätare. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
    • Fält för minidiagram: Välj det fält som uttrycket ska ritas för. Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
    • Popup-fönstret Inställningar för minidiagram: I popup-fönstret Inställningar för minidiagram finns flera inställningar du kan ändra.
    • Läge: Ställ in minidiagrammet som insprängt diagram, linjer, punkter, staplar eller morrhår.
    • Färg: Öppnar dialogen Färg där du kan ställa in plottningsfärg för minidiagrammet.
    • Färg för maxvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för maxvärdet.
    • Färg för minvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för minimivärdet.

     Anteckning om informationInställningen är endast tillgänglig när Läge är angivet som Insprängt diagram.
    • Färg för startvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för startvärdena.

     Anteckning om informationKommandot är inte tillgängligt för staplar och morrhår.
    • Färg för slutvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för slutvärdena.

     Anteckning om informationKommandot är inte tillgängligt för staplar och morrhår.
    • Börja med 0: Fixerar den nedre delen av diagrammet till noll.

     Anteckning om informationEj tillgänglig för morrhår.
    • Delad skala på y-axeln: Tvingar alla celler i kolumnen att använda samma skala för y-axeln.
    • Länk: Inga andra inställningar.
 • Kolumnjustering: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Kolumnjustering: Etikett anger justeringen för etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
  • Data (numeriska): Anger justeringen för den horisontella etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
  • Data (text): Anger justeringen för textdata som Vänster, Centrerad eller Höger.
 • Värdeindikatorer: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Värdeindikatorer:
   • Övre gräns: Inställningar för det övre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde över vilket det övre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget övre intervall att definieras.
   • Normal: Inställningar för det vanliga numeriska intervallvärdet. Detta intervall definieras som alla värden mellan de övre och nedre gränsvärdena. Om inget annat anges faller alla numeriska värden inom denna kategori.
   • Nedre gräns: Inställningar för det nedre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde under vilket det nedre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget nedre intervall att definieras.
 • Använd uttryckets total:
 • Markera alternativet för att använda uttryckets total. Klicka på för att öppna popup-fönstret.
 • Ackumulera uttryck:
 • Kryssa i denna ruta för att ackumulera uttryck. Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.

  • Popup-fönstret Ackumulering: Genom att välja ett av alternativen bestämmer man om värdena i arkobjektet ska ackumuleras eller ej.
   • Ackumulera: I ett ackumulerat diagram läggs varje y-värde till följande x-värdes y-värde.
   • Ingen ackumulering: Det valda diagramuttryckets y-värden ackumuleras inte.
   • Full ackumulering: Varje y-värde ackumulerar alla föregående y-värden för uttrycket. Fullständig ackumulering fungerar inte om spaljédiagrammet är aktiverat.
   • Ackumuleringssteg: Ange ett tal i rutan eller dra reglaget för att ange hur många y-värden i uttrycket som ska ackumuleras.
 • Format för attribututtryck:
  • Bakgrundsfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textformat: Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Sortera

Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

 • Primär sortering:
  • Y-värde: Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner.
  • Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
  • Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
  • Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
  • Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sekundär sortering: Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
  Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
  Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
  Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sortera efter Uttryck:

Egenskaper för rak tabell: Presentation

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Rak tabell.

Tillåt interaktiv sortering

Genom att avmarkera denna kryssruta gör man kommandot Sortera i objektmenyn inaktivt.

Maximalt antal

Ange ett tal eller dra i kontrollen för att ställa in det maximala radantalet. Rader som visar summor räknas inte, men summor beräknas på grundval av alla rader i tabellen.

Dölj rubrikrad

Om denna kryssruta är markerad visas tabellen utan rubrikrad (etikett).

Sorteringsindikatorer

Om denna kryssruta är markerad kommer en sorteringsindikator i form av en pil att visas i kolumnhuvudet, överst i den aktuella kolumnsorteringsordningen. Pilens riktning visar om kolumnen sorteras i stigande eller fallande ordning.

Urvalsindikatorer

Visar urvalsindikatorer i de tabellkolumner som innehåller valda fält.

Läge för total

Anger hur totaler ska visas i tabellen.

Tillåt flytta kolumn

Avmarkera denna kryssruta för att förhindra att kolumner flyttas.

Bakgrundsfärg

Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på Add image för att välja en bild. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Bild.

Popup-fönstret Bild

 • Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
 • Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
 • Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
 • Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.
 • Horisontell: Justering till Vänster, Centrerat eller Höger.
 • Vertikal: Justering som Övre, Centrerat eller Nedre.
 • Genomskinlighet: Ange graden av genomskinlighet genom att skriva ett värde eller dra i skjutreglaget. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Mer.../Mindre...

Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Allmänt

 • Format: Välj ett format i listrutan.
 • Ränder var: Ange hur glest (i antal rader) skuggade ränder ska visas. 0 innebär att inga ränder visas.
 • Cellramar: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Cellramar:
   • Vertikala kantlinjer på dimensionsceller: Om denna kryssruta avmarkeras avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt dimensionscellerna i den stil som används för tillfället.
   • Lodräta kantlinjer på uttrycksceller: Om markeringen i denna kryssruta tas bort avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt uttryckscellerna i den stil som används för tillfället.
   • Kantlinje ovanför: Om detta alternativ är markerat kommer radavståndet för dimensioner att inledas med samma horisontella kantlinjer som de nedanför. Dessutom kommer alla lodräta kantlinjer inom radavståndet att avlägsnas.
 • Dölj nollvärden: Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.
 • Visa inte saknade värden: Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.
 • Horisontell etikett: Kryssa i rutan för att visa en rak tabell som har transponerats 90 grader, så att etiketterna bildar en vänsterkolumn och varje tabellpost blir en datakolumn. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Vertikala etiketter: Visar kolumnetiketterna vertikalt.
 • Null-symbol: Symbolen som anges här används för att visa null-värden i tabellen.
 • Symbol saknas: Symbolen som anges här används för att visa saknade värden i tabellen.
 • Radbryt rubrik: Rubrikradens innehåll radbryts till två eller fler rader.
 • Radbryt celltext: Om denna kryssruta är markerad, kommer datacellernas innehåll att brytas upp i två eller flera rader.
 • Villkor för uträkning: Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

 • Teckensnitt: Ange ett teckensnitt genom att klicka på Font.
 • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.
 • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på för att ange ramens färg.
 • Kantbredd: Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.
 • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.
  Anteckning om information

  Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

  • Popup-fönstret Runda hörn: Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange även ett värde för Kvadratisk form
 • Bredd på rullningslist: Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på rullningslisten. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Egenskaper för rak tabell: Namnlist

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Rak tabell.

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper för Mer.../Mindre....

Ikoner i namnlist

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper för rak tabell: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com