Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mätardiagram - AJAX/Webview

Mätare används för att visa värdet av ett enstaka uttryck utan dimensioner.

Mätare: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Menykommandon
Kommando Detaljer
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Referensdiagram Detta alternativ anger en diagramreferens, som en fast ritpunkt i diagrammet med de aktuella urvalen. När du gör ytterligare val i dokumentet stannar referensritpunkten kvar i diagrammet och visas i bleka färger i bakgrunden. Diagramaxlar justeras så att de alltid inkluderar så mycket som möjligt av bakgrundsdatauppsättningen och den aktuella datauppsättningen. Den aktuella datauppsättningen ritas alltid över referensritytan. Delar av referensritytan kan döljas av ritade aktuella data. Referensritytor för diagram kan endast visas med vissa sorters diagram, som stapel-, linje-, kombinations-, radar-, x-y- och rutnätsdiagram, samt mätardiagram med nålar. Det går inte att ange referenser för diagram som innehåller hierarkiska eller cykliska grupper. Referensen går förlorad när dokumentet stängs eller data laddas. Högst 500 objekt kan inkluderas när du använder alternativet Ange referens.
Radera referens Detta menyval ersätter kommandot Ange referens när en referens har angivits. Om du väljer det raderas föregående referens och diagrammet återgår till det vanliga rityteläget.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Eraser i objektets namnlist (om den visas).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Skriv ut...

Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Printer i objektets namnlist (om den visas).

Skicka till Excel

Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Spreadsheet i objektets namnlist (om den visas).

Exportera...

Öppnar dialogen Spara som där man kan ange sökväg, filnamn och (tabell)filtyp för det exporterade datainnehållet.

Snabbval

Gör det möjligt att förvandla det aktuella diagrammet till en annan diagramtyp. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Fast forward i objektets namnlist (om den visas). Endast tillgänglig om Snabbval för diagram är aktiverat på fliken Namnlist i dialogen Egenskaper.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper mätare

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på Add. Välj ett uttryck i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

 • Aktivera: Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.
 • Villkor: Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Etikett:
  • Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text.
  • Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Uttryck: Visar det uttryck som för närvarande är valt.
 • Kommentar: Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion.
  • Fliken Talformat: Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:
   • Talformat: Välj ett talformat bland alternativen nedan.
   • Standard: Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
   • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
   • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
   • Fastställd till: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
   • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
   • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
   • Tid: Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
   • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
   • Intervall: Visar tid som tidsintervall, dvs format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).
   • Formatmönster: Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet. ISOStäller in formatet på ISO-standard. Gäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall. Sys ställer in formatet efter systeminställningarna.
   • Precision: Antal siffror som visas.
   • Decimaler: Antal decimaler som visas.
   • Decimalavgränsare: Anger symbolen för decimalavgränsare.
   • Tusentalsavgränsare: Anger symbolen för tusentalsavgränsare.
   • I procent: Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.
   • Granska: Förhandsvisning av ovan angivet talformat.

Aktiviteter

Välj aktiviteter i listrutan. Klicka på Add för att lägga till en aktivitet. Välj en aktivitet i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret Aktivitetsinställningar.

 • Popup-fönstret Aktivitetsinställningar: Välj en Typ och en Undertyp för aktiviteten i listrutorna:
  • Urval:
   • Välj i fält: Väljer de fält och värden som har angivits. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.
   • Välj uteslutna: Väljer de uteslutna värdena i det fält som har angetts.
   • Välj möjliga: Väljer de möjliga värdena i det fält som har angetts.
   • Växla mellan val: Växlar mellan det aktuella valet och det angivna fältvärdet och söksträngen. Under Söksträng kan du ange en sökningsmask. Till exempel (A|B), som väljer både A och B.
   • Framåt: Går ett steg framåt i listan över gjorda val.
   • Bakåt: Backar ett steg i listan över gjorda val.
   • Pareto-urval: Skapar ett pareto-urval baserat på ett uttryck och en procentsats i det fält som angetts. Denna typ av urval används för att välja de högsta bidragsfaktorerna i ett mått, vanligen med hjälp av en 80/20-regel. Om man till exempel vill hitta de kunder som bidrog till 80% av omsättningen, kan Kunder användas som fält, sum(Turnover) som uttryck och 80 som procentdel.
   • Lås fält: Låser valen i det fält som angetts.
   • Lås alla: Låser alla värden i alla fält.
   • Lås upp fält: Låser upp valen i det fält som angetts.
   • Lås upp alla: Låser upp alla värden i alla fält.
   • Lås upp och radera alla: Låser upp alla värden och raderar alla val i alla fält.
   • Radera i andra fält: Raderar alla relaterade fält utom det angivna.
   • Radera allt: Raderar alla val utom låsta.
   • Radera fält: Raderar ett specifikt fält.
  • Layout:
   • Aktivera objekt: Aktiverar det objekt som anges i fältet ObjektID. Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
   • Aktivera ark: Aktiverar det ark som anges i fältet ArkID.
   • Aktivera nästa ark: Öppnar nästa flik i dokumentet.
   • Aktivera föregående ark: Öppnar föregående ark i dokumentet.
   • Minimera objekt: Minimerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
   • Maximera objekt: Maximerar det objekt som anges i fältet ObjektID.
   • Återställ objekt: Återställer det objekt som anges i fältet ObjektID.
  • Bokmärke:
   • Använd bokmärke: Tillämpar det bokmärke som anges av Bokmärkes-ID. Om två bokmärken har samma ID, kommer dokumentbokmärket att användas. För att använda serverbokmärket måste man ange Server\bokmärkes-ID. 
   • Skapa bokmärke: Skapar ett bokmärke av det aktuella valet. Ange Bokmärkes-ID och Bokmärkesnamn. Välj Dolt för att skapa ett dolt bokmärke.
   • Ersätt bokmärke: Ersätter det bokmärke som angetts av Bokmärkes-ID med aktuellt val.
  • Skriv ut:
   • Skriv ut objekt: Skriver ut det objekt som anges i fältet Objekt-ID. Ange Skrivarnamn om objektet ska skickas till annan än standardskrivaren. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
   • Skriv ut ark: Skriver ut det ark som anges i fältet Ark-ID. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.) Funktionen kan inte användas i Ajax-klienten.
   • Skriv rapport: Skriver ut den rapport som anges av Rapport-ID. Ange Skrivarnamn om rapporten ska skickas till annan än standardskrivaren. Markera kryssrutan Visa skrivardialog om Windows skrivardialog ska visas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
  • Extern:
   • Vissa klienter stöder inte denna inställning!
    • Exportera: Exporterar en tabell som innehåller en viss uppsättning fält, men endast de poster som är tillämpbara enligt det gjorda valet exporteras. Klicka på knappen Inställning på sidan Aktiviteter för att öppna dialogen Exportinställningar. Detta är inte tillgängligt som dokument- eller arkutlösare.

     Anteckning om informationFunktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
    • Starta: Startar ett externt program. Följande inställningar kan konfigureras i dialogen Åtgärder:
     • Program: Klicka på Bläddra... för att hitta det program som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
     • Filnamn: Ange sökvägen till den fil som ska öppnas med det program som är angivet ovan. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
     • Parametrar: Ange parametrar för kommandoraden som programmet startas från. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
     • Arbetskatalog: Anger arbetskatalogen för programmet som ska startas. (Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger.)
     • Avsluta programmet när QlikView stängs: Tvingar programmet att stängas när QlikView stängs. Ej tillgänglig som dokument- eller arktrigger!
     • Anteckning om informationFunktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
    • Öppna URL: Du kan använda Öppna URL för att öppna en länk till ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna inställning öppnar länken i standardwebbläsaren. Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Om du använder Öppna URL ska du se till att ange dokumentnamnet i aktivitetssträngen med små bokstäver.
     När det går ska du använda Öppna QlikView-dokument istället för Öppna URL.

     Anteckning om informationAnvändning av Javascript i URL:er förebyggs som standard.

     Du kan tillåta Javascript i URL:er genom att ändra PreventJavascriptInObjectActions-parametern i custom.config-filen.

    • Öppna QlikView-dokument: Du kan använda Öppna QlikView-dokument för att öppna ett QlikView-dokument inuti ett annat QlikView-dokument (länkade dokument). Denna funktion kan inte användas som en dokument- eller arkutlösare. Mer information finns i Exempel på dokumentlänkning.

    • Kör makro: Ange sökväg och namn på det makro som ska köras. Man kan skriva in ett namn för vilket man senare skapar ett makro i dialogen Redigera makron eller en dynamisk formel.
    • Ange variabel: Anger ett värde till en variabel som angetts.
    • Visa information: Visar den associerade informationen, så som en textfil eller en bild för fältet som är angivet i Fält. Funktionen kan inte användas i AJAX-klienten.
    • Stäng detta dokument: Stänger aktuellt dokumentfönster.
    • Ladda data: Laddar om data i det aktuella dokumentet. Funktionen kan inte användas i både AJAX-klienten eller IE-pluginprogrammet.
    • Dynamisk uppdatering: Uppdaterar data dynamiskt i det aktuella dokumentet. Satsen för den dynamiska uppdateringen skrivs i fältet Sats.
     Dynamisk uppdatering är avsedd att användas av QlikView-administratörer som vill mata in begränsade mängder data i ett QlikView-dokument från en enda datakälla utan att ladda om dokumentet. Analyser kan sedan göras av flera klienter som är uppkopplade mot QlikView Server.

     Anteckning om informationDen laddade informationen lagras endast i RAM-minnet, så alla data som är tillagda eller uppdaterade med hjälp av dynamisk uppdatering förloras om dokumentet laddas på nytt.

     Grammatiken nedan beskriver möjliga satser och deras komponenter som kan användas med funktionen Dynamisk uppdatering:

     • statements ::= statement { “;” statement }
     • statement ::= insert_statement | update_statement | delete_statement | begin_transaction_statement | commit_transaction_statement
     • insert_statement ::= "INSERT" "INTO" ("*" | table_name) field_list "VALUES" value_list {"," value_list} ["KEY" ["AUTO" | (" (" field_list ")")] ["REPLACE" (["WITH" "ONE"] | "EACH") ]]{"," value_list}
     • update_statement ::= "UPDATE" ("*" | table_name) set_clause {"," | set_clause} "WHERE" condition ["AUTO" "INSERT"]
     • delete_statement ::= "DELETE" "FROM" ("*" | table_name] "WHERE" condition
     • begin_transaction_statement ::= "BEGIN" ("TRANSACTION" | "TRAN") [trans_name]
     • commit_transaction_statement ::= "COMMIT" ["TRANSACTION" | "TRAN"] [trans_name]
     • table_name ::= identifier | quoted_name
     • field_list ::= "(" field_name {"," field_name} ")"
     • value_list ::= "("value {"," value} ")"
     • set_clause ::= "SET" field_name "=" any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • field_name ::= identifier | quoted string
     • value ::= identifier | any_qlikview_number | quoted string
     • condition ::= any_valid_non_aggregated_qlikview_expression
     • identifier ::= any_qlikview_identifier
     • quoted_string ::= "[" [^]]+ "]"

     Exempel:  

     UPDATE AbcTable SET Discount = 123 WHERE AbcField=1

     Anteckning om information För att använda denna funktion måste dynamisk uppdatering vara tillåten både i dokumentet och på servern.

    Exempel på dokumentlänkning

    Du kan skapa dokumentlänkning med Öppna QlikView-dokument.

    Följande inställningar kan användas:

    • Överför status: om du vill överföra urvalen från det ursprungliga dokumentet till destinationsdokumentet. Destinationsdokumentet kommer först att rensas på urval.

    • Tillämpa urval ovanpå befintligt: om du vill behålla urvalen i destinationsdokumentet och använda urvalen från det ursprungliga dokumentet ovanpå dem.

     Anteckning om information Att använda Tillämpa urval ovanpå befintligt kan ge oväntade resultat om urvalen i de två dokumenten står i konflikt.

    • Öppna i samma fönster: om du vill öppna det nya dokumentet i samma webbläsarflik när du använder AJAX Zero Footprint-klienten.

     Anteckning om informationÅtgärden Öppna QlikView-dokument stöds inte för användare utanför domänen när QlikView Plug-in används.

    QlikView-dokument: Ändelsen på destinationsfilen måste inkluderas. Relativa sökvägar för att navigera från ett QlikView-dokument till ett annat stöds i alla klienter, så länge de länkade dokumenten lagras i samma mappstruktur (anslutning).

    Följande exempel visar hur du skriver filsökvägen till destinationsfilen:

    Exempel: Fil som finns i samma mappstruktur (samma anslutning).

    • Om destinationsfilen finns i samma mapp:
     DestinationDoc.qvw

    • Om destinationsfilen finns i en undermapp:
     SubFolder/DestinationDoc.qvw

    • Om destinationsfilen finns i en övre mapp:
     ../DestinationDoc.qvw

    • Om destinationsfilen finns i en övre och parallell mapp:
     ../ParallelFolder/DestinationDoc.qvw

    Exempel: Fil som finns i en annan mappstruktur (annan anslutning). Den relativa sökvägen mellan olika anslutningar stöds endast i Ajax-klienten.

    • Om destinationsfilen finns i en annan anslutning:
     ../DifferentMount/DestinationDoc.qvw

    Exempel: Använda anslutningssökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Konfiguration av sökvägen till anslutna mappar stöds endast i Ajax-klienten.

    • Om destinationsfilen finns i samma anslutna mapp:
     \Mount\DestinationDoc.qvw

    • Om destinationsfilen finns i en annan ansluten mapp:
     \DifferentMount\DestinationDoc.qvw

     Anteckning om informationDokumentlänkning med anslutna mappar fungerar inte med QlikView Plug-in.

    Exempel: Använda den absoluta sökvägen för att peka till ett QlikView-dokument. Användning av absoluta sökvägar för dokumentlänkning stöds i Ajax-klienten och i QlikView Desktop.

    • Absolut sökväg till den lokala rotmappen eller -anslutningen:
     C:\...\DestinationDoc.qvw

    • Absolut sökväg till nätverksresurs:
     \\SharedStorage\...\DestinationDoc.qvw

    QlikView-appar i Qlik Sense Cloud-hubben: du behöver AppId, inte sökvägen. Appar måste förberedas och uppdateras i QlikView Desktop. AppId finns i URL:en när appen är öppen i hubben.

    Exempel

    Om URL:en är https://qcs.us.qlikcloud.com/qv/opendoc.htm?document=1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg. Så är AppId 1cc71b323f172f93a8121ce1456cdg.

     

Visa titel

Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen titel ska visas. Titeln kan definieras som en dynamisk formel. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Mer.../Mindre...

Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar.

Egenskaper mätare: Presentation

Presentation

 • Utseende: Välj ett utseende i listrutan.

 • Mätare – min: Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Motsvarar mätarens bottenläge.

 • Mätare – max Anger högsta tillåtna värde för mätare. Motsvarar mätarens högsta läge.

 • Inställningar mätarsegment: I denna grupp anger man vilka segment mätare ska bestå av. Alla varianter utom LED måste bestå av minst ett segment. För cirkulära och linjära mätare utgör segmenten olikfärgade ytor i mätarens bakgrund. För trafikljus-mätare motsvarar varje segment en lampa. Välj ett av de segment som visas i listan för att ändra dess egenskaper. Välj ett segment i listrutan. För att lägga till ett segment klickar du på Add. Klicka på Caption color för att välja en färg. Klicka på Remove för att ta bort poster från listan. Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.

 • Anpassa segmentbredd automatiskt: Om denna kryssruta är markerad kommer segmentets gränser att beräknas automatiskt, baserat på mätarens Min- och Max-värden samt antalet definierade segment.

 • Logaritmisk skala: Om denna kryssruta är markerad blir visarskalan logaritmisk.

 • Relativa segmentgränser: Om detta alternativ är valt kan segmentgränserna anges som nummer mellan 0 och 1. De anger då en bråkdel av det totala intervallet mellan min- och max-värdena.

 • Visa segmentkonturer: Visar konturen kring mätarsegmenten.

 • Visa segmentgränser: Om denna kryssruta är markerad visas segmentsgränsernas konturer i cirkulära och linjära mätare.

 • Segment: Klicka på Add för att lägga till segment i mätaren.

  • Bakgrund: Här ställer man in diagrammets bakgrund. Följande alternativ finns:

  • Färg: Klicka på Caption color för att välja en färg.

  • Bild: Klicka på Add image för att byta bild.

 • Dynamisk bild: Ange en dynamisk formel för att visa en dynamisk bakgrundsbild som ändras med urvalet.

 • Genomskinlighet för bakgrund: Ange ett värde i rutan eller dra i kontrollen för att ange genomskinligheten för diagrammet.

Mer.../Mindre...

 • Allmänt: Fliken Allmänt, formaten Hastighetsmätare och Cirkelformad.

 • Visa indikator för mätaren: Visar värdet med en nålindikator.

 • Indikatorstil: Anger nålens format.

 • Fyll mätare till värde: Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

 • Visa skala för mätaren: Markera denna ruta för att visa en skala.

 • Antal huvudenheter: Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

 • Antal delenheter: Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

 • Visa etiketter för mätaren: Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

 • Etikettfrekvens: I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

 • Cylinderradie: Normalt ritas mätare som en heldragen cirkel eller cirkelsegment. Ju högre siffra man anger här, desto tjockare blir cylindern. Värdet som anger hur många procent som ska lämnas ofyllt måste vara mellan 0 och 99.

 • Vinkelbredd: Vinkeln i grader mellan Min- och Max-värdena i mätaren. Måste vara ett värde mellan 45 och 360.

 • Lutning: Vinkeln på mätarens mittvärde i förhållande till klockan. Värdet måste vara mellan 0 och 360. 0 anger mitten av mätarens högsta punkt (klockan 12).

 • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Fliken Allmänt, formatet Rak mätare:

  • Visa indikator för mätaren: Visar värdet med en nålindikator.

  • Indikatorstil: Anger nålens format.

  • Fyll mätare till värde: Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

  • Visa skala för mätaren: Markera denna ruta för att visa en skala.

  • Antal huvudenheter: Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

  • Antal delenheter: Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

  • Visa etiketter för mätaren: Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

  • Etikettfrekvens: I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

  • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Fliken Allmänt, formatet Trafikljus:

  • Endast ett trafikljus: Om alternativet är markerat visas endast ett ljus.

  • Indikatorstil: Anger hur området omkring ljusen ska se ut

  • Fyll mätare till värde: Visar värdet genom att fylla bakgrunden med de(n) angivna färgen(-erna) upp till det aktuella värdet. Återstående del av värdet upp till Max-värdet lämnas blankt.

  • Omvänd riktning: Om rutan markeras visas ljusen i omvänd ordning.

  • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Fliken Allmänt, formatet LED:

  • Siffror: Ange hur många siffror som ska visas.

  • Sifferfärg: Klicka på Caption color för att ange en färg.

  • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Fliken Allmänt, formatet Provrör:

  • Provrörsfärg: Klicka på Caption color för att ange en färg.

  • Visa skala för mätaren: Markera denna ruta för att visa en skala.

  • Antal huvudenheter: Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

  • Antal delenheter: Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

  • Visa etiketter för mätaren: Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

  • Etikettfrekvens: I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

  • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Fliken Allmänt, formatet Reflekterande rör:

  • Visa skala för mätaren: Markera denna ruta för att visa en skala.

  • Antal huvudenheter: Anger antalet huvudenheter på diagramskalan.

  • Antal delenheter: Anger antalet delenheter mellan varje huvudenhet på diagramskalan.

  • Visa etiketter för mätaren: Markera denna kryssruta om det ska finnas etiketter på skalan.

  • Etikettfrekvens: I redigeringsrutan anger man hur tätt etiketterna ska stå.

  • Popup-etiketter: Markera denna kryssruta om dimensionernas och uttryckens värden ska visas som en popup-bubbla när markören förs över datapunkter i diagrammet.

 • Format:

  • Format för diagramtitel: Klicka på Font color för att ange en teckensnittsfärg för diagrammets titel. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.

  • Skaletikett: Ange ett teckensnitt genom att klicka på Font.

  • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.

  • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.

  • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.

  • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Caption color för att ange ramens färg.

  • Kantbredd: Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.

  • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

  • Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

  • Popup-fönstret Runda hörn: Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras. Ange även ett värde för Kvadratisk form

 • Referenslinjer:
  • Referenslinjer: Lägg till en referenslinje genom att klicka på Add.
  • Visa etikett i diagram: Visar en etikett intill referenslinjen.
  • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  • X-axel: Välj detta alternativ om referenslinjen ska utgå från x-axeln.
  • Uttryck: Det värde varifrån referenslinjen ska utgå. Ange det uttryck du vill använda som startpunkt.
  • Linjetjocklek: Anger linjens tjocklek.
  • Linjetyp: Anger referenslinjens format.
  • Linjefärg: Anger referenslinjens färg.
  • Använd visningsvillkor: Referenslinjen visas eller döljs beroende på ett villkors-uttryck som evalueras varje gång diagrammet ska ritas. Referenslinjen döljs bara om uttrycket returnerar FALSE.
  • Villkor: Ange det villkorade uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Text:
  • Text i diagram: Klicka på Add för att lägga till text i diagrammet.
  • Text: Texten som har lagts till under Text i diagram visas här.
  • Lutningsvinkel: Ange en vinkel mellan 0 och 360 grader för texten. 0 är standardvärde.
  • Horisontell justering: Anger den horisontella justeringen.
  • Överst: Den text som är vald i listan tvingas till förgrunden när ett diagram ritas.
  • Textformat:
   • För att ange en bakgrundsfärg för texten klickar man på Caption color.
   • Klicka på Font color för att ange en teckenfärg. Klicka på Font för att ange ett teckensnitt.
  • Storlek Placering: Anger placering och storlek för texten på objektet.

Namnlist

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper för Ikon i namnlist i Mer…/Mindre….

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper mätare: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com