Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Pivottabell - AJAX/Webview

Pivottabellen är ett av de mest kraftfulla verktyg som finns för att analysera data. Med all sin funktionalitet är den ändå lätt att använda. I pivottabeller visas dimensioner och uttryck som rader och kolumner, till exempel i korstabeller. Data i pivottabeller kan grupperas. Pivottabeller kan visa delsummor.

Anteckning om information

Utvidgade kolumner i en pivottabell kommer att döljas efter en omladdning.

Pivottabell: Objektmeny

Objektmenyn kan öppnas i form av en kontextmeny genom att du högerklickar på ett arkobjekt eller klickar på ikonen Menu i objektets namnlist (om denna visas).

Kommandona i menyn varierar beroende på om man använder WebView inifrån QlikView eller om man öppnar dokumentet via en webbläsare. Menyn innehåller följande kommandon:

Pivottabell: Kommandon på Objekt-menyn
Kommando Detaljer
Egenskaper...

Öppnar dialogen Egenskaper för det aktiva arkobjektet.

Anteckningar

Ger användare möjlighet att skapa och dela anteckningar om det aktuella objektet.

Frikoppla Diagrammets titel får tillägget (Frikopplat) och diagrammet uppdateras inte längre med urval som görs i dokumentet (men urval kan fortfarande göras från diagrammet). Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är kopplat. Genom att skapa en kopia av ett diagram och frikoppla den kan du göra direkta jämförelser mellan kopian och originalet.
Koppla Kopplar ett frikopplat diagram. Diagrammet blir dynamiskt länkat till data. Kommandot är endast tillgängligt om diagrammet är frikopplat.
Visa alla på nästa nivå Visar nästa nivå för alla fältvärden i den kolumn eller rad man klickat på.
Dölj alla på nästa nivå Döljer nästa nivå för alla fältvärden i den kolumn eller rad man klickat på.
Dölj dimensionsrader Döljer alla dimensionsrader.
Dölj dimensionskolumner Döljer alla dimensionskolumner.
Radera alla val

Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Eraser i objektets namnlist (om den visas).

Kopiera

Kopierar markerade arkobjekt till Urklipp. Denna funktion kopierar endast arkobjekt, inte data eller bilder.

Kopiera cellvärdet till Urklipp

Kopierar det markerade cellvärdet till Urklipp.

Minimera

Minimerar objektet till en ikon. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Minimize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om minimering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Återställ

Återställer ett minimerat eller maximerat objekt till ursprunglig storlek och placering. Samma resultat uppnås om man dubbelklickar på en minimerad ikon för ett objekt eller på ikonen (Restore) i ett maximerat objekts namnlist (om den visas). Kommandot är endast tillgängligt för minimerade eller maximerade objekt.

Maximera

Förstorar objektet så att det fyller arket. Samma resultat uppnås om man klickar på ikonen Maximize i objektets namnlist (om den visas). Detta kommando finns endast tillgängligt om maximering är tillåtet i dialogen Egenskaper för objektet, på sidan Namnlist.

Ta bort

Avlägsnar det valda objektet från arket.

Egenskaper pivottabell (WebView)

Dialogen Egenskaper öppnas när du väljer Egenskaper i Objekt -menyn Om kommandot Egenskaper är inaktivt har du antagligen inte de rättigheter som krävs för att göra ändringar i egenskapsdialogen.

Dimensioner

Välj dimensioner i listrutan. För att lägga till en dimension klickar du på Add. Välj en dimension i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare inställningar.

Dimension

 • Villkor för aktivering: Om rutan markeras visas eller döljs dimensionen dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, genom att man klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Dimension: Visar den dimension som för närvarande är vald.
 • Etikett: Dimensionens etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Dölj Null-värden: Om denna kryssruta är markerad kommer det fält som har valts som Dimension inte att visas i diagrammet om dess värde är NULL.
 • Visa alla värden: Markera denna kryssruta för att visa diagrammets alla dimensionsfältvärden, även de logiskt uteslutna värdena.
 • Listruta: Om denna kryssruta är markerad för en fältkolumn kommer en ikon att visas till vänster i kolumnrubriken. Klicka på ikonen för att fälla ut en listbox där det valda fältets alla fältvärden visas. Nu kan man göra val och söka på samma sätt som om fältet vore en rad i en multibox.
 • Visa delsummor: Visar delsummor i arkobjektet.
 • Kolumnjustering: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Kolumnjustering:
   • Etikett: Anger justeringen för etiketten som Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (numeriska): Anger justeringen för den horisontella etiketten som Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (text): Anger justeringen för textdata som Vänster, Centrerad eller Höger.
 • Format för attribututtryck:
  • Bakgrundsfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textformat: Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.

Sortera

Anger sorteringsordningen för värdena som visas i arkobjektet. Vissa sorteringsalternativ förekommer inte för alla arkobjekt.
Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning. Med Tillstånd menas det logiska tillståndet (valt, valbart eller uteslutet).

 • Primär sortering: Y-värde: Anger om dimensionsvärdena ska sorteras efter y-axelns numeriska värde. Detta alternativ finns inte för beräknade dimensioner. Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sekundär sortering: Frekvens: Sorterar fältvärdena efter frekvens (antal förekomster i tabellen).
  Numeriskt värde: Sorterar fältvärdena efter deras numeriska värden.
  Text: Sorterar fältvärdena i alfabetisk ordning.
  Laddningsordning : Sorterar fältvärdena efter ursprunglig laddningsordning.
 • Sortera efter Uttryck: Sorterar fältvärdena enligt det angivna uttrycket. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Behåll valda överst: Aktivera inställningen om valda värden ska stanna kvar överst.

Uttryck

Välj uttryck i listrutan. För att lägga till ett uttryck klickar du på Add. Välj ett uttryck i listrutan. Ikonen Move flyttar posterna i listan. Ikonen Remove tar bort posterna från listan. Klicka på knappen Mer... för ytterligare information.

Uttryck

 • Aktivera: Denna kryssruta måste vara markerad för att uttrycket ska användas. Genom att avmarkera den gör man uttrycket vilande.
 • Villkor: Om rutan markeras visas eller döljs uttrycket dynamiskt, beroende på värdet hos ett angivet villkorsuttryck, när du klickar på knappen Function i redigeringsrutan nedan.
 • Etikett: Uttryckets etikett. Skriv in det namn som ska visas i diagrammet. Om fältet lämnas tomt ges etiketten automatiskt uttryckets text. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Uttryck: Visar det uttryck som för närvarande är valt.
 • Kommentar: Uttryckets skapare kan beskriva dess syfte och funktion. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Representation:
 • Välj en representation i listrutan. Beroende på vilken återgivning som har valts visas olika inställningar.

  • Text: Inga andra inställningar
  • Bild: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
   • Popup-fönstret Bildinställningar:
    • Sträck ut bild:Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.
     Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.
     Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.
     Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.
     Dölj text när bild saknas: Ingen text visas om QlikView inte kan tolka bildreferensen.
    • Mätare: Inställningar för de olika mätaralternativen:
     • Mätare – min: Anger lägsta tillåtna värde för mätaren. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
     • Mätare – max Anger högsta tillåtna värde för mätare. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
    • Fält för minidiagram: Välj det fält som uttrycket ska ritas för. Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
    • Popup-fönstret Inställningar för minidiagram: I popup-fönstret Inställningar för minidiagram finns flera inställningar du kan ändra.
    • Läge: Ställ in minidiagrammet som insprängt diagram, linjer, punkter, staplar eller morrhår.
    • Färg: Öppnar dialogen Färg där du kan ställa in plottningsfärg för minidiagrammet.
    • Färg för maxvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för maxvärdet.
    • Färg för minvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för minimivärdet.

     Anteckning om informationInställningen är endast tillgänglig när Läge är angivet som Insprängt diagram.
    • Färg för startvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för startvärdena.

     Anteckning om informationKommandot är inte tillgängligt för staplar och morrhår.
    • Färg för slutvärde: Aktivera denna inställning och klicka sedan på Caption color för att öppna dialogen Färg. Här kan du ange en färg för slutvärdena.

     Anteckning om informationKommandot är inte tillgängligt för staplar och morrhår.
    • Börja med 0: Fixerar den nedre delen av diagrammet till noll.

     Anteckning om informationEj tillgänglig för morrhår.
    • Delad skala på y-axeln: Tvingar alla celler i kolumnen att använda samma skala för y-axeln.
    • Länk: Inga andra inställningar.
 • Kolumnjustering: Klicka på för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret innehåller följande element:
   • Etikett: Anger justeringen för etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (numeriska): Anger justeringen för den horisontella etiketten till Vänster, Centrerad eller Höger.
   • Data (text): Anger justeringen för textdata som Vänster, Centrerad eller Höger.
 • Värdeindikatorer: Klicka på för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Värdeindikatorer:
   • Övre gräns: Inställningar för det övre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde över vilket det övre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget övre intervall att definieras.
   • Normal: Inställningar för det vanliga numeriska intervallvärdet. Detta intervall definieras som alla värden mellan de övre och nedre gränsvärdena. Om inget annat anges faller alla numeriska värden inom denna kategori.
   • Nedre gräns: Inställningar för det nedre numeriska intervallvärdet. Det numeriska värde under vilket det nedre numeriska intervallet ska börja förs in i redigeringsrutan. Om rutan lämnas tom, kommer inget nedre intervall att definieras.
 • Format för attribututtryck:
  • Bakgrundsfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar bakgrundsfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textfärg: Ange ett attribututtryck som beräknar textfärgen för dimensionscellen. Det uttryck som används bör resultera i en giltig färgåtergivning (ett tal som motsvarar de röda, gröna och blå färgkomponenterna enligt Visual Basics definition). Någon av de speciella färgfunktionerna för diagram kan användas för detta ändamål. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgåtergivning används svart.
  • Textformat: Ange ett attribututtryck för beräkning av textens teckensnitt i varje dimensionscells tabellcell. Det uttryck som används för textformatet måste resultera i en sträng som består av ett "<B>" för fetstil, "<I>" för kursiv och "<U>" för understruken text.
   • Fliken Talformat: Varje fält har ett standardtalformat som kan ställas in på sidan Dokumentegenskaper: Talsida. Du kan emellertid välja att ha ett separat talformat för ett enskilt arkobjekt. Denna egenskapsdialog gäller det aktiva objektet och innehåller följande kontroller för formateringsvärden:
    • Talformat: Välj ett talformat bland alternativen nedan.
    • Standard: Både tal och text. Tal visas i sitt ursprungliga format.
    • Tal: Visar numeriska värden med det antal siffror som är angivet i fältet Precision.
    • Heltal: Visar numeriska värden som heltal.
    • Fastställd till: Visar numeriska värden med det antal decimaler som är angivet i fältet Decimaler.
    • Valuta: Visar värden i det format som är angivet i fältet Formatmönster. Standardformatet är valutaformatet för Windows.
    • Datum: Visar värden som kan tolkas som datum i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
    • Tid: Visar värden som kan tolkas som tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
    • Tidsmarkör: Visar värden som kan tolkas som datum + tid i det format som är angivet i fältet Formatmönster.
    • Intervall: Visar tid som tidsintervall, dvs format = mm visar värdet som antal minuter sedan kalenderns början (1899:12:30:24:00).
    • Formatmönster: Ställer in formatkoden som ytterligare preciserar presentationsformatet för fältet. ISOStäller in formatet på ISO-standard. Gäller endast för Datum, Tid, Tidsmarkör och Intervall. Sys ställer in formatet efter systeminställningarna.
    • Precision: Antal siffror som visas.
    • Decimaler: Antal decimaler som visas.
    • Decimalavgränsare: Anger symbolen för decimalavgränsare.
    • Tusentalsavgränsare: Anger symbolen för tusentalsavgränsare.
    • I procent: Visar formatering i procent i stället för absoluta tal. Inställningen kan bara tillämpas om Tal, Heltal eller Fastställd till är valt.
    • Granska: Förhandsvisning av ovan angivet talformat.
  • Mer…/Mindre…: Klicka på knappen för att expandera eller dölja underdialogerna som innehåller ytterligare flikar. Beroende på om fältet Dimensioner eller fältet Uttryck är aktivt visas olika flikar.

Egenskaper pivottabell: Presentation

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Pivottabell.

Indrag

Om kryssrutan är markerad visas pivottabellens vänstra (kolumn-) dimensioner med indrag. Detta innebär att dimensionsvärdena ersätter etiketten "Total" och att presentationen kan göras mer kompakt med endast små indrag mellan dimensionerna.

Använd endast etikett på första dimensionen

Denna inställning är bara användbar när pivottabellen har indrag. När denna kryssruta är markerad fyller den första dimensionens etikett hela etikettraden. Dimensionsetiketterna för de följande dimensionerna visas inte alls.

Alltid helt utfälld

Om denna kryssruta är markerad visar alla dimensioner alltid följande nivå. Dessutom inaktiveras visa/dölj-funktionen.

Visa inte expansionsikoner i utskrift

Markera denna kryssruta om "+"- och "-"-ikonerna för visa- och dölj-funktionen inte ska visas när pivottabellen skrivs ut.

Urvalsindikatorer

Visar urvalsindikatorer i de tabellkolumner som innehåller valda fält.

Komplettera med saknade värden

Om denna kryssruta är markerad kommer alla celler i korstabeller som motsvarar kombinationer av dimensioner som saknas att mappas till ett reguljärt null-värde. Detta gör det möjligt att använda uttryck för att testa null, attribututtryck och formatstilar som ska tillämpas.

Läge för total

Anger hur totaler ska visas i pivottabellen.

Tillåt flytta kolumn och pivotering

Avmarkera denna kryssruta för att förhindra pivotering via drag-och-släpp-metoden.

Bakgrundsfärg

Anger en bakgrundsfärg. Färgen kan vara enfärgad eller tonad. Klicka på Caption color för att välja en färg.

Bakgrundsbild

Lägger en bild som bakgrund. Klicka på Add image för att välja en bild. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Bild.

Popup-fönstret Bild

Sträck inte ut: Visar bilden utan att sträcka ut den. Detta kan medföra att vissa delar av bilden inte visas eller att endast en del av objektet fylls.Fyll: Bilden sträcks ut så att hela objektet fylls. Ingen hänsyn tas till bildförhållandet.Behåll bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet utan att bildförhållandet ändras.Fyll med bibehållet bildförhållande: Bilden sträcks ut så att den fyller så stor del som möjligt av objektet på båda håll utan att bildförhållandet ändras.Horisontell: Justering till Vänster, Centrerat eller Höger.Vertikal: Justering som Övre, Centrerat eller Nedre.Genomskinlighet: Ange graden av genomskinlighet genom att skriva ett värde eller dra i skjutreglaget. 100% innebär att bakgrunden är helt genomskinlig.

Mer.../Mindre...

I det här delavsnittet beskrivs egenskapen Mer…/Mindre…, som innehåller egenskapen Allmänt.

Allmänt

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna i Allmänt.

 • Format: Välj ett format i listrutan.
 • Cellramar: Klicka på Engine för att öppna popup-fönstret.
  • Popup-fönstret Cellramar:
   • Vertikala kantlinjer på dimensionsceller: Om denna kryssruta avmarkeras avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt dimensionscellerna i den stil som används för tillfället.

   • Kantlinje ovanför: Om detta alternativ är markerat kommer radavståndet för dimensioner att inledas med samma horisontella kantlinjer som de nedanför. Dessutom kommer alla lodräta kantlinjer inom radavståndet att avlägsnas.
   • Lodräta kantlinjer på uttrycksceller: Om markeringen i denna kryssruta tas bort avlägsnas alla lodräta kantlinjer runt uttryckscellerna i den stil som används för tillfället.
 • Dölj nollvärden: Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som returnerar noll eller null för alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt.
 • Visa inte saknade värden: Om denna kryssruta är markerad, kommer alla kombinationer av de dimensionsfält som associeras endast med nullvärden i alla fält i alla uttryck att utelämnas i uträkningen. Alternativet är förvalt. I vissa fall kan det vara lämpligt att slå av funktionen, t.ex. om man vill räkna nullvärden i ett diagram.
 • Urvalsindikatorer: Visar urvalsindikatorer i de tabellkolumner som innehåller valda fält.
 • Vertikala etiketter: Visar kolumnetiketterna vertikalt.
 • Null-symbol: Symbolen som anges här används för att visa null-värden i tabellen.
 • Symbol saknas: Symbolen som anges här används för att visa saknade värden i tabellen.
 • Radbryt rubrik: Rubrikradens innehåll radbryts till två eller fler rader.
 • Radbryt celltext: Datacellernas innehåll radbryts till två eller fler rader.
 • Villkor för uträkning: Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska räknas ut. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Format

 • Teckensnitt: Ange ett teckensnitt genom att klicka på Font.
 • Teckensnitt på namnlist: Klicka på Font för att ange ett teckensnitt för namnlisten.
 • Aktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den aktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Inaktiv namnlist: För att ange en bakgrundsfärg för den inaktiva namnlisten klickar man på Caption color. För att ange en teckenfärg klickar man på Font color.
 • Använd ram: Markera denna kryssruta om arkobjektet ska omges av en ram. Klicka på Caption color för att ange ramens färg.
 • Kantbredd: Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på kanten. Bredden anges i pixlar.
 • Runda hörn: Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret Rundade hörn.

  Anteckning om information

  Alternativet Runda hörn är bara tillgängligt om du har valt Avancerad Layoutnivå i Dokumentegenskaper: Allmänt.

  • Popup-fönstret Runda hörn:
   • Välj Fast eller Relativ för hörnens rundhet och välj de hörn som ska justeras.
   • Ange ett värde för Kvadratisk form.
 • Bredd på rullningslist: Ange ett värde eller dra kontrollen för att ställa in bredden på rullningslisten. Kontrollen påverkar både bredden och den relativa storleken på rullningslistens symboler.

Egenskaper pivottabell: Namnlist

I det här delavsnittet beskrivs egenskaperna för Pivottabell.

 • Etikett: Här kan du ange en titel som ska visas i arkobjektets namnlist. Om ingen Etikett anges, används fältets namn under förutsättning att Visa namnlist är valt.

 • Värdet kan definieras som dynamisk formel.

  Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.

 • Visa namnlist: Om detta alternativ är markerat kommer en namnlist att visas överst i arkobjektet. Listboxar och andra "box-objekt" kommer att ha alternativet förvalt, men knappar, textobjekt och linje/pil-objekt inte får någon namnlist till att börja med.

 • Justering av namnlist: Kan vara Vänster, Centrerat eller Höger.

 • Namnlist i flera rader (radbrytning): Om detta alternativ är markerat kommer texten att brytas på två eller fler rader.

 • Antal rader: Om flera rader är tillåtna för namnlisten anger du antal rader i fältet eller drar kontrollen till önskat värde.

 • Justering av namnlist: Kan vara Övre, Centrerat eller Nedre.

 

Mer.../Mindre...

Mer…/Mindre… har en egenskap, Ikoner i namnlist.

Egenskaper för Ikon i namnlist

I det här delavsnittet beskrivs egenskaper i Ikoner i namnlist.

 • Meny: Öppnar en objektmeny.
 • Radera: Upphäver alla aktuella val i det aktiva arkobjektet.
 • Skriv ut: Öppnar de valda arkobjekten i tabellformat i ett annat webbläsarfönster. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera data: Kopierar alla fältvärden i arkobjektet. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Kopiera bild till Urklipp: Kopierar arkobjektet till Urklipp i form av en bild. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Skicka till Excel: Exporterar möjliga (inklusive valda) värden till Microsoft Excel, som startar automatiskt om det inte redan körs. Värdena visas som en kolumn på ett nytt Excel-ark. Microsoft Excel 2007 eller senare krävs för denna funktion. Vissa klienter stöder inte denna inställning!
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en minimeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan minimeras. Detta gör det även möjligt att minimera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten.
 • Automatisk minimering: Alternativet blir tillgängligt när Tillåt minimering är markerat. När Automatisk minimering är markerat för flera arkobjekt på samma ark kommer alla utom ett att minimeras automatiskt vid ett tillfälle. Detta är t ex användbart för att visa flera diagram i samma område på arket.
 • Tillåt minimering: Om detta alternativ är markerat kommer en maximeringsikon att visas i objektets namnlist under förutsättning att objektet kan maximeras. Detta gör det även möjligt att maximera objektet genom att dubbelklicka på namnlisten. Om både Tillåt minimering och Tillåt maximering är markerade kommer ett dubbelklick att minimera objektet.
 • Hjälptext: Här kan man skriva in en hjälptext som ska visas i ett popup-fönster. Detta alternativ är inte tillgängligt på dokumentnivå. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
  Exempelvis kan du lägga till en beskrivning av arkobjektet. En hjälpikon visas nu i objektets namnlist. När muspekaren befinner sig över ikonen visas texten i ett popup-fönster.
 • Snabbval: Här kan du aktivera snabbval för snabb växling mellan diagramtyper. Alternativet är inte tillgängligt för alla objekt. Klicka på Settings för att öppna popup-fönstret.
 • Popup-fönstret Snabbvalsinställningar: Markera diagramtyperna som ska bli föremål för snabbvalsändring.

Egenskaper pivottabell: Alternativ

Alternativ

Vissa alternativ är inte tillgängliga för alla objekt.

 • Spärrad: Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.
 • Tillåt flytta/ändra storlek: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att flytta eller ändra storlek på arkobjektet.
 • Tillåt kopiera/klona: Om detta alternativ är avmarkerat går det inte att kopiera arkobjektet. Inställningen hanteras inte av alla klienter.
 • Anpassa objektets storlek efter data: Ramarna runt tabellobjekt i QlikView brukar förminskas när tabellen blir mindre än det tilldelade utrymmet på grund av de val användaren gör. Genom att kryssa ur denna ruta kommer denna automatiska storleksanpassning att inaktiveras. Eventuell överbliven yta kommer då att lämnas tom.
 • Tillåt att info visas i namnlist: När info-funktionen används visas en info-ikon i namnlisten när ett fältvärde har information associerad till sig. Avmarkera alternativet om info-ikonen inte ska visas i namnlisten. Alternativet visas endast för listboxar, statistikboxar, multiboxar och indataboxar.
 • Bevara rullningslistens läge: När kryssrutan och motsvarande kryssruta i dialogen Användaregenskaper: Objekt är markerade kommer QlikView att bevara den vertikala rullningslistens läge när ett val görs i tabellobjekt.
 • Använd visningsvillkor: Arkobjektet visas eller döljs beroende på om det motsvarar det villkor som ständigt utvärderas beroende på exempelvis de val som görs. Arkobjektet döljs endast om villkoret returnerar värdet false. Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på Function för att öppna dialogen Redigera uttryck.
 • Normal: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för objektet.
 • Minimerad: Ange objektets placering genom att ange Vänster och Övre marginal samt Bredd och Höjd för det minimerade objektet.
 • Mer…/Mindre…: Följande alternativ finns:
  • Ägare: Användarens domän- och användar-ID
  • Dela objekt: Gör det möjligt att dela objekt med andra användare. Om du aktiverar detta val aktiveras inställningarna nedan.
  • Dela med: Visa antingen Dela med alla eller Dela enligt användarnamn.
  • Användare (domän\användar-ID): Om Dela enligt användarnamn är valt visas en lista över tillagda användare.

   Lägg till användare genom att klicka på Add, markera raden för att låsa upp den och redigera användarinformationen. Ta bort användare genom att klicka på Remove efter de användare som ska tas bort.

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com