Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie użytkowników do Qlik Sense

Osoba, która tworzy dzierżawę, jest właścicielem konta usługi. Jeśli jesteś właścicielem konta usługi, jesteś także pierwszym administratorem dzierżawy i jedynym użytkownikiem, który ma do niej dostęp. Więcej użytkowników możesz dodać, konfigurując dostawcę tożsamości (IdP) lub wysyłając indywidualne zaproszenia e-mail.

Uwaga: Możesz dodawać użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości lub wysyłając zaproszenia pocztą e-mail, ale nie oboma sposobami jednocześnie. Jednak po przejściu z opcji zapraszania użytkowników do używania konfiguracji dostawcy tożsamości opcja zaproszenia będzie wyświetlana do momentu aktywacji dostawcy tożsamości.

Dodawanie użytkowników za pośrednictwem dostawcy tożsamości

Jeśli masz dostawcę tożsamości (IdP), możesz utworzyć konfigurację IdP w sekcji Dostawca tożsamości konsoli Management Console.

Informacje o konfigurowaniu dostawców tożsamości zawarto w temacie Dostawcy tożsamości.

Dodawanie użytkowników przy użyciu zaproszeń e-mail

Aby wysłać zaproszenie, musisz być administratorem dzierżawy. Możesz zaprosić użytkowników do przyłączenia się do dzierżawy, wysyłając zaproszenia e-mail z sekcji Użytkownicy w konsoli Management Console lub ze swojego Menu profilu użytkownika. W oknie zaproszenia można wpisać adresy e-mail użytkowników oddzielone przecinkiem lub spacją. Gdy użytkownik otrzyma zaproszenie e-mail, może dołączyć do dzierżawy, klikając łącze w wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail, którą otrzymuje zaproszony użytkownik, zawiera łącze, które jest ważne przez ograniczony czas. Gdy użytkownik kliknie łącze, zostanie przekierowany na stronę rejestracji.

Zaproszenie ma status oczekującego, a data wygaśnięcia jest wyświetlana w tabeli na stronie Użytkownicy w konsoli Management Console. Po zarejestrowaniu się użytkownika status zostaje zmieniony na aktywny. W razie potrzeby możesz ponownie wysłać lub usunąć zaproszenie. Jeśli usuniesz zaproszenie, użytkownik nie będzie mógł się zarejestrować, nawet jeśli łącze nie wygaśnie.

User table with pending user

Dodawanie użytkownika

Wykonaj następujące czynności:

 1. W konsoli Management Console przejdź do sekcji Użytkownicy i kliknij przycisk Zaproś.
 2. Wprowadź adresy e-mail użytkowników, których chcesz zaprosić, i kliknij przycisk Zaproś.

  Uwaga:

  Zaproszenie można usunąć z poziomu konsoli Management Console.

 3. Zaproszeni użytkownicy są wymienieni w sekcji użytkowników w konsoli Management Console.

Zarządzanie użytkownikami w Management Console

Gdy użytkownicy zostaną dodani do dzierżawy, są umieszczani na liście w sekcji Użytkownicy w konsoli Management Console. Każdy użytkownik ma status zależny od tego, czy jest w pełni zarejestrowanym użytkownikiem, użytkownikiem zaproszonym, ale jeszcze niezarejestrowanym, czy też użytkownikiem, który został usunięty.

Statusy użytkownika
Status Opis Status można zmienić na
Aktywny Użytkownik jest w pełni zarejestrowany i może korzystać zgodnie z przydziałem. Zob. Przypisywanie przydziałów użytkownikom. Wyłączony
Oczekujący Użytkownik jest zaproszony, ale jeszcze niezarejestrowany. Aktywny
Wyłączony

Przydział użytkownika zostaje usunięty, a użytkownik nie może uzyskać dostępu do swojego konta ani korzystać z produktu.

Wszystkie alarmy, których właścicielem jest ten użytkownik, również zostaną wyłączone.

Aktywny

Sekcja Użytkownicy zawiera wszystkich użytkowników, którzy zalogowali się do dzierżawy. Jeśli użytkownik ma określoną rolę, jest ona wyświetlana w polu ról. Opcja wyszukiwania działa w odniesieniu do pól: Nazwa, Identyfikator użytkownika, Podmiot IdP oraz Adres e-mail. Pola Podmiot IdP można użyć do odróżnienia jednego użytkownika od drugiego, jeśli nazwy są identyczne, a pole adresu e-mail nie jest widoczne.

W przypadku każdego użytkownika w tabeli dostępny jest przycisk (po prawej stronie) pozwalający przypisać i usunąć role użytkowników oraz aktywować, dezaktywować i usuwać użytkowników.

Usuwanie użytkownika z dzierżawy

Możesz usunąć aktywnych lub oczekujących użytkowników z sekcji Użytkownicy konsoli Management Console. Usunięcie aktywnego użytkownika zwalnia miejsce przydziału, które można przypisać innemu użytkownikowi. Usunięcie oczekującego użytkownika powoduje usunięcie rekordu danego użytkownika z systemu i nie będzie on mógł się zarejestrować za pośrednictwem zaproszenia e-mail. Usunąć można tylko jednego użytkownika naraz

Usuwanie użytkownika

Wykonaj następujące czynności:

 1. W funkcji Management Console otwórz sekcję Użytkownicy.

 2. W wierszu użytkownika, który ma zostać usunięty, kliknij przycisk ... po prawej stronie.

 3. Wybierz Usuń użytkownika, aby usunąć istniejącego użytkownika, lub Usuń zaproszenie, aby usunąć zaproszoną osobę.

  Zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia.

Uwaga: Nie możesz usunąć siebie jako użytkownika.

Co się stanie po usunięciu użytkownika

Usunięcie użytkownika ma kilka konsekwencji wykraczających poza zwykłe usunięcie jego wpisu z sekcji użytkowników konsoli Management Console. Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje o tym, co się dzieje z informacjami o użytkowniku, danymi i informacjami o koncie, gdy użytkownik zostanie usunięty.

Co się dzieje z informacjami o usuniętych użytkownikach

Usunięcie zarejestrowanego użytkownika dzierżawy powoduje usunięcie wszystkich danych osobowych. W funkcji Management Console, w sekcji Użytkownicy, kolumna Status pokazuje wartość Aktywny lub Wyłączony dla zarejestrowanego użytkownika. Jeśli użytkownik zostanie usunięty po zalogowaniu się do dzierżawy, sesja użytkownika zostanie unieważniona.

Co się dzieje z usuniętym użytkownikiem objętym usługami dostawcy tożsamości

W przypadku korzystania z własnego dostawcy tożsamości unieważnienie sesji użytkownika nie uniemożliwia ponownego zalogowania się usuniętego użytkownika. Jeśli spróbuje to zrobić, zostanie utworzony nowy rekord użytkownika dzierżawy. Aby uniemożliwić użytkownikowi zalogowanie się, należy go najpierw usunąć z dostawcy tożsamości. Jeśli masz skonfigurowanego własnego dostawcę tożsamości, możesz samodzielnie usunąć użytkownika.

Co się dzieje z kontem Qlik usuniętego użytkownika

Użytkownicy z Qlik Account nie mogą się logować po usunięciu z dzierżawy bez ponownego zaproszenia. Usunięcie użytkownika z dzierżawy nie powoduje usunięcia użytkownika z Qlik Account.

Co dzieje się z danymi pozbawionymi właściciela

Po usunięciu użytkownika jego przestrzenie i aplikacje nie mają już właściciela. Zawartość skojarzona z użytkownikiem nie jest usuwana. Administrator dzierżawy może przypisać nowych właścicieli do przestrzeni, które wcześniej należały do usuniętego użytkownika. W sekcji Przestrzenie funkcji Management Console jest przycisk do zmiany właścicieli.

 • Użytkownik nie jest już dostępny w dzierżawie.
 • Klucze API usuniętego użytkownika są unieważniane.
 • Przydział użytkownika zostaje uwolniony do ponownego przyznania.
 • Przestrzenie wymagają teraz ponownego przypisania właściciela.
 • Aplikacje nie mają już właściciela.
 • Dzienniki audytu funkcji Management Console zawierają szczegóły zdarzenia usunięcia użytkownika.
 • Powiadomienia są usuwane.
 • Alarmy należące do użytkownika są usuwane.