Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda parallella tillstånd för jämförande analys

Om du vill göra jämförande analys kan du använda parallella tillstånd i Qlik Sense. Med parallella tillstånd kan du göra olika urval på samma dimension och jämföra urvalen i en enda visualisering eller i två eller flera visualiseringar sida vid sida.

Du kan använda parallella tillstånd i visualiseringar på två olika sätt:

 • Tillämpa ett tillstånd på visualiseringen. Detta kopplar urvalet i visualiseringen till urvalet i tillståndet.
 • Använda tillstånd i ett måtts set-uttryck. Detta är användbart för att jämföra mätvärden från olika tillstånd.

Skapa parallella tillstånd

Du kan skapa ett nytt parallellt tillstånd under Parallella tillstånd i Originalobjekt:

 1. Välj Skapa ny.
 2. Ange ett namn för det nya tillståndet. Det finns några namnbegränsningar:

  • Använd inte $, 0 eller 1 som tillståndsnamn.
  • Använd inte ett tillståndsnamn som börjar med $ eller $_ följt av en siffra, till exempel $3.
  • Använd inte ett tillståndsnamn som redan används som bokmärkesnamn.

Du har nu skapat ett nytt parallellt tillstånd som du kan använda för att göra jämförande analys. Vanligtvis skulle du nu skapa ytterligare ett nytt tillstånd så att du kan jämföra de två tillstånden.

Tillämpa parallella tillstånd på ark och visualiseringar

Du kan tillämpa ett tillstånd på en visualisering eller ett ark. Om du tillämpar ett tillstånd på ett ark ärver alla visualiseringar på arket tillståndet om du inte tillämpar ett annat tillstånd på en specifik visualisering. När du tillämpar ett tillstånd på en visualisering speglar den urvalen som gjorts i tillståndet. Alla urval du gör kommer att tillämpas på tillståndet och speglas i andra visualiseringar som har samma tillstånd tillämpat.

Det enklaste sättet att tillämpa ett parallellt tillstånd är att släppa det på ett ark eller en visualisering och sedan välja Använd tillstånd.

Du kan även tillämpa ett parallellt tillstånd med Tillstånd-inställningen i egenskapspanelen:

 • För ark finns inställningen under Parallella tillstånd.
 • För visualiseringar finns inställningen under Utseende > Parallella tillstånd.

Du kan välja:

 • Alla parallella tillstånd som finns definierade i Originalobjekt.
 • <inherited>, då tillståndet som är definierat för arket används.
 • <default state>, som representerar tillståndet när inget tillstånd är tillämpat.

Använda parallella tillstånd i visualiseringar

Förutom att tillämpa tillstånd på visualiseringar kan du även använda parallella tillstånd i set-uttrycket för ett mått. Detta är användbart när du vill jämföra mätvärden för olika dimensionsurval sida vid sida.

Du kan ställa in det parallella tillståndet som en identifierare i set-uttrycket. Om du vill använda måttet Sum(Sales) i din visualisering, till exempel ett stapeldiagram, med ett tillstånd som heter Grupp 1 använder du följande uttryck som mått:

Sum({Group1}Sales)

För att jämföra med ett annat tillstånd som heter Grupp 2 kan du skapa ett annat mått med uttrycket Sum({Group2}Sales).

Stapeldiagrammet visar nu försäljning för urvalet i Grupp 1 sida vid sida med försäljningen för Grupp 2.

Mer information om set-uttryck finns i Set-analys.

Få information om urvalet i ett parallellt tillstånd

Du kan se urvalen i olika tillstånd i urvalsraden.

Mer information finns i Utforska med urval.

Du kan även vilja ha möjlighet att använda information om vilka och hur många urval som görs i ett parallellt tillstånd i visualiseringars etiketter eller visualiseringar. Du kan använda följande diagramfunktioner med state_name-parametern för att returnera urval associerade med det angivna tillståndsnamnet:

Expandera variabler i parallella tillstånd

Du kan ange vilket tillstånd som ska användas när en variabel expanderas. Ändringar som görs i ett specifikt tillstånd påverkar inte variabelvärden som expanderas i ett annat tillstånd. Om du inte anger något tillstånd expanderas variabeln i standardtillståndet.

Exempel:  

Följande gäller om du har ett tillstånd med namnet MyState och en variabel med namnet vMyVar:

 • $(vMyVar) expanderar variabeln i standardtillståndet.
 • $({MyState} vMyVar) expanderar variabeln i tillståndet MyState.

Begränsningar

Det går inte att lägga till visualiseringar till originalobjekt om du har ställt in visualiseringens tillstånd till något annat värde än <inherited>.

Exempel på jämförande analys

I det här exemplet vill vi kunna jämföra produktlinjers försäljningssiffror för olika urval av försäljningsregioner. Vi vill välja regionerna vi jämför dynamiskt, antingen som enskilda regioner eller en kombination av regioner.

Datauppsättning och app

Om du vill följa det här exemplet behöver du hämta Qlik Sense Introduktionskurs – Bygga en app för att få datauppsättningen. Om du har slutfört introduktionskursen kan du använda appen du skapat. Annars måste du skapa en app, lägga till alla de sex datafilerna i mappen Tutorials source, och koppla dem med hjälp av automatiska rekommendationer i datahanteraren.

Skapa parallella tillstånd

För det här exemplet behöver vi två parallella tillstånd. I Originalobjekt > Parallella tillstånd:

 1. Skapa ett nytt tillstånd som heter Grupp 1.
 2. Skapa ett nytt tillstånd som heter Grupp 2.

Du har nu skapat de två parallella tillstånd vi behöver i det här exemplet.

Skapa filterrutor för urval

 1. Lägg till en filterruta med fältet Region.
 2. Redigera filterrutans etikett så att det står =StateName(). Detta är för att det ska bli lättare att skilja på dem, eftersom tillståndet inte indikeras i filterrutan. Funktionen StateName() returnerar tillståndet som är tillämpat på funktionen.
 3. Släpp Grupp 1 på filterrutan och välj Använd tillstånd.
 4. Lägg till en annan filterruta med fältet Region.
 5. Redigera den andra filterrutans etikett så att det står =StateName().
 6. Släpp Grupp 2 på den andra filterrutan och välj Använd tillstånd.

Du har nu skapat de två filterrutorna som används för att kontrollera urvalen för var och en av de två tillstånden. När du gör ett urval i filterrutan för Grupp 1 tillämpas samma urval på tillståndet Grupp 1, vilket speglas i alla visualiseringar som är kopplade till det tillståndet.

Skapa ett stapeldiagram för analys

 1. Skapa ett originalobjektsmått med namnet Grupp1Försäljning.

  Ställ in Expression till Sum({[Group 1]}[Sales]).

  Det här uttrycket summerar försäljningen för alla urval i tillståndet Grupp 1.

  Ställ in Label expression till 'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',' ,9,'Group 1').

  Vi använder ett etikettuttryck för att kunna visa det nuvarande urvalet för tillståndet som en etikett i diagrammet, istället för standardetiketten.

 2. Skapa ett annat originalobjektsmått med namnet Grupp2Försäljning.

  Ställ in Expression till Sum({[Group 2]}[Sales]).

  Ställ in Label expression till 'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',' ,9,'Group 2').

 3. Lägg till ett stapeldiagram i arket.
 4. Ställ in fältet Produktlinje som dimension.
 5. Lägg till måtten Grupp1Försäljning och Grupp2Försäljning.

Du har nu skapat ett stapeldiagram som visar försäljningen utifrån produktlinje för de två regiongrupperna som valts i filterrutan. När du gör ett nytt urval i en av filterrutorna ändras motsvarande mätvärde i enlighet med det nya urvalet.

Upptäckt

Du kan göra nya urval i Grupp 1 och Grupp 2 och se resultaten för de valda kombinationerna av regioner i stapeldiagrammet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!