Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ändra utseende på en visualisering

I Utseende-delavsnittet av egenskapspanelen finns det flera alternativ för att ställa in och ändra på utseendet på en visualisering.

Flera av inställningarna har Auto-alternativ för en optimal presentation av visualiseringen som tar med i beräkningen hur många dimensioner och mått samt vilken typ av data som används. Normalt sett behöver du inte ändra på de här alternativen om du inte har särskilda skäl, som till exempel när utrymmet är mycket begränsat.

Utseendet kan påverkas av sorteringen av dimensioner och mått. Mer information finns i: Ändra sorteringsordning för en visualisering.

Allmänt

Visa rubriker: Standardinställningen är i alla visualiseringar utom filterrutor samt text- och bildvisualiseringar. Filterrutor har namnet på varje dimension och i de flesta fall behöver de ingen ytterligare rubrik. Text- och bildvisualiseringarna innehåller ett redigeringsverktygsfält med många alternativ för att formatera texten, och därför har titelfältet många användningsområden.

Ange Rubrik, Underrubrik och Fotnot: Förutom de uppenbara användningsområdena som rubrik, underrubrik och fotnot som textfält kan du även använda de här fälten för att visa ett uttryck, vilket ger ytterligare information som kompletterar måttet i visualiseringen. Du kan till exempel visa totalvärdena i rubrikfältet, så att totalvärdena för de valda värdena alltid är tillgängliga.

Exempel:  

I bilden nedan är den totala försäljningen beräknad och används i titeln. När ett val görs uppdateras den totala försäljningen enligt detta.

Cirkeldiagram för Total Sales.

Följande sträng användes för att lägga till uttrycket Total Sales i fältet Rubrik:

='Total Sales: $'& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'.

Eftersom titelfältet främst är ett textfält måste du börja strängen med ett likhetstecken (=) för att visa att strängen innehåller ett uttryck.

Eftersom 'Total Sales: $' är en textsträng när det används i ett uttryck, måste strängen omges av enkla citattecken.

& används för att konkatenera strängen och uttrycket.

Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) är uttrycket. Aggregeringen Sum(Sales) delas med 1 000 000 och funktionen Round (x,0.1) minskar antalet decimaler till en.

& 'M' konkatenerar slutligen uttrycket med enheten M för miljon.

För titeln finns det tre alternativ för att lägga till ett uttryck:

 • Direkt i titelfältet för en visualisering. Inled strängen med ett likhetstecken (=).
 • Direkt i rutan Titel under Utseende i egenskapspanelen. Inled strängen med ett likhetstecken (=).
 • Genom uttrycksredigeraren i rutan Titel. Klicka på Uttryck för att öppna uttrycksredigeraren. Inget likhetstecken krävs.

För underrubrik och fotnot finns endast de två sista alternativen.

Visa detaljerDölj som standard. När inställningen Visa är vald kan användare klicka på Infonär de analyserar för att visa detaljer som beskrivningar, mått och dimensioner.

Presentation och formatering

Många av presentationsinställningarna gäller endast för en viss visualisering.

Presentationsinställningar i visualiseringar
Visualisering Beskrivning
Stapeldiagram

Ställ in om staplarna ska visas som flervärdesstaplar eller staplade, vertikalt eller horisontellt.

Lådagram Välj för att visa streck och stödlinjer för morrhårsvärden. Du kan visa visualiseringen vertikalt eller horisontellt.
Fördelningsdiagram Välj att visa punkt, bakgrund eller både och. Du kan visa visualiseringen vertikalt eller horisontellt.
Mätare

Ställ in om mätaren ska visas som radial eller stapel. Du kan ställa in intervallgränser och använda segment med gränser.

Histogram Välj att visa rutnätslinjer.
Linjediagram

Ställ in om linjediagrammet ska visas som en linje eller ett område.

Cirkeldiagram

Ställ in om cirkeldiagrammet ska visas som en cirkel eller ring.

Spridningsdiagram

Aktivera/avaktivera navigering. Ställ in storleken på bubblorna i ett spridningsdiagram. Ställa in upplösning för komprimering för stora datauppsättningar i spridningsdiagram.

Tabell

Ställ in om totalvärdena ska visas högst upp, längst ner eller inte alls.

Trädkarta

Ställ in rubriker, etiketter, etiketter i överlägg och bladvärden. Välj om datavärden ska visas.

Exempel:  

Ett stapeldiagram med två dimensioner visas normalt med flervärdesstaplar.

Stapeldiagram med grupperade staplar.

Låt oss anta att du vill jämföra den totala månatliga kvantiteten för de här åren. Då vore det en bra idé att byta till ett staplat stapeldiagram.

På egenskapspanelen under Utseende > Presentation finns alternativet Staplade.

Med flervärdesstaplar är det lättare att jämföra kvantiteten för olika månader.

Stapeldiagram med flervärdesstaplar.

Nu är det lätt att jämföra kvantiteterna per månad. Det finns en teckenförklaring som visar åren.

Under Färger och teckenförklaring är alternativet Visa teckenförklaring inställt på Auto, vilket innebär att teckenförklaringen visas om det finns tillräckligt med plats. I egenskapspanelen kan du även ställa in var teckenförklaringen ska visas och om du vill visa teckenförklaringens titel.

Det finns bara data för den första hälften av 2013 (röda staplar).

Stapeldiagram med flervärdesstaplar och teckenförklaring visad.

Formatinställningar

Tillämpa ytterligare anpassning till visualisering genom att använda formatpanelen. Formatpanelen är tillgänglig i egenskapspanelen. Under UtseendePresentation, klickar du på Formatering.

Mer information finns här Tillämpa anpassad formatering för en visualisering.

Färger och teckenförklaring

I delavsnittet Färger och teckenförklaring i egenskapspanelen ställer du in dina alternativ för färger och teckenförklaring. Qlik Sense färglägger automatiskt visualiseringar när de läggs till i dina ark. Bästa praxis är att bara lägga till eller ändra färger när det har ett visst syfte i visualiseringen. Alltför många färger eller otydliga färgval kan göra visualiseringen mindre tydlig.

Du kan ställa in färger och teckenförklaringar manuellt genom att avmarkera alternativet Auto och välja egna färginställningar. I Qlik Sense kan du färglägga din visualisering per:

 • En färg
 • Flera färger
 • Dimension
 • Mått
 • Original
 • Uttryck

Mer information om olika färgläggningsalternativ för visualiseringar finns i: Färglägga en visualisering. Exempel på dessa olika metoder för att färglägga visualiseringar och vilka inställningar som använts finns i Exempel på färginställningar för en visualisering.

X-axel och y-axel

För både y-axeln och x-axeln finns det alternativ för att bestämma vilken kombination av etiketter och rubrik som ska visas, liksom deras orientering och placering. Ibland kan det kännas onödigt att ha etiketter och/eller en titel eftersom visualiseringen är självförklarande, och då vore det bra att kunna dölja dem. Om du skapar en visualisering som är väldigt liten, till exempel tre gånger tre rutor, döljs etiketterna dessutom automatiskt.

Intervall: Måttaxeln (vanligtvis x-axeln) har ett alternativ för att ställa in intervallet för axeln. Förinställningen är att intervallet anpassas efter det högsta positiva och lägsta negativa mätbara värdet, men om till exempel ett måtts värde är mycket högre än de andra värdena kanske du vill ställa in ett intervall som passar de lägre värdena. I egenskapspanelen under Utseende > Y-axel <måttnamn> finns knappen Intervall som är inställd på Auto. Klicka på knappen för att byta till Anpassa. Nu kan du ställa in intervallet för Max, Min eller båda. I ett stapeldiagram skärs staplarna som är utanför intervallet diagonalt för att visa att de är utanför intervallet. I ett linjediagram är det bara delarna som är inom intervallet som visas.

Etikettorientering: Du kan ändra riktningen på dataetiketter på dimensionsaxeln (vanligen x-axeln). I egenskapspanelen under UtseendeX-axel <dimensionsnamn> finns en listruta för etikettorientering. Den är som standard inställd på Auto. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att en etikett helt ska visas i diagrammet kommer den att trunkeras med en ellips. Följande alternativ är tillgängliga:

 • Automatisk: Väljer automatiskt ett av alternativen beroende på utrymmet som är tillgängligt i diagrammet.

 • Horisontell: Etiketter organiseras i en enda horisontell linje.

 • Lutad: Etiketter staplas horisontellt i en vinkel.

 • Skiktade: Etiketter staplas över två horisontella rader.

Exempel på skiktade och vinklade etiketter

Skiktade etiketter och lutade etiketter.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!