Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej

Jeśli wymagane jest przeprowadzenie analizy porównawczej, wówczas można używać stanów alternatywnych w programie Qlik Sense. Stany alternatywne umożliwiają dokonywanie różnych wyborów w tym samym wymiarze, a także porównywanie wyborów jeden obok drugiego w pojedynczej wizualizacji albo w dwóch lub większej liczbie wizualizacji.

Stany alternatywne mogą być używane w wizualizacjach na dwa różne sposoby:

 • Stosowanie stanu do wizualizacji. Powoduje połączenie wyboru wizualizacji do wyboru stanu.
 • Stosowanie stanów w wyrażeniu zestawu miary. Jest to użyteczne w przypadku porównywania wartości miar różnych stanów.

Tworzenie stanów alternatywnych

Nowy stan alternatywny można utworzyć w sekcji Stany alternatywne w obszarze Elementy główne:

 1. Wybierz opcję Utwórz nowe.
 2. Podaj nazwę nowego stanu. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące nazw:

  • W nazwie stanu nie używaj znaków $, 0 ani 1.
  • Nie używaj nazwy stanu zaczynającej się od znaku $ lub $_, po którym następuje liczba, na przykład $3.
  • Nie używaj nazwy stanu, która jest już używana jako nazwa zakładki.

Nowo utworzony stan alternatywny może być używany w celu wykonywania analizy porównawczej. Zwykle w celu porównania dwóch stanów należy utworzyć inny nowy stan.

Stosowanie stanów alternatywnych względem arkuszy i wizualizacji

Stan można zastosować do wizualizacji lub arkusza. Jeśli zastosujesz stan do arkusza, wówczas wszystkie wizualizacje na tym arkuszu odziedziczą ten stan, chyba że zastosujesz inny stan do konkretnej wizualizacji. Zastosowanie stanu względem wizualizacji będzie odzwierciedlać wybory dokonane w stanie. Wszelkie dokonane wybory zostaną zastosowane do stanu i będą odzwierciedlone w innych wizualizacjach, względem których zastosowano ten sam stan.

Najprostszym sposobem zastosowania stanu alternatywnego jest upuszczenie go na arkusz lub wizualizację, a następnie wybranie opcji Zastosuj stan.

Możesz również zastosować stan alternatywny, korzystając z ustawienia Stan w panelu właściwości:

 • W przypadku arkusza znajdziesz ustawienie w obszarze Stany alternatywne.
 • W przypadku wizualizacji ustawienie jest dostępne w obszarze Wygląd > Stany alternatywne.

Można wybrać:

 • stan alternatywny zdefiniowany w obszarze Elementy główne;
 • <dziedziczony> ― w takim przypadku używany jest stan zdefiniowany dla arkusza;
 • <stan domyślny>, który reprezentuje stan w sytuacji, gdy nie zastosowano żadnego stanu alternatywnego.

Używanie stanów alternatywnych w wizualizacjach

Obok stosowania stanu do wizualizacji można również używać stanów alternatywnych w wyrażeniu set miary. Jest to użyteczne, gdy wymagane jest porównanie wartości miary ― jedna obok drugiej ― dla różnych wyborów w wymiarze.

Stan alternatywny można ustawić jako identyfikator w wyrażeniu set. Jeśli chcesz użyć miary Sum(Sales) w wizualizacji ze stanem o nazwie Group1, na przykład na wykresie słupkowym, użyj następującego wyrażenia jako miary:

Sum({Group1}Sales)

W celu porównania z innym stanem o nazwie Group2 możesz utworzyć inną miarę za pomocą wyrażenia Sum({Group2}Sales).

Na wykresie słupkowym zostanie przedstawiona sprzedaż dla wyboru w stanie Group1 obok sprzedaży dla wyboru w stanie Group2.

Więcej informacji o wyrażeniach set zawiera temat Analiza zestawów.

Uzyskiwanie informacji o wyborze stanu alternatywnego

Wybory z różnych stanów są widoczne na pasku wyboru.

Więcej informacji zawiera temat Eksploracja za pomocą selekcji.

Może również pojawić się potrzeba skorzystania z informacji na temat tego, które wybory i w jakiej liczbie zostały dokonane w stanie alternatywnym na etykietach lub tytułach wizualizacji. Za pomocą następujących funkcji wykresu z parametrem state_name możesz uzyskać wybory powiązane ze stanem o podanej nazwie:

Rozszerzanie zmiennych w stanach alternatywnych

Można określić stan, który będzie używany podczas rozszerzania zmiennej. Zmiany w konkretnym stanie nie wpływają na wartości zmiennej, która jest rozszerzana w innym stanie. Jeśli stan nie zostanie określony, wówczas zmienna zostanie rozszerzona w stanie domyślnym.

Przykład:  

Jeśli istnieje stan o nazwie MyState i zmienna o nazwie vMyVar:

 • $(vMyVar) rozszerza zmienną w stanie domyślnym.
 • $({MyState} vMyVar) rozszerza zmienną w stanie MyState.

Ograniczenia

Jeśli stan wizualizacji został ustawiony na jakąkolwiek wartość inną niż <dziedziczony>, wówczas niemożliwe jest dodawanie wizualizacji do elementów głównych.

Przykład analizy porównawczej

W tym przykładzie naszym celem jest porównanie wyników sprzedaży w liniach produktów dla różnych wyborów dotyczących regionów sprzedaży. Porównywane regiony chcemy wybierać dynamicznie ― jako regiony pojedyncze lub jako kombinację regionów.

Zestaw danych i aplikacja

Jeśli chcesz prześledzić niniejszy przykład, pobierz Qlik Sense Kurs — tworzenie aplikacji, aby uzyskać zestaw danych. Gdy ukończysz samouczek, użyj utworzonej aplikacji. W przeciwnym wypadku musisz utworzyć aplikację, dodać wszystkie sześć plików danych do folderu Tutorials source, a następnie powiązać je, używając automatycznych rekomendacji z Menedżera danych.

Tworzenie stanów alternatywnych

Na potrzeby tego przykładu potrzebujemy dwóch stanów alternatywnych. Po wybraniu kolejno opcji Elementy główne > Stany alternatywne:

 1. Utwórz nowy stan o nazwie Group 1.
 2. Utwórz nowy stan o nazwie Group 2.

W ten sposób zostały utworzone dwa stany alternatywne, których potrzebujemy w tym przykładzie.

Tworzenie paneli filtrowania na potrzeby wyboru

 1. Dodaj panel filtrowania z polem Region.
 2. Przeprowadź edycję etykiety panelu filtrowania w taki sposób, aby miała wartość =StateName(). To ułatwi ich odróżnianie, ponieważ stan nie jest wskazany w panelu filtrowania. Funkcja StateName() zwraca stan, który jest zastosowany względem tej funkcji.
 3. Upuść stan Group 1 na panel filtrowania i wybierz opcję Zastosuj stan.
 4. Dodaj drugi panel filtrowania z polem Region.
 5. Przeprowadź edycję etykiety drugiego panelu filtrowania w taki sposób, aby miała wartość =StateName().
 6. Upuść stan Group 2 na drugi panel filtrowania i wybierz opcję Zastosuj stan.

W ten sposób zostały utworzone dwa panele filtrowania, które służą do kontrolowania wyborów w każdym z dwóch stanów. Gdy dokonasz wyboru w panelu filtrowania Group 1, ten sam wybór zostanie zastosowany do stanu Group 1, co będzie odwzorowane we wszystkich wizualizacjach połączonych z tym stanem.

Tworzenie wykresu słupkowego do analizy

 1. Utwórz miarę elementu głównego o nazwie Group1Sales.

  Ustaw Wyrażenie na Sum({[Group 1]}[Sales]).

  To wyrażenie sumuje sprzedaż dla wszystkich wyborów w stanie Group 1.

  Ustaw Etykieta wyrażenia na 'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',' ,9,'Group 1').

  Używamy wyrażenia etykiety, ponieważ umożliwia to przedstawienie bieżącego wyboru stanu w postaci etykiety na wykresie zamiast etykiety domyślnej.

 2. Utwórz drugą miarę elementu głównego o nazwie Group2Sales.

  Ustaw Wyrażenie na Sum({[Group 2]}[Sales]).

  Ustaw Etykieta wyrażenia na 'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',' ,9,'Group 2').

 3. Dodaj wykres słupkowy do arkusza.
 4. Ustaw pole Product Line jako wymiar.
 5. Dodaj miary Group1Sales i Group2Sales.

W ten sposób został utworzony wykres słupkowy, który przedstawia sprzedaż według linii produktów dla dwóch grup regionów wybranych w panelach filtrowania. Gdy dokonasz nowego wyboru w jednym z paneli filtrowania, wartość odpowiedniej miary ulegnie zmianie zgodnie z nowym wyborem.

Wnioski

Możesz dokonywać wyborów w Group 1 i Group 2, a wyniki wybranych kombinacji regionów będą widoczne na wykresie słupkowym.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!