Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rekommendationer för visualiseringar, fält och namngivning

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med Qlik Sense. Exempelvis är det bra att känna till maxantalet för tecken i namn, beskrivningar och uttryck. Det finns även tecken som är reserverade för Qlik Sense.

Maximalt antal visualiseringar

Antalet visualiseringar per ark är begränsat till antalet celler på arket: 288 (24 x 12). I praktiken är antalet mindre eftersom de flesta visualiseringar fyller mer än en cell.

Maximal längd på namn

Följande begränsningar gäller antalet tecken som kan användas i olika situationer i Qlik Sense:

Maximal längd på namn
Situation Övre gräns
Namn (titel, dimension, fotnot) Högst 255 tecken.
Beskrivningar Högst 512 tecken.
Uttryck Högst 64 000 tecken.
Taggar Högst 31 tecken per tagg och högst 30 taggar per originalobjekt.

Text- och bilddiagram:

Högst 12 000 tecken.

Regler för namngivning

Du kan referera till ett antal element med namn i Qlik Sense, till exempel:

 • Fält
 • Dimensioner
 • Mått
 • Variabler
 • Bokmärken

Vissa tecken är reserverade för systemanvändning i Qlik Sense. För att undvika problem ska du därför inte använda följande tecken i namn:

 • :
 • =
 • [
 • ]
 • {
 • }
 • (
 • )
 • $
 • ´
 • `
 • '

Om du använder långa namn på dimensioner och mått kommer de att visas kapade. ”...” visas för att ange att en del av namnet döljs.

Högsta antal tecken i uttryck

Det högsta antalet tecken som kan skrivas i ett visualiseringsuttryck är 64 000. Om du försöker bygga ett uttryck som överstiger det här antalet, trunkeras uttrycket.

Förutsättningar för tal- och tidsformat

I många funktioner för tolkning och formatering kan man ställa in formatet för tal och datum med hjälp av en formatkod. Det här ämnet beskriver formaten för funktionerna tal, datum, tid och tidsstämpel. Formaten gäller både för skript- och diagramfunktioner.

Talformat

För att ange ett visst antal siffror, använd symbolen "0" för varje siffra.

Använd symbolen "#" för att beteckna en möjlig siffra till vänster om decimaltecknet.

För att markera tusentalsavgränsarens eller decimalavgränsarens position, använd rätt tusentalsavgränsare respektive decimalavgränsare.

Formatkoden används för att definiera avgränsarnas positioner. Det är alltså inte möjligt att ställa in avgränsartecknet i formatkoden. Använd variablerna DecimalSep och ThousandSep för detta i skriptet.

Tusentalsavgränsaren kan användas för att gruppera siffror efter antal placeringar. Exempelvis kan formatsträngen "0000-0000-0000" (tusentalsavgränsare="-") användas för att visa ett tolvsiffrigt tal som "0012-4567-8912".

Mer information finns i DecimalSep och ThousandSep.

Exempel:  

Exempel på talformat
Talformat Beskrivning
# ##0

beskriver talet som ett heltal med tusentalsavgränsare. I det här exemplet används " " som tusentalsavgränsare.

###0

beskriver talet som ett heltal utan tusentalsavgränsare.

0000 beskriver talet som ett heltal med minst fyra siffror. Med andra ord visas talet 123 som 0123.
0.000

beskriver talet med tre decimaler. I det här exemplet används "." som decimalavgränsare.

Speciella talformat

Qlik Sense kan tolka och formatera tal i alla talbaser mellan 2 och 36, såväl binära och oktala som hexadecimala. Programmet kan även tolka romerska format.

Speciella talformat
Format Beskrivning
Binärt format

För att ange ett binärt format ska formatkoden börja med (bin) eller (BIN).

Oktalt format

För att ange ett oktalt format ska formatkoden börja med (oct) eller (OCT).

Hexadecimalt format

För att ange ett hexadecimalt format ska formatkoden börja med (hex) eller (HEX). När man skriver HEX med versaler används A-F vid formateringen (t.ex. 14FA). När man skriver hex med gemener används a-f vid formateringen (t.ex. 14fa). Vid tolkning fungerar båda varianterna oavsett om formatkoden skrivs med versal eller ej.

Decimalformat

Det är fullt möjligt men onödigt att ange decimalformat med (dec) eller (DEC).

Eget talbasformat

För att ange ett format inom en talbas mellan 2 och 36 ska formatkoden inledas med (rxx) eller (Rxx) där xx är det tvåsiffriga tal som betecknar den talbas som ska användas. Om det inledande versala R används kommer bokstäver i talbaser som överstiger 10 att skrivas med versaler när Qlik Sense formaterar (t.ex. 14FA). Ett inledande, gement r resulterar följaktligen i formatering med gemener (t.ex. 14fa). Vid tolkning fungerar båda varianterna oavsett om formatkoden skrivs med versal eller ej. Observera att (r02) motsvarar (bin), (R16) motsvarar (HEX) och så vidare.

Romerskt format

För att ange romerska siffror ska formatkoden börja med (rom) eller (ROM). När man skriver med versaler används stora bokstäver vid formateringen (t.ex. MMXVI). När man skriver med gemener används gemener vid formateringen (mmxvi). Vid tolkning fungerar båda varianterna oavsett om formatkoden skrivs med versal eller ej. När man skriver med romerska siffror markeras negativa tal med minustecken och noll med 0. Decimaler ignoreras när man skriver med romerska siffror.

Exempel:  

Exempel på speciella talformat
Exempel Resultat

num(199, '(bin)')

returnerar 11000111

num(199, '(oct)')

returnerar 307

num(199, '(hex)')

returnerar c7

num(199, '(HEX)' )

returnerar C7

num(199, '(r02)' )

returnerar 11000111

num(199, '(r16)')

returnerar c7

num(199, '(R16)' )

returnerar C7

num(199, '(R36)')

returnerar 5J

num(199, '(rom)')

returnerar cxcix

num(199, '(ROM)' )

returnerar CXCIX

Datum

Följande symboler kan användas för att formatera ett datum. Valfri avgränsare kan användas.

Symboler för att formatera ett datum
Symboler Beskrivning
D

För att beskriva dagen, använd symbolen "D" för varje siffra.

M

För att ange månadens nummer, använd symbolen "M".

Använd "M" eller "MM" för en eller två siffror.

"MMM" anger kort månadsnamn (i bokstäver) enligt operativsystemets definition eller enligt systemvariabeln MonthNames som åsidosätter operativsystemets definition.

"MMMM" anger långt månadsnamn (i bokstäver) enligt operativsystemets definition eller enligt systemvariabeln LongMonthNames som åsidosätter operativsystemets definition.

Mer information finns i MonthNames och LongMonthNames.

Y

För att beskriva året, använd symbolen "Y" för varje siffra.

W

För att beskriva veckodagen, använd symbolen "W".

"W" returnerar dagens siffra (t.ex. 0 för måndag) som en enkel siffra.

"WW" returnerar talet med två siffror (t.ex 02 för onsdag).

"WWW" anger kort veckodagsnamn (t.ex. Mån) enligt operativsystemets definition eller enligt systemvariabeln DayNames som åsidosätter operativsystemets definition.

"WWWW" anger långt veckodagsnamn (t.ex. Måndag) enligt operativsystemets definition eller enligt systemvariabeln LongDayNames som åsidosätter operativsystemets definition.

Mer information finns i DayNames och LongDayNames .

Exempel: (i exemplet visas den 31 mars 2013)

Exempel på datumformat
Exempel Resultat
YY-MM-DD anger datumet som 13-03-31.
YYYY-MM-DD anger datumet som 2013-03-31.
YYYY-MMM-DD anger datumet som 2013-Mar-31.
DD MMMM YYYY anger datumet som 31 mars 2013.
M/D/YY anger datumet som 3/31/13.
W YY-MM-DD anger datumet som 6 13-03-31.
WWW YY-MM-DD anger datumet som lör 13-03-31.
WWWW YY-MM-DD anger datumet som Saturday 13-03-31.

Tider

Följande symboler kan användas för att formatera en tid. Valfri avgränsare kan användas.

Symboler för att formatera en tid
Symboler Beskrivning
h

För att beskriva timmarna, använd symbolen "h" för varje siffra.

m

För att beskriva minuterna , använd symbolen "m" för varje siffra.

s

För att beskriva sekunderna, använd symbolen "s" för varje siffra.

f För att beskriva bråkdelar av sekunder, använd symbolen "f" för varje siffra.
tt

För att beskriva tid i AM/PM-format, använd symbolen "tt" efter tiden.

Exempel: (i exemplet visas 18.30):

Exempel på tidsmarkörsformat
Exempel Resultat
hh:mm anger tiden som 18:30
hh.mm.ss.ff anger tiden som 18.30.00.00
hh:mm:tt anger tiden som 06:30:pm.

Tidsangivelser

Samma notation som för datum och tider används i tidsangivelser.

Exempel: (exempeltidsmarkör är den 31 mars 2013, 18:30)

Exempel på tidsmarkörsformat
Exempel Resultat
YY-MM-DD hh:mm anger tidsmarkören som 13-03-31 18:30.
M/D/Y hh.mm.ss.ffff anger tidsmarkören som 3/31/13 18.30.00.0000.

Använda systemfält i en visualisering

Du kan använda systemfält i en visualisering. Systemfält skapas av Qlik Sense när dataladdningsskript genereras, och innehåller information om fälten och tabellerna i inlästa data. Ett systemfält inleds med "$", och du måste hänvisa till det genom att manuellt skriva fältnamnet inklusive "$". Du kan använda ett systemfält för att skapa en dimension antingen som ett huvudelement eller från egenskapsfönstret.

Förhandsgranskning av en dimension som bygger på ett systemfält.

Förhandsgranskning av en dimension.

En systemfält som lagts till som dimension i egenskapsfönstret.
s
Egenskapspanelen.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!