Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Jämförelse mellan QlikView och Qlik Cloud-analys

I det här avsnittet beskrivs några viktiga likheter och skillnader mellan QlikView och Qlik Cloud-analys.

Dokumentet och appen

QlikView-dokument och Qlik Cloud-analys-appar har snarlika arkitekturer. Båda är behållare för de objekt som används för att presentera data som ska analyseras. De kan innehålla datakopplingar, laddningsskript, datamodeller, ark, diagram, variabler osv.

Utveckling och användning

I både QlikView och Qlik Cloud-analys måste du skapa en app eller ett dokument innan du kan analysera data. Det innebär:

  1. Lägga till data i en ny eller befintlig app:
    • För att göra i detta i QlikView behöver man skapa och köra ett laddningsskript som definierar vilka data som ska laddas i appen. Laddningsskriptet hämtar data till appen från en eller flera datakällor, och skapar sedan datamodellen som är grunden för all analys.

    • I Qlik Cloud kan en användare skapa en app från data som redan finns i datakatalogen, från datafiler, från befintliga datakopplingar endera via den traditionella skriptredigeraren eller med datahanterarens dra och släpp-gränssnitt.

  2. Det är nödvändigt att skapa ett användargränssnitt för att analysen ska kunna utföras. Det innebär att du skapar olika visualiseringar (t.ex. stapeldiagram, cirkeldiagram, tabeller), olika uttryck som definierar KPI:erna och olika urvalsobjekt (listboxar, skjutreglage, indatarutor osv.). Det innebär också att du grupperar olika komponenter visuellt, till exempel på ark, så att data presenteras för en användare som inte känner till innehållet.

Traditionellt har de här två stegen utförts av en särskild person som är expert på business intelligence, inte den som primärt ska använda informationen. Den primära datakonsumenten är en affärsanvändare som använder appen. Ett sådant scenario kallas ofta guidad analys, eftersom affärsanvändaren i viss mån vägleds till de data som ska analyseras. Användarna får dock ingen vägledning när det gäller urvalen. De kan välja vad som helst i appen i vilken ordning som helst.

Både Qlik Cloud och QlikView kan användas för guidad analys.

Qlik Cloud-analys erbjuder branschledande moderna analysfunktioner för alla typer av användare och användningsområden – från självbetjäningsanalyser till interaktiva instrumentpaneler och applikationer, samtalsanalyser, metadatakataloger och ursprung, mobilanalyser, rapportering och varningar. Programmet förstärker och förbättrar den mänskliga intuitionen med analysförslag baserat på artificiell intelligens, automatiserad maskininlärning och interaktion med naturligt språk. Detta är en ändring i tänket jämfört med QlikView.

Därför är Qlik Cloud-analys ett bättre verktyg vid självbetjäning. Även i QlikView är viss självbetjäning möjlig men användaren måste ha mycket mer teknisk erfarenhet.

Utvecklingsverktyg

I QlikView måste du ha skrivbordsversionen för att kunna utveckla en app. Utvecklingen sker lokalt, utan att du är ansluten till en QlikView-server. QlikView Desktop kan bara köras i Microsoft Windows..

Qlik Cloud-analys är en molnbaserad samarbetsmiljö för att utveckla och dela innehåll och insikter. Det innebär att användarna kan ha olika operativsystem på sina datorer. Användargränssnittet är mycket intuitivt och har enkla författarverktyg som hjälper användare på alla nivåer att skapa avancerade diagram och visualiseringar.

Qlik Cloud-analys tillhandahåller också en helt inbyggd konversationsbaserad analyslösning, Insikter, som använder naturlig språkbehandling för förståelse användarens avsikt och inlärning med varje interaktion för att avslöja samband, korrelationer och trender i dina data.

Flytta data från källa till analys

I både QlikView och Qlik Cloud-analys laddas data vid en viss tidpunkt och analyseras sedan i minnet.

Analysen utförs på en datauppsättning som är en ögonblicksbild av verkliga data. Ögonblicksbilden är från den tidpunkt när appens laddningsskript kördes. Analysen körs aldrig i realtid. Du kan dock få den mycket nära realtid genom att köra laddningsskriptet ofta, till exempel med 15 sekunders intervall.

Ur administratörens perspektiv innebär det att du först skapar appen och sedan konfigurerar ett schema för när data ska uppdateras (skriptet köras) enligt verksamhetens behov.

För att göra detta i QlikView krävs en manuell laddning eller att appen sparas till en källmapp och att laddningen därefter schemaläggs med QlikView Publisher och QlikView Server.

Med Qlik Cloud-analys kan användare med rätt behörigheter enkelt och säkert ladda eller schemalägga laddningar av sina appar i Qlik Cloud-miljön.

Datakopplingar

QlikView har inte något bibliotek med datakopplingar. Det utnyttjar filer eller databaser via Microsoft OLE DB/ ODBC-gränssnittet. För att göra det måste du installera en drivrutin som har stöd för ditt databashanteringssystem (DBMS) och du måste konfigurera databasen som ODBC-datakälla. Detta görs på din PC och på Qlik-servern. För webbanslutningar, t.ex. Amazon S3, Snowflake och Azure måste du hämta och installera Qlik Web-kopplingar.

Qlik Cloud-analys har ett bibliotek med inbyggda datakopplingar som kan användas för att ansluta till filer, lokala databaser och molndatakällor. Med biblioteket kan datakällor delas mellan användare och appar. Det är också enklare att tillämpa styrning på datakopplingar.

Skriptredigeraren

I QlikView har du inte något grafiskt gränssnitt för laddning av data. Apputvecklaren måste skapa laddningsskriptet i skriptredigeraren.

I Qlik Cloud-analys kan du också skapa laddningsskriptet i skriptredigeraren. Alternativt kan en molnanvändare skapa en app från data som redan finns i Datakatalog, från datafiler, från befintliga datakopplingar endera via den traditionella skriptredigeraren eller med dra och släpp-gränssnittet i Datahanteraren.

Skriptsyntax

Till största delen är skriptsyntaxen identisk i QlikView och Qlik Cloud-analys. Det finns dock några viktiga skillnader i hur skripten skapas.

Begränsningar

Qlik Cloud har inte stöd för användning av sökvägar i Windows filsystem i funktioner, satser och variabler. Istället används bibliotekskopplingar, som är kopplingssträngar till data och skriptfiler. Till exempel lib://DataFiles/myData.txt.

Flera satser, variabler och funktioner som är tillämpliga på QlikView och Client-Managed Qlik Sense (i standard- eller legacy-lägen) kan inte användas eller har begränsningar i Qlik Cloud. Generellt tillämpas dessa begränsningar på satser, variabler och funktioner som är kopplade till sökvägar i Windows filsystem.

Användning av satser som inte stöds i dataladdningsskriptet ger ett fel när det körs. Felmeddelanden återfinns i skriptloggfilen. Användning av variabler och funktioner som inte stöds ger inga felmeddelanden eller loggfilsposter. Funktionen returnerar i stället NULL.

Det finns ingen indikation på att en variabel, sats eller funktion inte stöds när du redigerar dataladdningsskriptet.

Tillämpning av variabler, satser och funktioner i Qlik Cloud

Om du planerar att återanvända dataladdningsskript från QlikView eller Client-Managed Qlik Sense i Qlik Cloudkan du använda följande tabeller för att se vilka variabler, satser och funktioner som stöds och vilka krav de ställer.

Systemvariabler

Variabel Tillämplighet Definition
Floppy

Stöds ej

Returnerar enhetsbeteckningen för den första diskettenhet som påträffas, vanligen a:.
CD

Stöds ej

Returnerar bokstaven på den första cd-rom-enhet som påträffas. Om ingen cd-rom-enhet påträffas, returneras c:.
QvPath

Stöds ej

Returnerar söksträngen till Qlik Sense-programfilen.
QvRoot

Stöds ej

Returnerar rotkatalogen till Qlik Sense-programfilen.
QvWorkPath

Stöds ej

Returnerar söksträngen till den aktuella Qlik Sense-appen.
QvWorkRoot

Stöds ej

Returnerar rotmappen till den aktuella Qlik Sense-appen.
WinPath

Stöds ej

Returnerar söksträngen till Windows.
WinRoot

Stöds ej

Returnerar Windows rotmapp.
$(include=...) Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling Variabeln Include/Must_Include specificerar en fil som innehåller text som ska inkluderas i skriptet och utvärderas som skriptkod. Den används inte för att lägga till data. Du kan spara delar av skriptkoden i en separat textfil och återanvända den i flera appar. Detta är en användardefinierad variabel.

Vanliga skriptsatser

Sats Tillämplighet Definition

Binary

Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling Satsen binary används för att läsa in data från en annan app.
Connect Stöds ej CONNECT-satsen används för att ange Qlik Sense-åtkomst till en allmän databas via OLE DB/ODBC-gränssnittet. För ODBC måste datakällan först anges med hjälp av ODBC-administratören.

Directory

Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.
Execute Stöds ej Execute-satsen använda för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Ladda från ...

Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling LOAD-satsen laddar fält från en fil, direkt från data i skriptet, från en tidigare inläst tabell, från en webbsida, från resultatet av en efterföljande SELECT-sats eller genom att generera data automatiskt.

Lagra till ...

Indata som stöds: Sökväg som använder bibliotekskoppling Store-satsen skapar en QVD-, Parquet-,CSV- eller TXT-fil.

Kontrollsatser i skriptet

Sats Indata som stöds Returnerade utdata Definition

For each..next

filelist mask/dirlist mask

Bibliotekskoppling

Bibliotekskoppling

Syntaxen filelist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla filer i den aktuella katalog som matchar filelist mask. Syntaxen dirlist mask skapar en kommaavgränsad lista över alla mappar i den aktuella mappen som matchar filnamnsmasken.

Filfunktioner

Funktion Indata som stöds Returnerade utdata Definition

Attribute

Bibliotekskoppling   Returnerar metataggarnas värde från olika mediafiler som text.

ConnectString

  Bibliotekskopplingsnamn Returnerar den aktiva kopplingssträngen för ODBC- eller OLE DB-anslutningar.

FileDir

 

Bibliotekskoppling FileDir-funktionen returnerar en textsträng som anger sökvägen till katalogen som innehåller den tabellfil som håller på att läsas in.

FilePath

 

Bibliotekskoppling FilePath-funktionen returnerar en textsträng som anger den kompletta sökvägen till den tabellfil som håller på att läsas in.

FileSize

Bibliotekskoppling

  FileSize-funktionen returnerar ett heltal som anger storleken i byte för filen filename eller, om inget filename angetts, för den tabellfil som håller på att läsas in.

FileTime

Bibliotekskoppling

  FileTime-funktionen returnerar en tidsmarkör i UTC-format för den senaste ändringen av en angiven fil. Om ingen fil anges returnerar funktionen en tidsmarkör i UTC för den senaste ändringen av den tabellfil som för närvarande är inläst.
GetFolderPath()

Stöds ej

Returnerade utdata: Absolut sökväg

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

QvdCreateTime

Bibliotekskoppling   Denna skriptfunktion returnerar XML-huvudets tidsstämpel från en QVD-fil, om någon sådan finns, annars returneras NULL. I tidsmarkören anges tiden i UTC.

QvdFieldName

Bibliotekskoppling   Denna skriptfunktion returnerar namnet på fält nummer fieldno i en QVD-fil. Om fältet inte finns returneras NULL.

QvdNoOfFields

Bibliotekskoppling   Denna skriptfunktion returnerar antalet fält i en QVD-fil.

QvdNoOfRecords

Bibliotekskoppling   Denna skriptfunktion returnerar aktuellt antal poster i en QVD-fil.

QvdTableName

Bibliotekskoppling   Denna skriptfunktion returnerar namnet på tabellen i en QVD-fil.

Systemfunktioner

Funktion Tillämplighet Definition
DocumentPath()

Stöds ej

Denna skriptfunktion returnerar en sträng som innehåller den kompletta sökvägen till den aktuella Qlik Sense-appen.
GetRegistryString()

 

Stöds ej

Returnerar värdet hos en namngiven registernyckel med angiven sökväg. Funktionen kan användas både i diagram och i skriptet.

Automatisk kalender

I QlikView måste apputvecklaren skapa kalendern manuellt.

I Qlik Cloud-analys skapas en kalender automatiskt av Datahanteraren. Kalendern använder en funktion som kallas härledda fält, och den finns inte i QlikView.

Ladda från webbfiler

I QlikView kan du använda en Load-sats som laddar direkt från en webbtabell.

I Qlik Cloud-analys laddar du data från en webbfilsdatakoppling.

Avsnittsåtkomst

Section access kan användas för att definiera auktorisering i både QlikView och Qlik Cloud-analys. Grundfunktionen är identisk. Section access jämför det externt levererade user ID:t med innehållet i auktoriseringstabellen.

Vad tabellen innehåller skiljer sig dock något mellan de två produkterna.

I QlikView ska namnet på den auktoriserade användaren lagras i fältet NTNAME. I Qlik Cloud-analys heter motsvarande fält USERID. I båda fallen används fältet för alla autentiserade användare, även när inte integrerad Windows-säkerhet används.

I QlikView kan säkerhetsgrupper lagras i NTNAME. I Qlik Cloud-analys ska säkerhetsgrupper lagras i ett eget fält som heter GROUPS.

I QlikView finns även fälten NTSID och NTDOMAINSID som kan användas för auktorisering. Båda refererar till Windows interna säkerhets-ID:n. Dessa fält finns inte i Qlik Cloud-analys.

För att säkerställa att miljön är säker ska inte de äldre fälten SERIAL, USERID och PASSWORD användas i QlikView. Dessa fält finns inte i Qlik Cloud-analys.

I båda produkterna fås en god säkerhet om appen publiceras på en server. Om en fil med section access öppnas i skrivbordsversionen sker dock olika saker i de två produkterna: I QlikView Desktop jämförs NTNAME med Windows-användarnamnet som levereras av operativsystemet, och om det är korrekt kan användaren öppna filen. I Qlik Sense Desktop kommer inte programmet att öppna filen.

Hantering av dokument och innehåll

I båda produkterna finns ett antal egenskaper på app- eller dokumentnivå. Dessa inkluderar appnamn, tema och format. I QlikView är alla relevanta egenskaper samlade i dokumentegenskapsfönstret. I Qlik Cloud-analys kan egenskaper nås från appöversikten.

I QlikView finns en uttrycksöversiktsdialog med alla uttryck som används i appen. Här kan du söka efter och ersätta strängar i alla uttryck i appen.

I Qlik Cloud-analys kan du definiera dimensioner och mått med originalobjekt, och sedan kan du använda dem på många ställen i appen.

Symbolen Hanteringskonsol

I Qlik Cloud finns en Hanteringskonsol där du kan hantera licenser, användartilldelningar, utrymmen, teman och komplement. Hanteringskonsol ska inte förväxlas med Qlik Hanteringskonsol (QMC), som används för att hantera QlikView. Mer information om Hanteringskonsol för Qlik Cloud finns i Hanteringskonsol.

Distribuera appar

I Qlik Cloud är appar ordnade i utrymmen. Utrymmen är områden där appar lagras i molnhubben. Ett delat utrymme används för att utveckla appar i samarbete med andra och styra åtkomsten till appar. Mer information finns i Hantera utrymmen.

Appar i molnhubben uppdateras inte automatiskt när datakällorna uppdateras. Du kan ladda dina appar manuellt eller schemalägga laddningar. Mer information finns i Ladda appdata i molnhubben.

Säkerhetshantering

I Qlik Cloud hanteras säkerheten genom att tilldela åtkomstbehörighet till användare och utrymmen. En användare med rollen huvudadministratör kan lägga till och ta bort åtkomst för användare. Mer information finns i Hantera användare och Hantera utrymmen. Om du hanterar en blandad miljö med både ett Qlik Cloud och QlikView-miljöer, se Blandade miljöer.

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!