Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Planera din migrering till Qlik Cloud

När du planerar din migrering till Qlik Cloud, gå igenom Qliks rekommenderade överväganden, bästa praxis och tillvägagångssätt samt de resurser som finns tillgängliga under hela processen, för att säkerställa en framgångsrik övergång från QlikView-produkter till Qlik Cloud. De här rekommendationerna tar hänsyn till kunskaperna och erfarenheterna från Qlik-kunder vid migrering till Qlik Cloud.

Börja din migrering med en bedömning och utvärdering av följande för din organisation:

 1. Strategisk inriktning– Se migreringen till Qlik Cloud som ett strategiskt initiativ. Anpassa projektet till framtida affärsbehov och den långsiktiga inriktningen på organisationens moln-, data- och analysstrategier.

 2. Förberedelser och genomförande– Definiera de överväganden som krävs, de viktigaste stegen att förbereda sig för och bästa praxis för genomförandet.

 3. Optimering– Fastställ mekanismer för att mäta och hantera din Qlik Cloud-implementering för att främja användningen.

Genom att se över dessa nyckelområden kan du maximera framgången samtidigt som du minimerar kostnaderna för migreringen.

Strategisk inriktning

Tänk på organisationens strategiska planer när du migrerar till Qlik Cloud. Detta gör det lättare att identifiera både migreringsprioriteringar och befintliga initiativ som kan flyttas till Qlik Cloud eller eventuellt elimineras.

Tänk på några av följande frågor:

 • Vilka är våra strategiska mål när vi flyttar till Qlik Cloud?

 • Vilken är vår nuvarande arkitektur för molndata?

 • Var värdhanteras våra verksamhetssystem?

 • Vilka initiativ behöver vår organisation kunna stödja med vår data- och analysplattform?

Förberedelser och genomförande

Nya funktioner och egenskaper i Qlik Cloud betyder att metoder, tekniker och funktioner i QlikView-produkter kan vara annorlunda i Qlik Cloud. En molnbaserad lösning har en annan arkitektur än en klienthanterad lösning, och för att optimera fördelarna med Qlik Cloudbör man överväga omstruktureringar. För att optimera analysupplevelsen med Qlik behöver migreringen därför vara mer än en ren överflyttning från lokal verksamhet till Qlik Cloud. När du har identifierat dina strategiska mål är nästa steg att ta itu med de grundläggande migreringsaktiviteterna.

Förstå arbetsflöde och tidslinje vid migrering

Vilken metod och process du väljer för att migrera beror på ditt nuvarande landskap, resurser och krav. I det här delavsnittet får du en allmän beskrivning av arbetsflödet vid migreringen. Använd den för att förstå tidtabellen och förloppet för händelserna under en migrering. Vissa uppgifter har beroenden medan andra, t.ex. konvertering och omstrukturering av QlikView-appar, kan köras parallellt. Varaktigheten för varje steg i en migrering varierar beroende på hur komplex den befintliga QlikView-distributionen är.

I följande exempel på arbetsflöde kategoriseras migreringsstegen efter typen av aktivitet – process, installation eller appkonvertering. Uppgifterna läggs in på det ställe i migreringssekvensen där det passar bäst.

Exempel på arbetsflöde och tidslinje vid migrering

Exempel på arbetsflöde och tidslinje vid migrering för QlikView-migrering

Observera att appkonverteringsprocessen börjar tidigt i den övergripande processen. Detta är för att skapa tid för att granska resultaten från konverteringsverktyget, ladda upp den nya Qlik Sense-appen till molnet och slutföra visualiseringsdesignen och -anslutningen.

Dokumentationen om migrering för QlikView fokuserar huvudsakligen på uppgifterna i arbetsflödena för processer och konfigurering. I detta ingår konfigurering av molnklientorganisationen och migreringsverktygen och sedan hur de här verktygen används för att hantera migreringen av användare och innehåll, t.ex. strömmar, appar och datakopplingar, till Qlik Cloud.

Mer information finns här:

Säkerhet och styrning

Autentisering och auktorisering

Som standard konfigureras en ny Qlik Cloud-klientorganisation mot en Qlik Account, standardidentitetsleverantören för Qlik, vilket kräver att alla användare registrerar konton på Qlik innan de kan logga in. Den bästa metoden är dock att använda en extern identitetsleverantör i den befintliga Qlik-driftsättningen (t.ex. Active Directory).

Fördelarna med att använda en egen identitetsleverantör är bland annat att kunna göra följande:

 • Tillåta åtkomst till plattformen med hjälp av befintliga företagsbehörighetsuppgifter, utan att behöva skapa och hantera en Qlik Account.

 • Införa egna regler för lösenordslängd, lösenordets giltighetstid och flerfaktorsautentisering.

 • Granska och övervaka åtkomst i enlighet med krav på IT-säkerhet och styrning.

 • Samordna flera kataloger om det behövs.

 • Inkludera en användares grupptilldelningar via identitetsleverantören.

 • Automatiskt hantera användare som ansluter sig och slutar och kontrollera hur användar-ID:n hanteras för säkerhet i utrymmen och avsnittsåtkomst.

Anteckning om informationNärvaron av grupper i en Qlik Cloud-klientorganisation är en nyckelfaktor för att förbättra hanterbarheten och underlätta styrningen av miljön.

Roller och regler

Qlik Cloud används en metod där säkerheten är utformad för att tilldelas direkt till grupper, eller till användare om grupper inte är tillgängliga via identitetsleverantören.

Qlik Cloud-behörigheter kan ställas in på utrymmesnivå (för tillämpningar och data) eller systemnivå (för administrativa roller), och båda stöder grupptilldelning. Detta tillvägagångssätt kräver en viss organisationsspecifik planering. Det här tillvägagångssättet kan implementeras före migreringen, men det rekommenderas att du granskar den här utformningen i förhållande till de nya rollerna och funktionerna i Qlik Cloud innan du påbörjar migreringsaktiviteterna.

Rationalisera och effektivisera din nuvarande Qlik-användning

QlikView-kunder upptäcker ofta att de har många äldre applikationer, varav en del kanske inte längre behövs (t.ex. i utvecklings- och testmiljöer). Genom att effektivisera den nuvarande miljön genom att arkivera gamla, dubblerade eller oanvända program kan man avsevärt minska ansträngningarna (och kostnaderna) för att migrera till Qlik Cloud och minimera de löpande underhålls- och testkostnaderna.

Följande tillvägagångssätt är en teknik enligt bästa praxis för att rationalisera och effektivisera din Qlik-implementering:

 • För produktionsappar: begär att ägarna till applikationen bekräftar att de har resurser för att testa applikationen efter migreringen, eller att de meddelar att applikationen kan läggas ned (avanmälan).

 • För utvecklings- och testappar: begär att applikationsägare tillhandahåller en lista över appar som måste migreras (anmälan).

 • För alla appar där migrering inte krävs: exportera och arkivera till långtidslagring utanför Qlik-distributionen.

Dina appar

När du planerar migreringen till Qlik Cloud är det viktigt att du ser över dina appar för att förstå om de lämpar sig för användning i Qlik Cloud. Qlik Cloud stöder flera kapacitetsnivåer för olika behov. De flesta appar passar in i vår standardkapacitetsnivå, men vid behov erbjuder Qlik utökad och dedikerad kapacitet för större applikationer och nischade användningsområden. Detaljer om Qlik Cloud-kapacitetsspecifikationer finns på Qlik Sense-specifikationer och -kapacitet.

Viktiga faktorer att ta hänsyn till när du granskar dina appar:

 • Appstorlek

 • Varaktighet och samtidighet för omladdning

 • Datakällor

 • Komponenter från tredje part – Tillägg, GeoAnalytics, Qlik NPrinting och andra integrerade lösningar

 • Anonymt eller OEM-användningsområden (kontakta Qlik)

 • Kombinationsprogram

Qlik kan hjälpa till med denna granskning genom att köra våra beredskapsappar i klienthanterade miljöer. SaaS-beredskapsappen är en QlikView-app som är avsedd att köras i en QlikView-miljö av Qlik för kunder som överväger att använda Qlik Cloud. Den här appen profilerar apparna i en QlikView-miljö och kvalificerar dem för lämpliga Qlik Cloud-nivåer. Appen inbegriper också sessionsanvändning, metadata om datakopplingar och ursprung som alla är viktiga attribut för att prioritera och väga komplexiteten i din migrering av tillgångar.

Mer detaljerade bedömningar finns tillgängliga via Qlik:s organisation för kundframgång.

Få tillgång till dina data

Platsen för din organisations data måste beaktas i planen för migrering till Qlik Cloud. Qlik Cloud har flera kopplingar som ger tillgång till många offentliga datakällor. Om din organisation har gått över till molnbaserade system med stöd (t.ex. Salesforce eller Workday), molndatabaser (t.ex. Snowflake för Google Big Query) eller molnlagring (t.ex. AWS S3- eller Azure-blocklagring), är det enkelt att flytta datakopplingarna för dina appar. Många organisationer har datakällor som finns lokalt, som inte kan göras tillgängliga för det offentliga internet eller som kräver användning av kundens särskilt strukturerade kopplingar. I dessa fall finns det flera verktyg och metoder för att göra dessa data tillgängliga för Qlik Cloud.

Detta är de nuvarande alternativen för att göra dina data tillgängliga för Qlik Cloud:

 • Anslut direkt till källsystem som stöds från Qlik Cloud – hämta in i Qlik Cloud

 • Qlik Data Gateway – Direct Access – få direkt åtkomst till dina privata data i Qlik Cloud

 • Flytta dina data till en databas eller lagringsplats i molnet som stöds – och hämta sedan in dem i Qlik Cloud

Dessa tekniker och metoder kan användas för att implementera eller integrera med din strategiska molndataarkitektur. Det är vanligt att man använder kortsiktiga taktiska alternativ medan man övergår till det strategiska långsiktiga målet med en molndataarkitektur.

Anslut direkt till dina källsystem från Qlik Cloud

Det här alternativet är vanligast när du har flyttat till molnbaserade system som Salesforce eller Workday. Qlik Cloud kan ansluta till dessa system med hjälp av Qlik-kontakter eller så kan du bygga integrationer med dessa system med hjälp av Qlik programautomatisering. Vi avråder från att ansluta till källor lokalt, eftersom den kräver att organisationens brandvägg öppnas.

Anteckning om informationDe Qlik-kontakter som finns tillgängliga i Qlik Cloud skiljer sig från de som ingår i våra Qlik-Client-Managed-produkter. Du bör se över kompatibiliteten när du planerar din installation. Du kan inte lägga till egna anpassade drivrutiner eller kontakter till Qlik Cloud.

Qlik Data Gateway – Direct Access

Qlik Data Gateway utökar Qlik Datatjänster till kundernas data, oavsett var de finns – lokalt, i ett virtuellt privat moln eller i ett offentligt moln. Gatewayen möjliggör direktåtkomst via en säker och dedikerad tunnel, utan att öppna portar i kundens brandväggar, direkt till Qlik Cloud och andra populära molnmål som Snowflake, Azure Synapse, Google Big Query eller Databricks.

Anteckning om informationInformation om Qlik Data Gateway – direktåtkomst, installation och konfiguration finns i Datagatewayer.

Flytta QlikView-innehåll till Qlik Cloud: koncept och bästa praxis

Utvärdering av dokument

En utvärdering av dina QlikView-dokument bör ingå i migreringsstrategin. Steget kan hjälpa dig avgöra om du ska:

 • dra tillbaka dokumentet
 • migrera dokumentet till en Qlik Cloud-app

Tänk på följande:

 • Tillför dokumentet affärsvärde? Fundera på hur ofta dokumentet används, hur många som använder det och vem som använder det. Även om ett dokument bara används av en person, kan det ändå vara nödvändigt om det används för att fatta viktiga affärsbeslut.
 • Är dokumentet på väg mot slutet av sin livscykel? Ger det fortfarande värdefulla insikter? I så fall kan du lägga resurserna på att planera om och bygga en ny Qlik Cloud-app.

Verktyg för utvärdering av dokument:

 • Styrningspanelen i QlikView ger insikt i QlikView-distributioner. I instrumentpanelen visas information som återkommande etiketter och uttryck, komplexitetsanalys, filstorlek, användningsfrekvens och dataursprung. Sense Profile Score ger QlikView-appar poäng för kompatibilitet med Qlik Sense och därmed även med Qlik Cloud.

  Mer information finns i QlikViewStyrningspanelen (endast på engelska).

Funktionsutvärdering för QlikView och Qlik Cloud

Tänk på följande:

 • Vilka förbättrade funktioner i Qlik Cloud stöder organisationens mål? I Qlik Cloud är det till exempel lättare för alla medlemmar i organisationen att utveckla och dela insikter.

 • Vilka funktioner i QlikView finns det inte stöd för i Qlik Cloud ännu? Finns det någon rimlig, alternativ lösning när det inte finns stöd för funktionen?

Utvärdering av QlikView och Qlik Cloud för utvecklare och konsumenter

Tänk på följande:

 • Molnet är en väldigt annorlunda men kraftfull ny upplevelse för konsumenter. Många nya funktioner har lagts till som stärker, automatiserar och förbättrar deras analyser. Att acklimatisera dem i den här nya miljön är en huvudfaktor för att lyckas. Självbetjäningsfunktionerna för konsumenter kan utnyttjas för att minimera utvecklingsarbetet för skickliga utvecklare.

 • Utvecklingsprocessen är också helt annorlunda. Att utbilda utvecklarna före appkonvertering hjälper dem att vara förberedda på nya funktioner och tekniker som ökar mervärdet i deras arbete.

Qlik Sense Desktop som konverteringsverktyg

Qlik Sense Desktop kommer att användas för att komma åt Dev Hub och köra QlikView-konverterare för att skapa en Qlik Sense-app för att granska och migrera.

Du kan hämta Qlik Sense Desktop och autentisera med din molnklientorganisation via Inställningar och hantering under dina profilinställningar. Mer information hittar du under Komma igång medQlik Sense Desktop.

När du väl har installerat Qlik Sense Desktop kan du komma åt Dev Hub via profilikonen. Från Dev Hub kör du konverteraren och skapar en Qlik Sense-app från resultaten. Ladda upp appen till molnet eller migrera flera med Qlik-kommandoradsskriptet.

Genom att göra all din utformning och omstrukturering i molnet kommer du att kunna utnyttja alla funktioner i Qlik Cloud-analys och testa dina nya datakopplingar.

Konverteringsexempel finns i:

Visit the discussion forum at community.qlik.com

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!