Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Replikera data

Du kan replikera data från valfri datakälla som stöds till valfritt mål som stöds.

Datareplikeringsprocessen utgörs av följande åtgärder:

 • Hämta data från datakällan
 • Omvandla data (valfritt)
 • Ladda data till målet
 • Hålla data uppdaterad med insamling av ändringar i realtid

Instruktioner om att konfigurera en koppling till din datakälla finns i Koppla till datakällor

Instruktioner om att konfigurera en koppling till din måldatabas finns i Ansluta till mål

För att ställa in en replikeringsuppgift:

 1. Klicka på knappen Lägg till ny längst upp till höger och välj sedan Skapa dataprojekt från listrutan.

 2. Gör följande i dialogrutan Nytt dataprojekt:

  1. Ange ett Namn för ditt projekt.
  2. Välj det Utrymme där du vill att projektet ska skapas.
  3. Du kan även lägga till en beskrivning.
  4. Välj Replikering som Användningsfall.
  5. Om du vill kan du avmarkera kryssrutan Öppet om du vill skapa ett tomt projekt utan att konfigurera några inställningar.
  6. Klicka på Skapa.

   Något av följande sker:

   • Om kryssrutan Öppnet i dialogrutan Nytt dataprojekt valdes (förvalt) kommer projektet att öppnas.
   • Om du avmarkerade kryssrutan Öppna i dialogrutan Nytt dataprojekt kommer projektet att läggas till i din lista med projekt. Du kan öppna projektet senare genom att välja Öppna från projektets -meny.
 3. När projektet har öppnats klickar du på Replikera data.

  Guiden Replikera data öppnas.

 4. I fliken Allmänt anger du ett namn och en beskrivning för replikeringsuppgiften. Klicka sedan på Nästa.

 5. I fliken Välj källkoppling väljer du en koppling till källdata. Du kan också vid behov redigera kopplingsinställningarna genom att välja Redigera från menyn i kolumnen Åtgärder.

  Om du inte har skapat en dataanslutning till din datakälla ännu behöver du skapa en genom att klicka på Skapa koppling längst upp till höger på fliken

  Du kan filtrera listan med kopplingar med hjälp av filtren till vänster. Kopplingar kan flitreras efter källtyp, gateway, utrymme och ägare. Knappen Alla filter ovanför Du kan använda den här knappen för att stänga eller öppna panelen Filter till vänster. De aktiva filtren visas också ovanför listan med tillgängliga datakopplingar.

  Du kan också sortera listan genom att välja Ändrades senast, Skapades senast eller Alfabetiskt från listrutan till höger. Klicka på pilen till höger om listan för att ändra sorteringsordningen.

  När du har valt en datakällkoppling kan du klicka på Testa koppling högst upp till höger på fliken (valfritt men rekommenderas) och sedan klicka på Nästa.

 6. I fliken Välj datauppsättningar väljer du tabeller och/eller vyer som ska inkluderas i replikeringsuppgiften. Du kan också använda jokertecken och skapa urvalsregler enligt beskrivningen i Välja data från en databas.

 7. I fliken Välj målkoppling väljer du målet från listan över tillgängliga kopplingar och klickar sedan på Nästa. Avseende funktioner är fliken identisk med fliken Välj källkoppling som beskrivs tidigare.

 8. I fliken Inställningar kan du ändra följande inställningar (valfritt) och sedan klicka på Nästa.

  Anteckning om informationVid replikering från SaaS-programkällor aktiveras replikeringsläget Fullständig laddning som standard. Detta kan inte inaktiveras.
  • Fullständig laddning Laddar data från de valda källtabellerna till målplattformen och skapar måltabellerna vid behov. Den fullständiga laddningen sker automatiskt när uppgiften startar, men kan också utföras manuellt vid behov.
  • Tillämpa ändringar: Håller måltabellerna uppdaterade med de ändringar som görs i källtabellerna.
  • Lagra ändringar: Lagrar ändringarna i källtabellerna i Change Tables (en per källtabell).

   Mer information finns i Lagra ändringar.

  Anteckning om informationDDL-operationer för ALTER TABLE stöds inte för närvarande. Andra DDL-operationer som DROP TABLE och TRUNCATE TABLE stöds.
  Anteckning om informationVid replikering till datalagermål kan du inte välja vilket Tillämpa ändringar-läge som ska användas. Ändringar kommer alltid att tillämpas i Batchoptimerat läge för maximal effektivitet.

  Ändringar tillämpas i måltabellerna med en av följande metoder:

  • Batchoptimerad: detta är standardvärdet. När det här alternativet väljs tillämpas ändringar i batcher. En förbearbetningsåtgärd inträffar för att gruppera transaktionerna i batcher på det mest effektiva sättet.
  • Transaktionell: Välj det här alternativet för att tillämpa varje transaktion individuellt i den ordning den allokeras. I det här fallet är strikt referentiell integritet säkerställd för alla tabeller.

  När replikering görs till de datalager som anges nedan behöver du konfigurera ett mellanlagringsområde. Data bearbetas och förbereds i mellanlagringsområdet innan det överförs till lagret.

  Välj antingen ett befintligt mellanlagringsområde eller klicka på Skapa ny för att definiera ett nytt mellanlagringsområdet och följ instruktionerna i Ansluta till molnlagring.

  Klicka på Redigera för att redigera kopplingsinställningarna. Klicka på Testa koppling för att testa kopplingen (rekommenderas).

  Information om vilka mellanlagringsområden som stöds med vilka datalager finns i kolumnen Stöds som ett mellanlagringsområde i Användningsfall och versioner som stöds på målplattformen.

 9. I fliken Sammanfattning visas en datapipeline. Välj om du vill Öppna uppgiften <namn> eller Gör ingenting och klicka sedan på Skapa.

  Beroende på vad du väljer kommer antingen uppgiften att öppnas eller en lista med projekt att visas.

 10. Om du väljer att öppna uppgiften kommer fliken Datauppsättningar att visa struktur och metadata för de valda datatillgångstabellerna. Här ingår alla tabeller som är uttryckligt listade samt tabeller som matchar urvalsreglerna.

  Klicka på Välj källdata om du vill lägga till fler tabeller från datakällan.

 11. Ändra inställningen för uppgiften enligt beskrivningen i Inställningar för datareplikeringsuppgifter (valfritt).

 12. Du kan utföra transformeringar på datauppsättningarna, filtrera data eller lägga till kolumner.

  Mer information finns i Hantera datauppsättningar.

 13. När du har lagt till de omvandlingar du vill ha kan du validera datauppsättningarna genom att klicka på Validate datasets. Om valideringen misslyckas åtgärdar du felen innan du fortsätter.

  Mer information finns i Validera och justera datauppsättningarna.

 14. När du är klar klickar du på Förbered för att katalogisera dataarbetsuppgiften och förbereda den för körning.

 15. När datauppgiften har förberetts klickar du på Kör.

  Mer information om återställningsuppgifter och andra sätt att köra uppgifter finns i Avancerade körningsalternativ.

 16. Replikeringen ska nu börja och du kan se förloppet i Övervaka. Mer information finns i Övervaka en enskild datauppgift

Ställa in laddningsordning för datauppsättningar

Du kan kontrollera laddningsordningen för datauppsättningar i din datauppgift genom att tilldela en laddningsordning till varje datauppsättning. Detta kan vara användbart om du till exempel vill ladda små datauppsättningar före stora datauppsättningar.

 1. Klicka Laddningsordning.

 2. Välj en laddningsordning för varje datauppsättning.

  Den förvalda laddningsordningen är Normal. Datauppsättningar laddas i följande ordningsföljd:

  • Högst

  • Högre

  • Högt

  • Normalt

  • Lågt

  • Lägre

  • Lägst

  Datauppsättningar med samma prioritet laddas inte i någon särskild ordningsföljd.

 3. Klicka på OK.

Anteckning om informationDatauppsättningar från applikationskällor i SaaS kan innehålla beroenden i laddningsordning. Tänk på detta när du anger laddningsordningen.

Ladda data

Du kan utföra en manuell laddning av data. Detta är användbart när det finns problem med en eller flera tabeller.

 • Välj de tabeller som ska laddas och klicka på Ladda.

Du kan avbryta laddningen för tabeller som väntar på laddning genom att klicka på Avbryt laddning. Detta kommer inte att påverka tabeller som redan har laddats.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!