Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Replikowanie danych

Dane można replikować z obsługiwanych źródeł danych do dowolnego obsługiwanego obiektu docelowego.

Proces replikacji danych składa się z następujących operacji:

 • Pobieranie danych ze źródła danych
 • Transformacja danych (opcjonalnie)
 • Ładowanie danych do miejsca docelowego
 • Aktualizowanie danych dzięki przechwytywaniu zmian w czasie rzeczywistym

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania połączenia ze źródłem danych, zobacz temat Łączenie ze źródłami danych

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania połączenia z docelową bazą danych, zobacz temat Łączenie się z miejscami docelowymi.

Aby skonfigurować zadanie replikacji:

 1. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj nowe, a następnie z menu rozwijanego wybierz opcję Utwórz projekt danych.

 2. W oknie dialogowym Nowy projekt danych wykonaj następujące czynności:

  1. Podaj Nazwę swojego projektu.
  2. Wybierz Przestrzeń, w której chcesz utworzyć projekt.
  3. Opcjonalnie podaj Opis.
  4. Wybierz opcję Replikacja jako Zastosowanie.
  5. Opcjonalnie usuń zaznaczenie pola Otwórz, jeśli chcesz utworzyć pusty projekt bez konfigurowania ustawień.
  6. Kliknij polecenie Utwórz.

   Nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

   • Jeżeli w oknie dialogowym Nowy projekt danych zostało zaznaczone pole wyboru Otwórz (domyślnie), projekt zostanie otwarty.
   • Jeżeli w oknie dialogowym Nowy projekt danych zostało usunięte zaznaczenie pola Otwórz, projekt zostanie dodany do Twojej listy projektów. Możesz otworzyć projekt później, wybierając polecenie Otwórz z menu projektu.
 3. Po otwarciu projektu kliknij pozycję Replikuj dane.

  Zostanie otwarty kreator Replikuj dane.

 4. Na karcie Ogólne określ nazwę i opis zadania replikacji. Następnie kliknij Dalej.

 5. Na karcie Wybierz połączenie źródłowe wybierz połączenie z danymi źródłowymi. Opcjonalnie możesz edytować ustawienia połączenia wybierając opcję Edytuj z menu w kolumnie Działania.

  Jeśli nie utworzono jeszcze połączenia ze źródłem danych, musisz je utworzyć, klikając Utwórz połączenie w prawym górnym rogu karty.

  Listę połączeń można filtrować, korzystając z filtrów po lewej stronie. Połączenia można filtrować według typu źródła, bramy, przestrzeni i właściciela. Przycisk Wszystkie filtry nad listą połączeń pokazuje liczbę bieżących filtrów. Za pomocą tego przycisku można zamknąć lub otworzyć panel Filtry po lewej stronie. Aktualnie aktywne filtry widoczne są także nad listą dostępnych połączeń danych.

  Możesz także posortować listę, wybierając opcję Ostatnia modyfikacja, Ostatnio utworzone lub Alfabetycznie z listy rozwijanej po prawej stronie. Aby zmienić kolejność sortowania, kliknij strzałkę po prawej stronie listy.

  Po wybraniu połączenia ze źródłem danych opcjonalnie kliknij Testuj połączenie w prawym górnym rogu karty (zalecane), a następnie kliknij Dalej.

 6. Na karcie Wybierz zestawy danych wybierz tabele i/lub widoki do uwzględnienia w zadaniu replikacji. Można także używać symboli wieloznacznych i tworzyć reguły wyboru zgodnie z opisem w temacie Selekcja danych z bazy danych.

 7. Na karcie Wybierz połączenie z celem wybierz miejsce docelowe z listy dostępnych połączeń, a następnie kliknij Dalej. Pod względem funkcjonalnym ta karta nie różni się od opisanej wcześniej karty Wybierz połączenie źródłowe.

 8. Na karcie Ustawienia opcjonalnie zmień następujące ustawienia, a następnie kliknij Dalej.

  InformacjaPodczas replikacji ze źródeł aplikacji SaaS tryb replikacji Pełne ładowanie jest domyślnie włączony i nie można go wyłączyć.
  • Pełne ładowanie: Ładuje dane z wybranych tabel źródłowych na platformę docelową i w razie potrzeby tworzy tabele docelowe. Pełne ładowanie następuje automatycznie w momencie rozpoczęcia zadania, ale w razie potrzeby można je wykonać także ręcznie.
  • Zastosuj zmiany: Zapewnia ciągłą aktualność tabel docelowych względem wszelkich zmian wprowadzonych w tabelach źródłowych.
  • Zapisz zmiany: Przechowuje zmiany w tabelach źródłowych w tabelach zmian (po jednej na tabelę źródłową).

   Więcej informacji zawiera temat Zapisz zmiany.

  InformacjaOperacje ALTER TABLE DDL nie są obecnie obsługiwane. Inne operacje DDL, takie jak DROP TABLE i TRUNCATE TABLE, są obsługiwane.

  Zmiany są stosowane do tabel docelowych przy użyciu jednej z następujących metod:

  • Optymalizacja pod kątem partii: jest to ustawienie domyślne. Po wybraniu tej opcji zmiany są stosowane partiami. Następuje działanie przed przetwarzaniem mające na celu jak najefektywniejsze pogrupowanie transakcji w partie.
  • Stosowanie transakcyjne: Wybierz tę opcję, aby zastosować każdą transakcję indywidualnie, w kolejności zatwierdzania. W tym przypadku w odniesieniu do wszystkich tabel jest zapewniana pełna integralność referencyjna.
 9. Na karcie Podsumowanie wyświetlana jest wizualizacja potoku danych. Wybierz Otwórz zadanie <nazwa> lub Nic nie rób, a następnie kliknij Utwórz.

  W zależności od dokonanego wyboru albo zadanie zostanie otwarte, albo wyświetli się lista projektów.

 10. Jeśli zdecydujesz się otworzyć zadanie, na karcie Zestawy danych zostanie wyświetlona struktura i metadane wybranych tabel zasobów danych. Dotyczy to wszystkich jawnie wybranych tabel oraz tabel pasujących do reguł wyboru.

  Jeśli chcesz dodać więcej tabel ze źródła danych, kliknij Wybierz źródło danych.

 11. Opcjonalnie zmień ustawienie zadania zgodnie z opisem w temacie Ustawienia replikacji danych.

 12. Możesz wykonywać transformacje na zestawach danych, filtrować dane lub dodawać kolumny.

  Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie zestawami danych.

 13. Po dodaniu odpowiednich transformacji możesz zatwierdzić zestawy danych, klikając Zatwierdź zestawy danych. Jeśli walidacja się nie powiedzie, napraw błędy przed kontynuacją.

  Więcej informacji zawiera temat Sprawdzanie poprawności i dostosowywanie zestawów danych.

 14. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Przygotuj, aby skatalogować zadanie danych i przygotować je do wykonania.

 15. Po przygotowaniu zadania danych kliknij Uruchom.

  Informacje na temat odzyskiwania zadań i innych metod uruchamiania zadań zawiera temat Zaawansowane opcje uruchamiania.

 16. Zadanie replikacji powinno się teraz rozpocząć, a jego przebieg możesz zobaczyć w menu Monitoruj. Więcej informacji zawiera temat Monitorowanie indywidualnego zadania danych

Ustawianie priorytetu ładowania dla zestawów danych

Kolejność ładowania zestawów danych w zadaniu danych można kontrolować, przypisując każdemu z nich priorytet ładowania. Może się to przydać na przykład do ładowania mniejszych zestawów danych przed dużymi.

 1. Kliknij Priorytet ładowania.

 2. Wybierz priorytet ładowania dla każdego zestawu danych.

  Domyślny priorytet ładowania to Normalny. Zestawy danych będą ładowane w następującej kolejności priorytetów:

  • Najwyższy

  • Wyższy

  • Wysoka

  • Normalny

  • Niska

  • Niższy

  • Najniższy

  Zestawy danych z tym samym priorytetem będą ładowane w kolejności dowolnej.

 3. Kliknij przycisk OK.

InformacjaZestawy danych ze źródeł aplikacji SaaS mogą zawierać zależności w kolejności ładowania. Uwzględnij to podczas ustawiania priorytetu ładowania.

Ładowanie danych

Możesz wykonać ręczne przeładowanie tabel. Jest to przydatne, gdy występują problemy z jedną lub większą liczbą tabel.

 • Wybierz tabele do przeładowania i kliknij Przeładuj.

Możesz anulować przeładowanie tabel oczekujących na przeładowanie, klikając Anuluj przeładowanie. Nie ma to wpływu na tabele, które zostały już przeładowane.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!