Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Rapporter i tabellform med Qlik Cloud-analys

Skapa dynamiska tabellrapporter genom att kombinera Qlik-tillägget för Microsoft Excel med funktioner för att förbereda rapporter som är tillgängliga i en Qlik Sense-app. Leverera rapportutdata via e-post och till mappar som har definierats i Microsoft SharePoint-kopplingar. -rapporter kan vara i .xlsx- eller PDF-format.

Tabellrapport genererad från Qlik Cloud-analys

Tabellrapport (.xlsx-fil) genererad från en Qlik Sense-app i Qlik Cloud Analytics

I Qlik Cloud-analys hanterar du dina tabellrapporter i avsnittet Rapporter under fliken Förbered i Qlik Sense-appen.

Rapportjobb skapas och hanteras via rapportuppgifter. Datareduktion styrs med rapportfilter. Mottagare och associerade grupper som innehåller flera mottagare är tillgängliga från en distributionslista.

Att generera tabellrapporter är i typfallet en centralt hanterad aktivitet för rapportutvecklare. Tabellrapporter i Qlik Cloud-analys levereras via mervärdesfunktionen Qlik Reporting Service. Hör efter med din servicekontoägare om vilka funktioner som ingår i din Qlik Cloud-prenumeration. Mer information om centraliserad rapportutveckling och leverans finns i Rapporter från Qlik Cloud-analys.

Skapa och konfigurera företagsrapporter från avsnittet Rapporter i din Qlik Sense-app

Verktygsrad i Qlik Sense-app som visar avsnittet "Rapporter" under fliken "Förbered" i en app. Det är här du kan skapa och konfigurera rapportutdata

Arbetsflöde från början till slut

På hög nivå slutför du följande steg för att skapa en tabellrapport:

 1. Förbered din rapportmall med Qlik-tillägg för Microsoft Excel. I mallen definieras de data som fylls i i rapporten när rapporten genereras.

  Information om att komma igång med tillägget finns i Bygga rapportmallar med Qlik-tillägget för Microsoft Excel.

  Använd Qlik-tillägget för Microsoft Excel för att skapa en mall för din rapport

  Menyfliksområde i Microsoft Excel som visar knappen för Qlik-tillägg
 2. Du definierar appens distributionslista i den Qlik Sense-app som du genererar rapporten. Detta är listan över alla mottagare och grupper med mottagare som kan läggas till som mottagare av rapportutdata. Se Skapa en distributionslista för din rapport.

 3. Ladda upp mallfilen till din Qlik Sense-app. Mer information om att hantera dina mallar finns i Arbeta med rapportmallar i Qlik Sense-appen..

 4. Skapa en rapportuppgift i appen för att konfigurera leverans av rapporten. Se Arbeta med rapportuppgifter.

När du utvecklar din rapportmall kan du testa dess utdata efter behov med förhandsgranska-funktionen i tillägget. Se Förhandsgranska rapporten.

För att få tillgång till den fulla potentialen med rapportgenerering i Qlik Cloud-analys använder du följande funktioner:

 • För att förfina den data från appen som visas i rapporter använder du rapportfilter. Med filter kan du utvidga rapportinnehåll, vilket innebär att en enda rapportuppgift kan generera individualiserade utdata som varierar beroende på mottagare eller grupp. Filter kan definieras globalt (på rapportuppgiftsnivån), på mottagarnivån eller både och. Se Arbeta med rapportfilter.

 • Konfigurera rapportutdata för att distribueras till en fjärrdistributionsmapp. Distributionsmappen definieras i en Microsoft SharePoint-datakoppling. Distributionsmappar kan användas antingen tillsammans med eller som ett alternativ till distribution via e-post. Se Leverera tabellrapporter till en distributionsmapp.

Krav

Ha följande allmänna krav i åtanke:

 • Dina möjligheter att använda tabellrapporter i Qlik Cloud-analys styrs av din Qlik Cloud-prenumeration. Innan du använder de här funktionerna bör du samråda med ägaren av ditt servicekonto och få kännedom om funktionerna och begränsningarna på din klientorganisation.

 • Se Krav för att använda tillägget för att visa kraven för att arbeta Qlik-tillägget för Microsoft Excel.

 • För att dina rapportutdata ska kunna distribueras via e-post måste en SMTP-server ha konfigurerats för klientorganisationen. Mer information finns i Konfigurera e-postsupport och Arbeta med rapportuppgifter.

Behörigheter

Om appen är i ett delat utrymme behöver du minst utrymmesrollen Kan redigera för att visa och använda avsnittet Rapporter i en app. Om appen finns i ett hanterat utrymme behöver du någon av följande utrymmesroller för att använda avsnittet Rapporter i en app.

 • Ägare

 • Kan hantera

 • Kan styra (endast Användarrättighet Professional eller Full User)

Om du har den åtkomsten och inte ser avsnittet Rapporter i appen under fliken Förbereda har inte din administratör aktiverat rapportfunktionen för klientorganisationen. Om detta är fallet kan du inte konfigurera tabellrapporter med appen.

De specifika behörighetskraven bryts också ner efter utrymmestyp nedan.

Krav för appar i delade utrymmen

Följande krav gäller för appar i delade utrymmen:

 • För att visa och använda avsnittet Rapporter i appen behöver du Kan redigera-åtkomst för det utrymme som appen finns i.

 • För att ladda en distributionslista som ska användas i rapportuppgifter måste du vara appägare eller ha Kan redigera data i appar-åtkomst i det delade utrymmet. Mer information om att lägga till en distributionslista i din app finns i Skapa en distributionslista för din rapport.

Mer information om vilka roller som krävs för att hantera alla aspekter av rapportfunktionerna i din app finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Krav för appar i hanterade utrymmen

För att visa och använda avsnittet Rapporter i en app behöver du någon av följande utrymmesroller i utrymmet där appen finns:

 • Ägare

 • Kan hantera

 • Kan styra (endast Användarrättighet Professional eller Full User)

Mer information om vilka roller som krävs för att hantera alla aspekter av rapportfunktionerna i din app finns i Hantera behörigheter i hanterade utrymmen.

Krav för en app i ditt personliga utrymme

Du behöver användarrollen Private Analytics Content Creator i klientorganisationen för att fullständig kontroll över rapportuppgifter, distributionslistor, filter och mallar.

Vem kan få tabellrapporter?

I Qlik Cloud-analys kan du skicka Excel-epostrapporter till både interna och externa mottagare. I följande tabell beskrivs varje typ av mottagare och vad de kan förvänta sig att se i sina rapporter.

Möjliga mottagare av utdata från en apps rapportuppgifter via e-post
Typ av mottagareBeskrivningBeteende
Intern

En användare i Qlik Cloud-klientorganisationen

Läs mer om hur du lägger till en användare i Qlik Cloud-klientorganisationen i Lägga till användare i Qlik Cloud eller Lägga till användare i Qlik Cloud, beroende på prenumerationstyp.

Såvida inte appen använder avsnittsåtkomst kommer data som ingår i den här mottagarens rapport att baseras på den åtkomst som rapportuppgiftens ägare har till appen.

Information om beteende vid avsnittsåtkomst finns i Tabellrapporter och avsnittsåtkomst.

ExternEn användare i Qlik Cloud-klientorganisationen.Vilka data som inkluderas i en rapport styrs alltid av den åtkomst som rapportuppgiftens ägare har.

Om Qlik Sense-appen använder avsnittsåtkomst är det viktigt att tänka på hur detta påverkar vem som erhåller rapporterna. Se Tabellrapporter och avsnittsåtkomst.

Om du i stället distribuerar rapporter via en distributionsmapp (Microsoft SharePoint) kan alla som har åtkomst till den angivna platsen som anges i motsvarande koppling komma åt rapporterna.

Tabellrapporter och avsnittsåtkomst

Den datareduktion som tillämpas på en rapport beror på om appen använder avsnittsåtkomst eller inte.

Alla interna rapportmottagare (användare i Qlik Cloud-klientorganisationen) måste ha tillgång till appen och inkluderas i tabellen för avsnittsåtkomst för att rapporten ska genereras och skickas till dem. Data i rapportutdata kommer också att filtreras baserat på de begränsningar för dataåtkomst som definierats för den användaren i skriptet för avsnittsåtkomst.

Hantera datasäkerhet med Section Access

Rapportuppgifter och avsnittsåtkomst

Det är viktigt att tänka på att arbetet med rapportuppgifter fungerar annorlunda om appen använder avsnittsåtkomst:

 • Om avsnittsåtkomst läggs till eller tas bort från appen inaktiveras rapportuppgiften automatiskt. Den kan återaktiveras manuellt. På så sätt kan rapportutvecklaren utvärdera huruvida denne vill fortsätta med rapportleveranser baserat på definitionerna av mottagarna i distributionslistan.

 • Om appen har avsnittsåtkomst och en huvudadministratör ändrar ägare till rapportuppgiften i Hanteringskonsol inaktiveras rapportuppgiften automatiskt. Därefter kan bara den nya ägaren av rapportuppgiften återaktivera rapportuppgiften.

 • Rapportleverans via distributionsmappen för Microsoft SharePoint är inte tillgänglig om appen använder avsnittsåtkomst.

Krav för administratörer

Qlik Cloud-huvudadministratörer kan slå på eller av rapportfunktioner i Hanteringskonsol. Mer information finns i Hantera tillgänglighet för rapporter, prenumerationer och delning.

Om du har alla nödvändiga behörigheter och ändå inte kan komma åt tabellrapportfunktionerna kontaktar du din huvudadministratör.

Begränsningar

En lista över begränsningarna finns i Specifikationer och begränsningar för Qlik Reporting Service.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!