Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Comment field

Hiermee kunt u de opmerkingen voor velden (metagegevens) uit databases en spreadsheets weergeven. Veldnamen die niet in de app aanwezig zijn, worden genegeerd. Als meerdere exemplaren van een veldnaam worden aangetroffen, wordt de laatste waarde gebruikt.

Syntaxis:  

comment [fields] *fieldlist using mapname

comment [field] fieldname with comment

 

De toewijzingstabel moet uit twee kolommen bestaan, de eerste met veldnamen en de tweede met de opmerkingen.

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
*fieldlistEen met door komma's gescheiden lijst velden die van commentaar moeten worden voorzien. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een opdracht mapping LOAD of mapping SELECT.
fieldname De naam van het veld waaraan de opmerking moet worden toegevoegd.
commentDe opmerking die aan het veld moet worden toegevoegd.

Voorbeeld 1:  

commentmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,This field contains text values

Num,This field contains numeric values

];

comment fields using commentmap;

Voorbeeld 2:  

comment field Alpha with AFieldContainingCharacters;

comment field Num with '*A field containing numbers';

comment Gamma with 'Mickey Mouse field';

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!