Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Tag

Met de scriptopdracht kunnen tags aan één of meer velden of tabellen worden toegewezen. Als wordt geprobeert om een tag toe te wijzen aan een veld of tabel die niet bestaat in de app, wordt de tag genegeerd. Als conflicterende exemplaren van een veld- of tagnaam zijn aangetroffen, wordt de laatste waarde gebruikt.

Syntaxis:  

Tag [field|fields] fieldlist with tagname


Tag [field|fields] fieldlist using mapname


Tag table tablelist with tagname

 

Argumenten
Argument Beschrijving
fieldlist Aan één of meerdere velden moet een tag worden toegewezen in een door komma's gescheiden lijst.
mapname De naam van een toewijzingstabel die eerder is gelezen in een mapping Load- of mapping Select-instructie.
tablelist Een door komma's gescheiden lijst van de tabellen waaraan een tag moet worden toegewezen.
tagname De naam van de tag die moet worden toegepast op het veld.

Voorbeeld 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Voorbeeld 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!