Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Bottom

Bottom() evalueert een uitdrukking in de laatste rij (onderste rij) van een kolomsegment in een tabel. De rij waarvoor deze waarde wordt berekend is afhankelijk van de waarde van offset, indien aanwezig. De onderste rij is de standaardwaarde. Voor andere grafieken dan tabellen, wordt de laatste rij van de huidige kolom in het equivalent van de strakke tabel in de grafiek geëvalueerd.

Syntaxis:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten:  

  • expr: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
  • offset: Als een offset n groter dan 0 wordt opgegeven, wordt de evaluatie van de uitdrukking n rijen verder omhoog verplaatst, geteld vanaf de huidige rij. Als de beginwaarde 0 wordt opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd op de huidige rij. Als een negatief getal voor de beginwaarde wordt opgegeven, werkt de functie Above op dezelfde wijze als de functie Below met het overeenkomstige positieve getal als beginwaarde.
  • count: Als een derde argument count groter dan 1 wordt opgegeven, retourneert de functie niet één maar een bereik van count-waarden. Eén waarde voor elke count tabelrijen, omhoog geteld vanaf de oorspronkelijke cel. In deze vorm kan de functie worden gebruikt als argument voor een van de speciale bereikfuncties. Bereikfuncties
  • TOTAL: Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

    Het aggregatiebereik definiëren

InformatieEen kolomsegment wordt gedefinieerd als een opeenvolgende subset van cellen die dezelfde waarden hebben voor de dimensies in de huidige sorteervolgorde. Interrecord-grafiekfuncties worden berekend in het kolomsegment met uitzondering van de dimensie uiterst rechts in de equivalente strakke tabel. Als er slechts één dimensie is in de grafiek, of als de kwalificatie TOTAL is opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd voor de volledige tabel.
InformatieAls de tabel of het equivalent van de tabel meerdere verticale dimensies heeft, omvat het huidige kolomsegment alleen rijen met dezelfde waarden als de huidige rij in alle dimensiekolommen, met uitzondering van de kolom waarin de laatste dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden.

Beperkingen:  

  • Recursieve oproepen retourneren een NULL-waarde.

  • Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeeld 1:  

Voorbeeld van tabeluitvoer
Customer Sum(Sales) Bottom(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Bottom(Sum(Sales)) Bottom offset 3
- 2566 757 3323 3105
Astrida 587 757 1344 1126
Betacab 539 757 1296 1078
Canutility 683 757 1440 1222
Divadip 757 757 1514 1296

In de weergave van de tabelgrafiek in dit voorbeeld wordt de tabel gemaakt op basis van de dimensie Customer en de metingen Sum(Sales) en Bottom(Sum(Sales)).

De kolom Bottom(Sum(Sales)) retourneert 757 voor alle rijen omdat dit de waarde van de onderste rij is: Divadip.

In de tabel worden tevens complexere metingen weergegeven: één die is gemaakt op basis van Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) en één met het label Bottom offset 3, die is gemaakt met behulp van de uitdrukking Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) en waarvoor het argument offset is ingesteld op 3. Hiermee wordt de waarde Sum(Sales) voor de huidige rij toegevoegd aan de waarde van de rij die zich drie rijen boven de onderste rij bevindt. Met andere woorden: de huidige rij plus de waarde voor Betacab.

Voorbeeld 2:  

In de weergaven van de tabelgrafieken in dit voorbeeld, zijn meer dimensies toegevoegd aan de grafieken: Month en Product. Voor grafieken met meer dan één dimensie zijn de resultaten van uitdrukkingen met de functies Above, Below, Top en Bottom afhankelijk van de volgorde waarin de kolom met dimensies in QlikView zijn gesorteerd. QlikView evalueert de functies op basis van de kolomsegmenten die het resultaat zijn van de dimensie die als laatste is gesorteerd. De sorteervolgorde van de kolom wordt beheerd onder Sorteren en is niet per se gelijk aan de volgorde waarin de kolommen in een tabel worden weergegeven.

In de eerste tabel wordt de uitdrukking geëvalueerd op basis van Month en in de tweede tabel wordt deze geëvalueerd op basis van Product. De meting End value bevat de uitdrukking Bottom(Sum(Sales)). De onderste rij voor Month is Dec en de waarde voor Dec beide waarden van Product die worden weergegeven in de tabel zijn 22. (Sommige rijen worden niet weergegeven om ruimte te besparen.)

Voorbeeld uitvoer van eerste tabel
Customer Product Month Sum(Sales) End value
- - - 2566 -
Astrida AA Jan 46 22
Astrida AA Feb 60 22
Astrida AA Mar 70 22
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 22
Astrida AA Oct 12 22
Astrida AA Nov 78 22
Astrida AA Dec 22 22
Astrida BB Jan 46 22
Voorbeeld uitvoer van tweede tabel
Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13

Zie voor meer informatie voorbeeld 2 in de Above-functie.

Voorbeeld 3:  

De functie Bottom kan worden gebruikt als invoer voor de bereikfuncties. Bijvoorbeeld: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

In de argumenten voor de functie Bottom() is offset ingesteld op 1 en count ingesteld op 3. De functie retourneert de resultaten van de uitdrukking Sum(Sales) voor de drie rijen, te beginnen met de rij boven de onderste rij in het kolomsegment (omdat offset=1) en de twee rijen daarboven (waar er een rij is). Deze drie waarden worden gebruikt als invoer voor de functie RangeAvg(), die het gemiddelde van de waarden in het opgegeven bereik van cijfers als resultaat geeft.

Een tabel met Customer als dimensie levert de volgende resultaten op voor de uitdrukking RangeAvg().

Voorbeeld van tabeluitvoer
Customer RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3))
Astrida 659.67
Betacab 659.67
Canutility 659.67
Divadip 659.67

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Als u de maanden in de juiste volgorde wilt sorteren bij het maken van uw grafieken, gaat u naar het tabblad Sort van de grafiekeigenschappen en schakelt u het selectievakje Expression onder Sort by in. Schrijf Monthnumber in het uitdrukkingsvak.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com