Ga naar hoofdinhoud

After

After() retourneert de waarde van een uitdrukking berekend aan de hand van de dimensiewaarden van een draaitabel die staan in de kolom voor de huidige kolom in een rijsegment in de draaitabel.

Syntaxis:  

after([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Informatie Deze functie retourneert NULL in alle andere grafiektypen dan een draaitabel.
InformatieHet is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in tabellen als deze diagramfunctie wordt gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld. Als u deze diagramfunctie gebruikt in een visualisatie of tabel, wordt de sortering van de visualisatie teruggezet naar de gesorteerde invoer van deze functie.

Argumenten:  

  • expression: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
  • offset: Als een offset n groter dan 0 wordt opgegeven, wordt de evaluatie van de uitdrukking n rijen verder omhoog verplaatst, geteld vanaf de huidige rij. Als de beginwaarde 0 wordt opgegeven, wordt de uitdrukking geëvalueerd op de huidige rij. Als een negatief getal voor de beginwaarde wordt opgegeven, werkt de functie Above op dezelfde wijze als de functie Below met het overeenkomstige positieve getal als beginwaarde.
  • n: Als een derde parameter n groter dan 1 wordt opgegeven, retourneert de functie niet één maar een bereik van n-waarden. Eén waarde voor elke n tabelrijen, naar rechts geteld vanaf de oorspronkelijke cel.
  • TOTAL: Als de tabel eendimensionaal is of als de kwalificatie TOTAL wordt gebruikt als argument, is het huidige kolomsegment altijd gelijk aan de hele kolom.

    Het aggregatiebereik definiëren

Op de laatste kolom van een rijsegment wordt een NULL-waarde geretourneerd, omdat er geen kolom na deze kolom staat.

Als de draaitabel meerdere horizontale dimensies heeft, omvat het huidige rijsegment alleen kolommen met dezelfde waarden als de huidige kolom in alle dimensierijen, met uitzondering van de rij waarin de laatste horizontale dimensie wordt weergegeven in de onderlinge sorteervolgorde van de velden. De sorteervolgorde tussen velden voor horizontale dimensies in draaitabellen wordt simpelweg gedefinieerd door de volgorde van de dimensies van boven naar onder.

Voorbeeld:  

after( sum( Sales ))

after( sum( Sales ), 2 )

after( total sum( Sales ))

rangeavg (after(sum(x),1,3)) retourneert een gemiddelde van de drie resultaten van de functie sum(x), berekend aan de hand van de drie kolommen direct rechts van de huidige kolom.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com