Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Bottom

Bottom() Funkcja oblicza wartość wyrażenia w ostatnim (najniższym) wierszu segmentu kolumny w tabeli. Wiersz wybierany do obliczeń zależy od wartości opcjonalnego parametru offset — domyślnie jest to wiersz najniższy. W przypadku wykresów niebędących tabelami obliczenie jest wykonywane na ostatnim wierszu bieżącej kolumny w tabeli prostej odpowiadającej wykresowi.

Składnia:  

Bottom([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Typ zwracanych danych: podwójny

Argumenty:  

  • expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • offset: Określenie wartości offset n większej niż 0 powoduje przeniesienie oceny wyrażenia o n wierszy w górę od bieżącego wiersza. Podanie argumentu offset równego 0 spowoduje obliczenie wartości wyrażenia dla bieżącego wiersza. Określenie ujemnej wartości argumentu offset sprawia, że funkcja Above działa tak samo jak funkcja Below z odpowiednią dodatnią wartością argumentu offset.
  • count: Jeśli trzeci argument count będzie większy od 1, funkcja zwróci zakres wartości count, po jednej dla każdego z count wierszy tabeli liczonych w górę od pierwotnej komórki. W tej postaci funkcja może być używana jako argument dla specjalnych funkcji zakresu. Funkcje zakresu
  • TOTAL: Jeśli tabela jest jednowymiarowa lub jako argument zostanie podany kwalifikator TOTAL, bieżący segment kolumny jest zawsze równy całej kolumnie.

    Określenie zakresu agregacji

InformacjaSegment kolumny definiuje się jako ciągły podzbiór komórek o tych samych wartościach dla wymiarów w bieżącej kolejności sortowania. Międzywierszowe funkcje wykresu są obliczane w segmencie kolumny z pominięciem skrajnego prawego wymiaru w równoważnym wykresie tabeli prostej. Jeśli wykres ma tylko jeden wymiar lub jeśli podano kwalifikator TOTAL, wartość wyrażenia jest obliczana na pełnej tabeli.
InformacjaJeśli tabela lub równoważnik tabeli zawiera wiele wymiarów pionowych, wówczas segment bieżącej kolumny będzie zawierał tylko wiersze z takimi samymi wartościami we wszystkich kolumnach wymiaru jak bieżący wiersz, ale bez kolumny przedstawiającej ostatni wymiar w kolejności sortowania między polami.

Ograniczenia:  

  • Wywołania rekurencyjne będą zwracać NULL.

  • Sortowanie według wartości Y w wykresach albo sortowanie według kolumn wyrażeń w tabelach jest niedozwolone, gdy w dowolnym z wyrażeń wykresu stosowana jest ta funkcja wykresu. W takiej sytuacji te opcje sortowania są automatycznie wyłączone. Kiedy używasz tej funkcji wykresu w wizualizacji albo tabeli, sortowanie wizualizacji zostanie przywrócone do sortowania danych wejściowych tej funkcji.

Przykłady i wyniki:  

Przykład 1:  

Przykładowe dane wyjściowe tabeli
Customer Sum(Sales) Bottom(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Bottom(Sum(Sales)) Bottom offset 3
- 2566 757 3323 3105
Astrida 587 757 1344 1126
Betacab 539 757 1296 1078
Canutility 683 757 1440 1222
Divadip 757 757 1514 1296

W tym przypadku stosowny wykres został utworzony na podstawie wymiaru Customer oraz miar: Sum(Sales) i Bottom(Sum(Sales)).

Kolumna Bottom(Sum(Sales)) zwraca wartość 757 dla wszystkich wierszy, ponieważ jest to wartość najniższego wiersza: Divadip.

W tabeli tej przedstawione są również bardziej złożone miary: jedna utworzona na podstawie wyrażenia Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales)) i jedna zatytułowana Bottom offset 3, utworzona na podstawie wyrażenia Sum(Sales)+Bottom(Sum(Sales), 3) z argumentem offset o wartości 3. W efekcie jej działania wartość Sum(Sales) dla bieżącego wiersza jest dodawana do wartości z trzeciego wiersza liczonego od najniższego wiersza (wartość z wiersza bieżącego plus wartość dla klienta Betacab).

Przykład 2:  

W tym przypadku do wykresów zostały dodane kolejne wymiary: Month i Product. W przypadku wykresów wielowymiarowych wyniki wyrażeń zawierających funkcje Above, Below, Top i Bottom są zależne od kolejności posortowania wymiarów kolumn przez QlikView. QlikView oblicza wartości funkcji na podstawie segmentów kolumny uzyskanych z wymiaru sortowanego jako ostatni. Kolejność sortowania kolumn określa się w polu Sortowanie i może ona być inna od kolejności wyświetlania kolumn w tabeli.

W pierwszej tabeli wyrażenie jest oceniane na podstawie wymiaru Month, a w drugiej tabeli — na podstawie wymiaru Product. Miara End value zawiera wyrażenie Bottom(Sum(Sales)). Najniższy wiersz dla miary Month to Dec, a wartość dla Dec i dla Product wyświetlona w tabeli wynosi 22. (W celu oszczędności miejsca niektóre wiersze nie zostały pokazane).

Przykładowe dane wyjściowe pierwszej tabeli
Customer Product Month Sum(Sales) End value
- - - 2566 -
Astrida AA Jan 46 22
Astrida AA Feb 60 22
Astrida AA Mar 70 22
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 22
Astrida AA Oct 12 22
Astrida AA Nov 78 22
Astrida AA Dec 22 22
Astrida BB Jan 46 22
Przykładowe dane wyjściowe drugiej tabeli
Customer Product Month Sum(Sales) End value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13

Dodatkowe informacje zawiera Przykład 2 w opisie funkcji Above.

Przykład 3:  

Funkcję Bottom można stosować jako źródło danych wejściowych dla funkcji zakresu. Na przykład: RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3)).

W funkcji Bottom() argument offset jest ustawiony na 1, a argument count jest ustawiony na 3. Funkcja ta znajduje wyniki wyrażenia Sum(Sales) w trzech wierszach począwszy od wiersza nad najniższym wierszem w segmencie kolumny (ponieważ offset=1), oraz i w dwóch wierszach nad nim (o ile jest tam wiersz). Wspomniane trzy wartości są stosowane jako dane wejściowe dla funkcji RangeAvg(), która znajduje średnią wartości w określonym szeregu liczbowym.

Tabela z kolumną Customer jako wymiarem zwraca następujące wyniki dla wyrażenia RangeAvg().

Przykładowe dane wyjściowe tabeli
Customer RangeAvg (Bottom(Sum(Sales),1,3))
Astrida 659.67
Betacab 659.67
Canutility 659.67
Divadip 659.67

Dane zastosowane w przykładach:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Aby miesiące były sortowane we właściwej kolejności, podczas tworzenia arkuszy przejdź do karty Sort we właściwościach wykresu i zaznacz pole wyboru Expression w sekcji Sort by. W polu wyrażenia podaj Monthnumber.

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com