Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Correl - diagramfunktion

Correl() returnerar den aggregerade korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationsfunktionen är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna och aggregeras för (x,y)-värdeparen itererat över diagrammets dimensioner.

Syntax:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
value1, value2 Uttrycken eller fälten som innehåller de två stickprovsuppsättningarna för vilka korrelationskoefficienten ska mätas.
SetExpression Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
DISTINCT Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
TOTAL

Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras.

Genom att använda TOTAL [<fld {.fld}>], där kvalificeraren TOTAL följs av en lista med ett eller flera fältnamn som en delmängd av diagramdimensionens variabler, skapar du en delmängd av de totala möjliga värdena.

Definiera aggregeringens omfattning

Begränsningar:  

Aggregeringsfunktionens parameter får inte innehålla andra aggregeringsfunktioner, om inte dessa inre aggregeringar innehåller TOTAL-kvalificeraren. För mer avancerade nästlade aggregeringar använder du den avancerade Aggr-funktionen i kombination med en specificerad dimension.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Exempel och resultat:  

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
Correl(Age, Salary)

För en tabell som innehåller dimensionen Employee name och måttet Correl(Age, Salary) är resultatet 0,9270611. Resultaten visas endast för totalcellen.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Detta och följande resultat visas med tre decimaler för bättre läsbarhet.

Om du skapar en filterruta med dimensionen Gender och gör ett val från den, ser du resultatet 0,951 när Female väljs och 0,939 om Male väljs. Detta beror på att valet utesluter alla resultat som inte hör till det andra värdet för Gender.

Correl({1} TOTAL Age, Salary))

0.927. Oberoende av val. Detta beror på att set-uttrycket {1} bortser från alla urval och dimensioner.

Correl(TOTAL <Gender> Age, Salary))

0,927 i totalcellen, 0,939 för alla värden för Male och 0,951 för alla värden för Female. Det här motsvarar resultaten om du gör valen i en filterruta baserad på Gender.

Data som används i exempel:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!