Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Top

Top() utvärderar ett uttryck på den första (översta) raden i ett kolumnsegment i en tabell. Vilken rad som den beräknas för beror på värdet för offset, om sådant finns, standardvärdet är raden högst upp. För diagram som inte är tabeller görs Top()-utvärderingen på den första raden i den aktuella kolumnen i diagrammets raka tabellmotsvarighet.

Syntax:  

Top([TOTAL] expr [ , offset [,count ]])

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • offset: Om en offset n som är större än 0 anges, flyttas utvärderingen av uttrycket n rader uppåt från den aktuella raden. Om startpunkt anges till 0 utvärderas uttrycket på den aktuella raden. Anges ett negativt värde för startpunkten gör det att funktionen Above fungerar likadant som funktionen Below med motsvarande positivt värde för startpunkten.
  • count: Om du anger ett tredje argument som är count större än 1, returnerar funktionen ett intervall på count värden, ett för varje count tabellrader räknat uppåt från den ursprungliga cellen. I denna form kan funktionen användas som argument i någon av de speciella intervallfunktionerna. Intervallfunktioner
  • TOTAL: Om tabellen är endimensionell eller om kvalificeraren iTOTAL används som argument, motsvarar det aktuella kolumnsegmentet alltid hela kolumnen.

    Definiera aggregeringens omfattning

Anteckning om informationEtt kolumnsegment definieras som en konsekutiv underuppsättning med celler som har samma värden för dimensionerna i den aktuella sorteringsordningen. Postöverskridande diagramfunktioner beräknas i kolumnsegmentet exklusive dimensionen längst till höger i motsvarande raka tabelldiagram. Om det enbart finns en dimension i diagrammet, eller om kvalificeraren TOTAL anges, utvärderas uttrycket över en hel tabell.
Anteckning om informationOm tabellen eller diagrammets tabellmotsvarighet har flera vertikala dimensioner, inbegriper det aktuella kolumnsegmentet endast rader som har samma värden som den aktuella raden i samtliga dimensionskolumner, utom den kolumn som visar den sista dimensionen i fältens inbördes sorteringsordning.

Begränsningar:  

  • Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när denna diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder den här diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den här funktionen.

  • Rekursiva anrop returnerar NULL.

Exempel och resultat:  

Exempel 1:  

Exempel på utdata i tabell
Customer Sum(Sales) Top(Sum(Sales)) Sum(Sales) + Top(Sum(Sales)) Top offset 3
  2566 587 3153 3249
Astrida 587 587 1174 1270
Betacab 539 587 1126 1222
Canutility 683 587 1270 1366
Divadip 757 587 1344 1440

I återgivningen av det tabelldiagram som visas i det här exemplet skapas tabellen från dimensionen Customer och måtten: Sum(Sales) och Top(Sum(Sales)).

Kolumnen Top(Sum(Sales)) returnerar 587 för alla rader eftersom det är värdet för den översta raden: Astrida

Tabellen visar även mer komplexa mått: ett skapat av Sum(Sales)+Top(Sum(Sales)) och ett med etiketten Top offset 3, som skapas med hjälp av uttrycket Sum(Sales)+Top(Sum(Sales), 3) och vars argument offset är angivet som 3. Det lägger till Sum(Sales)-värdet för den aktuella raden till värdet från raden tre rader nedanför den översta raden, d.v.s. den aktuella raden plus värdet för Canutility.

Exempel 2:  

I de återgivna tabelldiagram som visas i det här exemplet har fler dimensioner lagts till i diagrammen: Month och Product. För diagram med flera dimensioner beror resultatet för uttryck som innehåller funktionerna Above, Below, Top och Bottom på den ordning i vilken kolumndimensionerna sorteras av QlikView. QlikView evaluerar funktionerna baserat på de kolumnsegment som är resultatet från den dimension som kommer sist i sorteringsordningen. Sorteringsordningen för kolumner styrs under Sortera. Den motsvarar inte nödvändigtvis den ordning i vilken kolumnerna visas i en tabell. (En del rader visas inte av utrymmesskäl.)

Exempel på utdata i första tabellen
Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 46
Astrida AA Mar 70 46
... ... ... ... ...
Astrida AA Sep 78 46
Astrida AA Oct 12 46
Astrida AA Nov 78 46
Astrida AA Dec 22 46
Astrida BB Jan 46 46
Exempel på utdata i andra tabellen
Customer Product Month Sum(Sales) First value
      2566 -
Astrida AA Jan 46 46
Astrida BB Jan 46 46
Astrida AA Feb 60 60
Astrida BB Feb 60 60
Astrida AA Mar 70 70
Astrida BB Mar 70 70
Astrida AA Apr 13 13
Astrida BB Apr 13 13

Mer information finns i Exempel 2 i Above-funktionen.

Exempel 3:  

Funktionen Top kan användas som indata för intervallfunktionerna. Exempelvis: RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3)).

I argumenten för Top()-funktionen är offset inställt på 1 och count är inställt på 3. Funktionen hittar resultateten för uttrycket Sum(Sales) på de tre raderna som börjar med raden under den nedersta raden i kolumnsegmentet (eftersom offset=1), och två rader under den (där det finns en rad). De här tre värdena används som indata för funktionen RangeAvg() som räknar ut medelvärdet för ett angivet talintervall.

En tabell med Customer som dimension ger följande resultat för uttrycket RangeAvg().

Exempel på utdata i tabell
Customer RangeAvg (Top(Sum(Sales),1,3))
Astrida 603
Betacab 603
Canutility 603
Divadip 603

Data som används i exempel:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

För att få månaderna att sorteras i korrekt ordning när du skapar dina diagram går du till fliken Sort under diagramegenskaperna och markerar kryssrutan Expression under Sort by. Skriv Monthnumber i uttrycksrutan.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com