Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie raportu Usługa raportowania Qlik

Bloki łączników Usługa raportowania Qlik umożliwiają szybkie i łatwe tworzenie niestandardowych, wielostronicowych raportów na podstawie arkuszy aplikacji. W tym temacie pokazano, jak używać każdego z bloków raportowania do tworzenia raportów. Po zapoznaniu się z tym tematem można będzie generować jednostronicowe raporty na podstawie arkusza aplikacji, raporty wielostronicowe i raporty niestandardowe z różnymi wyborami zastosowanymi do różnych arkuszy.

W celu utworzenia raportu Usługa raportowania Qlik należy znać Qlik Application Automation. Więcej informacji zawiera temat Automatyzacja aplikacji Qlik (tylko w języku angielskim).

Uwaga dotycząca Qlik Sense Enterprise SaaS Government Usługa Usługa raportowania Qlik jest dostępna w Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) tylko przy użyciu API Usługi raportowania Qlik. Organizacje, które wdrażają Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US), potrzebują dodatkowej licencji na korzystanie z API Usługi raportowania Qlik.

Zabezpieczenia

Po utworzeniu raportu za pomocą automatyzacji można udostępnić dokument PDF wszystkim. Oznacza to, że możesz potencjalnie udostępniać dane z aplikacji, która nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Przed utworzeniem i wysłaniem raportów upewnij się, czy rozumiesz implikacje bezpieczeństwa aplikacji i danych użytych do utworzenia raportu.

Generowanie prostego raportu

Po ukończeniu tej sekcji będziesz w stanie utworzyć prosty raport przedstawiający arkusze z aplikacji. Raport generuje się ręcznie, wykonując automatyzację. Jeśli używasz aplikacji z więcej niż jednym arkuszem, w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie arkusze. Z kolejnych sekcji dowiesz się, jak wybrać określone arkusze, aby dostosować raport.

 1. Utwórz nową automatyzację (tylko w języku angielskim).

 2. W okienku selektora bloków w obszarze Moje łączniki wybierz opcję Qlik Reporting.

 3. Przeciągnij blok Utwórz raport na kanwę i dołącz go do bloku Start.

 4. Wybierz pole Identyfikator aplikacji i użyj funkcji do lookup, aby znaleźć aplikację, której chcesz użyć do wygenerowania raportu.

  Pole Nazwa jest wypełniane nazwą aplikacji. Jeśli raport ma mieć inną nazwę, wprowadź nową nazwę w tym polu.

 5. Ustaw Tryb arkuszy na Wszystkie.

  To ustawienie tworzy raport uwzględniający każdy arkusz w aplikacji.

 6. Przeciągnij blok Generuj raport na kanwę i dołącz go do bloku Utwórz raport.

 7. Pole Raport zostanie wypełnione nazwą raportu z poprzedniego bloku.

 8. W okienku selektora bloków w obszarze Moje łączniki wybierz pozycję Poczta.

 9. Przeciągnij blok Wyślij pocztę na kanwę i dołącz go na końcu automatyzacji.

  Blok Wyślij pocztę musi być skonfigurowany do wysyłania wiadomości e-mail. Wybierz kartę Połączenie w menu konfiguracji bloku. Wprowadź informacje o połączeniu pocztowym odpowiednie dla swojego dostawcy poczty e-mail. Aby zapoznać się z przykładem połączenia za pomocą serwera SMTP usługi Gmail, zobacz Uwierzytelnianie Gmail.

 10. Wybierz Dane wejściowe.

 11. Wprowadź adres e-mail w polu Do.

 12. Wprowadź Temat wiadomości e-mail i ustaw Typ na Tekst.

 13. Wprowadź wiadomość w polu Treść.

 14. Wybierz Dodaj załącznik.

  W polu Plik wybierz nazwę raportu z listy.

  Automatyzacja raportu powinna wyglądać następująco:

  Prosta automatyzacja do raportowania z 4 blokami

 15. Zapisz automatyzację, a następnie kliknij Uruchom.

  Raport zostanie wysłany na docelowy adres e-mail, jeśli nie pojawią się żadne błędy bloków. Najczęstszym błędem podczas korzystania z bloku Poczta jest błąd konfiguracji SMTP. W takim przypadku sprawdź ustawienia połączenia bloku Wyślij pocztę i spróbuj ponownie.

Dodawanie wyboru do raportu

W poprzedniej sekcji utworzony został raport na podstawie arkuszy w aplikacji. W tej sekcji zastosujesz wybór do całego raportu. Jeżeli aplikacja ma różne arkusze, wszystkie arkusze są uwzględniane, a wybór jest stosowany we wszystkich arkuszach.

 1. Przeciągnij blok Dodaj wybór do raportu na kanwę i dołącz go pod blokiem Utwórz raport.

 2. Sprawdź, czy nazwa raportu pojawia się w polu Raporty. Jeśli nie, użyj menu rozwijanego, aby ją wybrać.

 3. Wybierz pole Nazwa pola i użyj funkcji do lookup, aby znaleźć pole do wyboru.

  Pole Nazwa pola bloku Dodaj wybór do raportu

 4. Pod sekcją Wartości kliknij Dodaj wartość, a następnie użyj funkcji do lookup, aby wybrać wartość, która zostanie użyta do wyboru. Wyświetlane wartości są wartościami powiązanymi z wybranym polem.

  alt

  Wskazówka

  Jeśli aplikacja ma stany alternatywne, możesz użyć funkcji do lookup w polu Stan, aby zastosować do raportu wybór stanu alternatywnego.

 5. Po skonfigurowaniu bloku Dodaj wybory do raportu zapisz automatyzację.

 6. Kliknij Uruchom, aby wysłać raport z wyborami zastosowanymi do raportu.

Dostosowywanie raportu

W poprzedniej sekcji został zastosowany wybór do całego raportu. Typowym zastosowaniem w raportowaniu jest budowanie raportu zawierającego wybory zastosowane do arkusza, a nie do całego raportu. Dzięki temu możesz dostosować każdą stronę do swoich potrzeb biznesowych. W tym przykładzie dwukrotnie dodasz ten sam arkusz, ale zastosujesz różne wybory. W ten sposób powstanie raport, którego można użyć do porównania tego samego wykresu w przypadku różnych wartości pól. Te same czynności należy wykonać, gdy chcesz dodać różne arkusze do raportu.

 1. Używając utworzonej powyżej automatyzacji, przeciągnij wszystkie bloki poniżej bloku Utwórz raport na jedną stronę kanwy.

 2. Dodaj do kanwy dwa bloki Dodaj arkusz do raportu i dwa bloki Dodaj wybór do raportu.

 3. Dołącz je pod blokiem Utwórz raport, tak aby kolejność była następująca: dodanie arkusza, dodanie wyboru do arkusza, dodanie kolejnego arkusza, dokonanie kolejnego wyboru do arkusza. Automatyzacja powinna wyglądać następująco:

  Rozpoczęcie automatyzacji w celu dodania wyborów arkuszy do raportu

  Informacja

  Blok Dodaj wybór do arkusza powoduje zastosowanie wyboru do arkusza, który jest dodawany za pomocą bloku Dodaj arkusz do raportu. Oznacza to, że w przypadku każdego arkusza należy dodać unikatowy blok, aby zastosować wybory. Bez tego nie zostaną zastosowane żadne wybory.

 4. W tym przykładzie chcesz dwukrotnie dodać ten sam arkusz. W odniesieniu do każdego bloku Dodaj arkusz do raportu użyj funkcji do lookup, aby wybrać ten sam arkusz z aplikacji dla obu bloków. Pole Raport jest automatycznie wypełniane nazwą raportu.

 5. W przypadku każdego bloku Dodaj zaznaczenie do arkusza dodaj różne wartości pól do każdego arkusza. Wybory dotyczą poprzedzającego bloku Dodaj arkusz do raportu.

 6. Dodaj ponownie blok Generuj raport i blok Wyślij pocztę na końcu automatyzacji. Nie trzeba ponownie konfigurować tych dwóch bloków.

 7. Zapisz automatyzację i kliknij Uruchom. Otrzymasz dwustronicowy raport z tego samego arkusza z różnymi wyborami zastosowanymi do każdej strony.

Opcje wyzwalania automatyzacji

W tym temacie raport został wyzwolony ręcznie z edytora automatyzacji. W większości przypadków konfiguruje się raport wyzwalany zgodnie z harmonogramem lub za pomocą elementu webhook albo wyzwalacza w aplikacji. Utwórz raport niestandardowy, korzystając z powyższych przykładów, a następnie zmień sposób uruchamiania raportu na podstawie jednego z poniższych tematów.

 • Aby dowiedzieć się więcej o różnych sposobach wyzwalania automatyzacji, zobacz temat Working with run modes (tylko w języku angielskim).
 • Aby zapoznać się z przykładem wyzwalania automatyzacji za pomocą przycisku w aplikacji, zobacz kurs Active intelligence (tylko w języku angielskim).
 • Aby dowiedzieć się, jak działają wyzwalacze webhook, na przykład jak uruchamiać automatyzację po załadowaniu aplikacji, zobacz temat Working with webhooks (tylko w języku angielskim).